1

Тема: Створення простого класу

Вітаю, Слава Україні!

Windows 10 x64, Lazarus 2.2.4, FPC 3.2.2

Допоможіть знайти помилку в коді класу. З класами раніше не працював.

Намагаюсь створити простий клас для подальшого вдосконалення

unit Unit1;

{$mode ObjFPC}{$H+}

interface

uses
 Classes, SysUtils, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, StdCtrls;

type

 { TForm1 }

 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private

 public

 end;

type
 TObjLamp = class
  public
  fname:string;
  fcolor:string;
  constructor Create(NewName, NewColor:string);
  destructor Destroy; override;

  property name: string read fname write fname;
  property color: string read fcolor write fcolor;
 end;

 var
  Form1: TForm1;

 implementation

 {$R *.lfm}

 {TMyObject}

constructor TObjLamp.Create(NewName, NewColor:string);
 begin
 name:= NewName;
 color:= NewColor;
 end;

destructor TObjLamp.Destroy;
 begin
 inherited;
 end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
 var
 Lamp1:TObjLamp;
 begin
 Lamp1.Create('Lamp Red', 'Red');
 ShowMessage('Name: '+Lamp1.name+' Color: '+Lamp1.color);
 end;

end. 

Проект компілюється але при натисканні на кнопку виникає помилка
Проект ... зазнав винятку класу 'External:ACCESS VIOLATION' Access violation reading from address $000000000000FDC8

В Delphi7 даний код працює хоча і виникає помилка після закриття програми але виводить назву та колір Lamp1.

2

Re: Створення простого класу

Замініть

Lamp1.Create('Lamp Red', 'Red');

на

Lamp1 := TObjLamp.Create('Lamp Red', 'Red');

До виклику конструктора Lamp1 не існує, і будь-який виклик Lamp1.щось-там буде некоректним (хоча і не обов'язково призводитиме до помилки).

Подякували: wgoganet, leofun012