1

Тема: Як згорнути в трей програму після того, як вона запустилась?

Хай. От дивіться, є одна прога, котру треба запускати кожен раз, як я запускаю комп. Ну я помістив ярлик цієї програми в папку "Автозагрузка". Коли ця прога запускаєтья, то її здорове вікно закриває мені весь робочий стіл, і якщо натиснути на червону кнопку з хрестиком, ну типу щоб закрити прогу, то вона згортається в трей. А як мені це все автоматизувати? Щоб при запуску вона сама згорталась в трей?

2

Re: Як згорнути в трей програму після того, як вона запустилась?

У властивостях ярлика є пункт "запускати згорнутим". А далі програма сама має розуміти, в трей їй чи не в трей.

3

Re: Як згорнути в трей програму після того, як вона запустилась?

koala написав:

У властивостях ярлика є пункт "запускати згорнутим". А далі програма сама має розуміти, в трей їй чи не в трей.

але воно не працює для цієї проги ┐(‘~` )┌

4

Re: Як згорнути в трей програму після того, як вона запустилась?

Ну то вже вибачте, "згортання в трей" - не стандартна операція, а за бажання програміста. Шукайте в налаштуваннях програми, пишіть скріпт autoit чи ще якось викручуйтеся

5

Re: Як згорнути в трей програму після того, як вона запустилась?

-_-

6

Re: Як згорнути в трей програму після того, як вона запустилась?

http://www.softpedia.com/get/System/OS- … Tray.shtml

Подякували: koala1

7

Re: Як згорнути в трей програму після того, як вона запустилась?

І взагалі, трей - це збочення. Все має бути в доку, з можливістю налаштування положення і розмірів :)

8

Re: Як згорнути в трей програму після того, як вона запустилась?

koala написав:

І взагалі, трей - це збочення. Все має бути в доку, з можливістю налаштування положення і розмірів :)

доку?

9

Re: Як згорнути в трей програму після того, як вона запустилась?

Не кажіть, що не знали про це

10

Re: Як згорнути в трей програму після того, як вона запустилась?

забув просто, та сама панель задач

11

Re: Як згорнути в трей програму після того, як вона запустилась?

В МакОС є і док і трей. У вінді, починаючи з сімки, також уже фактично док.
До речі, у мене також колись була подібна проблема, але треба було згортати усі програми, навіть ті, які самі згортатися не вміють. Це необхідно було для того, щоб звільняти таскбар від усяких архіваторів та перекодувальників, які довго виконують якісь дії. Накидав отаку програмку на паскалі + WinAPI:

Прихований текст
program ToTray;
{
 Copyright (c) 1996 by Charlie Calvert
 Modifications by Florian Klaempfl

 Standard Windows API application written in Object Pascal.
 No VCL code included. This is all done on the Windows API
 level.

 Last modifications by Torbins.
}

uses
 Messages, Windows;

const
 ClassName = 'ToTrayWindClass';
 WindowName = 'ToTray';

 NIM_ADD     = $00000000;
 NIM_MODIFY   = $00000001;
 NIM_DELETE   = $00000002;

 NIF_MESSAGE   = $00000001;
 NIF_ICON    = $00000002;
 NIF_TIP     = $00000004;

type
 TNotifyIconData = record
  cbSize: DWORD;
  Wnd: HWND;
  uID: UINT;
  uFlags: UINT;
  uCallbackMessage: UINT;
  hIcon: HICON;
  szTip: array [0..63] of Char;
 end;
 PNotifyIconData = ^TNotifyIconData;

 function Shell_NotifyIcon(dwMessage: DWORD; lpData: PNotifyIconData): BOOL;
  stdcall; external 'shell32.dll' name 'Shell_NotifyIconA';

var
 IconCapt: PChar;
 hWindow, hFWind: HWnd;
 hIcon: Windows.HICON;
 i: Integer;
 WndThread: Cardinal;
 TrayMes, TaskbarCreated: Cardinal;
 ThreadWindows: array of HWnd;
 AMessage: Msg;
 Param: String;

 { From SysUtils }
function StrComp(const Str1, Str2: PChar): Integer; assembler;
asm
    PUSH  EDI
    PUSH  ESI
    MOV   EDI,EDX
    MOV   ESI,EAX
    MOV   ECX,0FFFFFFFFH
    XOR   EAX,EAX
    REPNE  SCASB
    NOT   ECX
    MOV   EDI,EDX
    XOR   EDX,EDX
    REPE  CMPSB
    MOV   AL,[ESI-1]
    MOV   DL,[EDI-1]
    SUB   EAX,EDX
    POP   ESI
    POP   EDI
end;

function StrLCopy(Dest: PChar; const Source: PChar; MaxLen: Cardinal): PChar; assembler;
asm
    PUSH  EDI
    PUSH  ESI
    PUSH  EBX
    MOV   ESI,EAX
    MOV   EDI,EDX
    MOV   EBX,ECX
    XOR   AL,AL
    TEST  ECX,ECX
    JZ   @@1
    REPNE  SCASB
    JNE   @@1
    INC   ECX
@@1:  SUB   EBX,ECX
    MOV   EDI,ESI
    MOV   ESI,EDX
    MOV   EDX,EDI
    MOV   ECX,EBX
    SHR   ECX,2
    REP   MOVSD
    MOV   ECX,EBX
    AND   ECX,3
    REP   MOVSB
    STOSB
    MOV   EAX,EDX
    POP   EBX
    POP   ESI
    POP   EDI
end;

 { From JclSysInfo }
function GetWindowIcon(Wnd: HWND): Windows.HICON;
begin
 Result := GetClassLong(Wnd, GCL_HICON);
 if Result = 0 then
  Result := SendMessage(Wnd, WM_GETICON, ICON_BIG, 0);
 if Result = 0 then
  Result := LoadIcon(0, MakeIntResource(32512));
end;

 { Add Icon to Tray }
procedure AddIcon(h: HWND; m: Cardinal; hi: Windows.HICON; t: PChar);
var NIData: TNotifyIconData;
begin
 FillChar(NIData, SizeOf(TNotifyIconData), 0);

 with NIData do
 begin
  cbSize := SizeOf(TNotifyIconData);
  Wnd := h;
  uID := 1;
  uFlags := NIF_ICON or NIF_MESSAGE or NIF_TIP;
  uCallBackMessage := m;
  hIcon := hi;
  CopyMemory(@szTip, t, 64);
 end;

 Shell_NotifyIcon(NIM_ADD, @nidata);
end;

procedure ModifyIcon(h: HWND; f: Cardinal; hi: Windows.HICON; t: PChar);
var NIData: TNotifyIconData;
begin
 FillChar(NIData, SizeOf(TNotifyIconData), 0);

 with NIData do
 begin
  cbSize := SizeOf(TNotifyIconData);
  Wnd := h;
  uID := 1;
  uFlags := f;
  hIcon := hi;
  if f and NIF_TIP = NIF_TIP then
   CopyMemory(@szTip, t, 64);
 end;

 Shell_NotifyIcon(NIM_MODIFY, @nidata);
end;

 { Remove Icon from Tray }
procedure DelIcon(h: HWND);
var NIData: TNotifyIconData;
begin
 FillChar(NIData, SizeOf(TNotifyIconData), 0);

 with NIData do
 begin
  cbSize := SizeOf(TNotifyIconData);
  Wnd := h;
  uID := 1;
 end;

 Shell_NotifyIcon(NIM_DELETE, @nidata);
end;

 { Process Window and Tray Massages }
function WindowProc(Window: HWnd; AMessage: UINT; WParam : WPARAM;
          LParam: LPARAM): LRESULT; stdcall; export;
var
 twl, j: Integer;
 tmpIcon: Windows.HICON;
 tmpCapt: PChar;
 f: Cardinal;
begin
 WindowProc := 0;

 case AMessage of
  wm_Destroy:
   begin
    DelIcon(hWindow);
    twl := Length(ThreadWindows);
    if twl > 0 then
     for j := 0 to twl-1 do
      ShowWindow(ThreadWindows[j], SW_SHOW)
    else
     ShowWindow(hFWind, SW_SHOW);
    PostQuitMessage(0);
    Exit;
   end;
  wm_Timer:
   begin
    GetMem(tmpCapt, 64);
    try
     FillChar(tmpCapt^, 63, 0);
     GetWindowText(hFWind, tmpCapt, 63);
     tmpIcon := GetWindowIcon(hFWind);
     f := 0;
     if tmpIcon <> hIcon then
     begin
      f := NIF_ICON;
      hIcon := tmpIcon;
     end;

     if StrComp(tmpCapt, IconCapt) <> 0 then
     begin
      f := f or NIF_TIP;
      StrLCopy(IconCapt, tmpCapt, 63);
     end;
     if f <> 0 then
      ModifyIcon(hWindow, f, hIcon, IconCapt);
    finally
     FreeMem(tmpCapt);
    end;
   end;
 else
  if AMessage = TrayMes then
  begin
   if (lParam = WM_LBUTTONDOWN) or (lParam = WM_RBUTTONDOWN) or
    (lParam = WM_MBUTTONDOWN) then
   begin
    PostMessage(hWindow, WM_DESTROY, 0, 0);
   end;
  end
  else
   if AMessage = TaskbarCreated then
   begin
    DelIcon(hWindow);
    FillChar(IconCapt^, 63, 0);
    GetWindowText(hFWind, IconCapt, 63);
    AddIcon(hWindow, TrayMes, GetWindowIcon(hFWind), IconCapt);
   end;
 end;

 WindowProc := DefWindowProc(Window, AMessage, WParam, LParam);
end;

 { Register the Window Class }
function WinRegister: Boolean;
var
 WindowClass: WndClass;
begin
 WindowClass.Style := 0;
 WindowClass.lpfnWndProc := @WindowProc;
 WindowClass.cbClsExtra := 0;
 WindowClass.cbWndExtra := 0;
 WindowClass.hInstance := system.MainInstance;
 WindowClass.hIcon := LoadIcon(0, idi_Application);
 WindowClass.hCursor := LoadCursor(0, idc_Arrow);
 WindowClass.hbrBackground := COLOR_WINDOW;
 WindowClass.lpszMenuName := nil;
 WindowClass.lpszClassName := ClassName;

 Result := RegisterClass(WindowClass) <> 0;
end;

 { Create the Window Class }
function WinCreate: HWnd;
begin
 Result := CreateWindow(ClassName, WindowName, ws_Overlapped, -100, -100, 50,
  30, 0, 0, system.MainInstance, nil);

 {if Result <> 0 then begin
  ShowWindow(Result, SW_SHOWNA);
  ShowWindow(Result, SW_HIDE);
 end;}
end;

function GetErrorStr(code:Cardinal): string;
var
 MsgBuf: PChar;
begin
 Result:='';
 if FormatMessage(FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER or
    FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM, Nil, code, 0, @MsgBuf, 0, Nil)>0 then
 begin
  Result:=MsgBuf;
  LocalFree(Cardinal(MsgBuf));
 end;
end;

function OnTaskBar(Window: HWnd): Boolean;
begin
 Result := False;
 if (GetParent(Window) = 0) and (GetWindowLong(Window, GWL_EXSTYLE) and
  WS_EX_TOOLWINDOW = 0) and (GetWindowLong(Window, GWL_EXSTYLE) and
  WS_EX_NOACTIVATE = 0) then
  Result := True;
end;

function EnumThreadWndProc(Window: HWnd; LParam: LPARAM): BOOL; stdcall;
var
 twl: Integer;
 CName: PAnsiChar;
begin
 Result := True;

 if IsWindowVisible(Window) then
 begin
  twl := Length(ThreadWindows);
  SetLength(ThreadWindows, twl+1);
  ThreadWindows[twl] := Window;

  GetMem(CName, 256);
  try
   FillChar(CName^, 255, 0);
   if GetClassName(Window, CName, 255) = 0 then
    MessageBox(0, PChar('Can''t get Class Name'#13#10+
     GetErrorStr(GetLastError)), nil, mb_Ok);
   if (CName = 'TApplication') and OnTaskBar(Window) then
    hFWind := Window;
  finally
   FreeMem(CName);
  end;
 end;
end;

begin
 TrayMes := RegisterWindowMessage('WM_Tray');
 TaskbarCreated := RegisterWindowMessage('TaskbarCreated');

 hFWind := GetForegroundWindow;
 //hFWind := FindWindow('TTimerForm', nil);

 if (hFWind <> 0) and (hFWind <> GetDesktopWindow) and
  (hFWind <> FindWindow('Shell_TrayWnd', nil)) and
  (hFWind <> FindWindow('Progman', nil)) then
 begin
  if not WinRegister then
  begin
   MessageBox(0, PChar('Register failed'#13#10+GetErrorStr(GetLastError)),
    nil, mb_Ok);
   Exit;
  end;
  hWindow := WinCreate;
  if longint(hWindow) = 0 then
  begin
   MessageBox(0, PChar('WinCreate failed'#13#10+GetErrorStr(GetLastError)),
    nil, mb_Ok);
   Exit;
  end;

  GetMem(IconCapt, 64);
  try
   Param := ParamStr(1);
   if (Param = '/AllWnd') or (Param = '-AllWnd') then
   begin
    WndThread := GetWindowThreadProcessId(hFWind);
    EnumThreadWindows(WndThread, @EnumThreadWndProc, 0);
    FillChar(IconCapt^, 63, 0);
    GetWindowText(hFWind, IconCapt, 63);
    hIcon := GetWindowIcon(hFWind);
    AddIcon(hWindow, TrayMes, hIcon, IconCapt);
    if Length(ThreadWindows) > 0 then
     for i := 0 to Length(ThreadWindows)-1 do
      ShowWindow(ThreadWindows[i], SW_HIDE)
    else
     ShowWindow(hFWind, SW_HIDE);
   end
   else
   begin
    FillChar(IconCapt^, 63, 0);
    GetWindowText(hFWind, IconCapt, 63);
    hIcon := GetWindowIcon(hFWind);
    AddIcon(hWindow, TrayMes, hIcon, IconCapt);
    ShowWindow(hFWind, SW_HIDE);
   end;
   //Param := '';

   if SetTimer(hWindow, 1, 1000, nil) = 0 then
    MessageBox(0, PChar('SetTimer failed'#13#10+GetErrorStr(GetLastError)),
     nil, mb_Ok);

   while GetMessage(AMessage, 0, 0, 0) do
   begin
    TranslateMessage(AMessage);
    DispatchMessage(AMessage);
   end;
  finally
   FreeMem(IconCapt);
   KillTimer(hWindow, 1);
  end;
  Halt(AMessage.wParam);
 end;
end.

Коду могло б бути у п'ять разів менше, якби не бажання зробити виконуваний файл розміром усього 22Кб.

Подякували: koala, 0xDADA11C72