1

Тема: мовна кодіровка

що говоре текст: " Í àðóøåíèÿ ñíà ÿâëÿþòñÿ îäíîé èç ñàìûõ îáû÷íûõ è ÷àñòûõ ïðîáëåì ó ïàöèåíòîâ ïîæèëîãî è ñòàð÷åñêîãî âîçðàñòà, ïðè÷åì èõ ðàñïðîñòðàíåííîñòü âîçðàñòàåò ñ êàæäûì äåñÿòèëåòèåì. Òàê, ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèé 70 - 80-õ ãîäîâ, îò 25 äî 48% ëþäåé ñòàðøå 65 ëåò (÷àùå æåíùèíû, ÷åì ìóæ÷èíû) èñïûòûâàëè ðàçíîîáðàçíûå íàðóøåíèÿ ñíà [1-4]," і в якій мовній кодіровці він написан? Notepad++ i MS Word неспромовожні його розкодувати. Можливо є онлайн сервіс для цього?

2

Re: мовна кодіровка

"текст говоре", що йому потрібна "мовні кодіровка" utf8 !!
спробуйте в sublime text -- там є і "перевідкрити в кодуванні ..", і "зберегти в кодуванні .."

3

Re: мовна кодіровка

Це cp1251, прочитана як cp1250. Класична історія.
https://2cyr.com/decode/?lang=uk

Подякували: leofun01, P.Y., Shiqq, 221VOLT4

4

Re: мовна кодіровка

ще не вмерли декодувальщики в країні...

5

Re: мовна кодіровка

Та куди мені... батько це взагалі читати міг.

Подякували: 221VOLT1