1

Тема: Кільцевий список

Усім доброго дня! Будь ласка, допоможіть мені з такою задачою:
Описати клас КІЛЬЦЕВИЙ СПИСОК з довільних об'єктів та реалізувати дії над списками
1) Почати роботу
2) Довжина списку
3) Перейти до наступного елемента
4) Поточний елемент
5) Вставити елемент
6) Видалити елемент
Описати клас ЕЛЕМЕНТ на базі початкового об'єкта, який має методи "показати" та "дорівнює", та розв'язати задачу обчислення максимальної кількості рівних елементів списку, що йдуть підряд.
Розв'язати задачу для елементів, які містять масиви заданого розміру.

Ось, власне, реалізація кільцевого списку. Операції Init, Next та Current написала сама, тому до кінця не впевнена в їх правильності.

unit IntRList;

interface

type
 rlist = ^relem;
 relem = record
      d: integer;
      next: rlist
     end;

procedure Init(var r: rlist);
function Len(r: rlist): integer;
procedure Next(var r: rlist);
function Current(r: rlist): integer;
procedure Insert(var r: rlist; n: integer);
procedure Delete(var r: rlist);

implementation

procedure Init(var r: rlist);
 begin
  r:=nil
 end;

function Len;
 var i: word;
   p: rlist;
 begin
  i:=0; p:=r;
  if p<>nil then
   repeat
    p:=p^.next;
    i:=i+1
   until p=r;
  Len:=i
 end;

procedure Next(var r: rlist);
 begin
  if r<>nil then begin
   r:=r^.next; end
  else
   begin
   writeln('Next: Spysok porozhniy');
   halt
   end;
 end;

function Current(r: rlist): integer;
 begin
  if r<>nil then begin
   Current:=r^.d; end
  else
   begin
   writeln('Current: Spysok porozhniy');
   halt;
   Current:=0;
   end;
 end;

procedure Insert;
 var p: rlist;
 begin
  new(p);
  if r=nil then
   begin
    p^.d:=n; p^.next:=p;
   end
  else
   begin
    p^:=r^; r^.d:=n; r^.next:=p;
   end;
  r:=p;
 end;

procedure Delete;
 var p: rlist;
 begin
  if r=nil then begin
   writeln('Delete: Spysok porozhniy');
   halt
  end;
  if r^.next=r then
   begin
    p:=r; r:=nil
   end
  else
   begin
    p:=r^.next; r^:=p^
   end;
  dispose(p)
 end;
 
end.

А ось мої намагання розв'язати задачу. Як я зрозуміла умову задачі, то мені треба створити порожній список,  ввести "l" масивів розміру "size", та вставити їх по черзі в список. А потім, вважаючи ці масиви елементами списку, просто порівнювати їх. І у разі рівності збільшувати макс. значення рівних елементів sum на одиничку.

Program Proekt2;

Uses IntRList;

Type
 AnyRef = ^AnyObject;
 AnyObject = Object
        Constructor Initial;
        Destructor Done; Virtual;
       end;
 ElemRef = ^Element;
 Element = Object(AnyObject)
       public
       Procedure Show(s: rlist);
        begin
         writeln(s);
        end;
       Function Equals(s,s1: rlist): boolean;
        begin
         if s=s1 then
         begin
          Equals:=true;
         end
         else
         begin
          Equals:=false;
         end;
        end;
      end;
 Constructor AnyObject.Initial;
  begin
  end;
 Constructor AnyObject.Done;
  begin
  end;


var m: array [1..size] of integer;
  l,k,i,sum: integer;
  spysok: rlist;

begin
 Init(spysok);

 write('Rozmir massyviv = ');
 read(size);

 write('Dovzhyna spysku = ');
 read(l);

 for k:=1 to l do
 begin
  for i:=1 to size do
  begin
   readln(m[i]);
  end;
  Insert(m,k);
  k:=k+1;
  end;

 sum:=0;
 if m=m^.next then
 begin
  sum:=sum+1;
 end;

end.

Відкомпілювати програму не вдається (помилка 37, пропущено End а де - не знаю)

Буду дуже вдячна за ваш час і вашу допомогу. Якщо у вас будуть якісь запитання, постараюсь на них відповісти)

2

Re: Кільцевий список

v.pro
У вас зараз в елементі списку зберігається "d: integer", а має бути "obj: AnyRef". Тому AnyObject краще винести в окремий модуль, який підключити до IntRList та Proekt2.
Крім того, клас Element повинен містити поле типу масив, щось на зразок "mas: array[1..n] of integer". А методи цього класу мають приймати на вхід цей самий Element. Навіть не так... Один тільки Equals має приймати на вхід один Element. А Show не повинен мати параметрів, і повинен звертатися до власного поля mas.
Загублений End я не шукав. Як перепишете код, пошукаєте самі.

Подякували: v.pro1

3 Востаннє редагувалося v.pro (22.12.2013 14:46:28)

Re: Кільцевий список

Дякую за оперативну відповідь) Знайшла окремий модуль (сподіваюсь, той, що треба) для AnyObject:

Unit AnyThing;
 
interface
 
Type
 AnyRef = ^AnyObject;
 AnyObject = Object            
        Constructor Init;     
        Destructor Done; Virtual; 
       end;
 
implementation
 
 Constructor AnyObject.Init;
  begin end;
 
 Destructor AnyObject.Done;
  begin end;
 
end.

А от щодо методів трішки не зрозуміла. Чи Equals взагалі не так повинна бути реалізована?

Program Proekt2;

Uses IntRList, AnyThing;

const n:=5;

Type
 ElemRef = ^Element;
 Element = Object(AnyObject)
       private
       mas: array [1..5] of integer;
       public
       Procedure Show;
        begin
         writeln(mas);
        end;
       Function Equals(Element: rlist): boolean;
        begin
         if Element=Element^.next then
         begin
          Equals:=true;
         end
         else
         begin
          Equals:=false;
         end;
        end;
      end;...........................................

4

Re: Кільцевий список

1. Вказуйте компілятор. В різних реалізаціях Object Pascal бувають досить суттєві відмінності.
2. В Object Pascal поняття "довільний об'єкт" визначено однозначно, це тип Object. А посилання на об'єкти заборонені, оскільки самі об'єктні типи вже є посиланнями.
Таким чином, опис елемента списку має бути десь таким:

type
 CycleListElement = Object
      value: Object;
      next: CycleListElement;
      constructor Init(o: Object);
      function Length: integer;
      procedure Next;
      function Current: Object;
      procedure Insert(o: Object);
      function Delete(o: Object): boolean;
      function Delete(count: integer):boolean; override;
     end; 

А далі (можливо, в іншому модулі) треба успадкувати базовий тип CycleListElement і створити

type
  Element = Object(CycleListElement)
   A: Array[1..10] of integer;
   procedure Show;
   function Equals(e: Element): boolean;
  end;
Подякували: v.pro1

5

Re: Кільцевий список

Перепрошую, що відразу не написала. Borland Pascal 7.1

6

Re: Кільцевий список

v.pro написав:

Чи Equals взагалі не так повинна бути реалізована?

Метод Equals повинен порівнювати власний mas із mas-ом того об’єкта, який йому передали у якості параметра.

koala
Слушне зауваження. У завданні дійсно йдеться про "клас КІЛЬЦЕВИЙ СПИСОК".

Подякували: koala, v.pro2

7

Re: Кільцевий список

Koala, Torbins, дякую за зауваження) Спробую цим скористатися

8

Re: Кільцевий список

Доброго вечора!
Описала елементи (нарешті відкомпілювалося)
Але знову виникла проблема( Не можу зрозуміти, як можна вставити масив чисел в список (як один елемент) Чи може треба створювати щось типу конструктора CreateMas? Бо з Insert нічого не виходить... Допоможіть, будь ласка, дайте може підказку яку, бо вже руки опускаються робить її, лабу чортову

Поточний код:

Program Lab2;

const q=3;

type
 AnyObject = Object
        public
         Constructor Init;
         Destructor Done;
       end;

 Constructor AnyObject.Init;
  begin
  end;
 Destructor AnyObject.Done;
  begin
  end;

type

 rlist = ^relem;
 relem = record
      d: integer;
      next: rlist
     end;

type

 List = Object(AnyObject)
      r: rlist;
      public
       Constructor RLInit;
       Function Len: integer;
       Procedure Next;
       Function Current: integer;
       Procedure Insert;
       Procedure Delete;
       Destructor RLDone;
     end;

 Constructor List.RLInit;
  begin
   r:=nil
  end;

 Function List.Len: integer;
  var i: word;
    p: rlist;
  begin
   i:=0;
   p:=r;
   if p<>nil then
    repeat
     p:=p^.next;
     i:=i+1
    until p=r;
   Len:=i
  end;

 Procedure List.Next;
  begin
   if r<>nil then
    begin
     r:=r^.next;
    end
   else
    begin
     writeln('Next: Spysok porozhniy');
     halt
    end;
  end;

 Function List.Current: integer;
  begin
   if r<>nil then
    begin
     Current:=r^.d;
    end
   else
    begin
     writeln('Current: Spysok porozhniy');
     halt;
     Current:=0;
    end;
  end;

 Procedure List.Insert;
  var p: rlist;
    n: integer;
  begin
   new(p);
   if r=nil then
    begin
     p^.d:=n;
     p^.next:=p;
    end
   else
    begin
     p^:=r^;
     r^.d:=n;
     r^.next:=p;
    end;
   r:=p;
  end;

 Procedure List.Delete;
  var p: rlist;
  begin
   if r=nil then
    begin
     writeln('Delete: Spysok porozhniy');
     halt
    end;
   if r^.next=r then
    begin
     p:=r;
     r:=nil
    end
   else
    begin
     p:=r^.next;
     r^:=p^
    end;
   dispose(p)
  end;

 Destructor List.RLDone;
  var p,p1: rlist;
    n: integer;
  begin
   p:=r;
   while p<>nil do
    begin
     n:=p^.d;
     p1:=p;
     p:=p^.next;
     dispose(p1);
    end;
    r:=nil;
  end;

type M = array [1..q] of integer;

type

 Element = Object(AnyObject)
       mas: M;
       public
        Constructor ElemInit;
        Procedure Show;
        Function Equals: boolean;
        Destructor ElemDone;
      end;

 Constructor Element.ElemInit;
  var mas1: M;
  begin
   mas:=mas1;
  end;

 Procedure Element.Show;
  var j: integer;
  begin
   for j:=1 to q do
    begin
     write(mas[j]);
    end;
  end;

 Function Element.Equals: boolean;
  var mas1: M;
  h: integer;
  begin
   for h:=1 to q do
    begin
     if mas[h]=mas1[h] then
      begin
       Equals:=true;
      end
     else
      begin
       Equals:=false;
      end;
    end;
  end;

 Destructor Element.ElemDone;
  begin
  end;

{-----------------------------------------------------------------------}

var msv: M;
  sp,sp1: List;
  k,l,s: integer;
begin
 sp.RLInit;
 sp1.RLInit;
 write('Vvedit dovzhynu spysku = ');
 read(l);
 for k:=1 to l do
  begin
   write('Vvedit massyv ',k, '=');
   for s:=1 to q do
    begin
     read(msv[s]);
    end;
   msv.Insert;     end;
     end.

9 Востаннє редагувалося koala (24.12.2013 19:50:42)

Re: Кільцевий список

Не змішуйте об'єкти і вказівники. Змінні об'єктного типу, насправді, вже є вказівниками.

Подякували: v.pro1

10

Re: Кільцевий список

v.pro
Іще раз повторю, що зараз у вас в елементі списку зберігається "d: integer", а має бути "obj: AnyRef" (до речі куди він подівся?) Відповідно і List.Insert має мати параметр такого ж типу, й інші методи класу List також трохи зміняться.
Далі у циклі "for k:=1 to l do" ви створюєте по одному об’єкту класу Element (нехай буде elem), заповнюєте його mas, та пхаєте його у список: "msv.Insert(elem)".
Ну й плюс Element.Equals мав би бути "Function Element.Equals(elem: Element): boolean;" або "Function Element.Equals(AMas: M): boolean;".


koala написав:

Не змішуйте об'єкти і вказівники. Змінні об'єктного типу, насправді, вже є вказівниками.

Старі об’єкти не завжди є вказівниками, за певних обставин вони й у стеку можуть лежати. А от у Делфі нові об’єкти дійсно завжди є вказівниками.

Подякували: v.pro1

11

Re: Кільцевий список

v.pro написав:

Зробила так, як ви написали (замінила d: integer на obj: AnyRef)
Але не можу зрозуміти, що ви мали на увазі під створенням об'єкту класу Елемент і заповнення його mas. Тобто треба додатково створити конструктор Create чи просто присвоїти elem:=...? Але як потім заповнити його масивом - поелементно вставляти туди [s ]-ті члени чи спочатку зчитати масив, і потім якось присвоїти mas:=...

У старому паскалі об’єкти створюються так, якщо не помиляюсь:

type
 ElemRef = ^Element;

var
 elem: ElemRef;
//...
New(elem);
//ну а далі
elem.mas := 

12

Re: Кільцевий список

Ура! Нарешті запрацювало) Дуже дякую за допомогу! З наступаючими святами і всіх благ))

Подякували: koala1

13

Re: Кільцевий список

Робочий код можете сюди викласти, для майбутніх поколінь?

Подякували: Torbins1