1

Тема: OpenGL, GLUT, якийсь баг дурний

Даров. Мені тре було створити прямокутник, шестигракутник та чотирикутну піраміду зі зрізанним верхом.
Ну от перші два я побудував, потім почав будувати третьє. Вирішив будувати його квадами, тобто буде 6(шість) квадів, ну спочатку створив днище, потім ліву стінку, і все було нормально. Потім почав будувати праву стінку, і почало вилазити ось це

Прихований текст

http://не-дійсний-домен/crubG/c52f80737b.png

Посередині то прямокутник з текстурою, зліва - шестикутник, справа я  вам обвів дно майбутньої піраміди, праву стінку, та недовідредаговану ліву стінку.
А от що то за гівно вилізло трикутне, я гадки не маю.
От вам весь кід, в display все малюється, а от GLfloat vertices[] задає координати отих трьох квадів, з яких зара складається недопірамідка. Там ще така фігня, що -1 - це вправо, а 1 - вліво. Ну ви зрозуміли, ага?
0,0,0, -1,0,0, -1,0,-1, 0,0,-1, означеє, що перша координата == x=0,y=0,z=0, друга == x=-1, y=0,z=0 і так далі.
Що ж це за лайно? Чому воно вилазить?

#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <Windows.h>
#include <stdlib.h>
#include <gl\glut.h>
#include <gl\GL.h>
#include <gl\GLU.h>
#include "SOIL.h"


void LoadTexture(const char * filename, int i, GLuint* tex)
{
  unsigned char * data;

  FILE * file;
  int w, h, channels;
  data = SOIL_load_image(filename, &w, &h,&channels, SOIL_LOAD_RGB);

  std::cout << GetLastError() << std::endl;

  glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 1);

  glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, tex[i]);
  glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_REPLACE);
  glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST);

  glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_NEAREST);
  glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_CLAMP);
  glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_CLAMP);
  //gluBuild2DMipmaps(GL_TEXTURE_2D, 3, w, h, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, data);
  tex[i] = SOIL_create_OGL_texture(data, w, h, channels, 1, SOIL_FLAG_INVERT_Y);
  glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, 0);
  SOIL_free_image_data(data);
}

static float angle = 0,
width = 1024,
height = 720,
scale = 1,
eyex,
eyey = 0,
eyez = -1.5,
centerx,
centery,
centerz = 20,
upx,
upy = 1,
upz,
left = 1,
right = 1,
bottom = 1,
top = 1,
near1 = 0.1,
far1 = 100,
fov = 60,
mouseSpeed = 0.05,
oldMouseX = 0,
oldMouseY = 0,
currentScaleX = 1,
currentScaleZ = 1,
minScaleX = 0.5,
maxScaleX = 1.5,
currentJumpHeight,
minScaleY = 0.5,
maxScaleY = 1.5,
maxJumpHeight = 5,
jumpSpeed = 0.1,
scaleXstart,
time1 = 2, time2 = 1,
teapotPosX = 0, teapotPosY = 0, teapotPosZ = 0;
GLuint tex[2];

GLfloat vertices[] = {0,0,0, -1,0,0, -1,0,-1, 0,0,-1,
           -1,0,0, -1,0,-1, -0.7,0.5,-0.7, -0.7,0.5,-0.3,
           0,0,0, 0,0,-1, 0,1,-1, 0,1,0
           }; 

static bool up = true, stopTimer;

float getMouseMoveX(int x)
{
  float newX = (x - oldMouseX)*mouseSpeed;
  oldMouseX = x;
  return newX;
}

float getMouseMoveY(int y)
{
  float newY = (y - oldMouseY)*mouseSpeed;
  oldMouseY = y;
  return newY;
}

float getPixelWidth(int width1)
{
  return (((float)width1 / (float)width) * 2) - 1;
}

float getPixelHeight(int height1)
{
  return (((float)height1 / (float)height) * 2) - 1;
}

void init(void) {
  glClearColor(1, 1, 1, 0.0);
  glShadeModel(GL_SMOOTH);
  scaleXstart = (maxJumpHeight / 100.0) * 5.0;
  glEnable(GL_BLEND);
  glEnable(GL_TEXTURE_2D);
  glGenTextures(2, tex);
  LoadTexture("\\t.bmp", 0, tex);
  LoadTexture("\\tt.bmp", 1, tex);

}

void display(void) {
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);

  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
  glLoadIdentity();
  gluLookAt(eyex, eyey, eyez, centerx, centery, centerz, upx, upy, upz);
  glColor3f(1, 0, 0);
  glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, tex[0]);

  glColor3f(.5, .5, .5);
  glBegin(GL_QUADS);
  glTexCoord2d(0, 0);
  glVertex3d(-0.3, -0.5, 0);
  glTexCoord2d(0, 1);
  glVertex3d(-0.3, 0.5, 0);
  glTexCoord2d(1, 1);
  glVertex3d(0.3, 0.5, 0);
  glTexCoord2d(1, 0);
  glVertex3d(0.3, -0.5, 0);
  glEnd();
  glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, 0);

  glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, tex[1]);
  glColor3f(1, 0, 0);
  glBegin(GL_POLYGON);
  glTexCoord2d(0, 0);
  glVertex3d(1,0,0);
  glTexCoord2d(0, 1);
  glVertex3d(1,0.5,0);
  glTexCoord2d(0.5, 1);
  glVertex3d(1.5,1,0);
  glTexCoord2d(1, 1);
  glVertex3d(2,0.5,0);
  glTexCoord2d(1, 0.5);
  glVertex3d(2,0,0);
  glTexCoord2d(1, 0);
  glVertex3d(1.5,-0.5,0);
  glEnd();
  glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, 0);

  glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
  glVertexPointer(3, GL_FLOAT, 0, vertices);

  glDrawArrays(GL_QUADS, 0, sizeof(vertices)/sizeof(vertices[0]));

  glDisableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);

  glutSwapBuffers();
  glFinish();
}

void reshape(int w, int h) {
  glViewport(0, 0, (GLsizei)w, (GLsizei)h);
  width = w; height = h;
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);
  glLoadIdentity();
  gluPerspective(fov, width/height, near1, far1);
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
}

void timerF(int value)
{
  if (value == 0)
  {

    angle += 4;
    display();
    glutTimerFunc(16, timerF, 0);
  }
}

void keyFunc(unsigned char key, int x, int y)
{
  //system("cls");
  switch (key)
  {
  case 'w':eyez += 0.1; stopTimer = true; break;
  case 's':eyez -= 0.1; break;
  case 'a':eyex -= 0.1; break;
  case 'd':eyex += 0.1; break;
  case 'q':eyey -= 0.1; break;
  case 'e':eyey += 0.1; break;
  case 'W':centerz += 0.1; break;
  case 'S':centerz -= 0.1; break;
  case 'A':centerx -= 0.1; break;
  case 'D':centerx += 0.1; break;
  case 'Q':centery -= 0.1; break;
  case 'E':centery += 0.1; break;
  case '+':near1 += 0.1; break;
  case '-':near1 -= 0.1; break;
  case '*':far1 += 0.1; break;
  case '/':far1 -= 0.1; break;
  case '7':fov += 1; break;
  case '4':teapotPosX += 0.1; break;
  case '9':right += 0.1; break;
  case '6':teapotPosX -= 0.1; break;
  case '8':teapotPosZ += 0.1; break;
  case '5':top -= 0.1; break;
  case '2':teapotPosZ -= 0.1; break;
  case '0':bottom -= 0.1; break;
  default:
    break;
  }
  display();
  reshape(width, height);
  printf("%c\n", key);
  printf("Camera position:\n x\t y\t z\t \n %.1f \t %.1f \t %.1f \n", eyex, eyey, eyez);
  printf("Camera up is:\n x\t y\t z\t \n %.1f \t %.1f \t %.1f\n\n", upx, upy, upz);
  std::cout << "FoV is: " << fov << std::endl;
  printf("Frustrum is:\n near:\t far:\t left:\t right:\t top:\t bottom:\t\n %.1f\t %.1f\t %.1f\t %.1f\t %.1f\t %.1f\t ", near1, far1, left, right, top, bottom);
}

void MouseMotion(int x, int y)
{
  float newX = getMouseMoveX(x);
  float newY = getMouseMoveY(y);
  printf("Mouse move:\n x\t y\t \n %.1f \t %.1f\n\n", newX, newY);
  centerx += newX;
  centery += newY;
  printf("Camera look at:\n x\t y\t z\t \n %.1f \t %.1f \t %.1f\n\n", centerx, centery, centerz);

}

void MouseClick(int clickType, int state, int x, int y)
{
  oldMouseX = x;
  oldMouseY = y;
}


int main(int argc, char** argv)
{
  glutInit(&argc, argv);
  glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE); //set the display to Double buffer 
  glutInitWindowSize(width, height);
  glViewport(0, 0, width, height);
  glutCreateWindow(argv[0]);
  init();
  glutDisplayFunc(display);
  glutReshapeFunc(reshape);
  glutKeyboardFunc(keyFunc);
  glutMotionFunc(MouseMotion);
  glutMouseFunc(MouseClick);
  glutTimerFunc(16, timerF, 0);
  glEnable(GL_DEPTH_TEST);
  glutMainLoop(); //call the main loop 
  return 0;
}

2

Re: OpenGL, GLUT, якийсь баг дурний

Ну от, домалював пірамідку, а глюк залишився.

Прихований текст

http://не-дійсний-домен/cssO2/65d8701bbf.png
http://не-дійсний-домен/cssPQ/6346ca909b.png