1 Востаннє редагувалося Vo_Vik (08.05.2013 15:59:02)

Тема: TASM Робота з файлами.

Тут недавно попросили для курсача написати програмку, то трохи посидів покодив під TASM
Може комусь пригодиться, коменти писав, так що не мало би бути проблем з розумінням як працює.

Завдання

Читає 20 символів з клавіатури, пише їх в файл. Читає з цього файла, якщо зустрічає ^,<,> пише наступні символи у файли m1,m2,m3 відповідно

Розв’язок
.model small
.stack 256

.data
  S0  DB  'Please enter your 20 chars', 13, 10, '$'
  S1  DB  'I could not open $'
  S2  DB  ' for writing.',13,10,'$'
  S3  DB  'I could not open $'
  S4  DB  ' for reading.',13,10, '$'
  S5  DB  '$'
  C2  DB  '^'
  C3  DB  '<'
  C4  DB  '>'
  FN1  DB  'm1.txt',0
  FN2  DB  'm2.txt',0
  FN3  DB  'm3.txt',0
  FN4  DB  'm4.txt',0
  US1  DB  20  dup  (20h)
  F1  DW  0
  F2  DW  0
  F3  DW  0
  F4  DW  0
.code

;*******************************************
main:
  MOV ax, @data
  MOV ds, ax
; print welcome message:
  LEA   DX, S0
  MOV   AH, 09h
  INT   21h
;============================
; Eternal loop to get
; and print keys:
  MOV CX, 20
  MOV SI,  0
wait_for_key:

; get keystroke from keyboard:
; (remove from the buffer)
  MOV   AH, 0
  INT   16h

;puts the characters in the array
  MOV [US1+SI], AL
  INC SI

; print the key:
  MOV   AH, 0Eh
  INT   10h

;check how many entered
  LOOP   wait_for_key

;create files
  MOV AH, 3CH
  MOV CL, 0
  LEA DX, FN1
  INT 21h 
  MOV F1, AX

  MOV AH, 3CH
  MOV CL, 0
  LEA DX, FN2
  INT 21h 
  MOV F2, AX

  MOV AH, 3CH
  MOV CL, 0
  LEA DX, FN3
  INT 21h
  MOV F3, AX

  MOV AH, 3CH
  MOV CL, 0
  LEA DX, FN4
  INT 21h 
  MOV F4, AX

;save string into file
  MOV AH, 40h
  MOV BX, F1
  MOV CX, 20
  LEA DX, US1
  INT 21h
;close file  
  MOV AH,3Eh
  INT 21h

;open file for reading
  MOV AH, 3CH
  MOV CL, 1
  LEA DX, FN1
  INT 21h 
  MOV F1, AX
;read from file
  MOV AH,3fh
  MOV BX,F1
  MOV CX,20
  LEA DX, US1
  INT 21h
;close file  
  MOV AH,3Eh
  INT 21h

;analize string
  MOV SI,  0
  MOV BX, 0
next_char:
  MOV AL, [US1+SI]
;look for comand chars
  CMP AL, [C2+0]
  JE set_F2
  CMP AL, [C3+0]
  JE set_F3
  CMP AL, [C4+0]
  JE set_F4
  CMP BX, 0
  JE loop_check
;save this char
  MOV S5, AL
  JMP save_in_file
set_F2:
  MOV BX, F2
  JMP loop_check
set_F3:
  MOV BX, F3
  JMP loop_check
set_F4:
  MOV BX, F4
  JMP loop_check
save_in_file:
  MOV AH, 40h
  MOV CX, 1
  LEA DX, S5
  INT 21h
loop_check:
  INC SI
  CMP SI,20
  JL next_char

;close all files
  MOV BX, F2  
  MOV AH,3Eh
  INT 21h
  MOV BX, F3  
  MOV AH,3Eh
  INT 21h
  MOV BX, F4  
  MOV AH,3Eh
  INT 21h
  
; return to operating system:
exit:
  MOV   AH, 4Ch
  INT   21h
end main
Подякували: Replace1

2

Re: TASM Робота з файлами.

Доречі, ось що мені видав компілятор сішки, так для порівння швидкодії високорівневого програмування

Прихований текст
  .file  "test.c"
  .section  .rodata
.LC0:
  .string  "Please enter your 20 chars"
.LC1:
  .string  "w"
.LC2:
  .string  "m1"
  .align 4
.LC3:
  .string  "I couldn't open %s for writing.\n"
.LC4:
  .string  "%s\n"
.LC5:
  .string  "r"
  .align 4
.LC6:
  .string  "I couldn't open %s for reading.\n"
.LC7:
  .string  "m2"
.LC8:
  .string  "m3"
.LC9:
  .string  "m4"
.LC10:
  .string  "a"
.LC11:
  .string  "\n"
  .text
  .globl  main
  .type  main, @function
main:
.LFB0:
  .cfi_startproc
  pushl  %ebp
  .cfi_def_cfa_offset 8
  .cfi_offset 5, -8
  movl  %esp, %ebp
  .cfi_def_cfa_register 5
  andl  $-16, %esp
  subl  $64, %esp
  movl  %gs:20, %eax
  movl  %eax, 60(%esp)
  xorl  %eax, %eax
  movl  $.LC0, (%esp)
  call  puts
  movl  stdin, %eax
  movl  %eax, 8(%esp)
  movl  $20, 4(%esp)
  leal  40(%esp), %eax
  movl  %eax, (%esp)
  call  fgets
  movl  $.LC1, %edx
  movl  $.LC2, %eax
  movl  %edx, 4(%esp)
  movl  %eax, (%esp)
  call  fopen
  movl  %eax, 28(%esp)
  cmpl  $0, 28(%esp)
  jne  .L2
  movl  $.LC3, %eax
  movl  $.LC2, 4(%esp)
  movl  %eax, (%esp)
  call  printf
  movl  $0, (%esp)
  call  exit
.L2:
  movl  $.LC4, %eax
  leal  40(%esp), %edx
  movl  %edx, 8(%esp)
  movl  %eax, 4(%esp)
  movl  28(%esp), %eax
  movl  %eax, (%esp)
  call  fprintf
  movl  28(%esp), %eax
  movl  %eax, (%esp)
  call  fclose
  movl  $.LC5, %edx
  movl  $.LC2, %eax
  movl  %edx, 4(%esp)
  movl  %eax, (%esp)
  call  fopen
  movl  %eax, 28(%esp)
  cmpl  $0, 28(%esp)
  jne  .L3
  movl  $.LC6, %eax
  movl  $.LC2, 4(%esp)
  movl  %eax, (%esp)
  call  printf
  movl  $0, (%esp)
  call  exit
.L3:
  movl  $.LC4, %eax
  leal  40(%esp), %edx
  movl  %edx, 8(%esp)
  movl  %eax, 4(%esp)
  movl  28(%esp), %eax
  movl  %eax, (%esp)
  call  __isoc99_fscanf
  movl  28(%esp), %eax
  movl  %eax, (%esp)
  call  fclose
  movl  $.LC1, %edx
  movl  $.LC7, %eax
  movl  %edx, 4(%esp)
  movl  %eax, (%esp)
  call  fopen
  movl  %eax, 32(%esp)
  movl  32(%esp), %eax
  movl  %eax, (%esp)
  call  fclose
  movl  $.LC1, %edx
  movl  $.LC8, %eax
  movl  %edx, 4(%esp)
  movl  %eax, (%esp)
  call  fopen
  movl  %eax, 32(%esp)
  movl  32(%esp), %eax
  movl  %eax, (%esp)
  call  fclose
  movl  $.LC1, %edx
  movl  $.LC9, %eax
  movl  %edx, 4(%esp)
  movl  %eax, (%esp)
  call  fopen
  movl  %eax, 32(%esp)
  movl  32(%esp), %eax
  movl  %eax, (%esp)
  call  fclose
  movl  $0, 24(%esp)
  jmp  .L4
.L9:
  leal  40(%esp), %eax
  addl  24(%esp), %eax
  movzbl  (%eax), %eax
  cmpb  $94, %al
  jne  .L5
  movl  $.LC7, %edx
  leal  38(%esp), %eax
  movzwl  (%edx), %ecx
  movw  %cx, (%eax)
  movzbl  2(%edx), %edx
  movb  %dl, 2(%eax)
  jmp  .L6
.L5:
  leal  40(%esp), %eax
  addl  24(%esp), %eax
  movzbl  (%eax), %eax
  cmpb  $62, %al
  jne  .L7
  movl  $.LC8, %edx
  leal  38(%esp), %eax
  movzwl  (%edx), %ecx
  movw  %cx, (%eax)
  movzbl  2(%edx), %edx
  movb  %dl, 2(%eax)
  jmp  .L6
.L7:
  leal  40(%esp), %eax
  addl  24(%esp), %eax
  movzbl  (%eax), %eax
  cmpb  $60, %al
  jne  .L8
  movl  $.LC9, %edx
  leal  38(%esp), %eax
  movzwl  (%edx), %ecx
  movw  %cx, (%eax)
  movzbl  2(%edx), %edx
  movb  %dl, 2(%eax)
  jmp  .L6
.L8:
  movzbl  38(%esp), %eax
  cmpb  $109, %al
  jne  .L6
  movl  $.LC10, %edx
  leal  38(%esp), %eax
  movl  %edx, 4(%esp)
  movl  %eax, (%esp)
  call  fopen
  movl  %eax, 32(%esp)
  leal  40(%esp), %eax
  addl  24(%esp), %eax
  movzbl  (%eax), %eax
  movsbl  %al, %eax
  movl  32(%esp), %edx
  movl  %edx, 4(%esp)
  movl  %eax, (%esp)
  call  fputc
  movl  32(%esp), %eax
  movl  %eax, (%esp)
  call  fclose
.L6:
  addl  $1, 24(%esp)
.L4:
  cmpl  $19, 24(%esp)
  jle  .L9
  movl  $.LC10, %edx
  movl  $.LC7, %eax
  movl  %edx, 4(%esp)
  movl  %eax, (%esp)
  call  fopen
  movl  %eax, 32(%esp)
  leal  40(%esp), %eax
  addl  24(%esp), %eax
  movzbl  (%eax), %eax
  movsbl  %al, %edx
  movl  $.LC11, %eax
  movl  %edx, 8(%esp)
  movl  %eax, 4(%esp)
  movl  32(%esp), %eax
  movl  %eax, (%esp)
  call  fprintf
  movl  32(%esp), %eax
  movl  %eax, (%esp)
  call  fclose
  movl  $.LC10, %edx
  movl  $.LC8, %eax
  movl  %edx, 4(%esp)
  movl  %eax, (%esp)
  call  fopen
  movl  %eax, 32(%esp)
  leal  40(%esp), %eax
  addl  24(%esp), %eax
  movzbl  (%eax), %eax
  movsbl  %al, %edx
  movl  $.LC11, %eax
  movl  %edx, 8(%esp)
  movl  %eax, 4(%esp)
  movl  32(%esp), %eax
  movl  %eax, (%esp)
  call  fprintf
  movl  32(%esp), %eax
  movl  %eax, (%esp)
  call  fclose
  movl  $.LC10, %edx
  movl  $.LC9, %eax
  movl  %edx, 4(%esp)
  movl  %eax, (%esp)
  call  fopen
  movl  %eax, 32(%esp)
  leal  40(%esp), %eax
  addl  24(%esp), %eax
  movzbl  (%eax), %eax
  movsbl  %al, %edx
  movl  $.LC11, %eax
  movl  %edx, 8(%esp)
  movl  %eax, 4(%esp)
  movl  32(%esp), %eax
  movl  %eax, (%esp)
  call  fprintf
  movl  32(%esp), %eax
  movl  %eax, (%esp)
  call  fclose
  movl  $0, (%esp)
  call  exit
  .cfi_endproc
.LFE0:
  .size  main, .-main
  .ident  "GCC: (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5) 4.6.3"
  .section  .note.GNU-stack,"",@progbits

3

Re: TASM Робота з файлами.

В цілому погоджуюся, що програми на ассемблері мають потенціал ефективності; але:
- код написаний для різних процесорів і систем;
- код на C використовує значно потужніші засоби, чому б не скористатися fgets і fputs, як в асемблері?
- незрозуміло, який рівень оптимізації задіяно в останній програмі.

До речі, чому в останньому тексті аж 9 fclose? Це якісь особливості компілятора? Можна сирцевий код на С глянути?

4

Re: TASM Робота з файлами.

Оце вроді
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

#define NUM 20
#define FILE1 "m1"
#define FILE2 "m2"
#define FILE3 "m3"
#define FILE4 "m4"
#define CHAR2 "^"
#define CHAR3 ">"
#define CHAR4 "<"

int main() {
 char symbols[NUM], filename[2];
 FILE *f1, *f2;
 int i;
 printf("Please enter your 20 chars\n");
 fgets(symbols, NUM, stdin);
 f1 = fopen(FILE1, "w");
 if (f1 == NULL) {
 printf("I couldn't open %s for writing.\n", FILE1);
 exit(0);
 }
 fprintf(f1, "%s\n", symbols);
 fclose(f1);
 f1 = fopen(FILE1, "r");
 if (f1 == NULL) {
 printf("I couldn't open %s for reading.\n", FILE1);
 exit(0);
 } 
 fscanf(f1, "%s\n", symbols);
 fclose(f1);
 f2 = fopen(FILE2, "w");
 fclose(f2);
 f2 = fopen(FILE3, "w");
 fclose(f2);
 f2 = fopen(FILE4, "w");
 fclose(f2);
 for(i=0; i<20; i++){
 if(symbols[i]=='^')
  strcpy(filename, FILE2);
 else if(symbols[i]=='>') 
  strcpy(filename, FILE3);
 else if(symbols[i]=='<') 
  strcpy(filename, FILE4);
 else if(filename[0]=='m'){
  f2 = fopen(filename, "a");
  fprintf(f2, "%c", symbols[i]);
  fclose(f2);
 }
 }
 f2 = fopen(FILE2, "a");
 fprintf(f2, "\n", symbols[i]);
 fclose(f2);
 f2 = fopen(FILE3, "a");
 fprintf(f2, "\n", symbols[i]);
 fclose(f2);
 f2 = fopen(FILE4, "a");
 fprintf(f2, "\n", symbols[i]);
 fclose(f2);
 exit(0);
}

5 Востаннє редагувалося koala (08.05.2013 20:50:50)

Re: TASM Робота з файлами.

:facepalm: (додайте смайлик, він тут конче потрібен!)
А якби ви ще шукали мільйонне просте число і 100000 знаків Пі в цій задачі, код би був ще довший...

6

Re: TASM Робота з файлами.

Ви таки змусили мене продивитися ваш код ретельно - це ж мухльож, він не виводить повідомлень про помилку, на відміну від Сшного! Звісно, якщо один код робить вдвічі більше роботи, то він і буде вдвічі довшим за другий...
А ще код на C у вас UB-шний, ви не тримаєте для кінцевих нулів символів в масивах.

7 Востаннє редагувалося koala (08.05.2013 22:04:24)

Re: TASM Робота з файлами.

Ось вам код C
#include <stdio.h>
 
#define NUM 20
#define FILE0 "m0"
#define FILE1 "m1"
#define FILE2 "m2"
#define FILE3 "m3"
#define CHAR1 '^'
#define CHAR2 '>'
#define CHAR3 '<'

int main() {
 FILE *source, *t1, *t2, *t3, *target;
 int i;
 char c;
 source = fopen( FILE0, "w" );
 printf("Please enter your 20 chars\n");
 for( i = 0; i < NUM; i++)
  fputc( getchar(), source );
 fclose(source);
 
 source = fopen(FILE0, "r");
 t1 = fopen(FILE1, "w");
 t2 = fopen(FILE2, "w");
 t3 = fopen(FILE3, "w");
 target = NULL;

 for( i = 0; i < NUM; i++ )
 {
  c = fgetc( source );
  switch(c)
  {
   case CHAR1:
    target = t1;
   break;
   case CHAR2:
    target = t2;
   break;
   case CHAR3:
    target = t3;
   break;
   default:
     if( target != NULL )
     fputc( c, target );
  }
 }
 fclose(source);
 fclose(t1);
 fclose(t2);
 fclose(t3);
}
А ось вам згенерований асемблерний код
  .file  "aaa.c"
  .def  __main;  .scl  2;  .type  32;  .endef
  .section .rdata,"dr"
.LC0:
  .ascii "w\0"
.LC1:
  .ascii "m0\0"
.LC2:
  .ascii "Please enter your 20 chars\0"
.LC3:
  .ascii "r\0"
.LC4:
  .ascii "m1\0"
.LC5:
  .ascii "m2\0"
.LC6:
  .ascii "m3\0"
  .text
  .globl  main
  .def  main;  .scl  2;  .type  32;  .endef
  .seh_proc  main
main:
  pushq  %rbp
  .seh_pushreg  %rbp
  movq  %rsp, %rbp
  subq  $96, %rsp
  .seh_stackalloc  96
  .seh_setframe  %rbp, 96
  .seh_endprologue
  call  __main
  leaq  .LC0(%rip), %rdx
  leaq  .LC1(%rip), %rax
  movq  %rax, %rcx
  call  fopen
  movq  %rax, -24(%rbp)
  leaq  .LC2(%rip), %rcx
  call  puts
  movl  $0, -12(%rbp)
  jmp  .L2
.L3:
  call  getchar
  movq  -24(%rbp), %rdx
  movl  %eax, %ecx
  call  fputc
  addl  $1, -12(%rbp)
.L2:
  cmpl  $19, -12(%rbp)
  jle  .L3
  movq  -24(%rbp), %rax
  movq  %rax, %rcx
  call  fclose
  leaq  .LC3(%rip), %rdx
  leaq  .LC1(%rip), %rax
  movq  %rax, %rcx
  call  fopen
  movq  %rax, -24(%rbp)
  leaq  .LC0(%rip), %rdx
  leaq  .LC4(%rip), %rax
  movq  %rax, %rcx
  call  fopen
  movq  %rax, -32(%rbp)
  leaq  .LC0(%rip), %rdx
  leaq  .LC5(%rip), %rax
  movq  %rax, %rcx
  call  fopen
  movq  %rax, -40(%rbp)
  leaq  .LC0(%rip), %rdx
  leaq  .LC6(%rip), %rax
  movq  %rax, %rcx
  call  fopen
  movq  %rax, -48(%rbp)
  movq  $0, -8(%rbp)
  movl  $0, -12(%rbp)
  jmp  .L4
.L10:
  movq  -24(%rbp), %rax
  movq  %rax, %rcx
  call  fgetc
  movb  %al, -49(%rbp)
  movsbl  -49(%rbp), %eax
  cmpl  $62, %eax
  je  .L7
  cmpl  $94, %eax
  je  .L8
  cmpl  $60, %eax
  je  .L6
  jmp  .L11
.L8:
  movq  -32(%rbp), %rax
  movq  %rax, -8(%rbp)
  jmp  .L9
.L7:
  movq  -40(%rbp), %rax
  movq  %rax, -8(%rbp)
  jmp  .L9
.L6:
  movq  -48(%rbp), %rax
  movq  %rax, -8(%rbp)
  jmp  .L9
.L11:
  cmpq  $0, -8(%rbp)
  je  .L9
  movsbl  -49(%rbp), %eax
  movq  -8(%rbp), %rdx
  movl  %eax, %ecx
  call  fputc
.L9:
  addl  $1, -12(%rbp)
.L4:
  cmpl  $19, -12(%rbp)
  jle  .L10
  movq  -24(%rbp), %rax
  movq  %rax, %rcx
  call  fclose
  movq  -32(%rbp), %rax
  movq  %rax, %rcx
  call  fclose
  movq  -40(%rbp), %rax
  movq  %rax, %rcx
  call  fclose
  movq  -48(%rbp), %rax
  movq  %rax, %rcx
  call  fclose
  addq  $96, %rsp
  popq  %rbp
  ret
  .seh_endproc
  .def  puts;  .scl  2;  .type  32;  .endef
  .def  fopen;  .scl  2;  .type  32;  .endef
  .def  getchar;  .scl  2;  .type  32;  .endef
  .def  fputc;  .scl  2;  .type  32;  .endef
  .def  fclose;  .scl  2;  .type  32;  .endef
  .def  fgetc;  .scl  2;  .type  32;  .endef