1 Востаннє редагувалося sonik_20014 (13.01.2014 01:16:35)

Тема: Динамічні структури!!!

реалізувати операцію вставки нового елемента у відсортований список і операцію вилучення зі списку даних про 3-х студентів з найнижчим рейтинговим балом
вже зроблено пів програми потрібно тільки вилучити дані про 3-х студентів з найнижчим рейтинговим балом

#include <iostream> 
#include <fstream> 
#include <conio.h> 
#include <cstring> 
#include <Windows.h>
using namespace std;
struct info{
  char *surname; 
  char *name;
  char *date;
  int matan, diskr, prog, ist, kult;
};
struct sesiya{
  info data;
  sesiya *next;
};
sesiya *start = new sesiya, *p = new sesiya, *pp = new sesiya;
int quantity=0;  
void swap(info *, info *);
void sort(int);
void addItem();
void displayALL();
void komisiya();
void remove(int);
void main(){ 
  setlocale(LC_ALL,"UKR");
  char *lexems[9], **str = new char* [15];
  for(int i = 0; i < 15; i++ )//виділення пам'яті під **str
    str[i] = new char [200];

  if(!start || !p || !pp || !lexems || !str){
    cout<<"Недостатньо пам'яті!";
    _getch();
    return;
  }

  ifstream file1("student.txt"); 

  if (file1.fail()){ 
    cerr << "Помилка читання файлу" << endl; 
    exit(1); 
  }
  start = NULL;
  while (!file1.eof()){ 
    int k=0;
    file1.getline(str[quantity], 200);//зчитування рядка 
    //розбиття рядка на лексеми
    lexems[k]=strtok(str[quantity],"\t");
    while(lexems[k]){
      k++;
      lexems[k]=strtok(NULL,"\t");
    }
    p->data.surname=lexems[0];
    p->data.name=lexems[1]; 
    p->data.date=lexems[2];
    p->data.matan=atoi(lexems[3]);
    p->data.diskr=atoi(lexems[4]);  
    p->data.prog=atoi(lexems[5]);
    p->data.ist=atoi(lexems[6]);
    p->data.kult=atoi(lexems[7]);

    
    if(!start)//виконається лише раз
      start = p; 
    sesiya *pp = new sesiya; 
    p->next = pp; 
    p=pp; 
    quantity++;
  } 
  file1.close();
  delete [] str;
  p->next = NULL;
  displayALL();
  sort(quantity);
  cout<<"\n\nВiдбулося сортування за назвою в алфавiтному порядку.\n\n";
  displayALL();
  komisiya();
  
    
  char answer[4];
  cout<<"\nДодати новий запис yes/no ? ";
  cin>>answer;
  while(1){
    if(!strcmp(answer, "yes") || !strcmp(answer, "Yes") || !strcmp(answer, "YES")){
      while(p->next)
        p=p->next;
      addItem();
      sort(quantity);
      cout<<endl;
      displayALL();
      komisiya();
      
      

      cout<<"\nДодати новий запис yes/no ? ";
      cin>>answer;
    }  
    else if(!strcmp(answer, "no") || !strcmp(answer, "No") || !strcmp(answer, "NO"))
      break;
    else
      cin>>answer;
  }
  /*cout<<"\nВилучити 3-х студентiв з найнижчим рейтинговим балом yes/no ? ";
  cin>>answer;
  cout<<"\nСписок без 3-х студентiв з найнижчим рейтинговим балом:\n\n";
  while(1){
    int k=0;//допоміжна змінна, яка вказує чи відповідь так
    if(!strcmp(answer, "yes") || !strcmp(answer, "Yes") || !strcmp(answer, "YES")){
      
      remove(quantity);
      sort(quantity);
      displayALL();
      komisiya();
      break;
      
    }
    else if(!strcmp(answer, "no") || !strcmp(answer, "No") || !strcmp(answer, "NO"))
      break;
    else
      cin>>answer;}
    */
 _getch();
}
void swap(info *a, info *b)
{
  info *tmp;
  tmp=b;
  b=a;
  a=tmp;
}
void sort(int quantity){
  for(int j=0; j<quantity; j++){
    p = start;
    while(1){
      pp = p;
      p = p->next;
      if(!pp->next) 
        break;
      int k=0;
      if(pp->next->next!=NULL){
        while(pp->data.surname[k] && pp->next->data.surname[k]){
          if((char)pp->data.surname[k]>(char)pp->next->data.surname[k]){
            swap(pp->data, pp->next->data);
            break;
          }
          else if((char)pp->data.surname[k]==(char)pp->next->data.surname[k])
            k++;
          else
            break;
        }
      }
    }
  }
  pp->next = NULL;
}
void addItem(){
  sesiya *ptr = new sesiya;
  short length = 50;
  char *surname = new char[length];
  char *name = new char[length];
  char *date = new char[length];
  cin.ignore();
  cout<<"\nВведiть прiзвище: ";
  cin.getline(surname, length);
  ptr->data.surname = surname;
  cout<<"Введiть Iмя: ";
  cin.getline(name, length) ;
  ptr->data.name = name;
  cout<<"Введiть рiк: ";
  cin.getline(date, length) ;
  ptr->data.date = date;
  cout<<"Матан: ";
  cin>>ptr->data.matan;
  cout<<"КДМ: ";
  cin>>ptr->data.diskr;
  cout<<"ОП: ";
  cin>>ptr->data.prog;
  cout<<"Iстор: ";
  cin>>ptr->data.ist;
  cout<<"Культ: ";
  cin>>ptr->data.kult;
  ptr->next = start;
  start = ptr;
  quantity ++;
}
void displayALL(){
  p = start;
  cout<<"Прiзв\tIмя\tДата\t\tМатан\tКДМ\tОП\tIстор\tКульт\n";
  while(p->next){
    cout<<p->data.surname<<"\t"<<p->data.name<<"\t"<<p->data.date<<"\t"<<p->data.matan<<"\t"<<p->data.diskr<<"\t"<<p->data.prog<<"\t"<<
      p->data.ist<<"\t"<<p->data.kult<<endl;
    p = p->next;}
  }
void komisiya(){
  cout<<"\nСтуденти якi отримали 2 на iспитах\n\n";
  p = start;
  cout<<"Прiзв\tIмя\tДата\t\tМатан\tКДМ\tОП\tIстор\tКульт\n";
  while(p->next){
    if((p->data.matan==2) || (p->data.diskr==2) || (p->data.prog==2) || (p->data.ist==2) || (p->data.kult==2)){
      cout<<p->data.surname<<"\t"<<p->data.name<<"\t"<<p->data.date<<"\t"<<p->data.matan<<"\t"<<p->data.diskr<<"\t"<<p->data.prog<<"\t"<<
        p->data.ist<<"\t"<<p->data.kult<<endl;}
    p = p->next;
  }
}

допоможіть будь ласка буду дуже вдячний))

Post's attachments

student.txt 372 b, 242 downloads since 2014-01-12 

2 Востаннє редагувалося sonik_20014 (13.01.2014 01:17:44)

Re: Динамічні структури!!!

скинув файл

3

Re: Динамічні структури!!!

1. В умові сказано "операцію вставки нового елемента у відсортований список", а не "операції вставки нового елемента і сортування". Пояснюю: щоб вставити в сортований список, треба знайти місце елемента в середині списку і вставити новий елемент туди, тоді змінений список теж буде сортованим.
2. Для порівняння рядків є strcmp.
3. Якщо сортувати не за прізвищем, а за балом, то треба буде вилучити 3 елементи з кінця (чи з початку), що робиться елементарно.