1 Востаннє редагувалося leofun01 (31.10.2021 13:59:42)

Тема: Алгоримти розвязання sudoku з прикладами мовою C#

Як ви розвязуєте sudoku ?
Мене цікавлять саме алгоритми, які інтелект застосовує до початкової задачі для того, щоб отримати рішення | розвязок.

Для простоти поки обмежимося найбільш поширеними типами:

Типи судоку
 • Класичний sudoku 9x9

 • Класичний sudoku 9x9 + діагоналі

 • Hyper sudoku 9x9

 • Nonomino sudoku 9x9

не звертайте уваги на те що всі вони квадрати 9x9, ми будемо абстрагуватися від розмірів і форм sudoku. Навіть форма клітин і топологія простору може сильно відрізнятися від класичних версій.

Інші типи судоку
 • Трикутний sudoku

 • Super Sudoku 3D

Але поки триває розробка, я буду наводити деякі кількістні характеристики на основі класичного судоку.

Для чого це: Я пишу програму, яка буде розвязувати sudoku. Користую C#, але зараз це не важливо.

Ідея:
Маємо абстрактні об'єкти: дошка (1), регіони (27), клітини (81).

Клітина:
Містить інформацію про цифри, які в ній можна розмістити, і які не можна.
Завжди визначена - ми завжди можемо чітко зказати чи можна там розмістити якусь конкретну цифру.
Але не завжди можемо зказати яка із допустимих цифр буде в цій клітині в кінцевому розвязку sudoku.
Не містить інформацію про свою позицію на дошці або в регіоні.

Дошка:
Містить інформацію про всі клітини і всі регіони. Кожній клітині поставлено у відповідність унікальний індекс - ціле число [0 .. 80]. Контролює оновлення клітин в такий спосіб, що якщо в даному регіоні клітина має тільки одне допустиме значення, то у всіх інших клітинах цього регіону це значення позначається як не допустиме.

Регіон:
Множина індексів (клітин дошки), які визначають область, в межах якої кожна цифра буде зустрічатись не більше ніж 1 раз. Кожний { рядок | стовпець | квадрат 3x3 } є регіоном.
Може містити інформацію про свою позицію на дошці. Але не може містити інформацію про значення клітин.
Як будь-яка множина, може бути результатом { перетину | обєднання } інших множин.

Фрагмети програми, код

Абстрактна клітина:

using System;
using System.Collections.Generic;

namespace DotNetSudoku {
  public interface ICell<C> : IEquatable<C>, IEnumerable<int>
    where C : ICell<C>, new()
  {
    bool this[int i] { get; set; }
    bool HasValue { get; }
    int ToInt();
    new IEnumerator<C> GetEnumerator();

    C Not();
    C And(C c);
    C Xor(C c);
    C Or(C c);
  }
}

Конкретна клітина, може містити hex цифру:

using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Diagnostics;
using System.Text;

namespace DotNetSudoku {
  using C = CellInt16;
  using IC = ICell<CellInt16>;

  [DebuggerDisplay("{ToString(),nq}, Bits = {_bits,h}")]
  public struct CellInt16 : IC
  {
    private short _bits;
    private CellInt16(int bits) { _bits = (short)bits; }

    private const byte _s = 16;

    public bool this[int i] {
      get { return (1 << i & _bits) == 0; }
      set {
        if(value)
          _bits &= (short)~(1 << i);
        else
          _bits |= (short)(1 << i);
      }
    }
    public bool HasValue {
      get {
        int b = -1 << _s | _bits;
        return (b + 1 | b) == -1;
      }
    }
    public int ToInt() {
      if(_bits == -1) return -1;
      int b = ~(-1 << _s | _bits);
      if((b - 1 & b) != 0)
        throw new InvalidOperationException();
      int i = 0;
      int s = _s;
      while(b > 1) {
        s >>= 1;
        if((-1 << s & b) != 0) {
          b >>= s;
          i += s;
        }
      }
      return i;
    }
    public override string ToString() {
      StringBuilder sb = new StringBuilder("{");
      IEnumerator<int> e = GetEnumerator();
      if(e.MoveNext()) {
        sb.Append(" ");
        sb.Append(e.Current);
      }
      while(e.MoveNext()) {
        sb.Append(", ");
        sb.Append(e.Current);
      }
      return sb.Append(" }").ToString();
    }
    public override int GetHashCode() { return _bits; }
    public IEnumerator<int> GetEnumerator() {
      for(int i = 0; i < _s; ++i)
        if(this[i]) yield return i;
    }
    IEnumerator<C> ICell<C>.GetEnumerator() {
      for(int i = 0; i < _s; ++i)
        if(this[i]) yield return (C)i;
    }
    IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator() { return GetEnumerator(); }
    public bool Equals(C c) { return _bits == c._bits; }
    public override bool Equals(object o) { return o is C && Equals((C)o); }

    C IC.Not() { return new C(~_bits); }
    C IC.And(C c) { return new C(_bits | c._bits); }
    C IC.Xor(C c) { return new C(~(_bits ^ c._bits)); }
    C IC.Or(C c) { return new C(_bits & c._bits); }

    public static bool operator ==(C l, C r) { return l.Equals(r); }
    public static bool operator !=(C l, C r) { return !l.Equals(r); }

    public static C operator ~(C c) { return ((IC)c).Not(); }
    public static C operator &(C l, C r) { return ((IC)l).And(r); }
    public static C operator ^(C l, C r) { return ((IC)l).Xor(r); }
    public static C operator |(C l, C r) { return ((IC)l).Or(r); }

    public static implicit operator C(int value) {
      if(value == -1) return new C(-1);
      if((value & -_s) != 0)
        throw new ArgumentOutOfRangeException();
      return new C(~(1 << value));
    }
  }
}

Абстрактна впорядкована множина:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;

namespace DotNetSudoku {
  public interface IOrderedSet<T> : IEnumerable<T>
    where T : IEquatable<T>, IComparable<T>
  {
    int Count { get; }
    bool Contains(T i);
  }
}

Частково реалізована впорядкована множина:

using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;

namespace DotNetSudoku {
  public abstract class OrderedSet<T> : IOrderedSet<T>
    where T : IEquatable<T>, IComparable<T>
  {
    public abstract int Count { get; }
    public virtual bool Contains(T item) {
      foreach(T t in this)
        if(ReferenceEquals(t, item) ||
          !ReferenceEquals(t, null) && t.Equals(item)
        ) return true;
      return false;
    }
    public abstract IEnumerator<T> GetEnumerator();
    IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator() { return GetEnumerator(); }

    public static readonly OrderedSet<T> Empty = new EmptySet();

    private sealed class EmptySet : OrderedSet<T> {
      internal EmptySet() { }
      public override int Count { get { return 0; } }
      public override bool Contains(T item) { return false; }
      public override IEnumerator<T> GetEnumerator() { yield break; }
    }
  }
}

Є ще статичний клас-розширення для множин

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Diagnostics;

namespace DotNetSudoku {
  public static class OrderedSetExtension {
    private class InternalOrderedSet<T> : OrderedSet<T>
      where T : IEquatable<T>, IComparable<T>
    {
      private int? _count;
      private Func<int> _getCount;
      private Predicate<T> _contains;
      private readonly IEnumerable<T> _enumer;

      internal InternalOrderedSet(IEnumerable<T> enumer) {
        _validate(enumer);
        _enumer = enumer;
      }
      internal InternalOrderedSet(IEnumerable<T> enumer, Predicate<T> contains)
        : this(enumer) { _contains = contains; }
      internal InternalOrderedSet(IEnumerable<T> enumer, Predicate<T> contains, int count)
        : this(enumer, contains) { _count = count; }
      internal InternalOrderedSet(IEnumerable<T> enumer, Predicate<T> contains, Func<int> getCount)
        : this(enumer, contains) { _getCount = getCount; }

      public override int Count {
        get {
          if(!_count.HasValue) {
            int c = 0;
            if(_getCount != null) c = _getCount();
            else foreach(T _ in this) ++c;
            _count = c;
          }
          return _count.Value;
        }
      }
      public override bool Contains(T item) {
        if(_contains == null) _contains = base.Contains;
        return _contains(item);
      }
      public override IEnumerator<T> GetEnumerator() {
        foreach(T t in _enumer)
          if(_contains(t))
            yield return t;
      }
    }

    private static IEnumerable<T> _unionEnumerable<T>(IOrderedSet<T> r0, IOrderedSet<T> r1)
      where T : IEquatable<T>, IComparable<T>
    {
      var e0 = r0.GetEnumerator();
      var e1 = r1.GetEnumerator();
      bool m0 = e0.MoveNext();
      bool m1 = e1.MoveNext();
      while(m0 && m1) {
        T i0 = e0.Current;
        T i1 = e1.Current;
        bool lt = true;
        bool gt = true;
        if(!ReferenceEquals(i0, i1)) {
          bool nn = !ReferenceEquals(i0, null);
          lt = nn ? i0.CompareTo(i1) <= 0 : i1.CompareTo(i0) >= 0;
          gt = nn ? i0.CompareTo(i1) >= 0 : i1.CompareTo(i0) <= 0;
        }
        yield return lt ? i0 : i1;
        if(lt) m0 = e0.MoveNext();
        if(gt) m1 = e1.MoveNext();
      }
      if(m0) do yield return e0.Current; while(e0.MoveNext());
      if(m1) do yield return e1.Current; while(e1.MoveNext());
    }
    private static IOrderedSet<T> _intersect<T>(IOrderedSet<T> r0, IOrderedSet<T> r1)
      where T : IEquatable<T>, IComparable<T>
    {
      return new InternalOrderedSet<T>(
        _unionEnumerable(r0, r1),
        i => r0.Contains(i) && r1.Contains(i)
      );
    }
    public static IOrderedSet<T> Intersect<T>(this IOrderedSet<T> _this, IOrderedSet<T> other)
      where T : IEquatable<T>, IComparable<T>
    {
      if(ReferenceEquals(_this, other)) return _this;
      _validate(_this); _validate(other);
      return _intersect(_this, other);
    }
    public static IOrderedSet<T> Union<T>(this IOrderedSet<T> _this, IOrderedSet<T> other)
      where T : IEquatable<T>, IComparable<T>
    {
      if(ReferenceEquals(_this, other)) return _this;
      _validate(_this); _validate(other);
      return new InternalOrderedSet<T>(
        _unionEnumerable(_this, other),
        i => _this.Contains(i) || other.Contains(i),
        () => _this.Count + other.Count - _intersect(_this, other).Count
      );
    }
    public static IOrderedSet<T> SymmetricExcept<T>(this IOrderedSet<T> _this, IOrderedSet<T> other)
      where T : IEquatable<T>, IComparable<T>
    {
      if(ReferenceEquals(_this, other)) return OrderedSet<T>.Empty;
      _validate(_this); _validate(other);
      return new InternalOrderedSet<T>(
        _unionEnumerable(_this, other),
        i => _this.Contains(i) ^ other.Contains(i),
        () => _this.Count + other.Count - _intersect(_this, other).Count * 2
      );
    }
    public static IOrderedSet<T> Except<T>(this IOrderedSet<T> _this, IOrderedSet<T> other)
      where T : IEquatable<T>, IComparable<T>
    {
      if(ReferenceEquals(_this, other)) return OrderedSet<T>.Empty;
      _validate(_this); _validate(other);
      return new InternalOrderedSet<T>(
        _unionEnumerable(_this, other),
        i => _this.Contains(i) && !other.Contains(i),
        () => _this.Count - _intersect(_this, other).Count
      );
    }

    public static bool _exist<T>(IOrderedSet<T> _this, Predicate<T> match)
      where T : IEquatable<T>, IComparable<T>
    {
      foreach(T t in _this)
        if(match(t)) return true;
      return false;
    }
    public static bool Exist<T>(this IOrderedSet<T> _this, Predicate<T> match)
      where T : IEquatable<T>, IComparable<T>
    {
      _validate(_this); _validate(match);
      return _exist<T>(_this, match);
    }
    public static bool All<T>(this IOrderedSet<T> _this, Predicate<T> match)
      where T : IEquatable<T>, IComparable<T>
    {
      _validate(_this); _validate(match);
      return !_exist<T>(_this, t => !match(t));
    }

    [DebuggerStepThrough]
    private static void _validate(object o) {
      if(ReferenceEquals(o, null))
        throw new ArgumentNullException();
    }
  }
}

Абстрактна дошка (інтерфейс):

using System.Collections.Generic;
using System.Collections.ObjectModel;

namespace DotNetSudoku {
  using R = IOrderedSet<int>;
  using RC = ReadOnlyCollection<IOrderedSet<int>>;

  public interface IBoard<C> : IEnumerable<C>
    where C : ICell<C>, new()
  {
    RC Regions { get; }
    C EmptyCell { get; }
    int CellsCount { get; }
    C this[int i] { get; set; }
    bool IsComplete();
    R GetAffected(int i);
    IBoard<C> GetClone();
  }
}

Абстрактна дошка (з алгоритмами):

using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections.ObjectModel;

namespace DotNetSudoku {
  using R = IOrderedSet<int>;
  using RC = ReadOnlyCollection<IOrderedSet<int>>;

  public abstract class Board<C> : IBoard<C>
    where C : ICell<C>, new()
  {
    private C[] _cells;
    private R[] _affected;
    private bool? _valid;
    private readonly RC _regions;
    public RC Regions { get { return _regions; } }

    public abstract C EmptyCell { get; }
    protected abstract IList<R> InitRegions(int count);

    protected Board(int cellsCount, int regionsCount) : this(cellsCount, null) {
      _regions = new RC(InitRegions(regionsCount));
    }
    protected Board(int cellsCount, RC regions) {
      _cells = new C[cellsCount];
      _affected = new R[cellsCount];
      _valid = null;
      for(int i = 0; i < cellsCount; ++i)
        _cells[i] = EmptyCell;
      _regions = regions;
    }
    protected Board(Board<C> board) : this(board.CellsCount, board._regions) {
      _valid = board._valid;
    }

    public static readonly C InvalidCell = (new C()).Not();

    public int CellsCount { get { return _cells.GetLength(0); } }
    public bool? IsValid { get { return _valid; } }
    public virtual C this[int i] {
      get { return _cells[i]; }
      set {
        C ci = this[i];
        C ni = ci.And(value);
        if(ci.Equals(ni)) return;
        _cells[i] = ni;
        ni = this[i];
        if(ni.HasValue) {
          if(ni.Equals(InvalidCell))
            _valid = false;
          else
            foreach(int a in GetAffected(i))
              if(i != a) this[a] = ni.Not();
        }
      }
    }

    private int _getUndefined() {
      int i = 0, count = CellsCount;
      for(; i < count && this[i].HasValue; ++i)
        if(this[i].Equals(InvalidCell)) _valid = false;
      if(i == count && !_valid.HasValue) _valid = true;
      return i;
    }
    public bool IsComplete() {
      return _getUndefined() >= CellsCount;
    }
    public R GetAffected(int i) {
      if(_affected[i] != null) return _affected[i];
      R a = OrderedSet<int>.Empty;
      foreach(R r in _regions)
        if(r.Contains(i))
          a = a.Union<int>(r);
      _affected[i] = a;
      return a;
    }
    public Board<C> GetClone() {
      Board<C> clone = (Board<C>)MemberwiseClone();
      if(_cells != null) {
        clone._cells = new C[CellsCount];
        Array.Copy(_cells, clone._cells, CellsCount);
      }
      return clone;
    }
    IBoard<C> IBoard<C>.GetClone() { return GetClone(); }
    public IEnumerator<C> GetEnumerator() {
      return ((IEnumerable<C>)_cells).GetEnumerator();
    }
    IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator() { return GetEnumerator(); }

    public void TryToSolve() {
      // тут я хочу розмістити алгоритм, який мав би розвязати цей sudoku.
    }
  }
}

Дошка класичного судоку 9x9:

using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections.ObjectModel;
using System.ComponentModel;
using System.Diagnostics;
using System.Text;

namespace DotNetSudoku {
  using B = Board9x9;
  using C = CellInt16;
  using R = IOrderedSet<int>;
  using RC = ReadOnlyCollection<IOrderedSet<int>>;
  using RangeEx = ArgumentOutOfRangeException;

  public class Board9x9 : Board<C>
  {
    private byte _i;
    protected const byte w = 3, h = 3, l = w * h, cc = l * l;
    protected const byte rcount = l * 3;

    public override C EmptyCell { get { return any; } }
    protected override IList<R> InitRegions(int count) {
      IList<R> regions = new List<R>(count);
      for(byte y = 0; y < l; ++y)
        regions.Add(new Row(y));
      for(byte x = 0; x < l; ++x)
        regions.Add(new Column(x));
      for(byte x = 0; x < l; x += w)
        for(byte y = 0; y < l; y += h)
          regions.Add(new Square(y * l + x));
      return regions;
    }

    public Board9x9() : base(cc, rcount) { }
    protected Board9x9(int cellsCount, int regionsCount) : base(cellsCount, regionsCount) { }
    protected Board9x9(int cellsCount, RC regions) : base(cellsCount, regions) { }
    protected Board9x9(B board) : base(board) { _i = board._i; }

    [Browsable(false)]
    [DebuggerBrowsable(DebuggerBrowsableState.Never)]
    protected static readonly C any = (C)0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8;
    protected static readonly C none = ~(new C());

    public static char CellToChar(C c) {
      c &= any;
      if(!c.HasValue) return '_';
      int i = c.ToInt();
      return i < 0 ? 'x' : (char)('1' + i);
    }
    public static C? CharToCell(char ch) {
      if('_' == ch || ch == '0') return any;
      if('1' <= ch && ch <= '9') return ch - '1';
      if('x' == ch) return none;
      return null;
    }

    [DebuggerStepThrough]
    [EditorBrowsable(EditorBrowsableState.Never)]
    public void Add(C c) {
      if(_i >= cc) throw new InvalidOperationException();
      this[_i] = c;
      ++_i;
    }
    [DebuggerStepThrough]
    [EditorBrowsable(EditorBrowsableState.Never)]
    public void Add(char ch) {
      C? c = CharToCell(ch);
      if(c.HasValue) Add(c.Value);
    }
    [DebuggerStepThrough]
    [EditorBrowsable(EditorBrowsableState.Never)]
    public void Add(string s) {
      int len = s.Length;
      for(int i = 0; i < len; ++i)
        Add(s[i]);
    }

    public virtual C this[int x, int y] {
      get { _validate(x, y); return base[y * l + x]; }
      set { _validate(x, y); base[y * l + x] = value; }
    }
    [DebuggerStepThrough]
    private void _validate(int x, int y) {
      if(x < 0 || l <= x) throw new RangeEx("x");
      if(y < 0 || l <= y) throw new RangeEx("y");
    }

    public new B GetClone() { return (B)base.GetClone(); }
    public override string ToString() {
      string newLine = "\r\n";
      StringBuilder sb = new StringBuilder("{");
      for(int y = 0, i = 0; i < l; y = i += h) {
        for(; y < h + i; ++y) {
          sb.Append(newLine);
          sb.Append(" ");
          for(int x = 0, j = 0; j < l; x = j += w) {
            C c = this[y * l + x];
            sb.Append("  ");
            sb.Append(CellToChar(c));
            for(++x; x < w + j; ++x) {
              c = this[y * l + x];
              sb.Append(", ");
              sb.Append(CellToChar(c));
            }
            sb.Append(",");
          }
        }
        sb.Append(newLine);
      }
      return sb.Append("}").ToString();
    }

    protected struct Row : R
    {
      public readonly byte Y;

      public Row(int y) {
        if(y < 0 || l <= y) throw new RangeEx();
        Y = (byte)y;
      }

      public int Count { get { return l; } }
      public bool Contains(int i) {
        return i >= 0 && i < cc && i / l == Y;
      }
      public IEnumerator<int> GetEnumerator() {
        for(int x = 0; x < l; ++x)
          yield return Y * l + x;
      }
      IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator() { return GetEnumerator(); }
    }
    protected struct Column : R
    {
      public readonly byte X;

      public Column(int x) {
        if(x < 0 || l <= x) throw new RangeEx();
        X = (byte)x;
      }

      public int Count { get { return l; } }
      public bool Contains(int i) {
        return i >= 0 && i < cc && i % l == X;
      }
      public IEnumerator<int> GetEnumerator() {
        for(int y = 0; y < l; ++y)
          yield return y * l + X;
      }
      IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator() { return GetEnumerator(); }
    }
    protected struct Square : R
    {
      public readonly byte Pos;

      public Square(int pos) {
        if(
          pos < 0 || cc <= pos ||
          pos / l > (w - 1) * h ||
          pos % l > w * (h - 1)
        )
          throw new RangeEx();
        Pos = (byte)pos;
      }

      public int X { get { return Pos % l; } }
      public int Y { get { return Pos / l; } }
      public int Count { get { return l; } }
      public bool Contains(int i) {
        int x = i % l, y = i / l;
        return i >= 0 && i < cc
          && X <= x && x < X + w
          && Y <= y && y < Y + h;
      }
      public IEnumerator<int> GetEnumerator() {
        for(int y = 0; y < h; ++y)
          for(int x = 0; x < w; ++x)
            yield return y * l + x + Pos;
      }
      IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator() { return GetEnumerator(); }
    }
  }
}

Приклад користання:

using System;

namespace DotNetSudoku {
  public static class Program {
    public static void Main(string[] args) {
      Board9x9 b = new Board9x9() {
        "_ 2 _  6 _ _  _ 3 8",
        "_ _ _  _ _ 4  _ _ _",
        "_ _ _  _ 7 _  _ _ _",

        "7 _ _  _ _ 5  4 _ _",
        "_ 8 _  _ _ _  _ 2 _",
        "_ _ _  _ _ _  _ _ _",

        "4 _ _  _ _ _  1 _ _",
        "1 _ _  2 _ _  _ _ _",
        "_ _ _  3 8 _  _ _ _",
      };
      Console.WriteLine(b);
      b.TryToSolve();
      Console.WriteLine(b);
      if(b.IsValid.HasValue) {
        if(b.IsValid.Value) Console.WriteLine("Solved.");
        else Console.WriteLine("This sudoku is invalid.");
      }
      else Console.WriteLine("Cannot to solve this puzle.");
      Console.Write("Press enter to exit. ");
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Розвязувати будемо тільки вілідні задачі. Валідний судоку - той що має єдиний розвязок.

Я доклав купу зусиль, щоб зробити все красиво, і тепер мені не вистачає тільки алгоритму для розвязання.

Як тільки появляться ідеї, буду постити їх сюди. І ви приєднуйтесь.

2 Востаннє редагувалося koala (31.10.2021 17:18:17)

Re: Алгоримти розвязання sudoku з прикладами мовою C#

Невалідні теж немає особливої проблеми розв'язувати: беремо першу-ліпшу клітину (можна з мінімальною кількістю допустимих варіантів) і намагаємося розв'язати судоку, де в цій клітині кожен із варіантів.
Стосовно алгоритму: перебираємо змінені регіони, якщо в якомусь з них утворилася однозначно відома клітина - вичищаємо це значення в усіх регіонах, куди ця клітина входить, і позначаємо змінені регіони. Перебраний регіон викидаємо зі змінених.
Можна навіть сильніше: представимо регіон як матрицю "клітина - значення" з 0, якщо комбінація неможлива, і 1, якщо можлива. Якщо в цій матриці можна довільною перестановкою утворити прямокутник з нулів з сумою розмірів, що дорівнює розмірності матриці (тобто для розмірності 9 - 1х8, 2х7, 3х6, 4х5), то можна також очистити симетричний відносно основної діагоналі прямокутник. Наприклад (для розмірності 4):

Значення    Поля
     1  2  3  4
1     1  1  0  0
2     1  1  0  0
3     1  0  1  1
4     1  1  1  1

У полі 1 може бути значення 1-4, у полі 2 - 1, 2 і 4, у полях 3 і 4 - значення 3 і 4. Є прямокутник з нулів у кутку -  значить, можна також очистити симетричний прямокутник, і матриця стає


Значення    Поля
     1  2  3  4
1     1  1  0  0
2     1  1  0  0
3     0  0  1  1
4     0  0  1  1

(в полях 1 і 2 неможливі значення 3 і 4).

Подякували: leofun011

3

Re: Алгоримти розвязання sudoku з прикладами мовою C#

koala написав:

Невалідні теж немає особливої проблеми розв'язувати: беремо першу-ліпшу клітину (можна з мінімальною кількістю допустимих варіантів) і намагаємося розв'язати судоку, де в цій клітині кожен із варіантів.

Так, я відклав цей етап на потім, хочу зпочатку отримати красивий алгоритм для валідних, а потім якось припасувати рішення для всіх решта. Відчуваю що можу наробити алгоритмічних помилок, і якщо намагатись порішати всі задачі зразу, то складніше буде шукати помилки.

koala написав:

Стосовно алгоритму: перебираємо змінені регіони, якщо в якомусь з них утворилася однозначно відома клітина - вичищаємо це значення в усіх регіонах, куди ця клітина входить, і позначаємо змінені регіони. Перебраний регіон викидаємо зі змінених.

Так, це вже зроблено на етапі заповнення клітин значеннями (в класі Board<C>). Ось тут:

public virtual C this[int i] {
  get { return _cells[i]; }
  set {
    C ci = this[i];
    C ni = ci.And(value);
    if(ci.Equals(ni)) return;
    _cells[i] = ni;
    ni = this[i];
    if(ni.HasValue) {
      if(ni.Equals(InvalidCell))
        _valid = false;
      else
        foreach(int a in GetAffected(i))
          if(i != a) this[a] = ni.Not();
    }
  }
}

GetAffected(i) повертає множину індексів клітин, на які ця клітина (this[і]) має вплив, тобто обєднання всіх регіонів, в які входить ця клітина. Це було перше що прийшло в голову.

koala написав:

Можна навіть сильніше: представимо регіон як матрицю "клітина - значення" з 0, якщо комбінація неможлива, і 1, якщо можлива. Якщо в цій матриці можна довільною перестановкою утворити прямокутник з нулів з сумою розмірів, що дорівнює розмірності матриці (тобто для розмірності 9 - 1х8, 2х7, 3х6, 4х5), то можна також очистити симетричний відносно основної діагоналі прямокутник. Наприклад (для розмірності 4):

Значення    Поля
     1  2  3  4
1     1  1  0  0
2     1  1  0  0
3     1  0  1  1
4     1  1  1  1

У полі 1 може бути значення 1-4, у полі 2 - 1, 2 і 4, у полях 3 і 4 - значення 3 і 4. Є прямокутник з нулів у кутку -  значить, можна також очистити симетричний прямокутник, і матриця стає


Значення    Поля
     1  2  3  4
1     1  1  0  0
2     1  1  0  0
3     0  0  1  1
4     0  0  1  1

(в полях 1 і 2 неможливі значення 3 і 4).

Шикарно, цього в мене поки нема. Буду думати чи можна цей алгоритм записати без матриць. В будь-якому випадку його треба буде зробити.

Подякували: 0xDADA11C71

4

Re: Алгоримти розвязання sudoku з прикладами мовою C#

Над тим, що запропонував koala, мені треба посидіти-подумати. Як людина я розумію чому це буде працювати, але як програміст - хз як його реалізувати.

Помітив, трапляються ситуації коли якась цифра не може бути розміщена у всіх клітинах крім одної і при цьому в неї статус залишається як "є кілька варіантів" (1, 2, 6), хоча має бути тільки один (1):

https://i.ibb.co/9HgwzTf/sudoku-1-alone.png

для таких випадків зробив цей фрагмент:

foreach(R r in _regions) {
  foreach(int i in r) {
    C a = EmptyCell;
    foreach(int j in r)
      if(i != j)
        a = a.And(this[j].Not());
    if(a.HasValue && !a.Equals(InvalidCell)) {
      C t = this[i];
      C ta = t.And(a);
      if(!t.Equals(ta))
        this[i] = ta;
    }
  }
}

5

Re: Алгоримти розвязання sudoku з прикладами мовою C#

Для перетину регіонів:

https://i.ibb.co/ctXGJHc/sudoku-135-intersect.png

foreach(R ro in _regions) {
  foreach(R ri in _regions) {
    if(ReferenceEquals(ro, ri)) continue;
    R x = ro.Intersect<int>(ri);
    if(x.Count < 2) continue;
    C a = InvalidCell;
    foreach(int i in x)
      a = a.Or(this[i]);
    foreach(int i in ro.Except<int>(ri))
      a = a.And(this[i].Not());
    if(!a.Equals(InvalidCell))
      foreach(int i in ri.Except<int>(ro)) {
        C t = this[i];
        C ta = t.And(a.Not());
        if(!t.Equals(ta)) this[i] = ta;
      }
  }
}

6

Re: Алгоримти розвязання sudoku з прикладами мовою C#

Вибір, проблемою є вибір.

Яким би продуманим не був алгоритм, завжди існуватимуть способи задати обмеження і початковий стан системи так, що на якомусь етапі доведеться робити припущення про значення в даній клітині. І знову вилазить рекурсія, якої я хотів уникнути.

7 Востаннє редагувалося leofun01 (20.01.2022 09:31:00)

Re: Алгоримти розвязання sudoku з прикладами мовою C#

Знайшов сторінку, яка рішає Sudoku, там є script, в ньому функція SolvePos(). Пробую розібрати, паралельно читаючи стратегію.

Я помилився
Не валідні

* 1-constrained#3

"......6894..1..7...8...2...2..5..3...1...8.........251..1.9..36..4.1..72.32.76..."

не має розвязку.

перевірив і він валідний (має 1 розвязок).

"123457689496183725587962143279541368315628497648739251751294836864315972932876514"

8 Востаннє редагувалося comport (20.01.2022 19:48:13)

Re: Алгоримти розвязання sudoku з прикладами мовою C#

А яке застосування цього?

9

Re: Алгоримти розвязання sudoku з прикладами мовою C#

Знайшов сторінку, яка краще рішає Sudoku (by Andrew Stuart). Там є алгоритми і покрокові підказки.

comport написав:

А яке застосування цього?

Для мене це розвага, спосіб відпочинку.

Подякували: tchort1

10

Re: Алгоримти розвязання sudoku з прикладами мовою C#

www.f-puzzles.com

11

Re: Алгоримти розвязання sudoku з прикладами мовою C#

Алгоритм формуваня рішеня виявився зовсім не простим, і я ще в процесі .. (хотів написати "в процесі його створеня", але ні, далі про це). Репозиторій тепер публічний.

Я прочитав про те, як люди (і деякі програми) розвязують Sudoku, і це дуже цікаво. Крім базових правил, треба користувати стратегії (1, 2). Їх багато, я бачив кілька десятків, більшість з них застосовні для 9x9 і не узагальнюються для більших розмірів. Особливо зподобались ті, що користують математичні теореми. Також знайшов сторінку (Rosetta Code (en)), де пропонують готові примітивні рішеня.

В якийсь момент мені стало цікаво скільки взагалі існує варіантів заповнити порожню дошку 9x9. OEIS показує 6.67e+21 (A107739: 6670903752021072936960). Я вже знайшов деякі дільники (9!, (2!*3!*3!)^2) і їх обгрунтуваня, але решта для мене залишається загадкою (на приклад: ¿ звідки взявся 2^7 ?). Читав статті, де мало бути поясненя як вийшло таке число, але .. чи то я надто тупий, чи там його не є. А в більшості випадків статті просто безтолкові (приклад), не містять корисної інфо.

І для Sudoku 16x16 точної кількості рішень досі не знайдено, було би добре її знайти.