1

Тема: Допоможіть розібратись!

Що я тільки не робила, а воно все викидає помилки. Підкажіть, що не так

unit Unit2;

interface

uses
 System.SysUtils, System.Types, System.UITypes, System.Classes, System.Variants,
 FMX.Types, FMX.Controls, FMX.Forms, FMX.Graphics, FMX.Dialogs, FMX.StdCtrls,
 FMX.Controls.Presentation, FMX.Objects, FMX.Colors, FMX.Gestures, FMX.Platform.Android;

type
 TForm2 = class(TForm)
  ToolBar1: TToolBar;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  RadioButton1: TRadioButton;
  RadioButton2: TRadioButton;
  RadioButton3: TRadioButton;
  Label3: TLabel;
  ColorPicker1: TColorPicker;
  Button1: TButton;
  GestureManager1: TGestureManager;
  Rectangle1: TRectangle;
  PaintBox1: TPaintBox;
  Switch1: TSwitch;
  procedure FormGesture(Sender: TObject; const EventInfo: TGestureEventInfo;
   var Handled: Boolean);
  procedure PaintBox1Paint(Sender: TObject; Canvas: TCanvas);
  procedure FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; var KeyChar: Char;
   Shift: TShiftState);
  procedure FormKeyUp(Sender: TObject; var Key: Word; var KeyChar: Char;
   Shift: TShiftState);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Switch1Switch(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);

 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form2: TForm2;
 thickness: integer;
 Itsel: integer;
 size: integer;

implementation

{$R *.fmx}
{$R *.XLgXhdpiTb.fmx ANDROID}


procedure ExitConfirm;
begin
 MessageDlg ( 'Хочете вийти!', System.UITypes.TMsgDlgType.mtInformation,
 [
 System.UITypes.TMsgDlgBtn.mbYes,
 System.UITypes.TMsgDlgBtn.mbNo
 ], 0,
 procedure (const AResult: TModalResult)
 begin
 case AResult
 of
 mrYES:
 begin
 MainActivity.Finish;
 end;
 mrNo:
 begin
 end;
 end;
 end
 )
end;

procedure ThicknessInc (var l: Tlabel);
begin
thickness:= thickness + 1;
if thickness> 10 then thickness:= 10;
l.Text:= 'Товщина лінії:' + inttostr (thickness);
end;
procedure ThicknessDec (var l: Tlabel);
begin
 thickness:= thickness-1;
 if thickness <1 then thickness:= 1;
 l.Text:= 'Товщина лінії:' + inttostr (thickness)
end;

procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 if Radiobutton1.IsChecked then Itsel:= 1;
 if radiobutton2.IsChecked then Itsel:= 2;
 if radiobutton3.IsChecked then Itsel:= 3;
 Rectangle1.Visible:= false;
end;


procedure TForm2.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 thickness:= 1;
 size:= 40;
 itsel:= 1;
end;

procedure TForm2.FormGesture(Sender: TObject;
 const EventInfo: TGestureEventInfo; var Handled: Boolean);
begin
case EventInfo.GestureID of
sgiLeft:
begin
 ThicknessInc (Label2);
 PaintBox1.Repaint;
end;
sgiRight:
 begin
 thicknessDec (Label2);
 PaintBox1.Repaint;
 end;
 sgiCircle:
 begin
 Rectangle1.Visible:= true;
 PaintBox1.Repaint;
 end;

end;
end;procedure FormKeyUp(Sender: TObject; var Key: Word; var KeyChar: Char;
   Shift: TShiftState);
Begin
if Key = vkVolumeUp then
begin
 Key:= 0;
end;
if Key = vkVolumeDown then
begin
 Key:= 0;
end;
if Key = vkHardwareBack then
begin
 Key:= 0;
end;
end;

procedure TForm2.PaintBox1Paint(Sender: TObject; Canvas: TCanvas);
 var p1, p2: tpoint;
 x0, y0: integer;
begin
 PaintBox1.Canvas.Stroke.Color:= ColorPicker1.Color;
 case Itsel of
 1: PaintBox1.Canvas.Stroke.Dash:= TStrokeDash.Solid;
 2: PaintBox1.Canvas.Stroke.Dash:= TStrokeDash.Dot;
 3: PaintBox1.Canvas.Stroke.Dash:= TStrokeDash.Dash;
PaintBox1.Canvas.Stroke.Thickness:= thickness;
PaintBox1.Canvas.BeginScene;
x0:= Round (632 / 2);
y0:= Round (416 / 2);
p1.X:= x0 + size;
p1.Y:= y0 + size;
p2.X:= x0 + size;
p2.Y:= y0-size;
PaintBox1.Canvas.DrawLine (p1, p2,1.0);
p1.X:= x0 + size;
p1.Y:= y0 + size;
p2.X:= x0-size;
p2.Y:= y0 + size;
PaintBox1.Canvas.DrawLine (p1, p2,1.0);
p1.X:= x0-size;
p1.Y:= y0 + size;
p2.X:= x0-size;
p2.Y:= y0-size;
PaintBox1.Canvas.DrawLine (p1, p2 , 1.0);
p1.X:= x0-size;
p1.Y:= y0-size;
p2.X:= x0 + size;
p2.Y:= y0-size;
PaintBox1.Canvas.DrawLine (p1, p2 , 1.0);
p1.X:= x0-size;
p1.Y:= y0-size;
p2.X:= x0 + size;
p2.Y:= y0 + size;
PaintBox1.Canvas.DrawLine (p1, p2,1.0);
p1.X:= x0-size;
p1.Y:= y0 + size;
p2.X:= x0 + size;
p2.Y:= y0-size;
PaintBox1.Canvas.DrawLine (p1, p2,1.0);
PaintBox1.Canvas.EndScene;
end;
end;

procedure FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; var KeyChar: Char;
   Shift: TShiftState);
begin
if Key = vkVolumeUp then
begin
 Key:= 0;
 size:= size-5;
 if size < 5 then
 size:= 5;
 PaintBox1.Repaint;
 end;
if Key = vkVolumeDown then
begin
 Key:= 0;
 size:= size + 5;
if size>150 then size:= 150;
 PaintBox1.Repaint;
end;
if Key = vkHardwareBack then
begin
 Key:= 0;
 ExitConfirm;
end;
end;

procedure TForm2.Switch1Switch(Sender: TObject);
begin
if Switch1.IsChecked then
 begin
 ExitConfirm;
 Switch1.IsChecked:= false;
end;

end;
end.

2

Re: Допоможіть розібратись!

Які саме помилки?

3

Re: Допоможіть розібратись!

Дякую за відповідь, з кодом розібралась
Тепер інша проблема: не можу підключити телефон до Delphi

4

Re: Допоможіть розібратись!

Після того, як ви натиснули кнопку Run і воно не змогло відправити аплікацію на смартфон, в надрах папки проекту буде apk-файл, який можна встановити на смартфон вручну.