1 Востаннє редагувалося 0xDADA11C7 (22.09.2014 23:45:53)

Тема: [FASM x86] Мініатюрна стекова софтверна віртуальна машина

Ця ВМ використовувалася в моєму пакувальнику-крипторі, тому вона має деякі спецефічні властивості, продиктовані антиантивірусним ринком. Мушу зауважити, що коли я кажу про віртуальну машину, то маю на увазі родину подібних віртуальних машин, бо для кожного вхідного файла генерувалася власна віртуальна машина, яка відрізналася від подібних деякими властивостями. Нижченаведена ВМ є офіційно затвердженим "ірідієвим" зразком у вакуумі для використання в прикладах.

 • параметри одержує в регістрах

 • розмір коливається в межах 700-750 байтів

 • номера функцій, опкоди команд і розташування полів в структурі в кожної ВМ свої

 • виконано у вигляді шеллкоду

Нижче наведений код однієї з віртуальних машин. Попереджаю, в деяких місцях код схожий на страшні темні чари.

Докладний опис архітектури віртуальної машини
 • Два 32-розрядні стеки - даних і викликів.

 • Власний адресний простір відсутній, тобто використовується адресний простір "хоста" (в даному випадку x86 IA-32).

 • Формат зберігання цілих чисел подібний до інтелівського (англ. little-endian, дослівно: «гострокінцевий»)

 • Доступ до комірок пам’яті можливий байтами (Byte), словами (2 байти - Word) і подвійними словами (4 байти - DWord)

Джерельний код віртуальної машини

Файл заголовків picovm.inc

struct PICOVM_CONTEXT
_dstack_size      db ?
_instruction_pointer  dd ?
_dstack_begin      dd ?
_rstack_size      db ?
_rstack_begin      dd ?
_rstack_top       dd ?
_dstack_top       dd ?
ends
macro PICOVM_CTX ip, dssz, rssz, rstop, dstop, rsb, dsb { PICOVM_CONTEXT dssz, ip, dsb, rssz, rsb, rstop, dstop }

PICOVM_FNC_STEP = 0
PICOVM_FNC_DSPOP = 1
PICOVM_FNC_RUN = 2
PICOVM_FNC_RSPOP = 3
PICOVM_FNC_DSPUSH = 4
PICOVM_FNC_RSPUSH = 5
PICOVM_FNC_DEPTH = 6

PICOVM_ADD_OPCODE equ 0x0
PICOVM_PICK_OPCODE equ 0x1
PICOVM_NOT_OPCODE equ 0x2
PICOVM_STOREW_OPCODE equ 0x3
PICOVM_LOADCW_OPCODE equ 0x4
PICOVM_AND_OPCODE equ 0x5
PICOVM_OVER_OPCODE equ 0x6
PICOVM_DUP_OPCODE equ 0x7
PICOVM_LOADCB_OPCODE equ 0x8
PICOVM_XOR_OPCODE equ 0x9
PICOVM_ROLL_OPCODE equ 0xA
PICOVM_CALLN_OPCODE equ 0xB
PICOVM_LOADCD_OPCODE equ 0xC
PICOVM_CALLA_OPCODE equ 0xD
PICOVM_JMPR_OPCODE equ 0xE
PICOVM_SHR_OPCODE equ 0xF
PICOVM_BELOW_OPCODE equ 0x10
PICOVM_SHL_OPCODE equ 0x11
PICOVM_FETCHD_OPCODE equ 0x12
PICOVM_SUB_OPCODE equ 0x13
PICOVM_ROT_OPCODE equ 0x14
PICOVM_RET_OPCODE equ 0x15
PICOVM_STORED_OPCODE equ 0x16
PICOVM_DROP_OPCODE equ 0x17
PICOVM_OR_OPCODE equ 0x18
PICOVM_ROR_OPCODE equ 0x19
PICOVM_EQ_OPCODE equ 0x1A
PICOVM_ROL_OPCODE equ 0x1B
PICOVM_ABOVE_OPCODE equ 0x1C
PICOVM_SWAP_OPCODE equ 0x1D
PICOVM_CALLR_OPCODE equ 0x1E
PICOVM_FETCHW_OPCODE equ 0x1F
PICOVM_MOD_OPCODE equ 0x20
PICOVM_STOREB_OPCODE equ 0x21
PICOVM_JMPC_OPCODE equ 0x22
PICOVM_DIV_OPCODE equ 0x23
PICOVM_MUL_OPCODE equ 0x24
PICOVM_FETCHB_OPCODE equ 0x25
PICOVM_JMPA_OPCODE equ 0x26
PICOVM_HLT_OPCODE equ 0xFF

PICOVM_ERR_NONE     equ 0
PICOVM_ERR_DSOVERFLOW  equ -1
PICOVM_ERR_DSUNDERFLOW  equ -2
PICOVM_ERR_RSOVERFLOW  equ -4
PICOVM_ERR_RSUNDERFLOW  equ -5
PICOVM_ERR_UNKNOWNFNC  equ -6
PICOVM_ERR_UNKNOWNCMD  equ -7

macro PICOVM_CMD cmd, n {
 if cmd eq _LOADCW
  db PICOVM##cmd##_OPCODE
  dw n and 0xffff
 else if cmd eq _LOADCD
  db PICOVM##cmd##_OPCODE
  dd n and 0xffffffff
 else if cmd eq _LOADCB
  db PICOVM##cmd##_OPCODE
  db n and 0xff
 else
  db PICOVM##cmd##_OPCODE
 end if
}

macro PICOVM_COMMAND_ENTRY link, sz, dsinp, dsoutp {
 dw ((link-__COMMANDS_BEGIN__) shl 0x6) + (sz and 0x7) + ((dsinp and 0x3) shl 0x3) + ((dsoutp and 0x1) shl 0x5)
}

Головний файл picovm.asm

format binary 
use32
org 0x0

include '%FASMINC%\WIN32A.INC'
include 'picovm.inc'

__VM_BEGIN__:
  pusha
  call  .delta
.delta:
  sub   DWord [esp], __VM_BEGIN__.delta - __VM_BEGIN__
  pop   ebp
  cmp   eax, 0x6
  ja   .err
  call  .fnc

 db __STEP__
 db __DSPOP__
 db __RUN__
 db __RSPOP__
 db __DSPUSH__
 db __RSPUSH__
 db __DEPTH__

.fnc:
  pop   ecx
  movzx  ecx, Byte [ecx+eax]
  add   ecx, ebp
  call  ecx
  jmp   short _save_eax_edx_stack_up
.err:
  mov   edx, PICOVM_ERR_UNKNOWNFNC
  jmp   short __RSPUSH__.err

__RSPUSH__:
  pusha
  mov   esi, edx
  call  __DEPTH__
  movzx  ecx, [ebx+PICOVM_CONTEXT._rstack_size]
  cmp   edx, ecx
  jb   .ok
  mov   edx, PICOVM_ERR_RSOVERFLOW
.err:
  stc
.up:
  mov   eax, edx
  jmp   short _save_eax_edx_stack_up
.ok: 
  mov   ecx, [ebx+PICOVM_CONTEXT._rstack_top]
  mov   [ecx], esi
  add   [ebx+PICOVM_CONTEXT._rstack_top], 0x4
  xor   edx, edx
  clc
  jmp   short .up

__RSPOP__:
  pusha
  call  __DEPTH__
  test  edx, edx
  jnz   .ok
  mov   edx, PICOVM_ERR_RSUNDERFLOW
  jmp   short __RSPUSH__.err
.ok: 
  mov   ecx, [ebx+PICOVM_CONTEXT._rstack_top]
  mov   eax, [ecx-0x4]
  sub   [ebx+PICOVM_CONTEXT._rstack_top], 0x4
  xor   edx, edx
  clc
_save_eax_edx_stack_up:
  jmp   short _save_eax_edx_stack

__DSPOP__:
  xor   edx, edx
  xor   eax, eax
  inc   eax
  call  __DSCheckInpOutp__
  jc   .err
  mov   ecx, [ebx+PICOVM_CONTEXT._dstack_top]
  mov   eax, [ecx-0x4]
  sub   [ebx+PICOVM_CONTEXT._dstack_top], 0x4
  clc
  ret
.err:
  xchg  edx, eax
  xor   eax, eax
  stc
  ret

__RUN__:
  test  edx, edx
  jz   .up
  mov   [ebx+PICOVM_CONTEXT._instruction_pointer], edx
.up:
  mov   edx, [ebx+PICOVM_CONTEXT._instruction_pointer]
  cmp   Byte [edx], PICOVM_HLT_OPCODE
  jz   .ok
  call  __STEP__
;  pushf
;  pusha
;  call  __DEPTH__
;  popa
;  popf
  jnc   .up
  ret
.ok:   
  xchg  edx, eax
  xor   eax, eax
  ret

__DSPUSH__:
  xor   eax, eax
  inc   ah
  call  __DSCheckInpOutp__
  jnc   .ok
  mov   eax, edx
  ret
.ok:
  mov   ecx, [ebx+PICOVM_CONTEXT._dstack_top]
  mov   DWord [ecx], edx
  add   [ebx+PICOVM_CONTEXT._dstack_top], 0x4
  xor   edx, edx
  ret

__DEPTH__:
  pusha
  mov   eax, [ebx+PICOVM_CONTEXT._dstack_top]
  mov   edx, [ebx+PICOVM_CONTEXT._rstack_top]
  sub   eax, [ebx+PICOVM_CONTEXT._dstack_begin]
  shr   eax, 0x2
  sub   edx, [ebx+PICOVM_CONTEXT._rstack_begin]
  shr   edx, 0x2
  clc
_save_eax_edx_stack:
  mov   DWord [esp+0x14], edx
_save_eax_stack:
  mov   DWord [esp+0x1C], eax
  popa
  ret

__STEP__:
  pusha
  xor   eax, eax
  push  eax
  mov   esi, [ebx+PICOVM_CONTEXT._instruction_pointer]
  lea   edi, [ebp+cmdsTable]
  movzx  ecx, Byte [esi]
  mov   eax, ecx
  shl   eax, 0x1
  add   edi, eax
  push  edi
  movzx  eax, Byte [edi]
  and   al, 0x3F
  shl   eax, 0x3
  shr   al, 0x6
  call  __DSCheckInpOutp__
  jc   .err
  movzx  eax, Word [edi]
  shr   eax, 0x6
  add   eax, ebp
  add   eax, __COMMANDS_BEGIN__
  push  ebp
  add   DWord [esp], __STEP__.return
  push  eax
  mov   edi, [ebx+PICOVM_CONTEXT._dstack_top]
  mov   edx, DWord [edi-0x8]
  mov   eax, DWord [edi-0x4]
  ret
.return:
  pop   edx
  mov   eax, DWord [esp]
  test  eax, eax
  jnz   short .err
  mov   ebx, DWord [esp+0x14]
  movzx  edx, Byte [edx]
  and   edx, 0x7
  jz   short .end
  mov   esi, [ebx+PICOVM_CONTEXT._instruction_pointer]
  add   esi, edx
  xor   edx, edx
  jmp   short .end
.err:
  xchg  edx, eax
  xchg  eax, esi
  stc
.end:
  mov   eax, esi
  pop   ecx
  mov   [ebx+PICOVM_CONTEXT._dstack_top], edi
  mov   [ebx+PICOVM_CONTEXT._instruction_pointer], esi
_save_eax_edx_stack_down:
  jmp   short _save_eax_edx_stack

__DSCheckInpOutp__:
  pusha
  xor   edi, edi
  mov   edx, eax
  shr   edx, 0x8
  xchg  esi, eax
  and   esi, 0xff
  call  __DEPTH__
  cmp   eax, esi
  jnl   .outp
  dec   edi
  jmp   short .err
.outp:
  movzx  esi, Byte [ebx+PICOVM_CONTEXT._dstack_size]
  sub   esi, eax
  cmp   esi, edx
  jnl   .ok
  dec   edi
  dec   edi
.err:
  stc
  jmp   short .end
.ok:
  clc
.end:
  xchg  edi, eax
  jmp   _save_eax_stack
__COMMANDS_BEGIN__:

_calln_:
  call  eax
  ret

;_mrtd_:
;  call  _crtd_
;  sub   [ebx + PICOVM_CONTEXT._rstack_top], 0x4
;  ret

_stored_:
  mov   [eax], edx
_drop2:
  sub   edi, 0x8
  ret

_storew_:
  mov   Word [eax], dx
  jmp   short _drop2

_storeb_:
  mov   Byte [eax], dl
  jmp   short _drop2

_jmpa_:
  mov   esi, eax
  jmp   short _drop_

_jmpr_:
  add   esi, eax
  jmp   short _drop_

_jmpc_:
  test  edx, edx
  jnz   short _jmpc_not
  add   esi, eax
  jmp   short _drop2

_jmpc_not:
  inc   esi
  jmp   short _drop2

_over_:
  xchg  ecx, edx
;  jmp   short _save_ecx_up1

;_depthr_:
;  call  __DEPTH__
;  xchg  edx, eax
;  jmp   short _save_ecx_up1

;_depthd_:
;  call  __DEPTH__
;  xchg  ecx, eax
_save_ecx_up1:
  mov   [edi], ecx
  add   edi, 0x4
  ret

_loadcb_:
  movzx  ecx, Byte [esi+0x1]
  jmp   short _save_ecx_up1
_loadcw_:
  movzx  ecx, Word [esi+0x1]
  jmp   short _save_ecx_up1
_loadcd_:
  mov   ecx, [esi+0x1]
  jmp   short _save_ecx_up1

_dup_:
  xchg  ecx, eax
  jmp   short _save_ecx_up1

_drop_:

  sub  edi, 0x4
  ret

;_mdtr_:
;  call  _cdtr_
;  jmp   short _drop_

_calla_:
  mov   ecx, eax
  mov   edx, esi
  inc   edx
  call  __RSPUSH__
  jc   _err_edx
  mov   esi, ecx
  jmp   short _drop_

_callr_:
  mov   ecx, eax
  mov   edx, esi
  inc   edx
  call  __RSPUSH__
  jc   _err_edx
  add   esi, ecx
  jmp   short _drop_

_mod_:
  mov   ecx, eax
  xchg  eax, edx
  xor   edx, edx
  div   ecx
_save_edx_down1:
  mov   [edi-0x8], edx
  jmp   short _drop_

_above_:
  xor   ecx, ecx
  cmp   eax, edx
  ja   short _save_ecx_down1
  dec   ecx
_save_ecx_down1:
  mov   [edi-0x8], ecx
  jmp   short _drop_

_below_:
  xor   ecx, ecx
  cmp   eax, edx
  jb   short _save_ecx_down1
  dec   ecx
  jmp   short _save_ecx_down1

_add_:
  add   eax, edx
  jmp   short _save_eax_down1

_sub_:
  sub   edx, eax
  jmp   short _save_edx_down1

_mul_:
  mul   edx
  jmp   short _save_eax_down1

_xor_:
  xor   eax, edx
  jmp   short _save_eax_down1

_shr_:
  xchg  eax, edx
  xchg  ecx, edx
  shr   eax, cl
  jmp   short _save_eax_down1

_ror_:
  xchg  eax, edx
  xchg  ecx, edx
  ror   eax, cl
  jmp   short _save_eax_down1

_shl_:
  xchg  eax, edx
  xchg  ecx, edx
  shl   eax, cl
  jmp   short _save_eax_down1

_eq_:
  xor   ecx, ecx
  cmp   eax, edx
  jnz   _save_ecx_down1
  dec   ecx
  jmp   short _save_ecx_down1

;_sar_:
;  xchg  eax, ecx
;  sar   edx, cl
;  xchg  edx, eax
;  jmp   short _save_eax_down1

_not_:
  not   eax
  jmp   short _save_eax

_rot_:
  mov   ecx, [edi-0xC]
  mov   [edi-0xC], edx
  mov   [edi-0x8], eax
_save_ecx_d:
  mov   [edi-0x4], ecx
  ret

;_sal_:
;  xchg  eax, ecx
;  sal   edx, cl
;  xchg  edx, eax
;  jmp   short _save_eax_down1

;_neg_:
;  neg   eax
;  jmp   short _save_eax

_div_:
  mov   ecx, eax
  xchg  eax, edx
  xor   edx, edx
  div   ecx
_save_eax_down1:
  mov   [edi-0x8], eax
  jmp   _drop_

_rol_:
  xchg  eax, edx
  xchg  ecx, edx
  rol   eax, cl
  jmp   short _save_eax_down1

_and_:
  and   eax, edx
  jmp   short _save_eax_down1

_or_:
  or   eax, edx
  jmp   short _save_eax_down1

_swap_:
  xchg  eax, edx
_save_eax_edx:
  mov   [edi-0x8], edx
_save_eax:
  xchg  ecx, eax
  jmp   short _save_ecx
_fetchb_:
  movzx  eax, Byte [eax]
  jmp   short _save_eax

_fetchw_:
  movzx  eax, Word [eax]
  jmp   short _save_eax
_fetchd_:
  mov   eax, [eax]
  jmp   short _save_eax

;_esb_:
;  cbw
;_esw_:
;  cwde
;  jmp   short _save_eax

_save_ecx:
  mov   [edi-0x4], ecx
  ret

_pick_:
  inc   eax
  inc   eax
  mov   edx, eax
  call  __DSCheckInpOutp__
  jc   _err_
  shl   edx, 0x2
  mov   eax, edi
  sub   eax, edx
  push  DWord [eax]
  pop   DWord [edi-0x4]
  ret

_roll_:
  mov   edx, eax
  inc   eax
  inc   eax
  call  __DSCheckInpOutp__
  jc   _err_
  pusha
  mov   ecx, edx
  xchg  esi, edi
  mov   ebx, ecx
  inc   ebx
  shl   ebx, 0x2
  sub   esi, ebx
  lea   edi, [esi-0x4]
  push  DWord [edi]
  cld
  rep   movsd
  pop   DWord [edi]
  popa
  sub   edi, 0x4
  ret

_drop_d:
  sub   edi, 0x4
  ret

_ret_:
  call  __RSPOP__
  jc   _err_edx
  mov   esi, eax
  ret

;_cdtr_:
;  mov   edx, eax
;  call  __RSPUSH__
;  jc   short _err_edx
;  ret

;_crtd_:
;  mov  edx, [ebx + PICOVM_CONTEXT._rstack_top]
;  mov  eax, [ebx + PICOVM_CONTEXT._rstack_begin]
;  cmp  edx, eax
;  jbe  .err
;  mov  ecx, [edx-0x4]
;  jmp  _save_ecx_up1
;.err:
;  mov  eax, PICOVM_ERR_RSUNDERFLOW
;  jmp  _err_
_err_edx:
  xchg  eax, edx
_err_:
  mov   [esp+0x8], eax
  ret


cmdsTable:
 PICOVM_COMMAND_ENTRY _add_, 0x1, 0x2, 0x0
 PICOVM_COMMAND_ENTRY _pick_, 0x1, 0x2, 0x0
 PICOVM_COMMAND_ENTRY _not_, 0x1, 0x1, 0x0
 PICOVM_COMMAND_ENTRY _storew_, 0x1, 0x2, 0x0
 PICOVM_COMMAND_ENTRY _loadcw_, 0x3, 0x0, 0x1
 PICOVM_COMMAND_ENTRY _and_, 0x1, 0x2, 0x0
 PICOVM_COMMAND_ENTRY _over_, 0x1, 0x2, 0x0
 PICOVM_COMMAND_ENTRY _dup_, 0x1, 0x1, 0x1
 PICOVM_COMMAND_ENTRY _loadcb_, 0x2, 0x0, 0x1
 PICOVM_COMMAND_ENTRY _xor_, 0x1, 0x2, 0x0
 PICOVM_COMMAND_ENTRY _roll_, 0x1, 0x2, 0x0
 PICOVM_COMMAND_ENTRY _calln_, 0x0, 0x1, 0x0
 PICOVM_COMMAND_ENTRY _loadcd_, 0x5, 0x0, 0x1
 PICOVM_COMMAND_ENTRY _calla_, 0x0, 0x1, 0x0
 PICOVM_COMMAND_ENTRY _jmpr_, 0x0, 0x1, 0x0
 PICOVM_COMMAND_ENTRY _shr_, 0x1, 0x2, 0x0
 PICOVM_COMMAND_ENTRY _below_, 0x1, 0x2, 0x0
 PICOVM_COMMAND_ENTRY _shl_, 0x1, 0x2, 0x0
 PICOVM_COMMAND_ENTRY _fetchd_, 0x1, 0x1, 0x0
 PICOVM_COMMAND_ENTRY _sub_, 0x1, 0x2, 0x0
 PICOVM_COMMAND_ENTRY _rot_, 0x1, 0x3, 0x0
 PICOVM_COMMAND_ENTRY _ret_, 0x0, 0x0, 0x0
 PICOVM_COMMAND_ENTRY _stored_, 0x1, 0x2, 0x0
 PICOVM_COMMAND_ENTRY _drop_, 0x1, 0x1, 0x0
 PICOVM_COMMAND_ENTRY _or_, 0x1, 0x2, 0x0
 PICOVM_COMMAND_ENTRY _ror_, 0x1, 0x2, 0x0
 PICOVM_COMMAND_ENTRY _eq_, 0x1, 0x2, 0x0
 PICOVM_COMMAND_ENTRY _rol_, 0x1, 0x2, 0x0
 PICOVM_COMMAND_ENTRY _above_, 0x1, 0x2, 0x0
 PICOVM_COMMAND_ENTRY _swap_, 0x1, 0x2, 0x0
 PICOVM_COMMAND_ENTRY _callr_, 0x0, 0x1, 0x0
 PICOVM_COMMAND_ENTRY _fetchw_, 0x1, 0x1, 0x0
 PICOVM_COMMAND_ENTRY _mod_, 0x1, 0x2, 0x0
 PICOVM_COMMAND_ENTRY _storeb_, 0x1, 0x2, 0x0
 PICOVM_COMMAND_ENTRY _jmpc_, 0x0, 0x2, 0x0
 PICOVM_COMMAND_ENTRY _div_, 0x1, 0x2, 0x0
 PICOVM_COMMAND_ENTRY _mul_, 0x1, 0x2, 0x0
 PICOVM_COMMAND_ENTRY _fetchb_, 0x1, 0x1, 0x0
 PICOVM_COMMAND_ENTRY _jmpa_, 0x0, 0x1, 0x0

Характеристики віртуальної машини зберігаються у JSON форматі в файлі picovm.settings.json

{"date":null,"cmds":["add","pick","not","storew","loadcw","and","over","dup","loadcb","xor","roll","calln","loadcd","calla","jmpr","shr","below","shl","fetchd","sub","rot","ret","stored","drop","or","ror","eq","rol","above","swap","callr","fetchw","mod","storeb","jmpc","div","mul","fetchb","jmpa"],"consts":["STEP","DSPOP","RUN","RSPOP","DSPUSH","RSPUSH","DEPTH"]}
Приклади використання (як закінчені приклади, так і окремі функції)

Для скорочення джерельного коду я використовую такий макрос

macro @ cmd, p {
 PICOVM_CMD cmd, p
}

Функція розкодування BASE85 з довільною абеткою:

; BASE85
;[pAlphabet, pSrc, pDst, Size]
BASE85:
@ _DUP
@ _LOADCW, 0x0
@ _EQ
@ _NOT
@ _LOADCD, .Down-.toDown
.toDown:
@ _JMPC
@ _LOADCB, 0x5
@ _SUB
@ _ROT
;[pAlphabet, pDst, Size, pSrc]
@ _LOADCW, 0x3
@ _PICK
;[pAlphabet, pDst, Size, pSrc, pAlphabet]
@ _SWAP
;[pAlphabet, pDst, Size, pAlphabet, pSrc]
@ _LOADCD, DECODE_DWORD-.toDecodeDWord
.toDecodeDWord:
@ _CALLR
;[pAlphabet, pDst, Size, pSrc, DW]
@ _LOADCW, 0x3
@ _PICK
;[pAlphabet, pDst, Size, pSrc, DW, pDst]
@ _STORED
;[pAlphabet, pDst, Size, pSrc]
@ _ROT
;[pAlphabet, Size, pSrc, pDst]
@ _LOADCD, 0x4
@ _ADD
@ _ROT
;[pAlphabet, pSrc, pDst, Size]
@ _LOADCD, BASE85-.toUp
.toUp:
@ _JMPR
.Down:
@ _DROP
@ _DROP
@ _DROP
@ _DROP
@ _RET

;[pAlphabet, pSrc] => [pSrc, DW]
DECODE_DWORD:
@ _LOADCB, 0
@ _OVER
@ _FETCHB
;[pAlphabet, pSrc, 0, [pSrc]]
@ _LOADCW, 0x3
@ _PICK
@ _SWAP
;[pAlphabet, pSrc, 0, Alphabet, [pSrc]]
@ _LOADCD, SEARCHB -.toSearchB1
.toSearchB1:
@ _CALLR
@ _ADD
@ _SWAP
@ _LOADCW, 0x1
@ _ADD
@ _SWAP
@ _OVER
@ _FETCHB
@ _LOADCD, 0x3
@ _PICK
@ _SWAP
@ _LOADCD, SEARCHB -.toSearchB2
.toSearchB2:
@ _CALLR
@ _LOADCB, 0x55
@ _MUL
@ _ADD
@ _SWAP
@ _LOADCB, 0x1
@ _ADD
@ _SWAP
@ _OVER
@ _FETCHB
@ _LOADCD, 0x3
@ _PICK
@ _SWAP
@ _LOADCD, SEARCHB -.toSearchB3
.toSearchB3:
@ _CALLR
@ _LOADCW, 85*85
@ _MUL
@ _ADD
@ _SWAP
@ _LOADCB, 0x1
@ _ADD
@ _SWAP
@ _OVER
@ _FETCHB
@ _LOADCD, 0x3
@ _PICK
@ _SWAP
@ _LOADCD, SEARCHB -.toSearchB4
.toSearchB4:
@ _CALLR
@ _LOADCD, 85*85*85
@ _MUL
@ _ADD
@ _SWAP
@ _LOADCW, 0x1
@ _ADD
@ _SWAP
@ _OVER
@ _FETCHB
@ _LOADCW, 0x3
@ _PICK
@ _SWAP
@ _LOADCD, SEARCHB -.toSearchB5
.toSearchB5:
@ _CALLR
@ _LOADCD, 85*85*85*85
@ _MUL
@ _ADD
@ _ROT
@ _DROP
@ _SWAP
@ _LOADCD, 0x1
@ _ADD
@ _SWAP
@ _RET

SEARCHB:
@ _OVER
@ _SWAP
.Up:
@ _OVER
@ _FETCHB
@ _OVER
;[pMem, pMem, bVal, [pMem], bVal]
@ _EQ
;[pMem, pMem, bVal, BOOL]
@ _NOT
@ _LOADCD, .Down-.toDown
.toDown:
@ _JMPC
@ _SWAP
@ _LOADCB, 0x1
@ _ADD
@ _SWAP
@ _LOADCD, .Up-.toUp
.toUp:
@ _JMPR
.Down:
@ _DROP
@ _SWAP
@ _SUB
@ _RET

Знаходження послідовності Фібоначчі

Криптографічна функція RC4

; [lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen, pS]
RC4:
@ _LOADCB, 0 ;B
@ _DUP ;A
@ _ROT
@ _SWAP
.for1_up:
@ _DUP
@ _LOADCW, 0x100;
@ _EQ
@ _NOT
@ _LOADCD, .for1_down-.tofor1_down
.tofor1_down:
@ _JMPC
@ _OVER
@ _OVER
@ _ADD
@ _OVER
@ _SWAP
@ _STOREB
@ _LOADCB, 0x1              
@ _ADD
@ _LOADCD, .for1_up-.tofor1_up
.tofor1_up:
@ _JMPR
.for1_down:
@ _DROP
@ _LOADCB, 0x0
;[lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen, B, pS, A=0]
.for2_up:
@ _DUP
@ _LOADCW, 0x100
@ _EQ
@ _NOT
@ _LOADCD, .for2_down-.tofor2_down
.tofor2_down:
@ _JMPC
@ _OVER
@ _OVER
@ _ADD
@ _FETCHB
;[lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen, B, pS, A=0, pS[A]]
@ _LOADCB, 0x3
@ _PICK
@ _ADD 
;[lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen, B, pS, A=0, pS[A]+B]
@ _OVER
@ _LOADCB, 0x5
@ _PICK
@ _MOD
@ _LOADCB, 0x7
@ _PICK
@ _ADD
@ _FETCHB
;[lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen, B, pS, A=0, pS[A]+B, lpKey [A % dwKeyLen]]
@ _ADD
@ _LOADCB, 0xFF
@ _AND
;[lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen, B, pS, A=0, pS[A]+B+lpKey [A % dwKeyLen]]
@ _LOADCB, 0x3
@ _ROLL
@ _DROP
;[lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen, pS, A, B]
@ _ROT
;[lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen, A, B, pS]
@ _ROT
;[lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen, B, pS, A]
@ _OVER
@ _OVER
@ _ADD
;[lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen, B, pS, A, pS+A]
@ _LOADCB, 0x2
@ _PICK
;[lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen, B, pS, A, pS+A, pS]
@ _LOADCB, 0x4
@ _PICK
@ _ADD
;[lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen, B, pS, A, pS+A, pS+B]
@ _OVER
@ _FETCHB
@ _OVER
@ _FETCHB
@ _SWAP
@ _ROT
@ _STOREB
@ _SWAP
@ _STOREB
@ _LOADCB, 0x1
@ _ADD
@ _LOADCD, .for2_up-.tofor2_up
.tofor2_up:
@ _JMPR
.for2_down:
;[lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen, B, pS, A]
@ _ROT
;[lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen, pS, A, B]
@ _LOADCB, 0x3
@ _ROLL
@ _DROP
;[lpBuf, lpKey, dwBufLen, pS, A, B]
@ _LOADCB, 0x4
@ _ROLL
@ _DROP
@ _SWAP
;[lpBuf, dwBufLen, pS, B, A]
.for3_up:
@ _LOADCB, 0x3
@ _ROLL
@ _DUP
;[lpBuf, pS, B, A, dwBufLen, dwBufLen]
@ _LOADCD, .for3_down-.tofor3_down
.tofor3_down:
@ _JMPC
@ _LOADCB, 0x1
@ _SUB
;[lpBuf, pS, B, A, dwBufLen]
@ _SWAP
@ _LOADCB, 0x1
@ _ADD
@ _LOADCB, 0xFF
@ _AND
;[lpBuf, pS, A, dwBufLen, (A+1)%255]
@ _ROT
;[lpBuf, pS, dwBufLen, (A+1)%255, B]
@ _OVER
@ _LOADCB, 0x4
@ _PICK
@ _ADD
@ _FETCHB
@ _ADD
@ _LOADCB, 0xFF
@ _AND
@ _OVER
@ _OVER
@ _LOADCB, 0x5
@ _PICK
@ _ADD
@ _SWAP
@ _LOADCB, 0x5
@ _PICK
@ _ADD
@ _OVER
@ _OVER
;
@ _OVER
@ _FETCHB
@ _OVER
@ _FETCHB
@ _SWAP
@ _ROT
@ _STOREB
@ _SWAP
@ _STOREB
;
@ _FETCHB
@ _SWAP
@ _FETCHB
@ _ADD
@ _LOADCB, 0xFF
@ _AND
@ _LOADCB, 0x4
@ _PICK
@ _ADD
@ _FETCHB
@ _LOADCB, 0x5
@ _PICK
@ _FETCHB
@ _XOR
@ _LOADCB, 0x5
@ _PICK
@ _STOREB
@ _LOADCB, 0x4
@ _ROLL
@ _LOADCB, 0x1
@ _ADD
@ _ROT
@ _ROT
@ _LOADCB, 0x4
@ _ROLL
@ _LOADCB, 0x4
@ _ROLL
@ _LOADCB, 0x3
@ _ROLL
@ _LOADCB, 0x3
@ _ROLL
@ _LOADCB, 0x3
@ _ROLL
@ _ROT
@ _ROT
@ _SWAP
@ _LOADCD, .for3_up-.tofor3_up
.tofor3_up:
@ _JMPR
.for3_down:
@ _DROP
@ _DROP
@ _DROP
@ _DROP
@ _DROP
@ _RET

Як сказано вище, кожна віртуальна машина створюється генератором і є неповторною. Це зроблено з метою ускладнити життя антивірусним аналітикам. В ідеалі для кожного пакованого (криптованого) файла має бути унікальна сигнатура, притаманна лише йому.

Джерельний код генератора віртуальних машин на NODE JS

picovm.js

var _ = require ('underscore');
var fs = require ('fs');

Number.prototype.toHex = function() {
  return('0x'+this.toString(16).toUpperCase());};

var fncs = ['RUN', 'STEP', 'DEPTH', 'RSPOP', 'RSPUSH', 'DSPOP', 'DSPUSH'];
var cmds_array = [];
var picovm_inc_end = '\
PICOVM_ERR_NONE     equ 0\n\
PICOVM_ERR_DSOVERFLOW  equ -1\n\
PICOVM_ERR_DSUNDERFLOW  equ -2\n\
PICOVM_ERR_RSOVERFLOW  equ -4\n\
PICOVM_ERR_RSUNDERFLOW  equ -5\n\
PICOVM_ERR_UNKNOWNFNC  equ -6\n\
PICOVM_ERR_UNKNOWNCMD  equ -7\n\n\
macro PICOVM_CMD cmd, n {\n\
 if cmd eq _LOADCW\n\
  db PICOVM##cmd##_OPCODE\n\
  dw n and 0xffff\n\
 else if cmd eq _LOADCD\n\
  db PICOVM##cmd##_OPCODE\n\
  dd n and 0xffffffff\n\
 else if cmd eq _LOADCB\n\
  db PICOVM##cmd##_OPCODE\n\
  db n and 0xff\n\
 else\n\
  db PICOVM##cmd##_OPCODE\n\
 end if\n\
}\n\n\
macro PICOVM_COMMAND_ENTRY link, sz, dsinp, dsoutp {\n\
 dw ((link-__COMMANDS_BEGIN__) shl 0x6) + (sz and 0x7) + ((dsinp and 0x3) shl 0x3) + ((dsoutp and 0x1) shl 0x5)\n\
}\n\n';

var picovm_asm_begin = 'format binary\n\
use32\n\
org 0x0\n\n\
include \'%FASMINC%\\WIN32A.INC\'\n\
include \'picovm.inc\'\n\n\
__VM_BEGIN__:\n\
  pusha\n\
  call  .delta\n\
.delta:\n\
  sub   DWord [esp], __VM_BEGIN__.delta - __VM_BEGIN__\n\
  pop   ebp\n\
  cmp   eax, 0x6\n\
  ja   .err\n\
  call  .fnc\n';

var picovm_asm_body = '.fnc:\n\
  pop   ecx\n\
  movzx  ecx, Byte [ecx+eax]\n\
  add   ecx, ebp\n\
  call  ecx\n\
  jmp   short _save_eax_edx_stack_up\n\
.err:\n\
  mov   edx, PICOVM_ERR_UNKNOWNFNC\n\
  jmp   short __RSPUSH__.err\n\n\
__RSPUSH__:\n\
  pusha\n\
  mov   esi, edx\n\
  call  __DEPTH__\n\
  movzx  ecx, [ebx+PICOVM_CONTEXT._rstack_size]\n\
  cmp   edx, ecx\n\
  jb   .ok\n\
  mov   edx, PICOVM_ERR_RSOVERFLOW\n\
.err:\n\
  stc\n\
.up:\n\
  mov   eax, edx\n\
  jmp   short _save_eax_edx_stack_up\n\
.ok: \n\
  mov   ecx, [ebx+PICOVM_CONTEXT._rstack_top]\n\
  mov   [ecx], esi\n\
  add   [ebx+PICOVM_CONTEXT._rstack_top], 0x4\n\
  xor   edx, edx\n\
  clc\n\
  jmp   short .up\n\n\
__RSPOP__:\n\
  pusha\n\
  call  __DEPTH__\n\
  test  edx, edx\n\
  jnz   .ok\n\
  mov   edx, PICOVM_ERR_RSUNDERFLOW\n\
  jmp   short __RSPUSH__.err\n\
.ok: \n\
  mov   ecx, [ebx+PICOVM_CONTEXT._rstack_top]\n\
  mov   eax, [ecx-0x4]\n\
  sub   [ebx+PICOVM_CONTEXT._rstack_top], 0x4\n\
  xor   edx, edx\n\
  clc\n\
_save_eax_edx_stack_up:\n\
  jmp   short _save_eax_edx_stack\n\n\
__DSPOP__:\n\
  xor   edx, edx\n\
  xor   eax, eax\n\
  inc   eax\n\
  call  __DSCheckInpOutp__\n\
  jc   .err\n\
  mov   ecx, [ebx+PICOVM_CONTEXT._dstack_top]\n\
  mov   eax, [ecx-0x4]\n\
  sub   [ebx+PICOVM_CONTEXT._dstack_top], 0x4\n\
  clc\n\
  ret\n\
.err:\n\
  xchg  edx, eax\n\
  xor   eax, eax\n\
  stc\n\
  ret\n\n\
__RUN__:\n\
  test  edx, edx\n\
  jz   .up\n\
  mov   [ebx+PICOVM_CONTEXT._instruction_pointer], edx\n\
.up:\n\
  mov   edx, [ebx+PICOVM_CONTEXT._instruction_pointer]\n\
  cmp   Byte [edx], PICOVM_HLT_OPCODE\n\
  jz   .ok\n\
  call  __STEP__\n\
;  pushf\n\
;  pusha\n\
;  call  __DEPTH__\n\
;  popa\n\
;  popf\n\
  jnc   .up\n\
  ret\n\
.ok:   \n\
  xchg  edx, eax\n\
  xor   eax, eax\n\
  ret\n\n\
__DSPUSH__:\n\
  xor   eax, eax\n\
  inc   ah\n\
  call  __DSCheckInpOutp__\n\
  jnc   .ok\n\
  mov   eax, edx\n\
  ret\n\
.ok:\n\
  mov   ecx, [ebx+PICOVM_CONTEXT._dstack_top]\n\
  mov   DWord [ecx], edx\n\
  add   [ebx+PICOVM_CONTEXT._dstack_top], 0x4\n\
  xor   edx, edx\n\
  ret\n\n\
__DEPTH__:\n\
  pusha\n\
  mov   eax, [ebx+PICOVM_CONTEXT._dstack_top]\n\
  mov   edx, [ebx+PICOVM_CONTEXT._rstack_top]\n\
  sub   eax, [ebx+PICOVM_CONTEXT._dstack_begin]\n\
  shr   eax, 0x2\n\
  sub   edx, [ebx+PICOVM_CONTEXT._rstack_begin]\n\
  shr   edx, 0x2\n\
  clc\n\
_save_eax_edx_stack:\n\
  mov   DWord [esp+0x14], edx\n\
_save_eax_stack:\n\
  mov   DWord [esp+0x1C], eax\n\
  popa\n\
  ret\n\n\
__STEP__:\n\
  pusha\n\
  xor   eax, eax\n\
  push  eax\n\
  mov   esi, [ebx+PICOVM_CONTEXT._instruction_pointer]\n\
  lea   edi, [ebp+cmdsTable]\n\
  movzx  ecx, Byte [esi]\n\
  mov   eax, ecx\n\
  shl   eax, 0x1\n\
  add   edi, eax\n\
  push  edi\n\
  movzx  eax, Byte [edi]\n\
  and   al, 0x3F\n\
  shl   eax, 0x3\n\
  shr   al, 0x6\n\
  call  __DSCheckInpOutp__\n\
  jc   .err\n\
  movzx  eax, Word [edi]\n\
  shr   eax, 0x6\n\
  add   eax, ebp\n\
  add   eax, __COMMANDS_BEGIN__\n\
  push  ebp\n\
  add   DWord [esp], __STEP__.return\n\
  push  eax\n\
  mov   edi, [ebx+PICOVM_CONTEXT._dstack_top]\n\
  mov   edx, DWord [edi-0x8]\n\
  mov   eax, DWord [edi-0x4]\n\
  ret\n\
.return:\n\
  pop   edx\n\
  mov   eax, DWord [esp]\n\
  test  eax, eax\n\
  jnz   short .err\n\
  mov   ebx, DWord [esp+0x14]\n\
  movzx  edx, Byte [edx]\n\
  and   edx, 0x7\n\
  jz   short .end\n\
  mov   esi, [ebx+PICOVM_CONTEXT._instruction_pointer]\n\
  add   esi, edx\n\
  xor   edx, edx\n\
  jmp   short .end\n\
.err:\n\
  xchg  edx, eax\n\
  xchg  eax, esi\n\
  stc\n\
.end:\n\
  mov   eax, esi\n\
  pop   ecx\n\
  mov   [ebx+PICOVM_CONTEXT._dstack_top], edi\n\
  mov   [ebx+PICOVM_CONTEXT._instruction_pointer], esi\n\
_save_eax_edx_stack_down:\n\
  jmp   short _save_eax_edx_stack\n\n\
__DSCheckInpOutp__:\n\
  pusha\n\
  xor   edi, edi\n\
  mov   edx, eax\n\
  shr   edx, 0x8\n\
  xchg  esi, eax\n\
  and   esi, 0xff\n\
  call  __DEPTH__\n\
  cmp   eax, esi\n\
  jnl   .outp\n\
  dec   edi\n\
  jmp   short .err\n\
.outp:\n\
  movzx  esi, Byte [ebx+PICOVM_CONTEXT._dstack_size]\n\
  sub   esi, eax\n\
  cmp   esi, edx\n\
  jnl   .ok\n\
  dec   edi\n\
  dec   edi\n\
.err:\n\
  stc\n\
  jmp   short .end\n\
.ok:\n\
  clc\n\
.end:\n\
  xchg  edi, eax\n\
  jmp   _save_eax_stack\n\
__COMMANDS_BEGIN__:\n\n\
_calln_:\n\
  call  eax\n\
  ret\n\n\
;_mrtd_:\n\
;  call  _crtd_\n\
;  sub   [ebx + PICOVM_CONTEXT._rstack_top], 0x4\n\
;  ret\n\n\
_stored_:\n\
  mov   [eax], edx\n\
_drop2:\n\
  sub   edi, 0x8\n\
  ret\n\n\
_storew_:\n\
  mov   Word [eax], dx\n\
  jmp   short _drop2\n\n\
_storeb_:\n\
  mov   Byte [eax], dl\n\
  jmp   short _drop2\n\n\
_jmpa_:\n\
  mov   esi, eax\n\
  jmp   short _drop_\n\n\
_jmpr_:\n\
  add   esi, eax\n\
  jmp   short _drop_\n\n\
_jmpc_:\n\
  test  edx, edx\n\
  jnz   short _jmpc_not\n\
  add   esi, eax\n\
  jmp   short _drop2\n\n\
_jmpc_not:\n\
  inc   esi\n\
  jmp   short _drop2\n\n\
_over_:\n\
  xchg  ecx, edx\n\
;  jmp   short _save_ecx_up1\n\n\
;_depthr_:\n\
;  call  __DEPTH__\n\
;  xchg  edx, eax\n\
;  jmp   short _save_ecx_up1\n\n\
;_depthd_:\n\
;  call  __DEPTH__\n\
;  xchg  ecx, eax\n\
_save_ecx_up1:\n\
  mov   [edi], ecx\n\
  add   edi, 0x4\n\
  ret\n\n\
_loadcb_:\n\
  movzx  ecx, Byte [esi+0x1]\n\
  jmp   short _save_ecx_up1\n\
_loadcw_:\n\
  movzx  ecx, Word [esi+0x1]\n\
  jmp   short _save_ecx_up1\n\
_loadcd_:\n\
  mov   ecx, [esi+0x1]\n\
  jmp   short _save_ecx_up1\n\n\
_dup_:\n\
  xchg  ecx, eax\n\
  jmp   short _save_ecx_up1\n\n\
_drop_:\n\n\
  sub  edi, 0x4\n\
  ret\n\n\
;_mdtr_:\n\
;  call  _cdtr_\n\
;  jmp   short _drop_\n\n\
_calla_:\n\
  mov   ecx, eax\n\
  mov   edx, esi\n\
  inc   edx\n\
  call  __RSPUSH__\n\
  jc   _err_edx\n\
  mov   esi, ecx\n\
  jmp   short _drop_\n\n\
_callr_:\n\
  mov   ecx, eax\n\
  mov   edx, esi\n\
  inc   edx\n\
  call  __RSPUSH__\n\
  jc   _err_edx\n\
  add   esi, ecx\n\
  jmp   short _drop_\n\n\
_mod_:\n\
  mov   ecx, eax\n\
  xchg  eax, edx\n\
  xor   edx, edx\n\
  div   ecx\n\
_save_edx_down1:\n\
  mov   [edi-0x8], edx\n\
  jmp   short _drop_\n\n\
_above_:\n\
  xor   ecx, ecx\n\
  cmp   eax, edx\n\
  ja   short _save_ecx_down1\n\
  dec   ecx\n\
_save_ecx_down1:\n\
  mov   [edi-0x8], ecx\n\
  jmp   short _drop_\n\n\
_below_:\n\
  xor   ecx, ecx\n\
  cmp   eax, edx\n\
  jb   short _save_ecx_down1\n\
  dec   ecx\n\
  jmp   short _save_ecx_down1\n\n\
_add_:\n\
  add   eax, edx\n\
  jmp   short _save_eax_down1\n\n\
_sub_:\n\
  sub   edx, eax\n\
  jmp   short _save_edx_down1\n\n\
_mul_:\n\
  mul   edx\n\
  jmp   short _save_eax_down1\n\n\
_xor_:\n\
  xor   eax, edx\n\
  jmp   short _save_eax_down1\n\n\
_shr_:\n\
  xchg  eax, edx\n\
  xchg  ecx, edx\n\
  shr   eax, cl\n\
  jmp   short _save_eax_down1\n\n\
_ror_:\n\
  xchg  eax, edx\n\
  xchg  ecx, edx\n\
  ror   eax, cl\n\
  jmp   short _save_eax_down1\n\n\
_shl_:\n\
  xchg  eax, edx\n\
  xchg  ecx, edx\n\
  shl   eax, cl\n\
  jmp   short _save_eax_down1\n\n\
_eq_:\n\
  xor   ecx, ecx\n\
  cmp   eax, edx\n\
  jnz   _save_ecx_down1\n\
  dec   ecx\n\
  jmp   short _save_ecx_down1\n\n\
;_sar_:\n\
;  xchg  eax, ecx\n\
;  sar   edx, cl\n\
;  xchg  edx, eax\n\
;  jmp   short _save_eax_down1\n\n\
_not_:\n\
  not   eax\n\
  jmp   short _save_eax\n\n\
_rot_:\n\
  mov   ecx, [edi-0xC]\n\
  mov   [edi-0xC], edx\n\
  mov   [edi-0x8], eax\n\
_save_ecx_d:\n\
  mov   [edi-0x4], ecx\n\
  ret\n\n\
;_sal_:\n\
;  xchg  eax, ecx\n\
;  sal   edx, cl\n\
;  xchg  edx, eax\n\
;  jmp   short _save_eax_down1\n\n\
;_neg_:\n\
;  neg   eax\n\
;  jmp   short _save_eax\n\n\
_div_:\n\
  mov   ecx, eax\n\
  xchg  eax, edx\n\
  xor   edx, edx\n\
  div   ecx\n\
_save_eax_down1:\n\
  mov   [edi-0x8], eax\n\
  jmp   _drop_\n\n\
_rol_:\n\
  xchg  eax, edx\n\
  xchg  ecx, edx\n\
  rol   eax, cl\n\
  jmp   short _save_eax_down1\n\n\
_and_:\n\
  and   eax, edx\n\
  jmp   short _save_eax_down1\n\n\
_or_:\n\
  or   eax, edx\n\
  jmp   short _save_eax_down1\n\n\
_swap_:\n\
  xchg  eax, edx\n\
_save_eax_edx:\n\
  mov   [edi-0x8], edx\n\
_save_eax:\n\
  xchg  ecx, eax\n\
  jmp   short _save_ecx\n\
_fetchb_:\n\
  movzx  eax, Byte [eax]\n\
  jmp   short _save_eax\n\n\
_fetchw_:\n\
  movzx  eax, Word [eax]\n\
  jmp   short _save_eax\n\
_fetchd_:\n\
  mov   eax, [eax]\n\
  jmp   short _save_eax\n\n\
;_esb_:\n\
;  cbw\n\
;_esw_:\n\
;  cwde\n\
;  jmp   short _save_eax\n\n\
_save_ecx:\n\
  mov   [edi-0x4], ecx\n\
  ret\n\n\
_pick_:\n\
  inc   eax\n\
  inc   eax\n\
  mov   edx, eax\n\
  call  __DSCheckInpOutp__\n\
  jc   _err_\n\
  shl   edx, 0x2\n\
  mov   eax, edi\n\
  sub   eax, edx\n\
  push  DWord [eax]\n\
  pop   DWord [edi-0x4]\n\
  ret\n\n\
_roll_:\n\
  mov   edx, eax\n\
  inc   eax\n\
  inc   eax\n\
  call  __DSCheckInpOutp__\n\
  jc   _err_\n\
  pusha\n\
  mov   ecx, edx\n\
  xchg  esi, edi\n\
  mov   ebx, ecx\n\
  inc   ebx\n\
  shl   ebx, 0x2\n\
  sub   esi, ebx\n\
  lea   edi, [esi-0x4]\n\
  push  DWord [edi]\n\
  cld\n\
  rep   movsd\n\
  pop   DWord [edi]\n\
  popa\n\
  sub   edi, 0x4\n\
  ret\n\n\
_drop_d:\n\
  sub   edi, 0x4\n\
  ret\n\n\
_ret_:\n\
  call  __RSPOP__\n\
  jc   _err_edx\n\
  mov   esi, eax\n\
  ret\n\n\
;_cdtr_:\n\
;  mov   edx, eax\n\
;  call  __RSPUSH__\n\
;  jc   short _err_edx\n\
;  ret\n\n\
;_crtd_:\n\
;  mov  edx, [ebx + PICOVM_CONTEXT._rstack_top]\n\
;  mov  eax, [ebx + PICOVM_CONTEXT._rstack_begin]\n\
;  cmp  edx, eax\n\
;  jbe  .err\n\
;  mov  ecx, [edx-0x4]\n\
;  jmp  _save_ecx_up1\n\
;.err:\n\
;  mov  eax, PICOVM_ERR_RSUNDERFLOW\n\
;  jmp  _err_\n\
_err_edx:\n\
  xchg  eax, edx\n\
_err_:\n\
  mov   [esp+0x8], eax\n\
  ret\n';

var macroparams = [];
var struc = 'struct PICOVM_CONTEXT\n';
picovm_struc = _.shuffle(
[['_dstack_top       dd ?', 'dstop'], 
 ['_dstack_begin      dd ?', 'dsb'],
 ['_rstack_top       dd ?', 'rstop'],
 ['_rstack_begin      dd ?', 'rsb'],
 ['_instruction_pointer  dd ?', 'ip'],
 ['_dstack_size      db ?', 'dssz'],
 ['_rstack_size      db ?', 'rssz']]);
//picovm_struc+='';
_.each(picovm_struc, function (a){ 
 struc+=a[0]+'\n'; 
 macroparams.push(a[1]);
}, this);
struc+='\nends';
var macro = 'macro PICOVM_CTX ip, dssz, rssz, rstop, dstop, rsb, dsb { PICOVM_CONTEXT '+ macroparams.join(', ')+' }\n';
var cmds = [
['fetchb', 0x1, 0x1, 0x0],  
['fetchw', 0x1, 0x1, 0x0],
['fetchd', 0x1, 0x1, 0x0],
['storeb', 0x1, 0x2, 0x0],
['storew', 0x1, 0x2, 0x0],
['stored', 0x1, 0x2, 0x0],
['not', 0x1, 0x1, 0x0],
['or', 0x1, 0x2, 0x0],
['and', 0x1, 0x2, 0x0],
['xor', 0x1, 0x2, 0x0],
['loadcb', 0x2, 0x0, 0x1],
['loadcw', 0x3, 0x0, 0x1],
['loadcd', 0x5, 0x0, 0x1],
['rol', 0x1, 0x2, 0x0],
['ror', 0x1, 0x2, 0x0],
['shl', 0x1, 0x2, 0x0],
['shr', 0x1, 0x2, 0x0],
['eq', 0x1, 0x2, 0x0],
['above', 0x1, 0x2, 0x0],
['below', 0x1, 0x2, 0x0],
['drop',0x1, 0x1, 0x0],
['swap',0x1, 0x2, 0x0],
['over',0x1, 0x2, 0x0],
['pick',0x1, 0x2, 0x0],
['roll',0x1, 0x2, 0x0],
['add', 0x1, 0x2, 0x0],
['sub', 0x1, 0x2, 0x0],
['mul', 0x1, 0x2, 0x0],
['div', 0x1, 0x2, 0x0],
['mod', 0x1, 0x2, 0x0],
['rot', 0x1, 0x3, 0x0],
['dup', 0x1, 0x1, 0x1],
['jmpr', 0x0, 0x1, 0x0],
['jmpa', 0x0, 0x1, 0x0],
['jmpc', 0x0, 0x2, 0x0],
['calla', 0x0, 0x1, 0x0],
['callr', 0x0, 0x1, 0x0],
['calln', 0x0, 0x1, 0x0],
['ret', 0x0, 0x0, 0x0]];

fncs=_.shuffle(fncs);
cmds=_.shuffle(cmds);
var vmconst = [];
var fncs_inc = '';
var fncs_asm = '';
var cmds_inc = '';
var cmds_asm = 'cmdsTable:\n';
var i = 0;
_.each (fncs, function(a) { fncs_inc += 'PICOVM_FNC_'+a+' = '+i+'\n'; fncs_asm += ' db __'+a+'__\n'; i++;}, this);
i = 0;
_.each (cmds, function(a) { 
  cmds_inc += 'PICOVM_'+a[0].toUpperCase()+'_OPCODE equ '+i.toHex()+'\n'; 
  cmds_asm += ' PICOVM_COMMAND_ENTRY _'+a[0]+'_, '+a[1].toHex()+', '+a[2].toHex()+', '+a[3].toHex()+'\n';
  i++;}, this);
cmds_inc += 'PICOVM_HLT_OPCODE equ 0xFF\n';
var picovm_asm = picovm_asm_begin +'\n'+fncs_asm +'\n'+ picovm_asm_body + '\n\n'+cmds_asm;
var picovm_inc = struc +'\n'+macro+'\n'+fncs_inc +'\n' + cmds_inc +'\n' + picovm_inc_end;
var settings = JSON.stringify({date: null, cmds: _.pluck(cmds, 0), consts: fncs});
fs.writeFile(process.argv[2]+'\\picovm.settings.json', settings);
fs.writeFile(process.argv[2]+'\\picovm.asm', picovm_asm);
fs.writeFile(process.argv[2]+'\\picovm.inc', picovm_inc);

Буду поторхи правити код, дописувати доки і викладати приклади використання.

Подякували: 0x9111A, Kane, anakin, leofun01, Betterthanyou, /KIT\6

2

Re: [FASM x86] Мініатюрна стекова софтверна віртуальна машина

шукати зайві байти?  :)

3 Востаннє редагувалося 0xDADA11C7 (20.09.2014 15:28:45)

Re: [FASM x86] Мініатюрна стекова софтверна віртуальна машина

Не паліть контору (тиждень чи два), краще викладіть пошук послідовності Фібоначчі саме для цієї ВМ.

4 Востаннє редагувалося 0x9111A (20.09.2014 21:37:12)

Re: [FASM x86] Мініатюрна стекова софтверна віртуальна машина

Числа Фібоначчі це послідовність де перші два елементи це 1, 1 а кожен наступний дорівнює сумі двох попередніх. (Зараз інколи беруть 0 як нульовий елемент послідовності)
Власне послідовність:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55..

algorythm.inc
@ _LOADCD, 1
@ _DUP
@ _LOADCD, fibo
@ _STORED
@ _LOADCD, fibo
@ _LOADCD, 4
@ _ADD
@ _DUP
@ _ROT
@ _ROT
@ _STORED
@ _LOADCD, 1
@ _LOADCD, 1
;[addr, 1, 1]
_calc:
@ _DUP
@ _ROT
@ _ADD
;[addr, k, k+1]
@ _ROT
@ _DUP
@ _DUP
@ _LOADCD, fibo_end 
;[k, k+1, addr, addr, addr_end]
@ _EQ
@ _NOT
@ _LOADCD, _end - _nend
_nend:
@ _JMPC
@ _DROP
@ _LOADCD, 4
@ _ADD
@ _ROT
@ _ROT
;[addr, k-1, k]
@ _DUP
@ _LOADCD, 3
@ _PICK
@ _STORED
;[addr, k-1, k] (k saved)
@ _LOADCD, _calc
@ _JMPA
_end:
@ _HLT
fibo.asm
; Приклад використання ВМ пана 0xDADA11C7
; Виводить перші 10 чисел Фібоначі

format PE console

include '%FASM%\INCLUDE\win32a.inc'
include 'picovm.inc'
entry start

macro @ cmd, p {
 PICOVM_CMD cmd, p
}

section '.data' data readable writeable

;Рядки для форматування виводу (printf)
fibo_str db "Fibonachi : ",0
pr_form db "%d ",0

;Розмір стеків для ВМ. Стек викликів і стек данних
vm_rstack_size = 20h
vm_dstack_size = 20h

;Структура для ініціалізації ВМ (див. picovm.inc)
VM_SET PICOVM_CONTEXT vm_rstack, vm_dstack_size, vm_dstack, vm_rstack_size, vm_rstack, vm_dstack, 0

;Виділення пам*яті для ВМ
vm_rstack dd vm_rstack_size dup(?)
vm_dstack dd vm_dstack_size dup(?)

;Масив чисел які порахує ВМ
fibo dd 10 dup (?)
fibo_end:
dd '0' 

;Підключення коду
vm_code:
include 'algorythm.inc'

section '.code' code readable executable
start:

;Ініціалізація і запуск ВМ
mov [VM_SET + PICOVM_CONTEXT._instruction_pointer], vm_code
mov ebx, VM_SET
xor edx, edx
mov eax, PICOVM_FNC_RUN
call picovm

;Вивід малюнку
invoke printf, hdata
;Вивід результатів
invoke printf, fibo_str
pop eax
mov ebx, fibo
@@:
cmp ebx, fibo_end
je @f
xor edx, edx
mov dl, byte [ebx]
invoke printf, pr_form, edx
pop eax
pop eax
add ebx, 4
jmp @b
@@:

invoke getchar
invoke ExitProcess, 0

;Підключення попередньо асембльованого коду ВМ. Fasm не має лінкера
picovm:
file 'picovm.bin'

;Підключення малюнку
hdata:
file 'hdata.bin'

section '.idata' import data readable
library kernel,'kernel32.dll',\
    msvcrt,'msvcrt.dll'
 
import kernel,\
    ExitProcess,'ExitProcess'
 
import msvcrt,\
    printf,'printf',\
    getchar,'_fgetchar'
hdata.bin
       ,'``.._  ,'``.
       :,--._:)\,:,._,.:    
       :`--,''  :`...';\   
        `,'    `---' `.
        /         :
       /          \
      ,'           :\.___,-.
      `...,---'``````-..._  |:    \
       (         )  ;:  )  \ _,-.
       `.       (  //     `'  \
        :        `.// )   )   , ;
       ,-|`.      _,'/    )  ) ,' ,'
      ( :`.`-..____..=:.-':   .   _,' ,'
       `,'\ ``--....-)='  `._, \ ,') _ '``._
     _.-/ _ `.    (_)   /   )' ; / \ \`-.'
     `--(  `-:`.   `' ___..' _,-'  |/  `.)
       `-. `.`.``-----``--, .'
        |/`.\`'    ,','); 
          `     (/ (/

Весь код разом з ВМ

Пароль

replace

Скріншот

http://cs617229.сайт-злодій/v617229163/1c620/uPZYX7AihD4.jpg

Подякували: 0xDADA11C7, leofun01, anakin3

5

Re: [FASM x86] Мініатюрна стекова софтверна віртуальна машина

;Виділення пам*яті для ВМ
vm_rstack db vm_rstack_size dup(?)
vm_dstack db vm_dstack_size dup(?)

ги-ги - комірки мають розмір 4 байти, а не 1
зробіть на основі мого "ірідієвого зразка", викладіть скріншоти і взагалі оформіть по-людські приклад використання.

6

Re: [FASM x86] Мініатюрна стекова софтверна віртуальна машина

Таки 4, але кратність збереглась і по 1 крутіше виглядає :)
Але замінив.

7 Востаннє редагувалося 0xDADA11C7 (06.10.2014 15:20:07)

Re: [FASM x86] Мініатюрна стекова софтверна віртуальна машина

Я помилково гадав, що моя софтверна ВМ майже ідеально оптимізована за розміром, але зараз я зрозумів, що прикоро помилявся. В джерельних кодах FreeForth я побачив реалізацію стеків софтверної ВМ перемиканням звичайного "залізного" стеку х86 на інші ділянки пам’яті.

macro DROP1 {          ; n --
    mov ebx,edx       ; 89D3
    xchg eax,esp      ; 94
    pop edx         ; 5A
    xchg eax,esp      ; 94
}
Подякували: leofun011

8

Re: [FASM x86] Мініатюрна стекова софтверна віртуальна машина

Ця ВМ використовувалася в моєму пакувальнику-крипторі, тому вона має деякі спецефічні властивості, продиктовані антиантивірусним ринком.

Цікава реалізація. Таким чином, вдається збити лише сигнатурний детект? З проактивним захистом, мабуть, по іншому потрібно діяти..

9 Востаннє редагувалося 0xDADA11C7 (06.10.2014 21:59:03)

Re: [FASM x86] Мініатюрна стекова софтверна віртуальна машина

Таким чином, вдається збити лише сигнатурний детект? З проактивним захистом, мабуть, по іншому потрібно діяти..

Там все складно. Ця ВМ має подвійне призначення - збивання з пантелику сигнатурного детекту і одімкнення ав емулятора, себто останній поки дійде до власне малварі "видихається", бо має визначену глибину емуляції. Це відбувається через те, що виконання однієї команди софтверної ВМ потребує десь пів сотні машинних команд.

Подякували: Kane, leofun012

10

Re: [FASM x86] Мініатюрна стекова софтверна віртуальна машина

А для чого це все?

11 Востаннє редагувалося 0xDADA11C7 (16.10.2014 21:37:59)

Re: [FASM x86] Мініатюрна стекова софтверна віртуальна машина

Ця ВМ використовувалася в моєму пакувальнику-крипторі, тому вона має деякі спецефічні властивості, продиктовані антиантивірусним ринком.

В цьому випадку для того, щоб антивіруси не бачили "звіряток". Криптор - це такий пакувальник, що ховає зловмисне програмне забезпечення від антивірусних засобів.

12

Re: [FASM x86] Мініатюрна стекова софтверна віртуальна машина

Мені на думку спало наступне:

// poc.cpp

#include <iostream>

using namespace std;

enum reg {EAX, ECX, EDX, EBX, ESP, EBP, ESI, EDI};

class VM {
public:
  VM();
  ~VM();
  int GetReg(reg r);
  void Mov(reg r, int i);
  void Mov(reg a, reg b);
  void Add(reg r, int i);
  void Add(reg a, reg b);
  void Xor(reg r, int i);

private:
  int reg_mem[8];
};


VM::VM() {

}

VM::~VM() {

}

int VM::GetReg(reg r) {
  return reg_mem[r];
}

void VM::Mov(reg r, int i) {
  reg_mem[r] = i;
}

void VM::Mov(reg a, reg b) {
  reg_mem[a] = reg_mem[b];
}

void VM::Add(reg r, int i) {
  reg_mem[r] += i;
}

void VM::Add(reg a, reg b) {
  reg_mem[a] += reg_mem[b];
}

void VM::Xor(reg r, int i) {
  reg_mem[r] ^= i;
}


int main() {
  VM *vm = new VM();


  vm->Mov(ECX, 1111);         // mov ecx, 1111
  vm->Mov(EAX, ECX);         // mov eax, ecx
  vm->Add(EAX, 5);          // add eax, 5
  vm->Mov(ECX, 10);          // mov ecx, 10
  vm->Add(EAX, ECX);         // add eax, ecx
  vm->Xor(EAX, 19);          // xor eax, 19

  cout << vm->GetReg(EAX) << endl;  // = 1141


  return 0;
}

Тобто дизасмимо тіло, та "перекладаємо" його в такий проміжок. Купа недоліків, в т.ч. статичність методів, які можна задетектити.. хоча це більше підходить для захисту кода від посторонніх очей, аніж від ав. Але все ж таки, як один із варіантів на тему реалізації VM.

Подякували: 0xDADA11C71

13

Re: [FASM x86] Мініатюрна стекова софтверна віртуальна машина

Насправді тільки що ви винайшли "шитий код". Наступним кроком має стати його оптимізація, себто замість машинного коду нижченаведеного виду:

push 1111
push reg_mem.ecx
call MovCmd

Постане це:

DWORD ThreadedCode[] = [PUSH_CMD, 11111, PUSH_CMD, &reg_mem.ecx, MOV_CMD];

Ваш код є лише гарним початком роздумів про віртуалізацію х86 коду.

хоча це більше підходить для захисту кода від посторонніх очей, аніж від ав.

Від посторонніх очей це якраз поганенький захист, бо ця ВМ відтворює забагато особливостей х86 процесора. Насправді нас ніхто не змушує бездумно копіювати архітектуру - регістів може бути хоч 16, хоч 33. Якщо робити захист від поторонніх очей, то краще високорівневі конструкції напряму транслювати в потрібну платформу - без посередництва х86 машинного коду. Такі мої роздуми...

Подякували: Kane1

14

Re: [FASM x86] Мініатюрна стекова софтверна віртуальна машина

І ще роздуми по темі vm. Бавився я тут із lua/luac, за приклад робив так: вирізав зайве, додав пару своїх функцій, описав роботу скриптом, перетворив у байт-код зашифрувавши його.. Гра здалася цікавою, але знову таки, сенс))

15

Re: [FASM x86] Мініатюрна стекова софтверна віртуальна машина

Гра здалася цікавою, але знову таки, сенс))

Все цікаве має сенс :D Цікавість це така ж самодостатня річ, як кохання чи помста. Викладайте ваші напрацювання бо мені теж цікаво це побачити :)

16

Re: [FASM x86] Мініатюрна стекова софтверна віртуальна машина

0xDADA11C7 написав:

в моєму пакувальнику-крипторі

Цікаво як ви .tls у ньому обробляли?

17

Re: [FASM x86] Мініатюрна стекова софтверна віртуальна машина

Читате тут:
Власне криптор
LoadPE шеллкод, який запускає виконувані файли
Для 80% ТLS цього досить (Дельфі). Я вже й забув, так давно то було. Існує 2 відомих мені способи: шаманізм з заголовком пе файла (Джерельний код UPX вам у поміч) і запис вказівника на наново побудований ланцюжок TLS  у fs:[0x2C]

18

Re: [FASM x86] Мініатюрна стекова софтверна віртуальна машина

0xDADA11C7 написав:

Читате тут:
[*]Власне криптор[/*]
[*]LoadPE шеллкод, який запускає виконувані файли[/*]
Для 80% ТLS цього досить (Дельфі)

Я асемблер не дуже знаю, як ви перехоплювал старт потоку для фікса вказівника у TEB ?

19

Re: [FASM x86] Мініатюрна стекова софтверна віртуальна машина

оновив відповідь, читайте

20

Re: [FASM x86] Мініатюрна стекова софтверна віртуальна машина

Виходячи із повідомлення 9 про глибину емуляції, бачу, що це і є крутий антиемулятор, як я і гадав :)

А у вас немає розробок на тему регістрової VM?

Подякували: 0xDADA11C71