1 Востаннє редагувалося Torbins (17.10.2014 10:45:33)

Тема: Робота зі списком країн (pascal)

Виправте помилки в коді. Програма створення файлу не працює. Виправте будь ласка помилки і як потрібно переробіть її.

Підготувати дані містять інформацію про країни світу, дані оформити у вигляді запису, що містить наступні поля: Країна, Столиця, Частина світу, Населення, Площа. Створити програму записів підготовлених даних у зовнішній файл, і програму обробки цього файлу виконує наступні команди:
1 Виводить на екран введені дані.
2 Додає записи в початок або кінець файлу.
3 Видаляє всі дані про країну, найменівання якої задано з клавіатури і виводить на екран оновлений вміст файлу.
4 Сортування назви столиць за алфавітом.
5 Список країн, площа яких перевищує 500 000 км квадратних

Наперед дякую тим хто будь-чим допоможе!

program bigger;
uses crt;
const n=40;
type
  Dani=record
  Kraina:string[20];
  Stolutsa:string[15];
  Chastuna_svity:string[30];
  Naselenna:integer;
  Ploshcha:integer;
end;
var
  f, f1:text;
  t:dani;
  mas:array[1..n] of dani;
  mas1:array[1..n] of dani;
  mas2:array[1..n] of dani;
  i,j,k,p,zm,s,a,y,u,m,km,l,f:integer;
  x,o,q:string[75];
  klav,GG:char;
 
procedure vvedenna(var zm1:integer);
     begin
     i:=1;
     clrscr;
     assign(f,'krainu.dat');
     reset(f);
     while not eof(f) do
     begin
        readln(f, mas[i].Kraina);
        readln(f, mas[i].Stolutsa);
        readln(f, mas[i].Chastuna_svity);
        readln(f, mas[i].naselenna);
        readln(f, mas[i].Ploshcha);
        i:=i+1;
        zm:=i-1;
      end;
      close(f);
      end;
   
 procedure druk(p1:integer);
      begin
        l:=1;
        for j:=1 to 10000 do begin
        window(1,1,80,25);
        clrscr;
textcolor(green);
writeln('--Spusok krain');
write(' +--+----------+------------+---------------------+------------+----------+');
write('|# |Kraina  |Stolutsa  |Chastuna svity    |Naselenna  |Ploscsha |');  
write(' |--|----------|------------|---------------------|------------|----------|');
write('|--|----------|------------|---------------------|------------|----------|');
write('|--|----------|------------|---------------------|------------|----------|');
write('|--|----------|------------|---------------------|------------|----------|');
write('|--|----------|------------|---------------------|------------|----------|');
write('|--|----------|------------|---------------------|------------|----------|');
write('|--|----------|------------|---------------------|------------|----------|');
write('|--|----------|------------|---------------------|------------|----------|');
write('|--|----------|------------|---------------------|------------|----------|');
write('|--|----------|------------|---------------------|------------|----------|');
write(' +--+----------+------------+---------------------+------------+----------+');
textcolor(white);
m:=4;
for i:=f to p1 do
begin
   gotoXY(2,m);
   write(i);
   gotoXY(5,m);
   write(mas1[1].kraina);
   gotoXY(16,m);
   write(mas1[i].stolutsa);
   gotoXY(27,m);
   write(mas1[i].chastuna_cvity);
   gotoXY(39,m);
   write(mas1[i].naselenna);
   gotoXY(44,m);
   write(mas1[i].ploscha);m:=m+1;
   
 end;
   if p1>20 then begin
   window(1,25,80,25);
   write('+ -next | - -prepear | ENTER - EXIT'); end
   else begin window(1,25,80,25); write('ENTER - vvutu'); end;
   GG:=readkey;
   if(GG=#43) and (i<p1) and (p1>20) then f:=f+20;
   if(GG=#45) and (i<>20) and (i<=p1) then f:=f-20;
   if GG=#13 then break;
   end;
 window(1,1,y,u);
 clrscr;
 end;
 
 
 procedure delete(p1:integer; var zm1:integer);
 begin
   window(1,1,80,25);
   clrscr;
   window(15,4,80,25);
   write(' vvedt krainu dla vudalenna : '); readln(q);
   k:=0;
   for i:=1 to p1 do
   for l:=1 to p1 do
   begin
      if (q=mas1[i].kraina) then
      begin
         k:=k+1;
         zm1:=p1-k;
         for j:=i to p1 do
         begin
            mas1[j]:=mas1[j+1];
          end;
      end;
    end;
    if k>0 then begin writeln( ' vudaleno ',k,' krain z bazu');
    readkey; end;
    if k<=0 then begin writen(' takoi krainu nemae y bazi');
    readkey; end;
end;
 
procedure vvid(p1:integer; var zm1:integer);
begin
   k:=1;
   zm1:=0;
   l:=p1;
   window(1,1,80,25);
   clrscr;
   window(15,4,80,25);
   write(' Kilkist krain dla vvedenna : ');
   readln(j);
   for i:=1 to j do
   begin
      clrscr;
      zm1:=zm1+1;
      writeln('Vvedin nomer krainu #',l+1);
      write('Vvedit nazvu krainu : ');     readln(mas1dod[i].kraina);
      write('Vvedit stolutsu : ');       readln(mas1dod[i].stolutsa);
      write('Vvedit chastuny svity : ');    readln(mas1dod[i].chastuna_svity);
      write('Vvedit naselenna : ');      readln(mas1dod[i].naselenna);
      write('Vvedit ploschy : ');       readln(mas1dod[i]. ploscha);
      
      
      
   writeln;
      l:=l+1;
      if j=i then break;
      if (j>1) and (j<>i) then begin
      Writeln(' natusnit "SPACE" - dla prodovzenna');
      writeln(' abo inshy klavishy dla zakinchenna vvody');
      klav:=readkey;
      if klav<>#32 then break;
      clrscr;
      end;
      end;
      clescr;
      if j>=1 then begin
      writeln('Vvedeni krainu povunni bytu dodani y :');
      writeln('pochatok spusky - 1');
      writeln('kinets spusky - 2');
      readln(a);
      end;
      for i:=1 to p1 do
      begin
         mas1per[i]:=mas1[i];
      end;
      if a=1 then
      begin
         for i:=1 to zm1 do
         begin
            mas1[i]:=mas1dod[i];
          end;
          for i:=zm1 to p1+zm1 do
          begin
            mas1[i+1]:=mas1per[k];
            k:=k+1;
          end;
       end;
       zm1:=zm1+p1;
end;
 
procedure sort(p1:integer);
begin
   window(1,1,80,25);
   clrscr;
   window(23,4,80,25);
   for s:=1 to p1 do
   for i:=p1-1 downto 1 do
   for j:=1 to i do
   if (mas1[i].kraina)>(mas1[i+1].kraina) then begin
   v:=mas1[i];
   mas1[i]:=mas1[i+1];
   mas1[i+1]:=v;
   end;
   writeln(' Krainu vidsortovano ' );
   readkey;
end;
 
procedure poshyk(p1:integer);
begin
   s:=0;
   window(1,1,80,25);
   clrscr;
   window(15,3,65,6);
   writeln(' poshyk y bazi: ' );
   window(1,1,80,25);
   clrscr;
write(' +--+----------+------------+---------------------+------------+----------+');
write('|# |Kraina  |Stolutsa  |Chastuna svity    |Naselenna  |Ploscsha |');  
write(' |--|----------|------------|---------------------|------------|----------|');
m:=4;
textcolor(white);
for i:=1 to p1 do
if (mas[i].ploscsha>500000) then
write(' | |     |      |           |      |     |');
s:=s+1;
gotoXY(2,m);
write(i);
gotoXY(5,m);
write(mas1[i].kraina);
gotoXY(16,m);
write(mas1[i].stolutsa);
gotoXY(27,m);
write(mas1[i].chastuna_svity);
gotoXY(39,m);
write(mas1[i].naselenna);
gotoXY(44,m);
write(mas1[i].ploscsha);
m:=m+1;
end;
begin
write(' |--+----------+------------+---------------------+------------+----------| ');
if s>0 then readkey;
window(1,1,y,u);
if s=0 then begin
clrscr;
window(23,4,80,25);
writeln(' Krain z zadanum parametrom poshykt namae');
readkey;
end;
clrscr;
end;
end;
 
procedure reserve(p1:integer);
begin
   assign(f1,'krainu.dat');
   rewrite(f1);
   for i:=1 to p1 do begin
   writeln(f2,mas1[i].kraina);
   writeln(f2,mas1[i].stolutsa);
   writeln(f2,mas1[i].chastuna svity);
   writeln(f2,mas1[i].naselenna);
   writeln(f2,mas1[i].ploscha);
   end;
   close(f1);
end;
begin
   zm:=n;
   p:=zm;
   vvid(zm);
   while km<>(n+228) do
   begin
      window(1,1,80,25);
      textbackground(black);
      textcolor(while);
      p:=zm;
      clrscr;
      textcolor(13);
      window(20,3,80,25);
      clrscr;
      writeln('//////////////////Menu/////////////////');
      writeln('// 1 // Baza krain          //');
      writeln('// 2 // Dodavanna krain       //');
      writeln('// 3 // Vudalenna krain       //');
      writeln('// 4 // Sortuvanna          //');
      writeln('// 5 // Poshyk po parametrah     //');
      writeln('// 6 // SAVE             //');
      writeln('// 7 // Vuhid            //');
      window(24,15,80,25);
      write('Vuberit punkt menu : ');
      readln(km);
      case km of
      1: druk(p);
      2: vnesen(p,zm);
      3: begin (delete(p,zm);  druk(zm); end;
      4: sort(p);
      5: poshyk(p);
      6: reserve(p);
      7: exit;
end;
end;
end.

2

Re: Робота зі списком країн (pascal)

Умова є, код є. Немає тільки одного - опису помилок. З чого ви взяли, що там є помилки?