1

Тема: Кодофлуд, або флудокод

На цьому програмерському форумі мені завжди не вистачало теми, де можна було б показувати свій код. Незалежно від того, що він робить, наскільки грамотно він написаний, чи задавали його зробити на лабах і т.д. Коротше, щось назразок такого:

# fntools.py
def overload(f):
  def decor(f1):
    def call(*args, **kwargs):
      try:
        return f(*args, **kwargs)
      except TypeError:
        return f1(*args, **kwargs)
    call.__doc__=f.__doc__
    return call
  return decor
    
@overload(overload)
def overload(f1, f2):
  return overload(f1)(f2)
    
@overload(overload)  
def overload(f1, f2, *fs):
  return overload(overload(f1, f2), *fs)
#ukr_time.py
from fntools import overload
import re

def xvylyny(xv, vidm='н'):
  if xv==0: return ''
  if xv==15:return 'чверть'
  if xv==30:return 'пів'
  if 11<=xv<=19:
    return['оди', 'два', 'три', 'чотир', "п'ят", 'шіст', 'сім', 'вісім', "дев'ят"][xv-11]+"надцять хвилин"
  if vidm=='з':
    if xv==1: return 'хвилину'
    if xv%10==1:return(['', 'десять ', 'двадцять ', 'тридцять ', 'сорок ', "п'ятдесят "][xv//10]+ 'одну хвилину')
  return (['', 'десять ', 'двадцять ', 'тридцять ', 'сорок ', "п'ятдесят "][xv//10]+
    ['хвилин', 'одна хвилина', 'дві хвилини', 'три хвилини', 'чотири хвилини', 
    "п'ять хвилин", "шість хвилин", 'сім хвилин', 'вісім хвилин', "дев'ять хвилин"][xv%10]) 
  
def hodyny(h, vidm='н'):
  flex={'н':'ая', 'р':('ої', 'ьої'), 'д':('ій', 'ій'), 
     'з':'ую', 'о':('ою', 'ьою'), 'м':('ій', 'ій')}[vidm]
  return ([
      'дванадцят', 'перш', 'друг', 'трет',  'четверт',"п'ят", 
      'шост',   'сьом', 'восьм', "дев'ят", 'десят', 'одинадцят'][h%12]
    +flex[0 if h%12!=3 else 1])
def chas(h):
  h%=24
  return ('ночі' if h<4
    else 'ранку' if h<12
    else 'дня'  if h<16
    else 'вечора')

def hxv_ukr(h, xv):
  return (hodyny(h)+' '+chas(h)             
                  if xv==0
   else xvylyny(xv)+' на '+hodyny(h+1, 'з')+' '+chas(h+1) 
                  if 1<=xv<=30
   else 'за '+xvylyny(60-xv, 'з')+' '+hodyny(h+1)+' '+chas(h+1))

@overload(hxv_ukr)
def hxv_ukr(s):
  h, xv=map(int, re.findall(r"(\d+):(\d+)",s)[0])
  return hxv_ukr(h, xv)

def md_ukr(m, d):
  m = ("січня лютого березня квітня травня червня"
    " липня серпня вересня жовтня листопада грудня".split()[m-1])
  if 11<=d<=19:
    return['оди', 'два', 'три', 'чотир', "п'ят", 'шіст', 'сім', 'вісім', "дев'ят"][d-11]+"надцяте "+m
  if d%10 == 0:
    return ['', 'десяте ', 'двадцяте ', 'тридцяте '][d//10]+m
  return ['', '', 'двадцять ', 'тридцять '][d//10]+['', 'перше ', 'друге ', 'третє ',  
      'четверте ', "п'яте ", 'шосте ', 'сьоме ', 'восьме ', "дев'яте "][d%10]+m
  

def mdhxv_ukr(m, d, h, xv):
  return md_ukr(m, d)+', '+hxv_ukr(h, xv)

@overload(mdhxv_ukr)
def mdhxv_ukr(s):
  d, m, h, xv=map(int, re.findall(r"(\d+)\.(\d+) (\d+):(\d+)",s)[0])
  return mdhxv_ukr(m, d, h, xv)
  
if __name__=='__main__':
  import sys
  for s in sys.stdin:
    print(hxv_ukr(s))
Подякували: /KIT\1

2

Re: Кодофлуд, або флудокод

#!/bin/bash

scrot /tmp/screen.png
convert /tmp/screen.png -scale 10% -scale 1000% /tmp/screen.png

HOME="/home/fakinyan"

if [[ -f $HOME/.config/screen-lock.png ]]
then
  # placement x/y
  PX=0
  PY=0
  # lockscreen image info
  R=$(file ~/.config/screen-lock.png | grep -o '[0-9]*x[0-9]*' | tail -1)
  RX=$(echo $R | cut -d 'x' -f 1)
  RY=$(echo $R | cut -d 'x' -f 2)

  SR=$(xrandr --query | grep ' connected' | cut -f4 -d' ')
  for RES in $SR
  do
    # monitor position/offset
    SRX=$(echo $RES | cut -d'x' -f 1)          # x pos
    SRY=$(echo $RES | cut -d'x' -f 2 | cut -d'+' -f 1) # y pos
    SROX=$(echo $RES | cut -d'x' -f 2 | cut -d'+' -f 2) # x offset
    SROY=$(echo $RES | cut -d'x' -f 2 | cut -d'+' -f 3) # y offset
  

    PX=$(($SROX + $SRX/2 - $RX/2))
    PY=20
    convert /tmp/screen.png $HOME/.config/screen-lock.png -geometry +$PX+$PY -composite -matte /tmp/screen.png
    echo "done"
  done
fi
i3lock -e -n -i /tmp/screen.png
Подякували: P.Y.1

3

Re: Кодофлуд, або флудокод

А я вже й забув як воно, кодити.

4

Re: Кодофлуд, або флудокод

Переносимо шкілıні і студентсıкі ґити сıуди? Бгг.

Класика
program alr_lab5;
uses crt;
const m = 500;
type mass = array [1..m] of integer;
var  a, p :      mass;
  n, i, step, k, Min, Max, mx :  integer;
  {controle :    boolean;}

{ Work opration }

procedure ReWrite (var a : mass; var p : mass);
  begin
    for k := 1 to n do begin
      p[k] := a[k];
    end;
  end;

procedure Output (var a : mass; var p : mass);
  begin
  if step <> 0 then write (step:4,' -> ');
    for k := 1 to n do begin
      if step <> 0 then write (p[k]:4)
      else write (a[k]:4);
    end;
    writeln;
  end;

procedure By_console (var a : mass);
  begin
    writeln;
    writeln ('Array:');
    writeln (' # / Value');
    for i := 1 to n do begin
      write ('#', i:3,':  ');
      read (a[i]);
    end;
    writeln;
  end;

procedure By_random (var a : mass);
  begin
    writeln;
    Randomize;
    writeln ('Array:');
    for i := 1 to n do begin
      a[i] := random(40)-20;
    end;
    Output(a,p);
    writeln;
  end;

{ Sorts }

Procedure StraightInsertion;
  var j, c :  integer;
  begin
    writeln (' --> StraightInsertion <-- ');
    writeln ('St. # / Deformation of array');
    ReWrite (a,p);
    for i := 2 to n do
      begin
      c:=p[i];
      j:=i-1;
      while (j >= 1) and (p[j] > c) do begin
        p[j+1] := p[j];
        j:=j-1;
      end;
      p[j+1]:=c;
      inc(step);
      Output(a,p);
    end;
    writeln;
  end;

Procedure StraightSelection;
  var j, u, v :  integer;
  begin
    writeln (' --> StraightSelection <-- ');
    writeln ('St. # / Deformation of array');
    ReWrite (a,p);
    for i:=1 to N-1 do begin
    v := i;
    for j:=i+1 to N do
    if p[v] > p[j] then v:=j;
    u:=p[i];
    p[i]:=p[v];
    p[v]:=u;
    inc(step);
    Output(a,p);
  end;
    writeln;
  end; 

procedure BubbleSort;
  var  c :    integer;
    f :    boolean;
  begin
    writeln (' --> BubbleSort <-- ');
    writeln ('St. # / Deformation of array');
    ReWrite (a,p);
    repeat
      f := false;
      for i := 1 to n-1 do begin
        if p[i] > p[i+1] then begin
          f := true;
          c := p[i];
          p[i] := p[i+1];
          p[i+1] := c;
        end;
        inc(step);
        Output(a,p);
      end;
    until not f;
    writeln;
  end;

Procedure ShakerSort;
  Var j, l :  integer;
  Begin
    writeln (' --> ShakerSort <-- ');
    writeln ('St. # / Deformation of array');
    ReWrite (a,p);
    for i := 1 to n div 2 do begin
      if p[i]>p[i+1] then begin
        Min := i+1;
        Max := i;
      end
      else begin
        Min := i;
        Max := i+1;
      end;
      for j := i+2 to n-i+1 do
      if p[j] > p[Max] then Max := j
      else
        if p[j] < p[Min] then Min := j;
      l := p [i];
      p[i] :=p [min];
      p[min] := l;
      inc(step);
      Output(a,p);
      if max = i then max := min;
      l:=p[N-i+1];
      p[N-i+1] := p[max];
      p[max] := l;
      inc(step);
      Output(a,p);
    end;
    writeln;
  end;

Procedure ShellSort;
  Var d, t : integer;
    f : boolean;
  begin
    writeln (' --> ShellSort <-- ');
    writeln ('St. # / Deformation of array');
    ReWrite (a,p);
    d:=N div 2;
    while d > 0 do begin
      f:=true;
      while f do begin
        f := false;
        i := 1;
        for i := 1 to n-d do begin
          if p[i] > p[i+d] then begin
            t := p[i];
            p[i] := p[i+d];
            p[i+d] := t;
            f := true;
          end;
          inc(step);
          Output(a,p);
        end;
      end;
      d:= d div 2;
    end;
    writeln;
  end;

{procedure QuickSort(low, high: integer);
var i, j: integer;
  m, wsp: integer;
begin
  ReWrite (a,p);
 i:=low;
 j:=high;
 m:=p[(i+j) div 2];
 repeat
  while p[i+1]<m do Inc(i); 
  while p[j]>m do Dec(j); 
  if i<=j then begin
   wsp:=p[i+1];
   p[i+1]:=p[j];
   p[j]:=wsp;
   Inc(i);
   Dec(j);
  end;
 until i>j;
 if low<j then QuickSort(low, j);
 if i<high then QuickSort(i, high);
end;}

{ Menu }

procedure Startbox (var n : integer);
  var s :  byte;
  begin
    step := 0;
    writeln ('Which a way to create an array?');
    writeln (' 1 - by console');
    writeln (' 2 - by random');
    write ('Enter your choise: ');
    readln(s);
    writeln;
    write ('How many items do you want (no more ',mx,')? Enter number: ');
    readln (n);
    writeln;
    case s of
      1:  By_console(a);
      2:  By_random(a);
    end;
  end;

procedure Sortbox;
  var s :  byte;
  begin
    step := 0;
    writeln ('Which type of sorts run?');
    writeln (' 1 - Straight Insertion');
    writeln (' 2 - Straight Selection');
    writeln (' 3 - ',#39,'Bubble',#39,' sort ');
    writeln (' 4 - Shaker-sort');
    writeln (' 5 - Sell',#39,'s sort');
  {  writeln (' 6 - Quick sort');}
    writeln ('Or select another activity?');
    writeln (' 7 - Rewrite array');
    writeln ('(without without changing the number of items)');
    writeln (' 8 - by console');
    writeln (' 9 - by random');
    writeln (' 0 - Exit');
    write ('Enter your action: ');
    readln(s);
    writeln;
    case s of
      1:  StraightInsertion;
      2:  StraightSelection;
      3:  BubbleSort;
      4:  ShakerSort;
      5:  ShellSort;
      {6:  begin 
                writeln (' --> QuickSort <-- ');
                writeln ('Deformation of array');
                QuickSort(0,n);
                step := 1;
                Output (a,p);
                writeln;
              end;}
      7:  Startbox(n);
      8:  By_console(a);
      9:  By_random(a);
    end;
    if s <> 0 then Sortbox;
  end;  

{ Main }

BEGIN
  clrscr;
  mx := n;
  writeln ('We will ask a few questions for the execution of the great mission of!');
  writeln;
  Startbox (n);
  Sortbox;
END.
Подякували: P.Y.1

5

Re: Кодофлуд, або флудокод

#!cmd /k py -3

def exinsort(l):
  'exclude-insert sort'
  excluded=[]
  # виключити пари, що йдуть не по порядку:
  i=0
  while 0<=i<=len(l)-2:
    if l[i]>l[i+1]:
      for _ in '12':
        excluded.append(l[i]);del l[i]
      if i>0: i-=1
    else:
      i+=1
  # вставити їх прямою вставкою:
  for item in excluded:
    i=0
    while i<len(l):
      if l[i]>=item: break
      i+=1
    l.insert(i, item)

  
if __name__=='__main__':
  for l in list('asdfqwertyuiopghxcvbnmjklzHelloWorld'),[1,3,2], [2,1,0], [1,2,2,0,0,1]:
    exinsort(l)
    print(l)

(Хтось знає, в цього алгоритму сортування є загальноприйнята назва?)

6

Re: Кодофлуд, або флудокод

Це сортування включенням із купою зайвих рухів.

7

Re: Кодофлуд, або флудокод

P.Y. написав:

На цьому програмерському форумі мені завжди не вистачало теми, де можна було б показувати свій код. Незалежно від того, що він робить, ...

Здається на ґітхабі Gist був створений для тих самих цілей.

8

Re: Кодофлуд, або флудокод

Ну і хто читатиме, що я там загістив? Хочу лякати своїм кодом живих людей...

Подякували: 221VOLT, plusxx2

9

Re: Кодофлуд, або флудокод

koala написав:

Це сортування включенням із купою зайвих рухів.

Наскільки я розумію, сортування включенням — це коли я, щоб упорядкувати книжки на полиці, згрібаю їх кудись і потім беру одну за одною й ставлю на своє місце. А тут я намагаюсь вийняти лише ті книжки, що йдуть не по порядку, після чого вставляю вийняті в потрібне місце. Тобто, варіант сортування включенням, оптимізований для вцілому впорядкованого списку, в який було внесено невеликі зміни, що цей порядок порушують.

10

Re: Кодофлуд, або флудокод

P.Y. написав:

Ну і хто читатиме, що я там загістив? Хочу лякати своїм кодом живих людей...

Я читатиму. Але зараз там пусто.
Ось вам список користувачів, які мають там якісь фрагменти :

Подякували: Arete, P.Y., ostap34PHP, 221VOLT4

11 Востаннє редагувалося koala (30.05.2019 20:47:40)

Re: Кодофлуд, або флудокод

Можете згрібати, але краще одразу використовувати місце на початку списку.
Ну і я теж своє давнє викладу. 8-й клас, GWBASIC та MultiEdit...

CHSVET.BAS
10 CLS
19 COLOR 15
20 INPUT "1-ПІРАМІДИ,2-МАЯК,3-ВИСЯЧі САДИ,4-МАВЗОЛЕЙ,5-ХРАМ АРТЕМІДИ,6-КОЛОС,7-ЗЕВС,  8-ВИХІД,9-КІНЕЦЬ ПРОГРАМИ В *GWBASIC*"; A

21 IF A=8 THEN GOTO 40
23 IF A=1 THEN GOTO 60
24 IF A=2 THEN GOTO 170
25 IF A=3 THEN GOTO 300
26 IF A=4 THEN GOTO 400
27 IF A=5 THEN GOTO 500
28 IF A=6 THEN GOTO 700
29 IF A=7 THEN GOTO 910
30 IF A=9 THEN key on : END
33 PRINT "ПРОШУ БЕЗ ЖАРТІВ"
35 GOTO 20
40 GOTO 1180

60 CLS
67 color 6
70 print
80 print
90 print
100 print
101 PRINT "                  ┌┐         "
102 print "                  ┌┴┼┐     ┌┐   "
104 print "                 ┌┘ └┼┐    ┌┼┴┐  "
106 print "                 ┌┘  └┼┐   ┌┼┘ └┐  "
108 print "                ┌┘   └┼┐  ┌┼┘╔╗ └┐ "
110 print "                ┌┘    └┼┐ └┴─╨╨──┘ "
112 print "               ┌┘  ╔═╗  └┼┐      "
114 print "               ┌┘  ║ ║  └┼┐     "
116 print "               └─────╨─╨─────┴┘     " : COLOR 15
150 goto 20

170 color 8
180 CLS
190 PRINT "                 ╔╗     "
195 color 30
200 print "                 ╔╬╬╗     "
204 print "                 ║║║║     "
206 print "                ╔╩╩╩╩╗    "
207 color 8
208 print "                ║  ║    "
210 print "               │ ║  ║ │   "
212 print "               ╠═╩════╩═╣   "
214 print "               ║    ║   "
216 print "               ║    ║   "
218 print "               ║    ║   "
220 print "             ╔═╗ ║    ║ ╔═╗ "
222 print "             ╠═╬═╩════════╩═╬═╣ "
224 print "             ╚═╩════════════╩═╝ " : COLOR 15
250 GOTO 20

300 CLS
302 COLOR 7 : PRINT "                /\/\/\/\/\/\/\       "
304 pRINT "                ╔═══════════╗        "
306 pRINT "                ╚╦╦═══════╦╦╝        "
308 pRINT "                ║║    ║║        "
310 pRINT "                ║║    ║║        " : COLOR 10
312 pRINT "          ╒═════┌┐═════╩╬═══════╬╩═════┌┐══════╕ "
314 pRINT "          │  ┌┘└┐   ╠═══════╣   ┌┘└┐   │ "
316 pRINT "          │  ┌┘ └┐  ╠═══════╣  ┌┘ └┐  │ "
318 pRINT "          ╞═══└┐ ┌┘════╩═══════╩════└┐ ┌┘════╡ "
320 pRINT "          ╞════╧══╧═════╦═══════╦═════╧══╧═════╡ "
322 pRINT "          │       ╠═══════╣       │ "
324 pRINT "          │       ╠═══════╣       │ "
326 pRINT "          ╞═════┌┐══════╩═══════╩══════┌┐══════╡ "
328 pRINT "          ╞════┬┘└┐═════╦═══════╦═════┬┘└┬═════╡ "
330 pRINT "          │  ┌┘ └┐  ╠═══════╣  ┌┘ └┐  │ "
332 pRINT "          │  └┐ ┌┘  ╠═══════╣  └┐ ┌┘  │ "
334 pRINT "          └────┴──┴─────╨───────╨─────┴──┴─────┘ " : COLOR 15

360 GOTO 20

400 CLS
402 COLOR 15 : PRINT "                 ╔╦╗        "
404 PRINT "                ╔══╩╩╩══╗       "
405 PRINT "              ╔══╣    ╠══╗     "
406 PRINT "              ╔╩╦═╬═╦═╦═╦═╬═╦╩╗     "
407 PRINT "              ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║     "
408 PRINT "             ╔╩═╩═╩═╩═╩═╩═╩═╩═╩╗    "
409 PRINT "             ║         ║    "
410 PRINT "             ║         ║    "
411 PRINT "          ╔╩╩╗ ║  ┌┐ ╔═╗ ┌┐  ║ ╔╩╩╗ "
412 PRINT "          ╚══╝ ╚════╩╩═╩═╩══╩╩═══╝ ╚══╝ "
440 GOTO 20

500 CLS
505 COLOR 14 : PRINT "                   ╔═╗            "
510 PRINT "                ┌────╨─╨────┐          "
520 PRINT "              ┌───┘╔═╦═╦═╦═╦═╗└───┐        "
530 PRINT "           ┌─────┘╔═══╩═╩═╩═╩═╩═╩═══╗└──────┐    "
540 PRINT "         ┌─╥╥┴─╥╥──╥╫──╥╥──╥╥──╥╥──╥╥─╨╥╥──╥╥─┴╥╥─┐  "
550 PRINT "         │ ║║ ║║ ║║ ║║ ║║ ║║ ║║ ║║ ║║ ║║ │  "
560 PRINT "         │ ║║ ║║ ║║ ║║ ║║ ║║ ║║ ║║ ║║ ║║ │  "
570 PRINT "         │ ║║ ║║ ║║ ║║ ║║ ║║ ║║ ║║ ║║ ║║ │  "
580 PRINT "         │ ║║ ║║ ║║ ║║ ║║ ║║ ║║ ║║ ║║ ║║ │  "
590 PRINT "         ┌┴─╨╨──╨╨──╨╨──╨╨──╨╨──╨╨──╨╨──╨╨──╨╨──╨╨─┴┐  "
600 PRINT "        ┌┴──╔══╗──────────────────────────────╔══╗──┴┐ "
610 PRINT "        ┌┴─╔═╩══╩═╗──────────────────────────╔═╩══╩═╗─┴┐ "
620 PRINT "        └──╨──────╨──────────────────────────╨──────╨──┘ " : COLOR 15

670 GOTO 20

700 CLS
701 color 20 : PRINT "               /\              "
702 PRINT "              ═╪╤╤╪═             " : COLOR 7
703 PRINT "              └┤├┘┌/\/\┐          "
705 PRINT "               ││┌┘  └┐          "
710 PRINT "               ││└┐  ┌┘          "
720 PRINT "               ││ └┐ ┌┘          "
730 PRINT "               │└──┘ └──┐         "
740 PRINT "               └─┐   ┌┐│         "
750 PRINT "                │   │││         "
760 PRINT "                └┐  ┌┘││         "
770 PRINT "                │  │ ││         "
780 PRINT "                │  │┌┤├┐         "
790 PRINT "                ┌┘  └┼┴┴┘         "
800 PRINT "                │┌───┐│          "
810 PRINT "                ││  ││          "
820 PRINT "                ││  ││          "
830 PRINT "                ││  ││          "
840 PRINT "                ││  ││          "
850 PRINT "               ┌┘└┐ ┌┘└┐          "
860 PRINT "               └──┘ └──┘          " : COLOR 15
900 GOTO 20

910 cls
915 color 12
920 PRINT "          ╔╗     ┌─────┐    ╬╬╬ ╔╗ "
930 PRINT "          ║╠════════┌┘┌───┐└┐═══════ ║ ══╣║ "
940 PRINT "          ║║    │ │─│─│ │    ║  ║║ "
950 PRINT "          ╠╣    └─┼───┴┬┘    ║  ╠╣ "
960 PRINT "          ║║  ┌──────┘  ├───┬─┐ ┌─╫─┐ ║║ "
970 PRINT "          ╠╣ ┌┘      │  │ └┐└┐║┌┘ ╠╣ "
980 PRINT "          ║║ │ ┌┐    │  ├┐ │ │║│ ║║ "
990 PRINT "          ╠╣ │ ││╚╦╦╝  └┐ ││ │ │║│ ╠╣ "
1000 PRINT "          ║║ ┌┘ └┴─╨╨─┐  └┬─┤│ └─┘║│ ║║ "
1010 PRINT "          ╠╣ └────┬────┘  ┌─┘ │└────╫┘ ╠╣ " : color 14
1020 PRINT "          ║║  ┌─┴─┴──────┘  └───┐ ║  ║║ "
1030 PRINT "          ╠╣  │         │ ║  ╠╣ "
1040 PRINT "          ║╠════│         │═╬═══╣║ "
1050 PRINT "          ╠╣  │         │ ║  ╠╣ "
1060 PRINT "          ║║  └────┬─┬─────┬─┬───┘ ║  ║║ " : color 12
1070 PRINT "          ╠╣    ┌┘ └┐  ┌┘ └┐  ║  ╠╣ "
1080 PRINT "          ║║  ╔═══╧═══╧═══╧═══╧════╣  ║║ "
1090 PRINT "        ╔═══╩╩════╝          ╚═══╩╩════╗ "
1130 PRINT "        ╚════════════════════════════════════════╝ " : color 15
1170 GOTO 20
1180 cls
1190 color 12
1200 PRINT "          ╔╗     ┌─────┐    ╬╬╬ ╔╗ "
1210 PRINT "          ║╠════════┌┘┌───┐└┐═══════ ║ ══╣║ "
1220 PRINT "          ║║    │ │─│─│ │    ║  ║║ "
1230 PRINT "          ╠╣    └─┼───┴┬┘    ║  ╠╣ "
1240 PRINT "          ║║  ┌──────┘  ├───┬─┐ ┌─╫─┐ ║║ "
1250 PRINT "          ╠╣ ┌┘      │  │ └┐└┐║┌┘ ╠╣ "
1260 PRINT "          ║║ │ ┌┐    │  ├┐ │ │║│ ║║ "
1270 PRINT "          ╠╣ │ ││╚╦╦╝  └┐ ││ │ │║│ ╠╣ "
1280 PRINT "          ║║ ┌┘ └┴─╨╨─┐  └┬─┤│ └─┘║│ ║║ "
1290 PRINT "          ╠╣ └────┬────┘  ┌─┘ │└────╫┘ ╠╣ " : color 14
1300 PRINT "          ║║  ┌─┴─┴──────┘  └───┐ ║  ║║ "
1310 PRINT "          ╠╣  │         │ ║  ╠╣ "
1320 PRINT "          ║╠════│         │═╬═══╣║ "
1330 PRINT "          ╠╣  │         │ ║  ╠╣ "
1340 PRINT "          ║║  └────┬─┬─────┬─┬───┘ ║  ║║ " : color 12
1350 PRINT "          ╠╣    ┌┘ └┐  ┌┘ └┐  ║  ╠╣ "
1360 PRINT "          ║║  ╔═══╧═══╧═══╧═══╧════╣  ║║ "
1370 PRINT "        ╔═══╩╩════╝          ╚═══╩╩════╗ "
1380 PRINT "        ╚════════════════════════════════════════╝ " : coloR 15
1385 PRINT "                ДЯКУЮ ЗА ПЕРЕГЛЯД"
1390 SYSTEM
Подякували: Arete, P.Y., ostap34PHP3

12

Re: Кодофлуд, або флудокод

Програма поліглот.
Підтримуються такі мови:

#include<iostream>//;ooo"><>"v!
#define chr(x)main(){std::/*>$*/cout<<"C++";}/*
print(None and"Perl"or(1/2and"Python 3"or"Python 2"));
#++[++++>---<]>-.---[----->+<3]>-.+++
#[->+++<]>++.++++++++.+++++.-9-------
#.-[--->+<]>--.+[->+++<]>+.++"++++++.
#    @,,,,,,,,,,"Befunge-"<*/
chr(1)
Подякували: P.Y., koala, ostap34PHP, 0xDADA11C7, plusxx, leofun016

13

Re: Кодофлуд, або флудокод

LOAD "CHSVET"
REM Спробую оптимізувати :)
DEL 21-29
DEL 40
DEL 1170-1380
21 ON A GOTO 60, 170, 300, 400, 500, 700, 910, 910
1170 IF A=7 THEN GOTO 20
Подякували: koala1

14

Re: Кодофлуд, або флудокод

P.Y. написав:

варіант сортування включенням, оптимізований для вцілому впорядкованого списку, в який було внесено невеликі зміни, що цей порядок порушують.

Трохи оптимізував методику виключення. Якщо в початковому варіанті до виключених потрапляли обидва сусідні елементи, для яких умова впорядкування порушувалась, то в наступних версіях виключається лише один з них (треба просто вгадати, який з них не на своєму місці — можна вибрати просто випадково 50:50, або ж, краще, поставити цей вибір у залежність від того, в якому місці списку відбувається перевірка: якщо на початку, ймовірніше, зайвим є більший елемент, то вкінці — менший).

Ну і для демонстрації переваг алгоритму краще взяти якийсь напівупорядкований список.

from random import randint

def exinsort(l):
  'exclude-insert sort'
  excluded=[]
  # позбутися пар, що йдуть не по порядку
  # (випадково виключати одного з пари)
  i=0
  while 0<=i<=len(l)-2:
    if l[i]>l[i+1]:
      #for _ in '12':
      if i>=randint(0,len(l)): i+=1
      excluded.append(l[i]); del l[i]
      if i>0: i-=1
    else:
      i+=1
  print(l, '(without excluded)')
  # вставити їх прямою вставкою:
  for item in excluded:
    i=0
    while i<len(l):
      if l[i]>=item: break
      i+=1
    l.insert(i, item)

if __name__=='__main__':
  for l in list('asdfqwertyuiopghxcvbnmjklzHelloWorld'), list('abvhgdegzyijklmnoprstufxcqw'):
    exinsort(l)
    print(l)

Як би ще його оптимізувати?

Подякували: leofun011

15 Востаннє редагувалося P.Y. (31.05.2019 03:51:26)

Re: Кодофлуд, або флудокод

a$="
goto 100
120
bye:
a$="
print "YABASIC"
end
100 rem
200 print "QBASIC"
end
110 print "ChipmunkBASIC"

Поліглот-детектор для трьох діалектів BASIC'а.

P.S. Альтернативний варіант:

a$="
120 data QBASIC
bye:
110 data ChipmunkBASIC
a$="
data "YABASIC"
read a$
print a$
Подякували: /KIT\1

16

Re: Кодофлуд, або флудокод

#!python2
# -*- coding: utf-8 -*-

# розділити t на діапазони, так щоб кожне наступне значення (ОКРУГЛЕНЕ) g(t) чи h(t) відрізнялось від попереднього на 1:
def iround(x):
  return int(round(x))
def ranges(g, h, tmin, tmax):
  t=(tmin+tmax)/2.
  if not tmin<t<tmax>tmin or iround(g(tmin))==iround(g(t))==iround(g(tmax)) and iround(h(tmin))==iround(h(t))==iround(h(tmax)):
    return []
  elif iround(g(tmin))==iround(g(t)) and iround(h(tmin))==iround(h(t)): 
    return ranges(g, h, t, tmax)
  #якщо координати t стоять на 1 клітинку гор/верт/діаг від tmin: 
  elif abs(iround(g(tmin))-iround(g(t)))<=1 and abs(iround(h(tmin))-iround(h(t)))<=1:
    return [tmin]+ranges(g, h, t, tmax)
  else:
    return ranges(g, h, tmin, t)+ranges(g, h, t, tmax)
def points(g, h, tmin, tmax):
  return [[iround(g(t)),iround(h(t))]for t in ranges(g, h, tmin, tmax)]

# підготувати таблицю символів заміщення (в залежності від того, де знаходяться попередня й наступна точка відносно поточної)
line_shapes=[['*' for i in range(9)]for i in range(9)]
for pnf in[
  [1,1, '`'],[2,2, "'"],[3,3,"'"],[4,4,'-'],[5,5, '.'],[6,6, '.'],[7,7,','],[8,8, '-'],
  [1,2, '`'],[2,3, "'"],[3,4,"'"],[4,5,'-'],[5,6, ','],[6,7, ','],[7,8,'-'],[8,1, '`'],
  [1,3, '~'],[2,4, '+'],[3,5,'('],[4,6,'+'],[5,7, '_'],[6,8, '+'],[7,1,')'],[8,2, '+'],
  [1,4, '`'],[2,5,'\\'],[3,6,"/"],[4,7,"_"],[5,8, '_'],[6,1,'\\'],[7,2,'/'],[8,3, "'"],
  [1,5,'\\'],[2,6, '|'],[3,7,'/'],[4,8,'-']
  ]:
  line_shapes[pnf[0]][pnf[1]]=line_shapes[pnf[1]][pnf[0]]=pnf[2]
fill_shapes=[['*' for i in range(9)]for i in range(9)]
#заповнювати праворуч від лінії (контур іде за год.стр.):
for p in[1,2,3,4]:
  for n in[7,6,5,4]:
    fill_shapes[p][n]=']'
for p in[5,6,7,8]:
  for n in[3,2,1,8]:
    fill_shapes[p][n]='['
fill_shapes[4][4]=fill_shapes[8][8]='*'
  

def directions(xy):
 return[1, 2, 3, 0,
     8, 0, 4, 0,
     7, 6, 5, 0][(xy[1]+1<<2)+xy[0]+1]
def shapepoints(pointlist, shapeset):
  def shape(i):
    #shape бере три елементи, починаючи з i, й повертає символ:
    prev_next=[directions([pointlist[ii][j]-pointlist[i+1][j] for j in[0,1]])for ii in [i, i+2]]
    return shapeset[prev_next[0]][prev_next[1]]
  res=[]
  for i in range(len(pointlist)-2):
    res+=[pointlist[i+1]+[shape(i)]]
  res=[pointlist[0]]+res+[pointlist[-1]]#також включити 1-й і останній ел-т....
  return res

#заливка: провести лінію з [ та ], в залежності від напрямку; заповнити проміжок між дужками........

# для кожної точки між діапазонами: вставити символ заміщення в матрицю виводу:
def points2matrix(pointlist, x, y):
  x=iround(x)
  y=iround(y)
  matr=[[' ' for i in range(x+1)] for i in range(y+1)]
  for point in pointlist:
    if 0<=point[0]<=x and 0<=point[1]<=y:
      matr[point[1]][point[0]]='*' if len(point)<3 else point[2]#або point[2], якщо є...
  return '\n'.join(map(''.join, matr))
if __name__=='__main__':
  from math import *
  R=19
  def g(t):
      return cos(t)*R+R
  def h(t):
      return sin(t*3.1)*R+R
  tmin= -pi
  tmax= pi
  print (points2matrix(shapepoints(points(g,h,tmin,tmax), line_shapes),2*R,2*R))
  raw_input()

17 Востаннє редагувалося P.Y. (04.06.2019 02:22:34)

Re: Кодофлуд, або флудокод

Жорстока BASIC-екзекуція. Проте, як не дивно, chipmunkBASIC цей код тягне (у більшості діалектів він, очевидно, буде невалідним).

10 goto 50
20 print i
30 next
40 end
50 for i = 1 to 5
60 print i
70 goto 20

18 Востаннє редагувалося /KIT\ (01.01.2022 15:28:39)

Re: Кодофлуд, або флудокод

Чому? Це ж просто поліморфний код.

19

Re: Кодофлуд, або флудокод

/KIT\ написав:

>у більшості діалектів він, очевидно, буде невалідним
Чому? Це ж просто поліморфний код.

Обфускований. Поліморфний має поліморфувати, тобто змінювати себе, часто задля обфускації.
Ну і треба дивитися. Мені теж здається, що більшість байткод-компіляторів таке не прожують, хоча звичайний інтерпретатор має виконати.

20

Re: Кодофлуд, або флудокод

leofun01 написав:
P.Y. написав:

Ну і хто читатиме, що я там загістив? Хочу лякати своїм кодом живих людей...

Я читатиму. Але зараз там пусто.
Ось вам список користувачів, які мають там якісь фрагменти :

у мене приватні гісти  :D