1

Тема: Програмна інженерія

1. Визначте одне з найважливіших завдань  програмної інженерії:
А) Мінімізація витрат на розробку і створення ПЗ;
Б) Забезпечення ПЗ надійною і достатньою документацією;
В) Формування фахівця, що уміє працювати в команді;
Г) Визначення найкращих методів і засобів створення ПЗ.
2. Життєвий цикл програмного забезпечення визначається як:
А) Послідовність етапів по проектуванню та реалізації програмного забезпечення;
Б) Період часу, який починається з моменту ухвалення рішення про необхідність створення ПЗ і закінчується у момент його повного вилучення з експлуатації;
В) Ітераційний процес розробки програмного забезпечення;
Г) Проектування, кодування та тестування алгоритмів.
3. Модель життєвого циклу програмного забезпечення, при якій перехід на наступну стадію здійснюється тільки після того, як буде повністю завершена робота на поточній стадії, і повернень на пройдені стадії не передбачається, називається:
А) Інкрементною моделлю;
Б) Спіральною моделлю;
В) Каскадною (водоспадною) моделлю;
Г) Еволюційною моделлю.
4. Макетування – це:
А) Аналіз вимог до програмного забезпечення;
Б) Процес створення моделі необхідного програмного продукту.
В) Процес виявлення некоректності побудови окремих елементів програми;
Г) Аналіз ризиків розробки програмного забезпечення.
5. Визначте характерну особливість інкрементної моделі життєвого циклу програмного забезпечення:
А) Етапи розробки ПЗ виконуються лише один раз і в певному порядку;
Б) Кожна ітерація процесу розробки ПЗ закінчується випуском працездатної версії;
В) Проводиться аналіз ризиків розробки ПЗ;
Г) Вимоги до ПЗ встановлюються частково і уточнюються в кожному наступному проміжному етапі.
6. Ризик розробки програмного забезпечення, який полягає в тому, що програмні компоненти, які використовуються повторно, мають дефекти, що обмежують їх функціональні можливості. Цей ризик відноситься до:
А) Організаційних ризиків;
Б) Технологічних ризиків;
В) Інструментальних ризиків;
Г) Ризиків, пов'язаних з системними вимогами.
7. Ризик розробки програмного забезпечення, який полягає в тому, що відбулась зміна вимог до програмного забезпечення. Цей ризик є
А) Ризиком для проекту;
Б) Ризиком для проекту і для продукту, що розробляється;
В) Бізнес-ризиком;
Г) Ризиком для продукту, що розробляється.
8. Постійне оцінювання вірогідності ризиків і виконання заходів по пом'якшенню наслідків прояву ризикових ситуацій – це:
А) Визначення ризиків;
Б) Планування ризиків;
В) Моніторинг ризиків;
Г) Аналіз ризиків.
9. Методи розробки програмного забезпечення (ПЗ) орієнтовані:
А) На поетапне перетворення моделі ПЗ в програмний код;
Б) На формування цілісного програмного коду ПЗ  без урахування моделі;
В) Моделювання – це один процес, програмування – інший, і між собою вони не пов'язані;
Г) Модель ПЗ лише частково враховується при формуванні програмного коду.
10. Функціональні вимоги до програмного забезпечення – це:
А) Вимоги до застосування (якість інтерфейсу, продукту й ін.);
Б) Вимоги до продуктивності (пропускна здатність, час реакції й ін.);
В) Вимоги до функцій або сервісів, які повинна надавати система;
Г) Вимоги до зовнішніх інтерфейсів, за якими виконується взаємодія з іншими компонентами або підсистемами.
11. Проектування програмного забезпечення − це:
А) Трансляція вимог до програмного забезпечення у сукупність взаємопов’язаних моделей;
Б) Переклад результатів проектування в текст на мові програмування.
В) Внесення змін до програмного забезпечення, що експлуатується;
Г) Виконання програми для виявлення дефектів у функціях, логіці і формі реалізації програмного продукту.
12. Сценарії (варіанти використання програмної системи) розробляються на етапі:
А) Аналізу вимог до програмного забезпечення;
Б) Проектування програмного забезпечення;
В) Формування програмного коду;
Г) Тестування програмного забезпечення.
13. Фундаментальною основою об'єктно-орієнтованих систем є:
А) Програмний модуль;
Б) Модель програмного забезпечення;
В) Об'єктний клас;
Г) Архітектура програмного забезпечення.
14. Стан об'єкту характеризується:
А) Переліком тільки головних властивостей об’єкту і поточними значеннями цих властивостей;
Б) Переліком усіх властивостей об'єкту і поточними значеннями кожного з цих властивостей;
В) Визначенням однієї властивості об’єкту і поточним значенням цієї властивості;
Г) Переліком усіх властивостей об’єкту і поточним значенням тільки однієї властивості.
15. Об’єкт-сервер – це об’єкт, який:
А) Який може впливати на інші об'єкти, але ніколи не схильний до дії інших об'єктів;
Б) Який ніколи не впливає на інші об'єкти, він тільки використовується іншими об'єктами;
В) Який може як впливати на інші об'єкти, так і використовуватися ними;
Г) Який як не впливати на інші об'єкти, так і не використовуватися ними;
16. Діаграма класів – це модель програмного забезпечення, яка:
А) Показує взаємодію, що включає набір об'єктів і їх стосунків, а також повідомлення, що пересилаються між об'єктами;
Б) Показує набір класів, їх стосунків, інтерфейсів та співпрацю класів;
В) Показує кінцевий автомат, представляє стани, переходи, події і дії;
Г) Показує взаємодію, що включає набір об'єктів і їх стосунків, а також повідомлення, що пересилаються між об'єктами.
17. У системі обслуговування читачів бібліотеки є дві ключові абстракції – Книга і Бібліотека. Клас Книга грає роль елементу, що зберігається у бібліотеці. Клас Бібліотека грає роль сховища для книг. Яке відношення можна встановити між цими класами:
А) Асоціація з потужністю один-до-одного;
Б) Асоціація з потужністю один-до-багатьох;
В) Асоціація з потужністю багато-до-багатьох;
Г) Агрегація.
18. Діаграма схем станів – це модель програмного забезпечення, яка:
А) Показує взаємодію, що включає набір об'єктів і їх стосунків, а також повідомлення, що пересилаються між об'єктами;
Б) Показує набір класів, їх стосунків, інтерфейсів та співпрацю класів;
В) Показує кінцевий автомат, представляє стани, переходи, події і дії;
Г) Показує взаємодію, що включає набір об'єктів і їх стосунків, а також повідомлення, що пересилаються між об'єктами.
19. У діаграмах класів відношення між загальним предметом (суперкласом) і спеціалізованим різновидом цього предмета (підкласом) − це
А) Асоціація;
Б) Залежність;
В) Агрегація;
Г) Наслідування.
20. В діаграмі класів відношення між класом Персона і класом Організація позначено наступним чином:

Це відношення є відношенням:
А) Асоціації з потужністю і ролями;
Б) Асоціації з іменем;
В) Агрегації;
Г) Наслідування.
21. Між класами Театр і Глядач встановлено відношення: в театр може ходити будь-яка кількість глядачів (включаючи нульову кількість), причому глядач може відвідувати один або декілька театрів. В діаграмі класів це відношення позначимо як:
А)
 

Б)


В)


Г)


22. В діаграмі класів відношення між класами зображено наступним чином:

Це відношення є відношенням:
А) Асоціації;
Б) Агрегації;
В) Множинного наслідування;
Г) Залежності.
23. У інформаційній системі Театр між класами Трупа і Актор існує відношення, яке показує, що кожен актор працює в одній або декількох трупах, а в кожній трупі має бути хоч би один актор. Це відношення:
А) Асоціації;
Б) Залежності;
В) Агрегації;
Г) Наслідування.
24. Діаграма схем станів містить:
А) Описи класів програмної системи;
Б) Процес обчислень та потоки робіт;
В) Відношення між класами програмної системи;
Г) Набір можливих станів програмної системи.
25. Діаграма схем станів не показує:
А) Набір станів системи;
Б) Події, які викликають перехід з одного стану в інший;
В) Відношення між об’єктами системи;
Г) Дії, які відбуваються в результаті зміни стану.
26. Приведене на рисунку позначення відображає:

А) Відношення наслідування між класами програмної системи;
Б) Відношення асоціації між класами програмної системи;
В) Переходи між станами програмної системи;
Г) Потік повідомлень між класами програмної системи.
27. Тестування програмної системи здійснюється з метою:
А) Доказу правильності програми;
Б) Виявлення помилок;
В) Демонстрації роботи програмної системи;
Г) Навчання роботі з програмною системою.
28. Тестування програмного забезпечення − це:
А) Трансляція вимог до програмного забезпечення у сукупність взаємопов’язаних моделей;
Б) Переклад результатів проектування в текст на мові програмування.
В) Внесення змін до програмного забезпечення, що експлуатується;
Г) Виконання програми для виявлення дефектів у функціях, логіці і формі реалізації програмного продукту.
29. Тестування не забезпечує:
А) Виявлення помилок;
Б) Демонстрацію відповідності функцій програми її призначенню;
В) Демонстрацію відсутності дефектів програмного забезпечення;
Г) Відображення надійності як індикатора якості програми.
30. При функціональному тестування методом розбиття на класи еквівалентності («чорний ящик») тестові набори формуються за правилом:
А) По одному на кожний правильний клас еквівалентності і один на всі неправильні;
Б) По одному на кожний неправильний клас еквівалентності і один на всі правильні;
В) По одному на кожний правильний і неправильний класи еквівалентності;
Г) Кожний новий тестовий набір повинен покривати якомога більше непокритих правильних класів еквівалентності і по одному на кожний неправильний клас.
31. Який із критеріїв розробки тестових наборів є необхідним при структурному тестуванні (тестуванні за «маршрутами»):
А) Покриття операторів;
Б) Покриття рішень (переходів);
В) Покриття умов;
Г) Комбінаторне покриття умов.
32. Визначте оптимальний набір тестів для фрагменту програми, алгоритм якого подано блок-схемою:

А) {(a=5, b=7)}
Б) {(a=5, b=7), (a=5, b=5)}
В) {(a=5, b=7), (a=7, b=7), (a=10, b=7)}
Г) {(a=7, b=7), (a=10, b=7)}
33. Виявлення невідповідностей між реальною поведінкою реалізованих функцій і очікуваною поведінкою відповідно до специфікації і вимог проводиться при:
А) Структурному тестуванні;
Б) Функціональному тестуванні;
В) Ручному контролі програмного забезпечення;
Г) Перевірки за столом.
34. Функціональне тестування (тестування «чорного ящика») не забезпечує пошук наступних категорій помилок :
А) Некоректних або відсутніх функцій;
Б) Помилок інтерфейсу;
В) Помилок в зовнішніх структурах даних або в доступі до зовнішньої бази даних;
Г) Некоректність побудови окремих елементів програми і правильність їх взаємодії один з одним.
35. Якщо при розбитті на класи еквівалентності (метод «чорного ящика») вхідна умова описує область допустимих вхідних значень, то визначається:
А) Один правильний і один неправильний класи еквівалентності;
Б) Тільки один правильний клас еквівалентності;
В) Один правильний і два неправильних класи еквівалентності;
Г) Два правильних і два неправильних класів еквівалентності.
36. Супроводження програмного забезпечення − це:
А) Трансляція вимог до програмного забезпечення у сукупність взаємопов’язаних моделей;
Б) Переклад результатів проектування в текст на мові програмування.
В) Внесення змін до програмного забезпечення, що експлуатується;
Г) Виконання програми для виявлення дефектів у функціях, логіці і формі реалізації програмного продукту.
37. Робота керівника програмного проекту полягає в тому, щоб:
А) Контролювати виконання часових та бюджетних обмежень на розробку програмного забезпечення;
Б) Розробляти проект програмної системи;
В) Гарантувати виконання бюджетних та часових обмежень на розробку програмного забезпечення з урахуванням повноти реалізації вимог до програмного забезпечення;
Г) Складати графік робіт по розробці програмного забезпечення.
38. Пояснювальна записка до програмного проекту повинна містити:
А) Керівництво системного програміста, програміста і користувача;
Б) Всю інформацію, необхідну для установки програмного забезпечення, його налаштування і перевірки працездатності та опис необхідного обслуговування;
В) Всю інформацію, необхідну для супроводу і модифікації програмного забезпечення; 
Г) Загальні відомості про програмний продукт.
39. В управлінні персоналом при професійній розробці програмного забезпечення визначальним є:
А) Мотивація діяльності персоналу;
Б) Організація групового (командного) стилю роботи;
В) Підбір тільки висококваліфікованих фахівців;
Г) Врахування психології та суб’єктивних факторів діяльності людей.
40. До складу документації програмного забезпечення (ПЗ) не входить:
А) Документація супроводження ПЗ;
Б) Технічне завдання на розробку ПЗ;
В) Документація тестування ПЗ;
Г) Документація проектування ПЗ.


Допоможіть  з тестами  ПІ   моє  слабке місце

2

Re: Програмна інженерія

reywwe95 написав:

Допоможіть  з тестами

Це зветься не "допоможіть", а "зробіть за мене".

reywwe95 написав:

  ПІ   моє  слабке місце

Звісно - ви ж замість вчитися по форумах завдання розкидуєте.

3

Re: Програмна інженерія

Можна закривати цю тему? І переносити в кошик?

x
Подякували: Replace1