1 Востаннє редагувалося Ярослав (21.12.2013 09:12:00)

Тема: Рішення деяких задач мовою A51 середовища keil

Завдання: Зберегти вміст поточного банку регістрів в ЗПД з адреси C200h

XSEG  AT   0С200h  ; визначаємо абсолютний сегмент пам'яті 
             ; в зовнішній пам'яті даних (XDATA)
    ORG  0С200h  ; переміщуємо лічильник розташування на комірку 0C200h
ARR1:  DS   08h    ; помітимо цю комірку міткою ARR1 і зарезервуємо 8 комірок

CSEG  AT   0С000h  ; визначаємо абсолютний сегмент пам'яті 
             ; в пам'яті програм (CODE)
    ORG  0С000h  ; переміщуємо лічильник розташування на комірку 0C000h

    MOV  R0, #0  ; Заповнимо чимось регістри
    MOV  R1, #1
    MOV  R2, #2
    MOV  R3, #3
    MOV  R4, #4
    MOV  R5, #5
    MOV  R6, #6
    MOV  R7, #7

    MOV  DPTR, #ARR1    ; перемістимо в DPTR адресу першої комірки в ЗПД
    MOV  PSW, #00001000b  ; оберемо перший банк регістрів
    MOV  R0, #00h      ; завантажимо в R0 адресу R0 із нульового банку
    MOV  R1, #08h      ; визначимо кількість кроків для циклу

LABEL: MOV  A, @R0    ; переміщуємо в регістр A 
               ; значення регістру із нульового банку
    MOVX  @DPTR, A   ; переміщуємо в ЗПД значення акумулятора
    INC  DPTR     ; збільшемо значення DPTR на 1, 
               ; таким чином помістимо в нього адресу наступної комірки
    INC  R0      ; збільшимо значення R0 на 1,
               ; таким чином помістимо в нього адресу наступного регістру
    DJNZ  R1, LABEL   ; віднімаємо від R1 1 і якщо R1 не дорівнює нулю,
               ; то переходимо на мітку LABEL

    JMP  $       ; нескінченний цикл
END

Далі буде...

2

Re: Рішення деяких задач мовою A51 середовища keil

Завдання: Поміняти місцями половинки масиву

SIZE  EQU   10     ; Кількість елементів масиву

DSEG  AT   40h    ; Абсолютний сегмент пам'яті
              ; у внутрішній пам'яті даних
    ORG   40h    ; Переміщуємо лічильник
              ; розташування на комірку
              ; 40h
ARRAY: DS   SIZE    ; Позначимо цю комірку
              ; міткою ARRAY і
              ; зарезервуємо місце для
              ; масиву
NUMB:  DS   1     ; наступну комірку позначимо
              ; NUMB і зарезервуємо цю
              ; комірку
CSEG  AT   0c000h   ; Абсолютний сегмент пам'яті
              ; у пам'яті кодів
    ORG   0c000h   ; Переміщуємо лічильник
              ; розташування на комірку
              ; 0С000h

    MOV   R0, #ARRAY ; R0 <- адреса першого
              ; елемента масиву
    MOV   R1, #1   ; заповнимо масив починаючи
              ; з 1
    MOV   R2, #SIZE ; Лічильник для циклу

L1:   MOV   A, R1   ; A <- R1
    MOV   @R0, A   ; Перемістимо число в 
              ; комірку
    INC   R0     ; Пересунимо покажчик на
              ; наступну вільну комірку
    INC   R1     ; Збільшимо число на 1
    DJNZ  R2, L1   ; Цикл

    MOV   A, #SIZE  ; Знайдемо кількість
              ; елементів
    MOV   B, #2   ; половини масиву
    DIV   AB     ; і помістимо її в А
    MOV   R2, A   ; кількість елементів в
              ; половині масиву
    MOV   NUMB, A  ; Збережемо її на майбутнє
    MOV   A, B    ; Якщо в B 1 - то кількість
              ; елементів непарна
    JNZ   ODD    ; перестрибнути на код,
              ; який сортує непарні масиви
    MOV   A, NUMB  ; Кількість елементів
              ; половини масиву
; Сортування парного масиву
    MOV   R0, #ARRAY ; Адреса першого елемента
    MOV   R2, A   ; R2 <- A
    ADD   A, #ARRAY ; Адреса першого елемента
              ; другої половини масиву
    MOV   R1, A   ; R1 <- A

EVEN:  MOV   A, @R0   ; A <- елемент
              ; першої половини масиву
    MOV   NUMB, A  ; NUMB <- A
    MOV   A, @R1   ; A <- елемент
              ; другої половини масиву
    MOV   @R0, A   ; переміщуємо елемент
              ; другої половини масиву
              ; на місце елемента 
              ; першої половини
    MOV   A, NUMB  ; A <- збережений елемент
              ; першої половини масиву
    MOV   @R1, A   ; Переміщуємо збережений
              ; елемент першої половини 
              ; масиву на місце елемента 
              ; другої половини
    INC   R0     ; Покажчик на наступний
              ; елемент першої половини
    INC   R1     ; Покажчик на наступний
              ; елемент другої половини
    DJNZ  R2, EVEN  ; Цикл
    JMP $       ; Зациклити програму
; Сортування непарного масиву
ODD:  MOV   A, NUMB  ; Кількість елементів
              ; половини масиву
    ADD   A, #ARRAY ; Адреса наступного елементу
              ; після першої половини
              ; масиву
    MOV   R0, A   ; Покажчик на наступний 
              ; елемент після першої
              ; половини масиву
    MOV   A, #ARRAY ; Адреса першого елементу
              ; першої половини масиву
    ADD   A, #SIZE  ; A = A + SIZE
    DEC   A, #1   ; A = A - 1
    MOV   R1, A   ; Останній елемент масиву

    MOV   A, @R0   ; A <- наступний елемент
              ; після першої половини
              ; масиву
    MOV   NUMB, A  ; Збережемо цей елемент
              ; в NUMB
L2:   MOV   A, @R1   ; A <- елемент другої
              ; половини масиву
    MOV   @R0, A   ; (R0) <- Елемент другої
              ; половини масиву 
    DEC   R0     ; R0 на попередній 
              ; елемент масиву
    MOV   A, @R0   ; A <- (R0)
    MOV   @R1, A   ; (R1) <- A
    DEC   R1     ; R1 на попередній
              ; елемент масиву
    DJNZ  R2, L2   ; Цикл
    MOV   @R0, NUMB ; (R0) <- збережений
              ; елемент
    JMP   $     ; Зациклити програму

END

3

Re: Рішення деяких задач мовою A51 середовища keil

Завдання: Написати програму, яка вираховує n чисел Фібоначчі.

Примітка: Максимальне число - FFFFh = 65535. Числа записуються в два байти: старший і молодший.

DSEG    AT   40h
      ORG  40h
NUMCOUNT:  DS   1
      ORG  41h
TEMPBYTE:  DS   1
      ORG  42h
TEMPCARRY: DS   1
      ORG  50h
FIRSTNUM:  DS   40

; 0, 1,  1,  2,  3,  5,  8,  13,  21,  34,
; 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181

CSEG  AT  0c000h
    ORG  0c000h

    MOV  R0, #FIRSTNUM
    MOV  R1, #FIRSTNUM+2

L1:  MOV  A, #16    
    MOV  NUMCOUNT, #16  
    SUBB  A, NUMCOUNT  
    JC   L1    

    MOV  R2, NUMCOUNT
    MOV  @R0, #00h
    MOV  @R1, #01h

L2:  MOV  A, @R0     ; A <- молодший байт ПЕРШОГО числа
    ADD  A, @R1     ; A + молодший байт ДРУГОГО числа
    MOV  TEMPBYTE, A  ; збережемо вміст акумулятора
    CLR  A       ; A <- 0
    ORL  A, PSW     ; A <- PSW
    ANL  A, #10000000b ; A = 40h, якщо carry = 1
    JNC  L3
    CLR  C
    SUBB  A, #07Fh    ; A = 40h - 3Fh = 01h
L3:  MOV  TEMPCARRY, A  ; TEMPCARRY <- A
    MOV  A, #4h     ; A <- крок для того, 
               ; щоб перенести покажчик на молодший байт
               ; НАСТУПНОГО числа
    ADD  A, R0      ; A <- адреса молодшого байту НАСТУПНОГО числа
    MOV  R0, A      ; R1 <- A
    MOV  @R0, TEMPBYTE  ; молодший байт НАСТУПНОГО числа <- результат
               ; додавання молодших байтів
    MOV  A, R0 
    SUBB  A, #3h     ; A <- крок для того,
               ; щоб перенести покажчик на старший байт
               ; ПЕРШОГО числа
    MOV  R0, A      ; перенести покажчик на старший байт
               ; ПЕРШОГО числа
    INC  R1       ; пересунути покажчик на старший байт 
               ; ДРУГОГО числа

    MOV  A, #0h
    MOV  TEMPBYTE, #0h
    MOV  A, @R0      ; A <- старший байт першого числа
    ADD  A, @R1      ; A + старший байт другого числа
    ADD  A, TEMPCARRY   ; A + TEMPCARRY
    MOV  TEMPBYTE, A    ; TEMPBYTE <- A
    MOV  A, #4h      ; A <- крок для того, 
                ; щоб перенести покажчик на старший байт
                ; НАСТУПНОГО числа
    ADD  A, R0       ; A <- адреса старшого байту НАСТУПНОГО числа
    MOV  R0, A       ; R0 <- A
    MOV  @R0, TEMPBYTE   ; старший байт НАСТУПНОГО числа <- результат
                ; додавання старших байтів
    MOV  A, R0    
    SUBB  A, #3h      ; A <- крок для того,
                ; щоб перенести покажчик 
                ; на старший байт ПЕРШОГО числа
    MOV  R0, A       ; перенести покажчик на старший байт
                ; ПЕРШОГО числа
    INC  R1

    DJNZ  R2, L2

    SETB  P3.5
    JMP   $

END

4 Востаннє редагувалося Ярослав (24.01.2014 17:43:32)

Re: Рішення деяких задач мовою A51 середовища keil

Завдання: Скласти програму на основі арифметичних операцій, яка буде вираховувати вираз Y = A – C / B.

DSEG  AT   40h ; Визначаємо абсолютний сегмент пам'яті
          ;  у внутрішній пам'яті даних (DATA)
    ORG   40h ; Переміщуємо лічильник розташування 
          ;  на комірку 40h
VAR_A: DS   1  ; Резервуємо пам'ять для змінних, по 1 байту
VAR_B: DS   1
VAR_C: DS   1
RESULT: DS   1

CSEG  AT   0c000h ; Визначаємо абсолютний сегмент пам'яті
            ;  у внутрішній пам'яті кодів (CODE)
    ORG   0c000h ; Переміщуємо лічильник розташування 
            ;  на комірку 0c000h

    MOV   VAR_A, #14 ; Переміщуємо число 14 в комірку з ім'ям VAR_A
    MOV   VAR_B, #2 ; VAR_B <- 2
    MOV   VAR_C, #4 ; VAR_C <- 4

    MOV   A, VAR_C  ; A <- VAR_C
    MOV   B, VAR_B  ; B <- VAR_B
    DIV   AB     ; Розділимо A на B, результат ділення збережеться в A,
              ;  остача від ділення - в B
    MOV   RESULT, A ; RESULT <- A
    MOV   A, VAR_A  ; A <- VAR_A
    SUBB  A, RESULT ; Віднімаємо від A значення RESULT і значення C
    MOV   RESULT, A ; RESULT <- A

    SETB  P3.5    ; Запалюємо світлодіод
    JMP   $     ; Зациклюємо програму
END

5

Re: Рішення деяких задач мовою A51 середовища keil

Ярославе, дякую за ваш доробок, поясніть докладніше нащо потрібний наступний код:

CSEG AT 0c000h ; Визначаємо абсолютний сегмент пам'яті
; у внутрішній пам'яті кодів (CODE)
ORG 0c000h ; Переміщуємо лічильник розташування
; на комірку 0c000h

Хіба пам’ять кодів починається з 0c000h, а до того суцільне провалля? Це процедури чи закінчені самодостатні програми? З якої комірки починає роботу 8051 мікроконтроллер?

6 Востаннє редагувалося Ярослав (14.03.2014 16:30:47)

Re: Рішення деяких задач мовою A51 середовища keil

Вибачте, що довго не відповідав.
В ВНЗ ми практикуємось на 8051 мікроконтролері в середовищі Keil, адреса 0c000h визначається для симулятора, а коли треба працювати із платою, то всюди 0c000h заміняється на 00000h =)

З приводу другого запитання - то це вирішення лабораторних робіт, повноцінними програмами їх навряд чи назвеш, але при завантаженні в пам'ять відладочної плати і виконанні "на борту" працюють =)
Приблизно так, я іще уточню =) Дякую за цікавість до теми, я планую іще завантажувати сюди деякі коди =)

7

Re: Рішення деяких задач мовою A51 середовища keil

Тепер я точно знаю, чому використовується адреса 0C000h.
В симуляторі ми працюємо із адресою 00000h, але в безкоштовній версії Keil діє обмеження на код (2К), тому на плату код можна завантажити тільки з комірки 0C000h, всі переривання і т. д. запрограмовані відповідно до цього обмеження на нашому стенді (напр. INT - це 0C013h).

8

Re: Рішення деяких задач мовою A51 середовища keil

Вивести на світлодіоди комбінацію тумблерів.

TCOMB  EQU  20h  ; V tsey bait my budemo zapysuvaty 
           ; potochne znachennya kombinacii tumbleriv
           ; Zapysuyemo v try ostanny biti, tobto
           ; 20h.2, 20h.1, 20h.0 abo TCOMB.2, TCOMB.1, TCOMB.0

CSEG  AT  00000h ; 0c000h for hardware
    ORG  00000h ; Vstanovluyemo lichilnik komand na komirku 00000h
           ; Yakscho my vikoristovuyemo vidladochnu platu, to
           ; ci ryadky treba zaminyty na:
           ; CSEG  AT  0C000h
           ;     ORG  0C000h
; Spershu ochystymo bity vsih tumbleriv   
MAIN:  CLR  P3.2     ; Pershyi tumbler 
    CLR  P1.4     ; Druhyi tumbler
    CLR  P1.3     ; Tretii tumbler
; Teper vymknemo vsi svitlodiody
PREL:  SETB P3.3     ;     ( ) Pravyi
    CLR  P3.4     ;   ( )   Serednyi
    CLR  P3.5     ; ( )     Livyi
; Registr R2 vykorystovuyemo, shcob sberigaty 
; kilkist odnochasno vkluchenyh tumbleriv
LOOP:  MOV  R2, #0     ; Vvashaemo sho ne vklucheno zhodnoho tumblera
    
    MOV  C, P3.2    ; Zchytuemo znachennya pershogo tumblera
               ; I perenosymo yogo v Carry (c)
    MOV  TCOMB.2, C   ; Potim zapysuyemo ce znachennya v TCOMB.2
               ; TCOMB(o o o o o V o o) <- C
    JNC  L1       ; Propuskayemo dodavannya do R2 odynyci
               ; yakshco pershyi tumbler vymknenyi
    INC  R2       ; Dodayemo do R2 odynycu, yakscho
               ; pershyi tumbler vvimknenyi
              
L1:   MOV  C, P1.4    ; Zchytuemo znachennya druhoho tumblera
               ; I perenosymo yogo v Carry (c)
    MOV  TCOMB.1, C   ; Potim zapysuyemo ce znachennya v TCOMB.1
               ; TCOMB(o o o o o o V o) <- C
    JNC  L2       ; Propuskayemo dodavannya do R2 odynyci
               ; yakshco druhyi tumbler vymknenyi
    INC  R2       ; Dodayemo do R2 odynycu, yakscho
               ; druhyi tumbler vvimknenyi
              
L2:   MOV  C, P1.3    ; Zchytuemo znachennya tretoho tumblera
               ; I perenosymo yogo v Carry (c)
    MOV  TCOMB.0, C   ; Potim zapysuyemo ce znachennya v TCOMB.0
               ; TCOMB(o o o o o o o V) <- C
    JNC  L3       ; Propuskayemo dodavannya do R2 odynyci
               ; yakshco tretii tumbler vymknenyi
    INC  R2       ; Dodayemo do R2 odynycu, yakscho
               ; tretii tumbler vvimknenyi
              
L3:   CLR  C       ; Ochyschayemo C
    MOV  A, R2     ; A <- Kilkist vkluchenyh odnochasno tumbleriv
    JZ  PREL      ; Yakscho zhodnoho ne vkluchyly - to treba vymknuty
               ; vsi svitlodiody, perehodymo na mitku PREL
              
    SUBB A, #1     ; Vidnimayemo vid znachennya A odynycu
    JZ  ONE_ENABLED  ; Yakscho vyishov nul, znachit odyn tumbler buv
               ; vvimknenyi, pereydemo na mitku ONE_ENABLED i
               ; diznayemos yakyi same
              
    SUBB A, #1     ; Vidnimayemo vid znachennya A odynycu
    JZ  MORE      ; Yakscho vyishov nul, znachit dva tumblery
               ; bulo vvimkneno, treba pro ce 
               ; povidomyty, idemo na mitku MORE
    SUBB A, #1     ; Vidnimayemo vid znachennya A odynycu
    JZ  MORE      ; Yakscho vyishov nul, znachit try tumblery
               ; bulo vvimkneno, treba pro ce 
               ; povidomyty, idemo na mitku MORE
              
    JMP  ERROR     ; Schos pishlo ne tak

; Odyn tumbler buv vvimknenyi 
ONE_ENABLED:  MOV  C, TCOMB.2  ; C <- TCOMB(o o o o o V o o)
        JC   FIRST     ; Yakscho ce buv pershyi tumbler
                   ; Pereydemo na mitku FIRST
                   
        MOV  C, TCOMB.1  ; C <- TCOMB(o o o o o o V o)
        JC   SECOND    ; Yakscho ce buv druhyi tumbler
                   ; Pereydemo na mitku SECOND
                   
        MOV  C, TCOMB.0  ; C <- TCOMB(o o o o o o o V)
        JC   THIRD     ; Yakscho ce buv druhyi tumbler
                   ; Pereydemo na mitku THIRD
; Pershyi buv vvimknenyi - kombinaciya 0 1        
FIRST:     CLR  P3.3     ;     (*) Zapaluyemo pravyi svitlodiod
        CLR  P3.4     ;   ( )   I hasimo serednyi                
        JMP  DONE     ; Vse zrobyly
; Druhyi buv vvimknenyi - kombinaciya 1 0   
SECOND:     SETB  P3.3     ;     ( ) Hasymo pravyi svitlodiod
        SETB  P3.4     ;   (*)   Zapaluemo serednyi svitlodiod
        JMP  DONE     ; Vse zrobyly
; Tretii buv vvimknenyi - kombinaciya 1 1        
THIRD:     CLR  P3.3     ;     (*) Zapaluyemo pravyi svitlodiod
        SETB  P3.4     ;   (*)   c
        JMP  DONE     ; Vse zrobyly
        
DONE:      CLR  P3.5     ; ( )     Hasymo livyi svitlodiod
        CLR  C       ; Ochystymo C
        JMP  LOOP     ; Znovu perevirymo tumblery

; Povidomymo pro te, scho bulo vvimneno bilshe nizh odyn tumbler 
MORE:  MOV  R1, #3    ; Try razi vkluchymo i vykluchymo svitlodiody
BLINK:  MOV  R0, #0AAh  ; R0 <- Chyslo, yake vidpovidaye zatrymci
     CLR  P3.3     ;     (*) Zapaluyemo pravyi svitlodiod
     SETB  P3.4     ;   (*)   Zapaluyemo serednii svitlodiod
     SETB  P3.5     ; (*)     Zapaluyemo livyi svitlodiod
     DJNZ  R0, $    ; Zatrymka
     MOV  R0, #0AAh  ; R0 <- Chyslo, yake vidpovidaye zatrymci
     SETB  P3.3     ;     ( ) Hasymo pravii svitlodiod
     CLR  P3.4     ;   ( )   Hasymo serednyi svitlodiod
     CLR  P3.5     ; ( )     Hasymo livyi svitlodiod
     DJNZ  R0, $    ; Zatrymka
     DJNZ  R1, BLINK  ; Povtorymo ce povidomlennya R1 raziv
     JMP  LOOP     ; Znovu perevirymo tumblery

ERROR:  CLR  P3.3     ;     (*) Zapaluyemo pravyi svitlodiod
     SETB  P3.4     ;   (*)   Zapaluyemo serednii svitlodiod
     SETB  P3.5     ; (*)     Zapaluyemo livyi svitlodiod
     JMP  $   
    
END

9

Re: Рішення деяких задач мовою A51 середовища keil

Вивести на світлодіоди два останніх біти часла, яке є сумою двох комбінацій тумблерів.

; Treba vystavyty pershu kombinaciyu tumbleriv i natysnuty na knopku INT1
; Potim vystavyty druhu kombinaciyu tumbleriv i natysnuty na INT1
; Porahuyetsa suma kombinacii i dva ostannih bity sumy vivedutsa
; na livyi ta serednyi svitlodiody

TCOMB1    EQU  20h   ; TCOMB1 <- persha kombinaciya tumbleriv
TCOMB2    EQU  21h   ; TCOMB2 <- druha kombinaciya tumbleriv

DSEG     AT  40h   ; Zarezervuyemo dlya sebe pamyat v DATA segmenti
       ORG  40h   ; Vstanovymo prohramnyi lichilnik na komirku 40h
COUNTER_1:  DS  1    ; Zarezervuyemo 1 bait dlya lichilnika COUNTER_1

CSEG  AT    00000h   ; Yakscho vykorystovuyetsa symulator - to stavyty 00000h
    ORG   00000h   ; Yakscho vykorystovuyetsa plata - to stavyty 0C000h
    JMP   MAIN    ; Pereydemo na MAIN

    ORG   00013h   ; Yakscho vykorystovuyetsa symulator - to stavyty 00013h
              ; Yakscho vykorystovuyetsa plata - to stavyty 0C013h
    JMP   ISR_SHIFT  ; Spracuvalo pereryvannya, pereydemo na ISR_SHIFT

MAIN:  SETB  IT1            ; Pereryvannya bude vyklykatys lohichnoyu
                    ; odynyceyu na P3.3, na vidminu vid vmukannya
                    ; lohichnym nulem na P3.3
    SETB  EA            ; Dozvolyaemo vsi pereryvannya
    SETB  EX1            ; Dozvolyaemo vyklykaty pereryvannya External 1
    CLR   P3.2          ; Vvashayemo scho vsi tumblery vymkneni
    CLR   P1.4
    CLR   P1.3
    SETB  P3.3          ; Pohasymo usi svitlodiody
    CLR   P3.4
    CLR   P3.5
    MOV   COUNTER_1, #0     ; Pochatkove znachennya lichilnika
    
    JMP   $           ; Chekayemo doky spracuye pereryvannya
    
; Spracuvalo pereryvannya, znachit treba pereviryty tumblery    
ISR_SHIFT:    MOV   A, COUNTER_1  ; A <- Znachennya lichilnyka
        ADD   A, #1     ; Dodamo do A odynycu
        MOV   COUNTER_1, A  ; Zapyshemo resultat v lichilnik
        
        SUBB  A, #1     ; Vidnimemo vid A odynycu
        JZ   FIRST_PUSH   ; Knopka INT1 natysnena vpershe
                    ; Treba diznatys kombinaciyu tumbleriv
                    ; I zapysaty yiyi v TCOMB1, 
                    ; pereydemo na mitku FIRST_PUSH
        SUBB  A, #1     ; Vidnimemo vid a odynycu
        JZ   SECOND_PUSH  ; Knopka INT1 natysnena dvichi
                    ; Treba diznatys kombinaciyu tumbleriv
                    ; I zapysaty yiyi v TCOMB2, potim dodaty
                    ; TCOMB1 do TCOMB2 i vyvesty na svitlodiody
                    ; Pereydemo na mitku SECOND_PUSH

; Knopka INT1 natysnena vpershe
FIRST_PUSH:   MOV   C, P1.3    ;     (|) C <- Znachennya tretoho tumblera
        MOV   TCOMB1.0, C  ; TCOMB1(o o o o o o o V) <- C
        MOV   C, P1.4    ;   (|)   C <- Znachennya druhoho tumblera
        MOV   TCOMB1.1, C  ; TCOMB1(o o o o o o V o) <- C
        MOV   C, P3.2    ; (|)     C <- Znachennya tretoho tumblera
        MOV   TCOMB1.2, C  ; TCOMB1(o o o o o V o o) <- C
        JMP   DONE      ; All done
; Knopka INT1 natysnena dvichi
SECOND_PUSH:  MOV   COUNTER_1, #0 ; Ce ostannyi natusk
        MOV   C, P1.3    ;     (|) C <- Znachennya tretoho tumblera
        MOV   TCOMB2.0, C  ; TCOMB2(o o o o o o o V) <- C
        MOV   C, P1.4    ;   (|)   C <- Znachennya druhoho tumblera
        MOV   TCOMB2.1, C  ; TCOMB2(o o o o o o V o) <- C
        MOV   C, P3.2    ; (|)     C <- Znachennya tretoho tumblera
        MOV   TCOMB2.2, C  ; TCOMB1(o o o o o V o o) <- C
         
        MOV   A, TCOMB1   ; A <- First combination
        ADD   A, TCOMB2   ; A + Second combination
        MOV   C, ACC.0    ; C <- A(o o o o o o o V)
        MOV   P3.4, C    ;   (*) Serednii svitlodiod <- C
        MOV   C, ACC.1    ; C <- A(o o o o o o V o)
        MOV   P3.5, C    ; (*)   Livyi svitlodiod <- C
        
DONE:      CLR   C       ; Ochystymo C
        RETI          ; Dozvolymo pereryvannya iz tym samym prioritetom
                    ; I povernemos na misce, de bulo vyklykano pereryvannya
    
END

10 Востаннє редагувалося Ярослав (17.05.2014 11:22:44)

Re: Рішення деяких задач мовою A51 середовища keil

Для гуглу: Приклад використання таймерів, мова A51

Виводити два останніх біти певного числа на 2 світлодіоди, при кожному натисканні на кнопку INT1 виводити на два сусідніх правих світлодіоди, і так по колу. В кожному разі 1 світлодіод буде вільним, в нього вивсти стан правого тумблера.

; This program was written thanks to
; [url]http://8052.com/tuttimer.phtml[/url] tutorial

; Pry kozhnomu pyatomu perepovnenni taimeru
; Znachennya kozhnoho iz dvoh svitlodiodiv peresuvaetsa
; Na susidnyi pravyi svotlodiod
; A na vilnomu svitlodiodi vidobrashaetsa stan pravoho tumblera
DSEG  AT  40h    ; Zerezervuyemo pamyat pochynauchi iz komirky 40h
    ORG  40h    ; Vstanovymo lychilnyk komand na komirku 40h
GIVN:  DS  1     ; Zarezervuyemo odyn bait dlya zminnoyi GIVN

CSEG  AT  00000h  ; Yakscho vy vykorystovuyete platu - zaminit na 0C000h
    ORG  00000h  ; Yakscho vy vykorystovuyete platu - zaminit na 0C000h 
    JMP  MAIN   ; Perestrybuemo na MAIN


MAIN:  MOV  R0, #5      ; R0 <- Skilky raziv treba zapustyty taimer
    MOV  R1, #0      ; Lichylnik dlya rozrahunku zsuviv
    MOV  GIVN, #77h    ; Dovilne chyslo
    SETB  P3.3       ; Hasymo vsi svitlodiody
    CLR  P3.4
    CLR  P3.5
    MOV  C, P1.3     ; Zapysuyemo v C stan pravoho tumblera
    CPL  C        ; Invertuyemo dlya pravilnoho zapysu v P3.3
    MOV  P3.3, C     ; Zapaluemo abo hasymo pravyi svitlodiod v
                ; zaleshnosti vid stanu pravoho tumbleru
    MOV  A, GIVN     ; Zapysuemo v A nashe chyslo
    MOV  C, ACC.0     ; C <- A(o o o o o o o V)
    MOV  P3.4, C     ; Zapaluemo abo hasymo serednii svitlodiod v
                ; zaleshnosti vid znaschennya ACC.0
    MOV  C, ACC.1     ; C <- A(o o o o o o V o)
    MOV  P3.5, C     ; Zapaluemo abo hasymo livyi svitlodiod v
                ; zaleshnosti vid znaschennya ACC.1
    CLR  C        ; Ochystymo C
; Za 1 s prohodyt 1 000 000 mashinnyh cycliv (1MC = 12 pulsiv, Chastota 12MHz)
; Za 50 ms prohodyt  50 000 mashinnyh cycliv
; Max znachennya taimera v 16-bitovomu rezhimi - 1111 1111 1111 1111 b = 65535
; Schob proishlo 50 ms, treba zavantashyty v taimer 65 535 - 50 000 = 15 535
; I pochaty vidlik 
; 15 535 = 3C AF h
; Yakscho zapuskaty taimer 5 raziv, to proide 250 ms
TIMER_1:MOV  TH0, #03Ch    ; Vstanovymo znachennya
                ; starshogo baytu Timer 0
                ; rivnym 03Ch (15 360)
    MOV  TL0, #0AFh    ; Vstanovymo znachennya molodshoho
                ; baytu Timer 0
                ; rivnym 0AFh (175)
    MOV  TMOD, #00000001b ; TMOD (89h) SFR (rehistr specialnogo pryznachennya)
                ; [url]http://8052.com/tuttimer.phtml[/url]
                ; Vstanovluemo bit GATE1 rivnym 0,
                ;  dlya toho schob Timer ne zaleshav vid INT1
                ; Vstanovymo bit C/T1 v reshym 
                ;  ignoruvannya podii na T1(P3.5)
                ; Vstanovymo bit T1M1 rivnym 0, 
                ;  tomu scho my ne vykorystovuyemo Timer1
                ; Vstanovymo bit T1M0 rivnim 0,
                ;  tomu scho my ne vykorystovuyemo Timer1
                ; Vstanovymo bit GATE0 rivnym 0,
                ;  dlya toho schob Timer ne zaleshav vid INT1
                ; Vstanovymo bit C/T1 v reshym 
                ;  ihnoruvannya podiy T0(P3.4)
                ; Vstanovymo bit T0M1 rivnim 0 
                ;     i bit TOM0 rivnim 1,
                ;  schob obraty 16-bitnyi rezhym dlya Timer0
    SETB  TR0     ; Pochynayemo vidlik
    JNB  TF0, $   ; Chekayemo 50 ms
    CLR  TF0     ; Prygotuemos do ische odnoho vykorystannya taimera
    DJNZ  R0, TIMER_1 ; Do 5 times
; Koly splyne 250 ms, treba zrobyty zsuv
; Vsoho try kombinacii 
; Vyhidna kombinaciya:
; (BIT) (BIT) (TUMBLER)
; Zsuv #1:
; (TUMBLER) (BIT) (BIT)
; Zsuv #2:
; (BIT) (TUMBLER) (BIT)
    INC  R1        ; Zbilshuyemo lichilnyk zsuviv na 1
    MOV  A, R1      ; A <- Znachennya R1
    SUBB  A, #1      ; Vidnimayemo vid A odynycu
    JZ   FIRST      ; Zsuv #1
    SUBB  A, #1
    JZ   SECOND      ; Zsuv #2
    SUBB  A, #1
    JZ   THIRD      ; Vyhidna kombinaciya
    
FIRST: MOV  A, GIVN     ; A <- Nashe chyslo
    MOV  C, P1.3     ; C <- Znachennya pravoho tumblera
    MOV  P3.5, C     ; (*) ( ) ( ) <- C
                ; Zapalymo abo pohasymo livyi svitlodiod
                ; vidpovidno do stanu pravoho tumblera
    MOV  C, ACC.1     ; C <- A(o o o o o o V o)
    MOV  P3.4, C     ; ( ) (*) ( ) <- C
                ; Zapalymo abo pohasymo serednii svitlodiod
                ; v zalezhnosti vid znachennya ACC.1
    MOV  C, ACC.0     ; C <- A(o o o o o o o V)
    CPL  C        ; Invertuyemo Carry dlya pravilnoho zapysu
                ; v P3.3
    MOV  P3.3, C     ; ( ) ( ) (*) <- C
                ; Zapalymo abo pohasymo serednii svitlodiod
                ; v zalezhnosti vid znachennya ACC.0
    JMP  DONE       ; Vse v normi
    
SECOND: MOV  A, GIVN     ; A <- Nashe chyslo
    MOV  C, P1.3     ; C <- Znachennya pravoho tumblera
    MOV  P3.4, C     ; ( ) (*) ( ) <- C
                ; Zapalymo abo pohasymo serednii svitlodiod
                ; v zalezhnosti vid znachennya ACC.1
    MOV  C, ACC.1     ; C <- A(o o o o o o V o)
    CPL  C        ; Invertuyemo Carry dlya pravilnoho zapysu
                ; v P3.3
    MOV  P3.3, C     ; ( ) ( ) (*)
    MOV  C, ACC.0     ; C <- A(o o o o o o o V)
    MOV  P3.5, C     ; (*) ( ) ( ) <- C
                ; Zapalymo abo pohasymo livyi svitlodiod
                ; vidpovidno do stanu pravoho tumblera
    JMP  DONE       ; Vse v normi
    
THIRD: MOV  A, GIVN     ; A <- Nashe chyslo
    MOV  C, P1.3     ; C <- Znachennya pravoho tumblera
    CPL  C        ; Invertuyemo Carry dlya pravilnoho zapysu
                ; v P3.3
    MOV  P3.3, C     ; ( ) ( ) (*) <- C
    MOV  C, ACC.1     ; C <- A(o o o o o o V o)
    MOV  P3.5, C     ; (*) ( ) ( ) <- C
                ; Zapalymo abo pohasymo livyi svitlodiod
                ; vidpovidno do stanu pravoho tumblera
    MOV  C, ACC.0     ; C <- A(o o o o o o o V)
    MOV  P3.4, C     ; ( ) (*) ( ) <- C
                ; Zapalymo abo pohasymo serednii svitlodiod
                ; v zalezhnosti vid znachennya ACC.1
    MOV  R1, #0      ; Pochynayemo vidlik zsuviv spochatku
    JMP  DONE       ; Vse v normi
    
DONE:  CLR  C        ; Ochystymo C
    MOV  R0, #5      ; Pidhotuyemo R0 dlya taimeru
    JMP  TIMER_1     ; Perestrybnemo na TIMER_1
END

11

Re: Рішення деяких задач мовою A51 середовища keil

Приклад використання таймеру, мова A51, архітектура 8051

; This program was written thanks to
; http://8052.com/tuttimer.phtml tutorial

CSEG  AT  00000h  ; 0C000h for Hardware
    ORG  00000h
    JMP  MAIN

; 50 ms timer
; Uses 16-bit timer mode, so max value of timer is 65535
; There are 1 000 000 machine cycles in 1 second
; For 50 ms there are 50 000 machine cycles
; 65 535 - 10 000 = 55 535 = 3CAFh this is startup value for timer
; After timer overflows after 50 ms will pass
MAIN:  MOV  R0, #4
    CPL  P3.3
    CPL  P3.4
    CPL  P3.5
TIMER_1:MOV  TH0, #03Ch    ; Set the value of
                ; Timer 0 high byte to
                ; 03Ch (15 360)
    MOV  TL0, #0AFh    ; Set the value of
                ; Timer 0 low byte to
                ; 0AFh (175)
    MOV  TMOD, #00000001b ; TMOD (89h) SFR 
                ; http://8052.com/tuttimer.phtml
                ; Set GATE1 to 0, for independence of INT1
                ; Set C/T1 for turn off counting events on T1(P3.5)
                ; Set T1M1 to 0, becouse we are not using Timer1
                ; Set T1M0 to 0, becouse we are not using Timer1
                ; Set GATE0 to 0, for independence of INT0
                ; Set C/T1 for turn off counting events on T0(P3.4)
                ; Set T0M1 to 0 and TOM0 to 1 
                ; to choose 16-bit mode of Timer0
    SETB  TR0     ; Starts the timer T0
    JNB  TF0, $   ; Wait up 50 ms
    CLR  TF0     ; Prepare for next use
    DJNZ  R0, TIMER_1 ; Do 4 times
    JMP  MAIN    ; Jump to MAIN point
END

12

Re: Рішення деяких задач мовою A51 середовища keil

Динамік

; Prohrama yaka vmukaye dynamik na chastoti,
; scho zadayetsa tumbleramy

BIT1  EQU  20h  ; Budemo zapysuvaty stan tumbleriv
           ; v 20h.2, 20h.1, 20h.0, tobto BIT1.2, BIT1.1, BIT1.0

DSEG  AT  40h  ; Zareservuemo segment pamyati v pamyati DATA
    ORG  40h  ; Vstanovymo lichylnyk komand na komirku 40h
VAR1:  DS  1   ; Zareservuemo odyn bayt dlya zminnoyi VAR1
VAR2:  DS  1   ; Zareservuemo odyn bayt dlya zminnoyi VAR2

CSEG  AT  00000h    ; Yakscho vy vykorystovuyete platu - 
              ;  to zminit na 0C000h
    ORG  00000h    ; Yakscho vy vykorystovuyete platu - 
              ;  to zminit na 0C000h
    JMP  MAIN     ; Strubayemo na MAIN
    ORG  00013h    ; Yakscho vy vykorystovuyete platu - to zminit na 0C013h
    JMP  SWITCH_CHECK ; Treba pereviryty kombinaciyu tumbleriv
              ; Strybayemo na SWITCH_CHECK
    
MAIN:  SETB  IT1            ; Pereryvannya bude vyklykatys lohichnoyu
                    ; odynyceyu na P3.3, na vidminu vid vmukannya
                    ; lohichnym nulem na P3.3
    SETB  EA            ; Dozvolyaemo vsi pereryvannya
    SETB  EX1            ; Dozvolyaemo vyklykaty pereryvannya External 1
   
    CLR  P3.2     ; Vymknemo usi tumblery
    CLR  P1.4
    CLR  P1.3
    CLR  P3.5     ; Vymknemo dynamik
    MOV  VAR1, #20  ; Chyslo dlya obchyslennya chastoty, ne bilshe 36
    MOV  VAR2, #20  ; Tut bude zberihatys znachennya dlya zatrymky
    
PLAY:  SETB P3.5    ; Vmykayemo zvuk
    MOV  R0, VAR2  ; Hotuyemo novu zatrymku
    DJNZ R0, $   ; Robymo zatrymku
    CLR  P3.5    ; Vymykayemo zvuk
    MOV  R0, VAR2  ; Hotuyemo novu zatrymku
    DJNZ R0, $   ; Robymo zatrymku
    JMP  PLAY    ; Zacykluemo
    
SWITCH_CHECK:  MOV  C, P1.3  ; C <- Stan tretoho tumblera
         MOV  BIT1.2, C ; BIT1(o o o o o V o o) <- C
         MOV  C, P1.4  ; C <- Stan druhoho tumblera
         MOV  BIT1.1, C ; BIT1(o o o o o o V o) <- C
         MOV  C, P3.2  ; C <- Stan pershoho tumblera
         MOV  BIT1.0, C ; BIT1(o o o o o o o V) <- C
    
         MOV  A, BIT1  ; Rozrahovuyemo zatrymku
         JNZ  NEXT    
         MOV  A, #1   ; Yakscho vsi tumblery vymkneni,
                 ;  to vykorystaty chyslo 1         
NEXT:      MOV  B, VAR1  ; B <- Nashe chyslo
         MUL  AB     ; Pomnoshymo A na B
         MOV  VAR2, A  ; Zbereshemo resultat
         RETI       ; Dozvolymo pereryvannya i povernemos
                 ; v misce pryzupynennya
    
END