1 Востаннє редагувалося galunka_malunka (04.11.2013 17:06:38)

Тема: робота з StringGrid

допоможіть будь ласка, в кінці в де виводиться StringGrid2 не створює нову матрицю з мінімальним елементом.
ось умова "якщо в матриці А (70 * 70) дійсних чисел мінімальний елемент належить відрізку [-6,6], то замінити його нулем."

Post's attachments

l14.rar 190.8 kb, 325 downloads since 2013-11-04 

2 Востаннє редагувалося koala (04.11.2013 17:46:16)

Re: робота з StringGrid

Хм...

procedure m(n:integer;var a:matr;var min:real);
var
 i,j:integer;
begin
 for i:=1 to n do
  for j:=1 to n do
  begin
   min:=a[1,1];{це буде виконуватися в КОЖНІЙ ітерації. Ви певні, що так має бути?}
   if a[i,j]<min then
    min:=a[i,j];
  end;
 min:=a[i,j];
 for i:=1 to n do
 begin
  for j:=1 to n do
   if (min>=-6) and (min<=6) then min:=0
{ви в двох циклах - n*n разів - порівнюєте min з 6 і -6. Це для певності, чи як?}
 end;
end;
Подякували: galunka_malunka1

3 Востаннє редагувалося galunka_malunka (04.11.2013 17:58:30)

Re: робота з StringGrid

ні, там не потрібно другий цикл. Я в цьому не дуже шарю, але попробувала змінити трошки, але все одно в кінці не дуже пашить

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, Grids;

type
 TForm1 = class(TForm)
  StringGrid1: TStringGrid;
  Label1: TLabel;
  Edit1: TEdit;
  Button1: TButton;
  Button2: TButton;
  Label2: TLabel;
  StringGrid2: TStringGrid;
  procedure Edit1Change(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;
 matr=array[1..15,1..15]of real;
var
 Form1: TForm1;
 n:integer;
 a:matr;
 min:Real;
implementation

{$R *.dfm}

procedure m(var a:matr);

var
 n:integer;
 min:real;

m_i,m_j,i,j:integer;

begin
 min:=a[1,1];
  m_i:=1; m_j:=1;
for i:=1 to n do
for j:=1 to n do

if a[i,j]<min then
begin
min:=a[i,j];
m_i:=i;
   m_j:=j;
  end;

 if (min>=-6) and (min<=6) then a[m_i,m_j]:=0;

 end;

procedure TForm1.Edit1Change(Sender: TObject);
begin
n:=StrToInt(Edit1.Text);
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
n:=2;
StringGrid1.Visible:=False;
StringGrid2.Visible:=False;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var i,j:integer;
begin
  StringGrid1.ColCount:=n+1;
  StringGrid1.RowCount:=n+1;
  StringGrid1.Cells[0,0]:='A';
  for i:=1 to n do
  for j:=1 to n do
  begin
  StringGrid1.Cells[j,i]:='0';
  a[i,j]:=StrToFloat(StringGrid1.Cells[j,i]);
  end;
  for i:=1 to n do
  begin
  StringGrid1.Cells[0,i]:=FloatToStr(i);
  StringGrid1.Cells[i,0]:=FloatToStr(i);

  end;
  StringGrid1.Visible:=true;
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var i,j:integer;

  min:real;
begin
 for i:=1 to n do
 for j:=1 to n do
  a[i,j]:=StrToFloat(StringGrid1.Cells[j,i]);

  StringGrid2.RowCount:=n+1;
  StringGrid2.ColCount:=n+1;
  StringGrid2.Cells[0,0]:='y';
  m(a);

  for i:=1 to n do
  for j:=1 to n do
  StringGrid2.Cells[i,j]:=FloatToStr(a[j,i]);
  StringGrid2.Visible:=true;
end;

4

Re: робота з StringGrid

galunka_malunka написав:
procedure m(var a:matr);

var
 n:integer;
 min:real;

m_i,m_j,i,j:integer;

begin
 min:=a[1,1];
  m_i:=1; m_j:=1;
for i:=1 to n do{чому в цьому місці дорівнює n?}

Розставте відступи по-людськи, ну очі болять такий код читати.
І користуйтеся теґом [ spoiler ], якщо довгий код постите.

Подякували: galunka_malunka1

5

Re: робота з StringGrid

це розмірність матриці, але сказали задавати не більше 5.

6

Re: робота з StringGrid

galunka_malunka
Ми то це розуміємо, а от комп’ютер ні. Він просто бачить у цій же процедурі трохи вище змінну з таким же ім’ям, і намагається зчитувати її значення, яке ви ніде не задаєте.

Подякували: koala, galunka_malunka2