1

Тема: GLUT. Проблема з відображенням текстури

Хай. Задачкою являється завантаження картинки в форматі bmp та накладання її на якусь поверхню, в моєму випадку це простий прямокутник.
Як завантажувати файл, нам не розповідали, а дали просто готовий клас, котрий не компілюється, тому я надибав в інтернетах метод, котрий приймає шлях до файлу, та повертає готову для використання текстурку.
Але проблема в тому, що ця текстурка якось дуууже криво відображається.
В чому може бути проблема?

Прихований текст

http://не-дійсний-домен/caBzs/7091f09864.png

Тут треба дивитись лише на функцію init(), display() та LoadTexture(const char * filename).

#include <stdlib.h>
#include <gl\glut.h>
#include <gl\GL.h>
#include <gl\GLU.h>
#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <Windows.h>

GLuint LoadTexture(const char * filename)
{
  
  glEnable(GL_TEXTURE_2D);

  GLuint texture;
  try{
    int width, height;

    unsigned char * data;

    FILE * file;

    int err;
    if (err = fopen_s(&file, filename, "rb")){
      char er[256];
      strerror_s(er, err);
      std::cout << "some error: " << er << std::endl;
      
    }

    if (file == NULL) return 0;
    width = 1024;
    height = 512;
    data = (unsigned char *)malloc(width * height * 3);
    //int size = fseek(file,);
    fread(data, width * height * 3, 1, file);
    fclose(file);

    for (int i = 0; i < width * height; ++i)
    {
      int index = i * 3;
      unsigned char B, R;
      B = data[index];
      R = data[index + 2];

      data[index] = R;
      data[index + 2] = B;

    }

    glGenTextures(1, &texture);
    glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture);
    glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_REPLACE);
    glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST);

    gluBuild2DMipmaps(GL_TEXTURE_2D, 3, width, height, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, data);
    free(data);
  }
  catch (std::exception ex)
  {
    std::cout << ex.what() << std::endl;
  }
  return texture;
}

static float angle = 0,
width = 1024,
height = 720,
scale = 1,
eyex,
eyey = 0,
eyez=-10,
centerx,
centery,
centerz = 20,
upx,
upy = 1,
upz,
left = 1,
right = 1,
bottom = 1,
top = 1,
near1 = 1,
far1 = 100,
fov = 60,
mouseSpeed = 0.05,
oldMouseX = 0,
oldMouseY = 0,
currentScaleX = 1,
currentScaleZ = 1,
minScaleX = 0.5,
maxScaleX = 1.5,
currentJumpHeight,
minScaleY = 0.5,
maxScaleY = 1.5,
maxJumpHeight = 5,
jumpSpeed = 0.1,
scaleXstart,
time1 = 2, time2 = 1,
teapotPosX = 0, teapotPosY = 0, teapotPosZ = 0;

static bool up = true, stopTimer;

float getMouseMoveX(int x)
{
  float newX = (x - oldMouseX)*mouseSpeed;
  oldMouseX = x;
  return newX;
}

float getMouseMoveY(int y)
{
  float newY = (y - oldMouseY)*mouseSpeed;
  oldMouseY = y;
  return newY;
}

float getPixelWidth(int width1)
{
  return (((float)width1 / (float)width) * 2) - 1;
}

float getPixelHeight(int height1)
{
  return (((float)height1 / (float)height) * 2) - 1;
}

//Ініціалізація 
void init(void) {
  glClearColor(0, 0, 0, 0.0);
  glShadeModel(GL_SMOOTH);
  scaleXstart = (maxJumpHeight / 100.0) * 5.0;

  glEnable(GL_BLEND);
  glEnable(GL_TEXTURE_2D);

  GLuint texture = LoadTexture("d:\\t.bmp");
  glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture);
} //Відображення 

void display(void) {
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
  //Очистити матрицю 
  //Видова трансформація (камера) 
  //Модельна трансформація 
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
  glLoadIdentity();
  gluLookAt(eyex, eyey, eyez, centerx, centery, centerz, upx, upy, upz);
  glColor3f(.5, .5, .5);
  glBegin(GL_QUADS);

  /*glVertex2d(getPixelWidth(20), getPixelHeight(20));
  glVertex2d(getPixelWidth(20), getPixelHeight(300));
  glVertex2d(getPixelWidth(300), getPixelHeight(300));
  glVertex2d(getPixelWidth(300), getPixelHeight(20));*/
  glTexCoord2d(0, 0);
  glVertex3d(-2, -2,0);
  glTexCoord2d(0, 1);
  glVertex3d(-2, 2,0);
  glTexCoord2d(1, 1);
  glVertex3d(2, 2,0);
  glTexCoord2d(1, 0);
  glVertex3d(2, -2,0);

  glEnd();

  glutSwapBuffers();
  glFinish();
}
// Зміна розмірів вікна 
void reshape(int w, int h) {
  glViewport(0, 0, (GLsizei)w, (GLsizei)h);
  width = w; height = h;
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);
  glLoadIdentity();
  gluPerspective(fov, 1, near1, far1);
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
}

void timerF(int value)
{
  if (value == 0)
  {
    
    angle += 4;

    //    printf("Current height: %.1f\n", currentJumpHeight);
    display();
    glutTimerFunc(16, timerF, 0);
  }
}

void keyFunc(unsigned char key, int x, int y)
{
  //system("cls");
  switch (key)
  {
  case 'w':eyez += 0.1; stopTimer = true; break;
  case 's':eyez -= 0.1; break;
  case 'a':eyex -= 0.1; break;
  case 'd':eyex += 0.1; break;
  case 'q':eyey -= 0.1; break;
  case 'e':eyey += 0.1; break;
  case 'W':centerz += 0.1; break;
  case 'S':centerz -= 0.1; break;
  case 'A':centerx -= 0.1; break;
  case 'D':centerx += 0.1; break;
  case 'Q':centery -= 0.1; break;
  case 'E':centery += 0.1; break;
  case '+':near1 += 0.1; break;
  case '-':near1 -= 0.1; break;
  case '*':far1 += 0.1; break;
  case '/':far1 -= 0.1; break;
  case '7':fov += 1; break;
  case '4':teapotPosX += 0.1; break;
  case '9':right += 0.1; break;
  case '6':teapotPosX -= 0.1; break;
  case '8':teapotPosZ += 0.1; break;
  case '5':top -= 0.1; break;
  case '2':teapotPosZ -= 0.1; break;
  case '0':bottom -= 0.1; break;
  default:
    break;
  }
  display();
  reshape(width, height);
  printf("%c\n", key);
  printf("Camera position:\n x\t y\t z\t \n %.1f \t %.1f \t %.1f \n", eyex, eyey, eyez);
  printf("Camera up is:\n x\t y\t z\t \n %.1f \t %.1f \t %.1f\n\n", upx, upy, upz);
  std::cout << "FoV is: " << fov << std::endl;
  printf("Frustrum is:\n near:\t far:\t left:\t right:\t top:\t bottom:\t\n %.1f\t %.1f\t %.1f\t %.1f\t %.1f\t %.1f\t ", near1, far1, left, right, top, bottom);
}

void MouseMotion(int x, int y)
{
  float newX = getMouseMoveX(x);
  float newY = getMouseMoveY(y);
  printf("Mouse move:\n x\t y\t \n %.1f \t %.1f\n\n", newX, newY);
  centerx += newX;
  centery += newY;
  printf("Camera look at:\n x\t y\t z\t \n %.1f \t %.1f \t %.1f\n\n", centerx, centery, centerz);

}

void MouseClick(int clickType, int state, int x, int y)
{
  oldMouseX = x;
  oldMouseY = y;
}


int main(int argc, char** argv)
{
  glutInit(&argc, argv);
  glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE); //set the display to Double buffer 
  glutInitWindowSize(width, height);
  glViewport(0, 0, width, height);
  glutCreateWindow(argv[0]);
  init();
  glutDisplayFunc(display);
  glutReshapeFunc(reshape);
  glutKeyboardFunc(keyFunc);
  glutMotionFunc(MouseMotion);
  glutMouseFunc(MouseClick);
  glutTimerFunc(16, timerF, 0);
  glEnable(GL_DEPTH_TEST);
  glutMainLoop(); //call the main loop 
  return 0;
}

2

Re: GLUT. Проблема з відображенням текстури

Схожа штука була, коли я експериментував і не писав glFlush() в кінці метода display().

Ти впевнений, що цій твоїй функції місце в init()?

3

Re: GLUT. Проблема з відображенням текстури

quez написав:

Схожа штука була, коли я експериментував і не писав glFlush() в кінці метода display().

Ти впевнений, що цій твоїй функції місце в init()?

а чому ні? init, то проста функція, написана мною є

4

Re: GLUT. Проблема з відображенням текстури

Все ж спробуй перенести 136 і 137 рядки в display()

5

Re: GLUT. Проблема з відображенням текстури

quez написав:

Все ж спробуй перенести 136 і 137 рядки в display()

nothing has changed