1

Тема: Задача з циклом do while

(en)

Create next logic. Using do-while make logic for entering password. Create password variable and assign it some value for password. Ask user to enter password. If it is correct - "Access Granted" should be printed. If not correct - "Please try again". If three attempts were incorrect - "Account is blocked" and exit from app. Two examples if password is 'c#rulezzz':

Створіть таку логіку. Використання логіки do-while для введення пароля. Створіть змінну пароля та надайте їй якесь значення для пароля. Попросіть користувача ввести пароль. Якщо все правильно - має бути надруковано "Доступ дозволено". Якщо не так - "Спробуйте ще раз". Якщо три спроби були невірними - "Акаунт заблокований" та вихід із програми. Два приклади, якщо пароль c#rulezzz:

Please enter a password:
> root
Please try again
> cool
Please try again
> book
Account is blocked
---
Please enter a password:
> root
Please try again
> c#rulezzz
Access Granted

2

Re: Задача з циклом do while

Так, це задача із циклом, але ви, мабуть, щось про неї хотіли спитати? Чи просто поділитися радістю, що вам таку задачу задали?

3

Re: Задача з циклом do while

@koala хотіла б допомогу із розв'язанням

4

Re: Задача з циклом do while

public class Program
{
  const string InputMesage = "Please enter a password:";
  const string AccessGrantedMessage = "Access Granted";
  const string AccountIsblockedMessage = "Account is blocked";

  const string CorrectPassword = "c#rulezzz";

  const int FailLimitation = 3;

  public static void Main(string[] args)
  {
    var hasAuth = Authorize();

    DisplayAuthStatus(hasAuth);

    _ = Console.ReadKey();
  }

  public static bool Authorize()
  {
    var attempt = 0;
    do
    {
      Console.WriteLine(InputMesage);
      var password = Console.ReadLine();
      if (password == CorrectPassword)
        return true;

      attempt++;
    } while (attempt != FailLimitation);

    return false;
  }

  private static void DisplayAuthStatus(bool hasAuth)
  {
    if (!hasAuth)
    {
      Console.WriteLine(AccountIsblockedMessage);
      return;
    }

    Console.WriteLine(AccessGrantedMessage);
  }
}