1 Востаннє редагувалося FakiNyan (10.11.2013 13:43:44)

Тема: Як звернутись до елементу форми з своєї dll?

Привітульки. Значить є проект ВіндовсФорм. В цьому проекті є звичайний клас, котрий призначений для працювання з контролами форми, і є клаc Server, котрий є сервером. Так от, при натисканні на кніпочку в класі форми, створюється новий об'єкт Server, цьому серверу передається посилання на цю форму, і тепер він може управляти контролами форми. Але цей сервер є асинхронним, і до контролів форми необхідно звертатись з інших потоків, для цього я використовую делегат та метод Invoke. Також є деяка dll, котра має необхідні класи, з котрими працює сервер, і в методах класів, котрі описані в dll необхідно звертатись до контролів форми. От я ніяк не можу зрозуміти, як дати знати тій dll, що існує деяка форма Form1, і що в ній є RichTextBox з іменем rtbSystemMessage. От код форми

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using GameServer.GServer;

namespace GameServer
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    private Server server;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      statusLabel.ForeColor = Color.Red;
      statusLabel.Text = "Stoped.";
    }

    private void btnStart_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (server == null)
      {
        server = new Server(int.Parse(tbPort.Text), this);
        server.Start();
        statusLabel.Text = "Running...";
        statusLabel.ForeColor = Color.GreenYellow;
      }
    }

    private void btnStop_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (server.IsRunning)
      {
        server.Stop();
        statusLabel.ForeColor = Color.Red;
        statusLabel.Text = "Stoped.";
      }
    }
  }
}

От клас Server

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using MySql.Data.MySqlClient;
using SCdll;

namespace GameServer.GServer
{
  class Server
  {
    private delegate void Del();

    private int _port;
    private Socket _socket;
    private MySqlConnection _mySqlConnection;
    private string _db_connect;
    private List<Client> clients;
    private Form1 form;
    private bool serverStatus;

    public bool IsRunning
    {
      get { return serverStatus; }
      set { serverStatus = value; }
    }

    public Server(int port, Form1 form)
    {
      serverStatus = false;
      _port = port;
      _db_connect = "Database=supercourse;Data Source=localhost;User Id=root;Password=пуроль))0";
      clients=new List<Client>();
      this.form = form;
    }

    public void Start()
    {
      _socket=new Socket(AddressFamily.InterNetwork,SocketType.Stream,ProtocolType.Tcp);
      EndPoint _endPoint = new IPEndPoint(IPAddress.Any,_port);
      _socket.Bind(_endPoint);
      _socket.Listen((int) SocketOptionName.MaxConnections);

      _socket.BeginAccept(new AsyncCallback(AcceptCallback), _socket);
      IsRunning = true;
    }

    public void Stop()
    {
      foreach (var client in clients)
      {
        client.socket.Shutdown(SocketShutdown.Both);
        client.socket.Close();
      }
      clients.Clear();
      IsRunning = false;
    }

    private void AcceptCallback(IAsyncResult result)
    {
      try
      {
        Socket acceptSocket = (Socket)result.AsyncState;
        Client client = new Client();
        client.socket = (Socket)acceptSocket.EndAccept(result);
        lock(clients) clients.Add(client);
        AddSystemMessage("New client has been added");
        client.socket.BeginReceive(client.buffer, 0, client.buffer.Length, SocketFlags.None,
          new AsyncCallback(ReceiveCallback), client);
        _socket.BeginAccept(new AsyncCallback(AcceptCallback), _socket);
      }
      catch (Exception e)
      {
        AddSystemMessage(e.Message);
      }
    }

    private void ReceiveCallback(IAsyncResult result)
    {
      try
      {
        Client client = (Client) result.AsyncState;
        int nBytes = client.socket.EndReceive(result);
        if (nBytes > 0)
        {
          AddSystemMessage("Received: " + nBytes + " bytes");
          lock (clients)
          {
            foreach (var client1 in clients)
            {
              if (client1.socket != client.socket)
                client1.socket.Send(client.buffer, nBytes, SocketFlags.None);
            }
          }
        }
        client.socket.BeginReceive(client.buffer, 0, client.buffer.Length, SocketFlags.None,
          new AsyncCallback(ReceiveCallback), client);
      }
      catch (SocketException e)
      {
        AddSystemMessage(e.Message + " ErrorCode: " + e.ErrorCode.ToString());
      }
      catch (Exception e)
      {
        AddSystemMessage(e.Message);
      }
    }
    public void AddSystemMessage(string message)
    {
      form.rtbSystemMessage.Invoke(new Del(() => form.rtbSystemMessage.AppendText(message + "\n")));
    }
  }
}

А озьдо код dll'ки

using System;
using System.IO;
using System.Net.Sockets;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using MySql.Data.MySqlClient;

namespace SCdll
{
  public delegate void Del();

  public class Client
  {
    public byte[] buffer = new byte[1024];
    public Socket socket;
    public double userId;
  }

  public class Character
  {
    private readonly double char_id;
    private readonly string nick;
    private readonly float pos_x;
    private readonly float pos_y;
    private readonly float pos_z;
    private readonly double user_id;

    public Character(double userId, double charId, string nick, float posX, float posY, float posZ)
    {
      user_id = userId;
      char_id = charId;
      this.nick = nick;
      pos_x = posX;
      pos_y = posY;
      pos_z = posZ;
    }

    public double UserId
    {
      get { return user_id; }
    }

    public double CharId
    {
      get { return char_id; }
    }

    public string Nick
    {
      get { return nick; }
    }

    public float PosX
    {
      get { return pos_x; }
    }

    public float PosY
    {
      get { return pos_y; }
    }

    public float PosZ
    {
      get { return pos_z; }
    }
  }

  public interface ICommand
  {
    void Execute(Client client);
  }

  public abstract class SQLString : ICommand
  {
    protected MySqlConnection connection = new MySqlConnection();
    private string connectionString = "Database=supercourse;Data Source=localhost;User Id=root;Password=пуроль))0";

    public virtual void Execute(Client client)
    {
    }
  }

  public class Login : SQLString
  {
    private readonly string login;
    private readonly string password;
    private double cmdId;

    public Login(string login, string password)
    {
      this.login = login;
      this.password = password;
      cmdId = 0;
    }

    public override void Execute(Client client)
    {
      string request = "call SP_LogIn(" + "'" + login + "'" + "," + "'" + password + "'" + ")";
      var myCommand = new MySqlCommand(request, connection);
      int value = 0;
      try
      {
        Console.WriteLine("trying open connection to db");
        connection.Open();
        value = Int32.Parse(myCommand.ExecuteScalar().ToString());
        connection.Close();
        Console.WriteLine("value = " + value);
        Console.WriteLine("done sending req to bd. Value = " + value);
        client.userId = value;
      }
      catch (Exception e)
      {
        connection.Close();
        Console.WriteLine(e.Message);
      }
      /*bw.Write("lgn"); //Encoding.UTF8.GetBytes("lgn").CopyTo(bf, 0);
      bw.Write(value); //BitConverter.GetBytes(value).CopyTo(bf, 10);
      bw.Flush();*/
    }
  }

  public class dll
  {
    private readonly Form1 form = new Form1();

    public void AddSystemMessage(string message)
    {
      form.rtbSystemMessage.Invoke(new Del(() => form.rtbSystemMessage.AppendText(message + "\n")));
    }

    public BinaryReader createReader(Client client)
    {
      return new BinaryReader(new MemoryStream(client.buffer));
    }

    public BinaryWriter createWriter(Client client)
    {
      return new BinaryWriter(new BufferedStream(new NetworkStream(client.socket)), Encoding.UTF8);
    }
  }
}

Як бачите, метод

public void AddSystemMessage(string message)
    {
      form.rtbSystemMessage.Invoke(new Del(() => form.rtbSystemMessage.AppendText(message + "\n")));
    }

та делегат

 public delegate void Del();

описані як в dll, так і на сервері, саме цей метод необхідно винести в dll.

2

Re: Як звернутись до елементу форми з своєї dll?

Я САМИЙ МАГУЩЄСТВЄННИЙ ЧЄЛАВЄК НА ЗЄМЛЄ!!!
все вирішилось за допомогою делегатів. В класі Server є метод, котрий працює з контролами форми, класс в dll приймає деякий делегат, ну наприклад, якщо метод в класі Server приймає якусь строку і нічого не повертає, то делегат буде delegate void myDel(string s); Це записано в класі dll. Потім створюємо в класі Server екземпляр класу з dll і передаємо йому наш метод, а там вже можемо викликати його та передавати різні аргументи.
В когось якісь проблеми???

Подякували: Очі.завидющі1