1

Тема: Клієнт-сервер, обробка xml, робота з базою MS Access

Програма складається з двох частин: клієнта та сервера.

Робота сервера - обробляти запити від клієнта (приймати та відповідати). Команди формуються в форматі xml. Сервер також працює з базою даних Microsoft Access, де зберігається вся інформація.

Допустимі команди

 • showDir - показати файли та папки за вказаним шляхом

 • addDir - cтворити папку за вказаним шляхом

 • download - завантажити файл за вказаним шляхом

 • upload - залити файл за вказаним шляхом

 • rename - переіменувати

 • task - виконує певну дію (здається пошук по назві файлу) і повертає список

Формат запиту від клієнта (приклад):

<action>
 <command>rename</command>
 <path>/example/dir</path>
 <name>test.txt</name>
 <newname>test2.txt</name>
</action>

Формат відповіді сервера
Якщо все відбулось успішно:

ok

Якщо помилка:

false

Клієнт звичайний десктопний додаток, який працює з сервером. Є графічні елементи для відображення списку директорій (типу команди ls (dir) ), завантаження файлу з сервера та відправки файлу на сервер та інші дії, точно не пам'ятаю.

Це все може знадобитись для тих хто почав вивчати C#, .NET (принаймі знає основи).

Код сервера
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
using System.Threading;
using System.Xml;
  
namespace TestServer
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
     // string xml = "<action><command>upload</command><path>/</path><name>lol.txt</name><data>YWFh</data></action>";
     // Console.WriteLine(XmlParse(xml));
     // System.Console.ReadKey();
      
      IPEndPoint serverep = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 9050);
      
      Socket server = new Socket(
        AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp
        );
      
      server.Bind(serverep);
      server.Listen(10);

      Console.WriteLine("Server has successfully started.");

      while (true)
      {
       // Socket client = server.Accept();
        // Waits for clients
        Socket client = server.Accept();
        Thread clientThread = new Thread(delegate() {
          ClientThread(client);
        });
        clientThread.Start();
      
      }

      // server.Close();
     
    }

    public static string XmlParse(string xml)
    {
      string response = "";
      XmlDocument doc = new XmlDocument();
      doc.LoadXml(xml);
      

      string command = doc.SelectSingleNode("action/command").InnerText;
      string path = doc.SelectSingleNode("action/path").InnerText;
      if (command == "showDir")
      {
        OleDbConnection conn = null;
        OleDbDataReader dbReader = null;
        conn = new OleDbConnection(@"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; User Id=; Password=; Data Source=files.mdb");
        conn.Open();

        OleDbCommand query = conn.CreateCommand();
        query.CommandText = "SELECT name FROM files WHERE path=\"" + 
          path + "\"";
        dbReader = query.ExecuteReader();

        // <?xml ... ?>
        doc = new XmlDocument();
        XmlNode docNode = doc.CreateXmlDeclaration("1.0", "UTF-8", null);
        doc.AppendChild(docNode);

        XmlNode actionNode = doc.CreateElement("files");
        doc.AppendChild(actionNode);

        while (dbReader.Read())
        {
          XmlNode commandNode = doc.CreateElement("file");
          commandNode.InnerText = dbReader.GetString(0);
          actionNode.AppendChild(commandNode);
        }

        conn.Close();

        response = doc.OuterXml;
      } else if (command == "task")
      {
        OleDbConnection conn = null;
        OleDbDataReader dbReader = null;
        conn = new OleDbConnection(@"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; User Id=; Password=; Data Source=files.mdb");
        conn.Open();

        OleDbCommand query = conn.CreateCommand();
        query.CommandText = "SELECT path+name FROM files WHERE name LIKE '" + 
          path + "%'";
        dbReader = query.ExecuteReader();

        // <?xml ... ?>
        doc = new XmlDocument();
        XmlNode docNode = doc.CreateXmlDeclaration("1.0", "UTF-8", null);
        doc.AppendChild(docNode);

        XmlNode actionNode = doc.CreateElement("files");
        doc.AppendChild(actionNode);

        while (dbReader.Read())
        {
          XmlNode commandNode = doc.CreateElement("file");
          commandNode.InnerText = dbReader.GetString(0);
          actionNode.AppendChild(commandNode);
        }

        conn.Close();

        response = doc.OuterXml;
      } else if (command == "remove")
      {
        OleDbConnection conn = null;
        conn = new OleDbConnection(@"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; User Id=; Password=; Data Source=files.mdb");
        conn.Open();
        string name = doc.SelectSingleNode("action/name").InnerText;
        OleDbCommand query = conn.CreateCommand();
        if (name.Contains('/')) {
          query.CommandText = "DELETE FROM files WHERE path like '" + path + name + "%';";
          query.ExecuteNonQuery();
        }
        query.CommandText = "DELETE FROM files WHERE path='" + path + "' AND name='"+ name +"';";
        query.ExecuteNonQuery();
        conn.Close();

        response = "ok";
      }
      else if (command == "addDir")
      {
        OleDbConnection conn = null;
        conn = new OleDbConnection(@"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; User Id=; Password=; Data Source=files.mdb");
        conn.Open();
        string name = doc.SelectSingleNode("action/name").InnerText;
        OleDbCommand query;
        query = conn.CreateCommand();
        query.CommandText = "SELECT count(*) FROM files WHERE name='" + name +
          "' and path='" + path + "'";
        if ((int) query.ExecuteScalar() == 0)
        {
          query = conn.CreateCommand();
          query.CommandText = "INSERT INTO files (name, path)" +
            " VALUES(\'" + name + "\', \'" + path + "\')";
          query.ExecuteNonQuery();

        }
        else
        {
          return "false";
        }
        conn.Close();

        response = "ok";
      }
      else if (command == "download")
      {
        OleDbConnection conn = null;
        conn = new OleDbConnection(@"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; User Id=; Password=; Data Source=files.mdb");
        conn.Open();
        OleDbCommand query = conn.CreateCommand();
        string name = doc.SelectSingleNode("action/name").InnerText;
        query.CommandText = "SELECT data FROM files " + 
          "WHERE path='" + path + "' and name='"+ name +"';";
        byte[] data = (byte[]) query.ExecuteScalar();
        conn.Close();
        
        // <?xml ... ?>
        doc = new XmlDocument();
        XmlNode docNode = doc.CreateXmlDeclaration("1.0", "UTF-8", null);
        doc.AppendChild(docNode);

        XmlNode actionNode = doc.CreateElement("file");
        doc.AppendChild(actionNode);

        XmlNode dataNode = doc.CreateElement("data");
        dataNode.InnerText = Convert.ToBase64String(data);
        actionNode.AppendChild(dataNode);

        response = doc.OuterXml;
      }
      else if (command == "  ")
      {
        // Console.WriteLine(xml);
        OleDbConnection conn = null;
        conn = new OleDbConnection(@"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; User Id=; Password=; Data Source=files.mdb");
        conn.Open();
        string name = doc.SelectSingleNode("action/name").InnerText;
        string dat = doc.SelectSingleNode("action/data").InnerText;
        string query = "INSERT INTO files (name, path, data)" +
          " VALUES(@name, @path, @data)";
        OleDbCommand command2 = new OleDbCommand(query, conn);

        byte[] arr = Convert.FromBase64String(dat);
        command2.Parameters.Add("@name", OleDbType.Char).Value = name;
        command2.Parameters.Add("@path", OleDbType.Char).Value = path;
        command2.Parameters.Add("@data", OleDbType.VarBinary, arr.Length);
        command2.Parameters["@data"].Value = arr;
        command2.ExecuteNonQuery();
        conn.Close();

        response = "ok";
      }
      else if (command == "rename")
      {
        Console.WriteLine(doc.OuterXml);
        OleDbConnection conn = null;
        conn = new OleDbConnection(@"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; User Id=; Password=; Data Source=files.mdb");
        conn.Open();
        string name = doc.SelectSingleNode("action/name").InnerText;
        string newname = doc.SelectSingleNode("action/newname").InnerText;
        OleDbCommand query = conn.CreateCommand();
        
        query.CommandText = "UPDATE files SET name='"+newname+"' WHERE path='" + path + "' AND name='" + name + "';";
        Console.WriteLine(query.CommandText);
        query.ExecuteNonQuery();
        conn.Close();

        response = "ok";
      }
      return response;
    }

    public static void ClientThread(Socket client)
    {
      byte[] data = new byte[1024 * 1024]; // 1mb
      int datalen;
      IPEndPoint clientep = (IPEndPoint)client.RemoteEndPoint;

      Console.WriteLine("Connected with {0} at port {1}", clientep.Address,
          clientep.Port);

      while (true)
      {
        try
        {
          datalen = client.Receive(data);


          client.Send(Encoding.UTF8.GetBytes(
            XmlParse(Encoding.UTF8.GetString(data, 0, datalen))
            ));

          Console.WriteLine(Encoding.UTF8.GetString(data, 0, datalen));
        }
        catch
        {
          Console.WriteLine("Disconnected from {0}", clientep.Address);
          return;
        }
      }
        
    }
  }
}
Код клієнта
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;
using System.Xml;
using System.IO;

namespace Lab3Client
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    // data
    Socket serverSocket;
    IPEndPoint ipepServer;
    bool isConnected = false;
    byte[] data = new byte[1024 * 1024];

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void buttonConnect_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string port = inputPort.Text;
      string hostname = inputHostname.Text;
      if (isConnected)
      {
        try
        {
          serverSocket.Close();
          isConnected = false;
          buttonConnect.Text = "Connect";
          label3.Visible = false;
          path.Visible = false;
          ShowDirectory("clear");
        } 
        catch
        {
          MessageBox.Show(
            "Can not close connection",
            "Error");
        }
      }
      else
      {
        try
        {

          ipepServer = new IPEndPoint(
            IPAddress.Parse(hostname), Int32.Parse(port));

          serverSocket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork,
            SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);

          serverSocket.Connect(ipepServer);

          isConnected = true;

          buttonConnect.Text = "Disconnect";

          label3.Visible = true;
          path.Visible = true;
          ShowDirectory("/");
        }
        catch
        {
          MessageBox.Show(
            "Can not connect to server " + hostname + ":" + port,
            "Error");
        }
      }
    }

    private void Form1_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
    {
      if (isConnected)
      {
        serverSocket.Close();
      }
    }

    public void ShowDirectory(string dirPath)
    {
      if (dirPath == "clear")
      {
        fileList.Items.Clear();
        return;
      }
      if (!isConnected)
      {
        MessageBox.Show("Client isn't connected to server", "Error");
        return;
      }

      // <?xml ... ?>
      XmlDocument doc = new XmlDocument();
      XmlNode docNode = doc.CreateXmlDeclaration("1.0", "UTF-8", null);
      doc.AppendChild(docNode);

      XmlNode actionNode = doc.CreateElement("action");
      doc.AppendChild(actionNode);

      XmlNode commandNode = doc.CreateElement("command");
      commandNode.InnerText = "showDir";
      actionNode.AppendChild(commandNode);

      XmlNode pathNode = doc.CreateElement("path");
      pathNode.InnerText = dirPath;
      actionNode.AppendChild(pathNode);
      path.Text = dirPath;

      serverSocket.Send(Encoding.UTF8.GetBytes(doc.OuterXml));

      int datalen = serverSocket.Receive(data);
      string str = Encoding.UTF8.GetString(data, 0, datalen);
      
      if (str == "error")
      {
        MessageBox.Show("Server unknown error", "Error");
        return;
      }
      try
      {
        doc.LoadXml(str);

        XmlNodeList list = doc.SelectNodes("files/file");
        fileList.Items.Clear();


        if (path.Text != "/")
        {
          fileList.Items.Add("../");
        }

        foreach (XmlNode node in list)
        {
          fileList.Items.Add(node.InnerText);
        }
      }
      catch
      {
        MessageBox.Show("Server unknown error", "Error");
        return;
      }
    }

    private void buttonAddDirectory_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (!isConnected)
      {
        MessageBox.Show("Client isn't connected to server", "Error");
        return;
      }

      // <?xml ... ?>
      XmlDocument doc = new XmlDocument();
      XmlNode docNode = doc.CreateXmlDeclaration("1.0", "UTF-8", null);
      doc.AppendChild(docNode);

      XmlNode actionNode = doc.CreateElement("action");
      doc.AppendChild(actionNode);

      XmlNode commandNode = doc.CreateElement("command");
      commandNode.InnerText = "addDir";
      actionNode.AppendChild(commandNode);

      XmlNode pathNode = doc.CreateElement("path");
      pathNode.InnerText = path.Text;
      actionNode.AppendChild(pathNode);

      XmlNode nameNode = doc.CreateElement("name");
      string name = "New folder";
      DialogResult res = InputBox("New folder", "Please, input new folder name", ref name);
      if (res != DialogResult.OK)
      {
        return;
      }
      nameNode.InnerText = name + "/";
      actionNode.AppendChild(nameNode);

      serverSocket.Send(Encoding.UTF8.GetBytes(doc.OuterXml));
      
      int datalen = serverSocket.Receive(data);

      if (Encoding.UTF8.GetString(data, 0, datalen) == "error")
      {
        MessageBox.Show("Server unknown error", "Error");
        return;
      }
      if (Encoding.UTF8.GetString(data, 0, datalen) == "false")
      {
        MessageBox.Show("Folder already exists", "Error");
        return;
      }

      ShowDirectory(path.Text);

    }

    private void buttonRename_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (!isConnected)
      {
        MessageBox.Show("Client isn't connected to server", "Error");
        return;
      }

      if (fileList.SelectedIndex == -1)
      {
        MessageBox.Show("Please, Choose file or folder", "Error");
        return;
      }

      // <?xml ... ?>
      XmlDocument doc = new XmlDocument();
      XmlNode docNode = doc.CreateXmlDeclaration("1.0", "UTF-8", null);
      doc.AppendChild(docNode);

      XmlNode actionNode = doc.CreateElement("action");
      doc.AppendChild(actionNode);

      XmlNode commandNode = doc.CreateElement("command");
      commandNode.InnerText = "rename";
      actionNode.AppendChild(commandNode);

      XmlNode pathNode = doc.CreateElement("path");
      pathNode.InnerText = path.Text;
      actionNode.AppendChild(pathNode);

      XmlNode nameNode = doc.CreateElement("name");
      string name = (string) fileList.SelectedItem;
      nameNode.InnerText = name;
      actionNode.AppendChild(nameNode);

      XmlNode newnameNode = doc.CreateElement("newname");
      string newname = "";
      DialogResult res = InputBox("Change name", "Please, input new name", ref newname);
      if (res != DialogResult.OK)
      {
        return;
      }
      if (name.Contains('/'))
      {
        newnameNode.InnerText = newname + "/";
      } else {
        newnameNode.InnerText = newname;
      }
      if (newname == "") {
        MessageBox.Show("Please, Input new name", "Error");
        return;        
      }
      
      actionNode.AppendChild(newnameNode);

      serverSocket.Send(Encoding.UTF8.GetBytes(doc.OuterXml));

      int datalen = serverSocket.Receive(data);

      if (Encoding.UTF8.GetString(data, 0, datalen) == "error")
      {
        MessageBox.Show("Server unknown error", "Error");
        return;
      }

      ShowDirectory(path.Text);
    }

    private void buttonRemove_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (!isConnected)
      {
        MessageBox.Show("Client isn't connected to server", "Error");
        return;
      }
      
      if (fileList.SelectedIndex == -1)
      {
        MessageBox.Show("Please, Choose file or folder", "Error");
        return;
      }

      // <?xml ... ?>
      XmlDocument doc = new XmlDocument();
      XmlNode docNode = doc.CreateXmlDeclaration("1.0", "UTF-8", null);
      doc.AppendChild(docNode);

      XmlNode actionNode = doc.CreateElement("action");
      doc.AppendChild(actionNode);

      XmlNode commandNode = doc.CreateElement("command");
      commandNode.InnerText = "remove";
      actionNode.AppendChild(commandNode);

      XmlNode pathNode = doc.CreateElement("path");
      pathNode.InnerText = path.Text;
      actionNode.AppendChild(pathNode);

      XmlNode nameNode = doc.CreateElement("name");
      string name = (string) fileList.SelectedItem;
      nameNode.InnerText = name;
      actionNode.AppendChild(nameNode);

      serverSocket.Send(Encoding.UTF8.GetBytes(doc.OuterXml));

      int datalen = serverSocket.Receive(data);

      if (Encoding.UTF8.GetString(data, 0, datalen) == "error")
      {
        MessageBox.Show("Server unknown error", "Error");
        return;
      }

      ShowDirectory(path.Text);

    }

    private void buttonUpload_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (!isConnected)
      {
        MessageBox.Show("Client isn't connected to server", "Error");
        return;
      }

      // <?xml ... ?>
      XmlDocument doc = new XmlDocument();
      XmlNode docNode = doc.CreateXmlDeclaration("1.0", "UTF-8", null);
      doc.AppendChild(docNode);

      XmlNode actionNode = doc.CreateElement("action");
      doc.AppendChild(actionNode);

      XmlNode commandNode = doc.CreateElement("command");
      commandNode.InnerText = "upload";
      actionNode.AppendChild(commandNode);

      XmlNode pathNode = doc.CreateElement("path");
      pathNode.InnerText = path.Text;
      actionNode.AppendChild(pathNode);

      OpenFileDialog dialog = new OpenFileDialog();
      if (dialog.ShowDialog() != DialogResult.OK)
      {
        return;
      }

      Stream stream = dialog.OpenFile();
      
      XmlNode nameNode = doc.CreateElement("name");
      nameNode.InnerText = dialog.FileName;
      int index = nameNode.InnerText.LastIndexOf('\\');
      nameNode.InnerText = nameNode.InnerText.Substring(index + 1);
      actionNode.AppendChild(nameNode);

      XmlNode dataNode = doc.CreateElement("data");
      data = new byte[1024 * 1024];
      int len = stream.Read(data, 0, 1024 * 1024);
      dataNode.InnerText = Convert.ToBase64String(data, 0, len);
      actionNode.AppendChild(dataNode);
      serverSocket.Send(Encoding.UTF8.GetBytes(doc.OuterXml));

      int datalen = serverSocket.Receive(data);

      if (Encoding.UTF8.GetString(data, 0, datalen) == "error")
      {
        MessageBox.Show("Server unknown error", "Error");
        return;
      }

      stream.Close();


      ShowDirectory(path.Text);
    }
   
    private void buttonDownload_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (!isConnected)
      {
        MessageBox.Show("Client isn't connected to server", "Error");
        return;
      }
      if (fileList.SelectedIndex == -1)
      {
        MessageBox.Show("Please, Choose file to download", "Error");
        return;
      }

      XmlDocument doc = new XmlDocument();
      XmlNode docNode = doc.CreateXmlDeclaration("1.0", "UTF-8", null);
      doc.AppendChild(docNode);

      XmlNode actionNode = doc.CreateElement("action");
      doc.AppendChild(actionNode);

      XmlNode commandNode = doc.CreateElement("command");
      commandNode.InnerText = "download";
      actionNode.AppendChild(commandNode);

      XmlNode pathNode = doc.CreateElement("path");
      pathNode.InnerText = path.Text;
      actionNode.AppendChild(pathNode);

      XmlNode nameNode = doc.CreateElement("name");
      nameNode.InnerText = (string) fileList.SelectedItem;
      actionNode.AppendChild(nameNode);

      serverSocket.Send(Encoding.UTF8.GetBytes(doc.OuterXml));

      int datalen = serverSocket.Receive(data);

      if (Encoding.UTF8.GetString(data, 0, datalen) == "error")
      {
        MessageBox.Show("Server unknown error", "Error");
        return;
      }

      SaveFileDialog dialog = new SaveFileDialog();
      dialog.FileName = (string) fileList.SelectedItem;
      if (dialog.ShowDialog() != DialogResult.OK)
      {
        return;
      }

      doc.LoadXml(Encoding.UTF8.GetString(data, 0, datalen));
      byte[] convertdata = Convert.FromBase64String(doc.SelectSingleNode("file/data").InnerText);
      
      
      Stream s = dialog.OpenFile();
      s.Write(convertdata, 0, convertdata.Length);
      s.Close();

      ShowDirectory(path.Text);
    }

    private void fileList_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    public static DialogResult InputBox(string title, string promptText, ref string value)
    {
      Form form = new Form();
      Label label = new Label();
      TextBox textBox = new TextBox();
      Button buttonOk = new Button();
      Button buttonCancel = new Button();

      form.Text = title;
      label.Text = promptText;
      textBox.Text = value;

      buttonOk.Text = "OK";
      buttonCancel.Text = "Cancel";
      buttonOk.DialogResult = DialogResult.OK;
      buttonCancel.DialogResult = DialogResult.Cancel;

      label.SetBounds(9, 20, 372, 13);
      textBox.SetBounds(12, 36, 372, 20);
      buttonOk.SetBounds(228, 72, 75, 23);
      buttonCancel.SetBounds(309, 72, 75, 23);

      label.AutoSize = true;
      textBox.Anchor = textBox.Anchor | AnchorStyles.Right;
      buttonOk.Anchor = AnchorStyles.Bottom | AnchorStyles.Right;
      buttonCancel.Anchor = AnchorStyles.Bottom | AnchorStyles.Right;

      form.ClientSize = new Size(396, 107);
      form.Controls.AddRange(new Control[] { label, textBox, buttonOk, buttonCancel });
      form.ClientSize = new Size(Math.Max(300, label.Right + 10), form.ClientSize.Height);
      form.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog;
      form.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
      form.MinimizeBox = false;
      form.MaximizeBox = false;
      form.AcceptButton = buttonOk;
      form.CancelButton = buttonCancel;

      DialogResult dialogResult = form.ShowDialog();
      value = textBox.Text;
      return dialogResult;
    }

    private void fileList_MouseDoubleClick(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      if (fileList.SelectedIndex == -1)
      {
        return;
      }
      string item = fileList.SelectedItem.ToString();
      
      // check - is folder?
      if (item.Contains('/'))
      {
        // folder
        if (item == "../")
        {
          string subpath = path.Text.Substring(0, path.Text.Length - 1);
          int pos = subpath.LastIndexOf('/') + 1;
          ShowDirectory(subpath.Substring(0, pos));
        }
        else
        {
          ShowDirectory(path.Text + item);
        }
      }
      else
      {
        buttonDownload_Click(sender, e);
      }
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (!isConnected)
      {
        MessageBox.Show("Client isn't connected to server", "Error");
        return;
      }

      // <?xml ... ?>
      XmlDocument doc = new XmlDocument();
      XmlNode docNode = doc.CreateXmlDeclaration("1.0", "UTF-8", null);
      doc.AppendChild(docNode);

      XmlNode actionNode = doc.CreateElement("action");
      doc.AppendChild(actionNode);

      XmlNode commandNode = doc.CreateElement("command");
      commandNode.InnerText = "task";
      actionNode.AppendChild(commandNode);

      string tmpstr = "n";
      XmlNode startNode = doc.CreateElement("path");
      if (DialogResult.OK != InputBox("InputBox","Input beginnig of file", ref tmpstr)) {
        return;
      }
      startNode.InnerText = tmpstr;
      actionNode.AppendChild(startNode);

      serverSocket.Send(Encoding.UTF8.GetBytes(doc.OuterXml));

      int datalen = serverSocket.Receive(data);
      string str = Encoding.UTF8.GetString(data, 0, datalen);

      if (str == "error")
      {
        MessageBox.Show("Server unknown error", "Error");
        return;
      }
      try
      {
        doc.LoadXml(str);

        XmlNodeList list = doc.SelectNodes("files/file");

        StringBuilder builder = new StringBuilder();
        foreach (XmlNode node in list)
        {
          builder.Append(node.InnerText);
          builder.Append("\n");
        }
        MessageBox.Show(builder.ToString(), "Results");
      }
      catch
      {
        MessageBox.Show("Server unknown error", "Error");
        return;
      }
    }
    
  }
}

Прикріпив також проекти Visual Studio (здається 2008 версія)

Post's attachments

client-server.zip 638.68 kb, 423 downloads since 2013-04-14