1 Востаннє редагувалося User 298 (04.01.2015 17:09:38)

Тема: Не робить!!

Запускаю програму(вона там нижче) нажимаю у, потім вона у мене тупо зивисає. Користуюся School Pac. В чому проблема!

Bartash: код слід розмістити у пості і взяти у тег [ code ].

Post's attachments

GAME_SNA.pas.txt 27.02 kb, 1039 downloads since 2015-01-04 

2

Re: Не робить!!

Ну дуже змістовна тема .
1. Код можна викласти і в повідомленні.
2.Перевірте цикли.

3

Re: Не робить!!

Kaskade, без образ, але на поставлене таким чином питання є лише одна відповідь:

Відповідь

http://img0.сайт-злодій/pics/post/%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%BC%D1%81-%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B--%3E-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D1%81-%D0%BA%D0%B8-175890.jpeg

Опишіть суть програми, що саме робили і що вийшло на виході.

4 Востаннє редагувалося HetmanNet (04.01.2015 22:37:00)

Re: Не робить!!

Kaskade написав:

Запускаю програму(вона там нижче) нажимаю у, потім вона у мене тупо зивисає. Користуюся School Pac. В чому проблема!

Bartash: код слід розмістити у пості і взяти у тег [ code ].

Не пробували коментарі у коді залишати? Кажуть допомога, особливо отримувати змістовні повідомлення на форумі щодо того що саме є причиною того що не працює.

5

Re: Не робить!!

program snake;
Uses CRT;
type
  line=10..13;
{------------------------------------------}
procedure cursoroff;
begin
   asm
    mov ah,01;
    mov cx,$2000;
    int 10h;
   end;
end;
procedure Ramka;
const
   width = 80;
   height = 25;
   col = 4;
var
  i,k: integer;
begin

   for i:=1 to width do
     for k:=col downto 1 do
       begin
         Gotoxy(i,k);
         Write(#176);

         Gotoxy(i,height-k);
         Write(#176);
       end;

   for i:=col+1 to height-(col+1) do
     for k:=col+3 downto 1 do
       begin
          Gotoxy(k,i);
          Write(#176);

          Gotoxy(width-k+1,i);
          Write(#176);
       end;
end;

{------------------------------------------}

procedure StartGame(var flag: boolean; var linecursor: line);

   procedure downcursor(var cursorx, cursory : byte);
   const
     cursor=#17;
   begin
     Gotoxy(cursorx,cursory);
     write(' ');
     INC(cursory);

     if cursory = 14 then
       cursory:=10;

     Gotoxy(cursorx,cursory);
     write(cursor);
   end;

   procedure upcursor(var cursorx,cursory: byte);
   const
     cursor=#17;
   begin
     Gotoxy(cursorx,cursory);
     write(' ');
     DEC(cursory);

     if cursory = 9 then
       cursory:=13;

     Gotoxy(cursorx,cursory);
     write(cursor);
   end;

const
   messeg1 = ' Play ';
   messeg2 = ' Options ';
   messeg3 = ' Records ';
   messeg4 = ' Exit ';
var
   key : char;
   cursorx,cursory : byte;
   EnterPressed: boolean;
begin
   Ramka;
   cursorx:=46;
   cursory:=10;
   EnterPressed:=true;

   Gotoxy((80-Length(messeg1))div 2,10);
   Write(messeg1);
   Gotoxy(cursorx,cursory);
   write(#17);
   Gotoxy((80-Length(messeg2))div 2,11);
   Write(messeg2);
   Gotoxy((80-Length(messeg3))div 2,12);
   Write(messeg3);
   Gotoxy((80-Length(messeg4))div 2,13);
   Write(messeg4);
   Gotoxy(47,10);
   while EnterPressed do
     if keypressed then
       begin
         key := Readkey;

         if key = #13 then
          begin
             EnterPressed:=false;
             linecursor:=wherey;
          end;
         case key of
           'w','W': upcursor(cursorx,cursory);
           's','S': downcursor(cursorx,cursory);
         end;
       end;

end;

{------------------------------------------}

Function play( time : word; element: char) : boolean;
Const
   N=8;
   messeg='Score: ';
type
  horizontal = 4..76;
  vertikal= 4..22;
  snakearray = array [1..N] of byte;
  textfile = text;
{-------------------------------}

Function screenofdeath (score: longint ) : boolean;
type
  st6=string;
{-------------------------------}

procedure login (var log: st6);
const
   enterlogin='Enter you login: ______';
begin
   repeat
   Gotoxy((80-Length(enterlogin)) div 2,6);
   write(enterlogin);
   Gotoxy(45,6);
   readln(log);
   until length(log) = 6;

end;
{-------------------------------}
const
   Text=' Do you want play again? ';
   yes = ' yes ';
   no = ' no ';
   y= 10;
   cursor=#30;
   srcname='d:\name.txt';
   srcscore='d:\score.txt';
   n=10;
var
  name,s: st6;
  fname,fscore : textfile;
  arrayname: array [1..n] of string;
  arrayscore: array[1..n] of integer;
  x,i,k: byte;
  c: integer;
  direct: char;
  Enterpressed: boolean;
begin

   x:=36;
   Enterpressed:=false;
   clrscr;
   ramka;
   login(name);

   assign(fname,srcname);
   assign(fscore,srcscore);
   reset(fname);
   reset(fscore);

   for i:=1 to n do
    begin
      Readln(fname,arrayname[i]);
      readln(fscore,arrayscore[i]);
    end;

   for i:=1 to n-1 do
     for k:=i+1 to n do
       begin
         if arrayscore[i] > arrayscore[k] then
           begin
             c:=arrayscore[i];
             arrayscore[i]:=arrayscore[k];
             arrayscore[k]:=c;

             s:=arrayname[i];
             arrayname[i]:=arrayname[k];
             arrayname[k]:=s;
           end;
       end;

   for i:=10 downto 1 do
     if score>= arrayscore[i] then
      begin
         arrayscore[i]:=score;
         arrayname[i]:=name;
         break;
      end;

   rewrite(fscore);
   rewrite(fname);

   for i:=1 to n do
     begin
       Writeln(fscore,arrayscore[i]);
       Writeln(fname,arrayname[i]);
     end;
   close(fscore);
   close(fname);
   Gotoxy ((80 - Length(text)) div 2,8);
   write(text);
   Gotoxy((80 - (Length(yes)+Length(no))) div 2,9);
   write(yes,no);
   Gotoxy(x,y);
   write(cursor);
   gotoxy(35,12);
   write(name,' - ',score);

   repeat
      if keypressed then
       begin
          direct:=readkey;
          if direct=#13 then
           if x=42 then
             begin
             EnterPressed := true;
             screenofdeath:=true
             end
          else
            begin
             EnterPressed:=true;
             screenofdeath:=false;

            end;
          case direct of
            'A','a' :
                begin
                   gotoxy(x,y);
                   write(' ');
                   x:=x-6;
                   if x=30 then
                    x:=42;
                   Gotoxy(x,y);
                   Write(cursor);
                end;
            'D','d' :
                begin
                   gotoxy(x,y);
                   write(' ');
                   x:=x+6;
                   if x= 48 then
                    x:=36;
                   Gotoxy(x,y);
                   Write(cursor);
                 end;
          end;
       end;
   until Enterpressed;

end;

{-------------------------------}

Function upsnake(x : horizontal; var y : vertikal; element: char; time: word; score: longint) : boolean;
begin

   delay(time);
   Dec(y);

   if (y=4) and screenofdeath(score) then
    upsnake:=true
   else
    upsnake:=false;

   Gotoxy(x,y);
   Write(element);
   Gotoxy(x,y+1);
   Write(' ');

end;

{-------------------------------}

Function leftsnake(var x : horizontal; y : vertikal; element: char; time: word; score: longint) : boolean;
begin

   Delay(time);
   Dec(x);

   if (x=7) and screenofdeath(score) then
    leftsnake:= true
   else
    leftsnake:=false;

   Gotoxy(x,y);
   Write(element);
   Gotoxy(x+1,y);
   Write(' ');

end;

{-------------------------------}

Function Downsnake (x : horizontal ; var y : vertikal; element : char; time: word; score: longint) : boolean;
begin

   delay(time);
   Inc(y);

   if (y=21) and screenofdeath(score) then
    downsnake:=true
   else
     downsnake:=false;

   Gotoxy(x,y);
   Write(element);
   Gotoxy(x,y-1);
   Write(' ');

end;

{-------------------------------}

Function Rightsnake (var x: horizontal ; y : vertikal; element: char; time: word; score: longint) : boolean;
begin

   Delay(time);
   Inc(x);

   if (x=73) and screenofdeath(score) then
    rightsnake:=true
   else
    rightsnake:=false;   Gotoxy(x,y);
   Write(element);
   Gotoxy(x-1,y);
   Write(' ');
end;

{----------------------------------}

Procedure RandomSquare (var xsquare,ysquare: byte; var xarray,yarray : snakearray; x: horizontal;y:vertikal);
var
  i: integer;
Const
 ymin=6;
 ymax=19;
 xmin=9;
 xmax=71;
 N=8;
begin
randomize;
xsquare:=random(xmax-xmin)+xmin;
ysquare:=random(ymax-ymin)+ymin;
Gotoxy(xsquare,ysquare);
Write(#219);
delay(65000);
gotoxy(xsquare,ysquare);
Write(' ');

xarray[1]:= xsquare-1;
xarray[2]:= xarray[1];
xarray[3]:= xsquare;
xarray[4]:= xsquare+1;
xarray[5]:= xarray[4];
xarray[6]:= xarray[4];
xarray[7]:= xarray[3];
xarray[8]:= xarray[2];

yarray[1]:= ysquare;
yarray[2]:= ysquare-1;
yarray[3]:= yarray[2];
yarray[4]:= yarray[2];
yarray[5]:= ysquare;
yarray[6]:= ysquare+1;
yarray[7]:= yarray[6];
yarray[8]:= yarray[6];

for i:=1 to N do
  begin
     Gotoxy(xarray[i],yarray[i]);
     Write(#219);
  end;
end;

{-------------------------------}

var
  xsquare,ysquare,clock,i: byte;

  score: longint;
  x : horizontal;
  y : vertikal;
  gameend,s,boo : boolean;
  wasd,k: char;
  mnog: set of char;

  xarray,yarray: snakearray;
begin
   score:=0;
   s:=true;
   while s do
   begin
   clock:=0;


   x := 40;
   y := 13;
   GameEnd := true;
   wasd := 'a';
   mnog := ['w','W','a','A','s','S','d','D'];
   clrscr;
   Ramka;
   RandomSquare(xsquare,ysquare,xarray,yarray,x,y);


   Gotoxy(x,y);
   Write(element);

   repeat
     Gotoxy(5,23);
     write(messeg,score);
     if clock=8 then
       begin
          RandomSquare(xsquare,ysquare,xarray,yarray,x,y);
          clock:=0;
          score:=score+100;
       end;

      if xarray[1] > 8 then
       begin
          gotoxy(xarray[1],yarray[1]);  {1}
          write(' ');
          xarray[1]:=xarray[1]-1;
          gotoxy(xarray[1],yarray[1]);
          write(#219);
        end
      else
        begin

          if xarray[1] = 8 then
            begin
              gotoxy(xarray[1],yarray[1]);
              write(' ');
              inc(clock);
              xarray[1]:=1;
              yarray[1]:=1;
            end;
        end;

      if (xarray[2] > 8) and (yarray[2] > 5)then
       begin
          gotoxy(xarray[2],yarray[2]);
          write(' ');
          xarray[2]:=xarray[2]-1;
          yarray[2]:=yarray[2]-1;
          gotoxy(xarray[2],yarray[2]);
          write(#219);
       end
      else
        begin
          if (xarray[2] = 8) or (yarray[2] = 5) then
            begin
              gotoxy(xarray[2],yarray[2]);
              write(' ');
              inc(clock);
              xarray[2]:=1;
              yarray[2]:=1;
            end;
        end;

      if yarray[3] > 5 then
       begin
          gotoxy(xarray[3],yarray[3]);
          write(' ');
          yarray[3]:=yarray[3]-1;
          gotoxy(xarray[3],yarray[3]);
          write(#219);
       end
      else
       begin
          if yarray[3] = 5 then
           begin
              gotoxy(xarray[3],yarray[3]);
              write(' ');
              inc(clock);
              xarray[3]:=1;
              yarray[3]:=1;
            end;
       end;

      if (xarray[4] < 71) and (yarray[4] > 5) then
       begin
          gotoxy(xarray[4],yarray[4]);
          write(' ');
          xarray[4]:=xarray[4]+1;
          yarray[4]:=yarray[4]-1;
          gotoxy(xarray[4],yarray[4]);
          write(#219);
        end
      else
        begin
           if (xarray[4] = 71) or (yarray[4] = 5) then
            begin
              gotoxy(xarray[4],yarray[4]);
              write(' ');
              inc(clock);
              xarray[4]:=1;
              yarray[4]:=1;
            end;
        end;

      if xarray[5] < 71 then
       begin
          gotoxy(xarray[5],yarray[5]);
          write(' ');
          xarray[5]:=xarray[5]+1;
          gotoxy(xarray[5],yarray[5]);
          write(#219);
       end
      else
       begin

          if xarray[5] = 71 then
           begin
              gotoxy(xarray[5],yarray[5]);
              Write(' ');
              inc(clock);
              xarray[5]:=72;
              yarray[5]:=72;
            end;
       end;

      if (xarray[6] < 71) and (yarray[6] < 20) then
       begin
          gotoxy(xarray[6],yarray[6]);
          write(' ');
          xarray[6]:=xarray[6]+1;
          yarray[6]:=yarray[6]+1;
          gotoxy(xarray[6],yarray[6]);
          write(#219);
       end
      else
       begin
          if (xarray[6] = 71) or (yarray[6] = 20) then
           begin
              gotoxy(xarray[6],yarray[6]);
              write(' ');
              inc(clock);
              xarray[6]:=72;
              yarray[6]:=72;
            end;
       end;

      if yarray[7] < 20 then
       begin
          gotoxy(xarray[7],yarray[7]);
          write(' ');
          yarray[7]:=yarray[7]+1;
          gotoxy(xarray[7],yarray[7]);
          write(#219);
       end
      else
       begin
          if yarray[7] = 20 then
           begin
              gotoxy(xarray[7],yarray[7]);
              write(' ');
              inc(clock);
              xarray[7]:=21;
              yarray[7]:=21;
            end;
       end;
      if (xarray[8] > 8) and (yarray[8] < 20) then
       begin
          gotoxy(xarray[8],yarray[8]);
          write(' ');
          xarray[8]:=xarray[8]-1;
          yarray[8]:=yarray[8]+1;
          gotoxy(xarray[8],yarray[8]);
          write(#219);
       end
      else
       begin
          if (xarray[8] = 8) or (yarray[8] = 20) then
           begin
              gotoxy(xarray[8],yarray[8]);
              write(' ');
              inc(clock);
              xarray[8]:=1;
              yarray[8]:=1;
            end;
       end;

      if keypressed then
       k := readkey;

      if k in mnog then
       wasd := k;

      case wasd of
        'w','W' : if upsnake(x,y,element,time,score) then
               begin
                 s:=false;
                 GameEnd:=false;
               end
             else
               begin
                 if y=4 then
                   GameEnd:=false;
                 s:=true;
               end;

        'a','A' : if leftsnake(x,y,element,time,score) then
               begin
                 s:=false;
                 GameEnd:=false;
               end
             else
               begin
                 if x=7 then
                   GameEnd:=false;
                 s:=true;
               end;
        's','S' : if downsnake(x,y,element,time,score) then
               begin
                 s:=false;
                 GameEnd:=false;
               end
             else
               begin
                  if y=21 then
                   GameEnd:=false;
                  s:=true;
               end;
        'd','D' : if rightsnake(x,y,element,time,score) then
               begin
                 s:=false;
                 GameEnd:=false;
               end
             else
               begin
                  if x= 73 then
                   GameEnd:=false;
                  s:=true;
               end;
      end;

      for i:=1 to N do
       begin
         if (x = xarray[i]) and (y=yarray[i]) then
          if Screenofdeath(score) then
            begin
              s:=false;
              GameEnd:=false;
            end
          else
            begin
              s:=true;
              GameEnd:=false;
            end;

       end;
   until not GameEnd ;

   end;

   play := true;
end;

{------------------------------------------}

Function Options(var tb,tc : byte; var time: word; var element: char): boolean;
const
   info0 = ' OPTIONS ';
   info1 = ' Esc - menu ';
   info2 = ' Enter background color and text color: ';
   info3 = ' Teal  Lime  Peach ';
   info4 = ' Choose a speed game: ';
   info5 = 'Slow  Fast';
   info6 = ' Choose view a cursor: ';
   info7 = #220#0#0#4#0#0#9#0#0#219#0#0#2;
var
  ch:char;
  flag: boolean;
  x,y: byte;
  cursor: char;
begin
   flag:=false;
   ch:= ' ';
   x:=31;
   y:=9;
   cursor:=#30;
   clrscr;
   ramka;
   gotoxy((80-Length(info0)) div 2,3);
   write(#25,info0,#25);
   gotoxy(9,22);
   write(info1);
   gotoxy((80-Length(info2)) div 2,6);
   write(info2);
   gotoxy((80-Length(info3)) div 2,8);
   write(info3);
   gotoxy(x,y);
   write(cursor);
   gotoxy((80-Length(info4)) div 2,10);
   write(info4);
   gotoxy((80-Length(info5)) div 2,12);
   write(info5);
   gotoxy((80-Length(info6)) div 2,14);
   write(info6);
   gotoxy((80-Length(info7)) div 2,16);
   write(info7);
   repeat
      if keypressed then;
       ch:=readkey;
      if ch = #27 then
       begin
          flag:=true;
          options:=false;
       end;

       case ch of
          'D','d': begin
              if y=9 then begin
                 gotoxy(x,y);
                 write(' ');
                 if x=47 then
                  begin
                     x:=23;
                  end;
                 x:=x+8;
                 gotoxy(x,y);
                 write(cursor);
              end;

              if y=13 then
              begin
                 gotoxy(x,y);
                 write(' ');
                 if x=43 then
                  begin
                     x:=27;
                  end;
                 x:=x+8;
                 gotoxy(x,y);
                 write(cursor);
              end;
              if y=17 then
                begin
                   gotoxy(x,y);
                  write(' ');
                  x:=x+3;
                  if x=48 then
                    x:=33;

                  gotoxy(x,y);
                  write(cursor);
                end;

            end;
            'A','a': begin
              if y=9 then
              begin
                 gotoxy(x,y);
                 write(' ');
                 if x=31 then
                  begin
                     x:=55;
                  end;
                 x:=x-8;
                 gotoxy(x,y);
                 write(cursor);
              end;
               if y=13 then
              begin
                 gotoxy(x,y);
                 write(' ');
                 if x=35 then
                  begin
                     x:=51;
                  end;
                 x:=x-8;
                 gotoxy(x,y);
                 write(cursor);
              end;
              if y=17 then
                begin
                  gotoxy(x,y);
                  write(' ');
                  x:=x-3;
                  if x=30 then
                    x:=45;
                  gotoxy(x,y);
                  write(cursor);
                end;
              end;
           #13 :
              begin
                 case x of
                 31: begin
                     tb:=1;
                     tc:=11;
                  end;
                 39: begin
                     tb:=2;
                     tc:=7;
                     if y=17 then
                      element:=#9;
                  end;
                 47: begin
                     tb:=7;
                     tc:=1;
                   end;
                 35: time:=55000;
                 43: time:=15000;
                 33: element:=#220;
                 36: element:=#4;
                 42: element:=#219;
                 45: element:=#2;

                 end;
              end;

          'S','s': begin
                gotoxy(x,y);
                write(' ');
                y:=y+4;
                if y=13 then
                  x:=35;
                if y=17 then
                  x:=33;
                if y=21 then
                  begin
                    y:=9;
                    x:=31;
                  end;
                gotoxy(x,y);
                write(cursor);

              end;
           'W','w': begin
                gotoxy(x,y);
                write(' ');
                y:=y-4;
                if y=9 then
                  x:=31;
                if y=13 then
                  x:=35;
                if y=5 then
                  begin
                    y:=17;
                    x:=33;
                  end;
                gotoxy(x,y);
                write(cursor);
                end;
       end;
   until flag;
end;

{------------------------------------------}

Function Records : boolean;
const
   srcscore='d:\score.txt';
   srcname='d:\name.txt';
   n=1;
   info0=' RECORDS ';
   info1='Enter - menu';
   info2='Esc - exit';
var
  i:integer;
  fscore,fname: text;
  name: string;
  score: integer;
  flag: boolean;
  ch: char;
begin
   ch:=' ';
   clrscr;
   ramka;
   flag:=false;
   assign(fscore,srcscore);
   assign(fname,srcname);
   reset(fname);
   reset(fscore);
   for i:=10 downto n do
     begin
       readln(fname,name);
       readln(fscore,score);
       Gotoxy(34, 7+i);
       write(name,' - ', score);
     end;
   gotoxy((80-Length(info0)) div 2,3);
   write(#25,info0,#25);
   gotoxy(9,22);
   write(info1);
   gotoxy(63,22);
   write(info2);

   repeat
      if keypressed then
       ch:=readkey;
      case ch of
        #13 : begin
              flag:=true;
              records:=false;
           end;
        #27 : begin
              flag:=true;
              records:=true;
           end;
      end;

   until flag;
end;

{------------------------------------------}
var
  flag,gameover: boolean;
  linecursor: line;
  tb,tc: byte;
  time: word;
  element: char;
begin
  cursoroff;
  tb:=1;
  tc:=11;
  time:=55000;
  element:=#220;
  repeat

     textbackground(tb);
     textcolor(tc);
     clrscr;
     StartGame(flag,linecursor);

     case linecursor of
       10 : gameover := play(time, element) ;
       11 : gameover := options(tb,tc,time,element) ;
       12 : gameover := records;
       13 : gameover := true;
     end;
  until gameover ;

end.

6

Re: Не робить!!

Суть програми:
В и опиняєтесь в лісі і рухахте повзунком по підлозі, ловлячи знак №220. ну як

7

Re: Не робить!!

Вона робоча тільки коли річ доходить до гри вона зависає, може річ в School Pac. тоді я к встановити Turbo pascal for Windos 7

8 Востаннє редагувалося HetmanNet (04.01.2015 20:14:38)

Re: Не робить!!

Kaskade написав:

Вона робоча тільки коли річ доходить до гри вона зависає, може річ в School Pac. тоді я к встановити Turbo pascal for Windos 7

Забудьте назву TurboPascal, тепер це називається FreePascal

9

Re: Не робить!!

Поясніть, будь ласка, що робить цей код:

case x of
31: begin
    tb:=1;
    tc:=11;
  end;
39: begin
    tb:=2;
    tc:=7;
    if y=17 then
      element:=#9;
  end;
47: begin
    tb:=7;
    tc:=1;
   end;
35: time:=55000;
43: time:=15000;
33: element:=#220;
36: element:=#4;
42: element:=#219;
45: element:=#2;
 
end;

10

Re: Не робить!!

HetmanNet
Не дуже слушна порада, бо там не працюватиме старий асемблер з cursoroff. Хоча з іншого боку, цілком може бути, що проблема саме в ньому.

Kaskade
Ви дебагером користуватися вмієте? Пограйтеся з кнопками F7 та F8. Подробиці: http://www.realcoding.net/articles/otla … ascal.html

11 Востаннє редагувалося HetmanNet (05.01.2015 01:14:57)

Re: Не робить!!

Torbins написав:

HetmanNet
Не дуже слушна порада, бо там не працюватиме старий асемблер з cursoroff. Хоча з іншого боку, цілком може бути, що проблема саме в ньому.

Kaskade
Ви дебагером користуватися вмієте? Пограйтеся з кнопками F7 та F8. Подробиці: http://www.realcoding.net/articles/otla … ascal.html

Ну можна позбути того шматка, точніше знайти альтернативу, FreePascal доведений по можливостям до сучасного рівня, він все таки не застарілий TurboPascal для MS-DOS.

Подякували: Torbins1