1 Востаннє редагувалося Torbins (29.10.2014 23:08:48)

Тема: Access Violation та зависання

Думаю немає чого пояснювати. Вилазить вікно "Програма перестала відповідати"
І є ще одна, яка також періодично з'являється. Зробив скрін. Вибачте, якщо картинку неправильно прикріпив. Не знаю як це зробити правильно.

Post's attachments

2014-10-26_211921.jpg 325.26 kb, 217 downloads since 2014-10-26 

2 Востаннє редагувалося 0xDADA11C7 (26.10.2014 23:37:17)

Re: Access Violation та зависання

Ваш хендл або вказівник вказує не туди, куди треба. А взагалі, викладайте джерельний код.

Подякували: vanekulykov1

3

Re: Access Violation та зависання

Про Access Violation у деталях. Ну й взагалі про Проблеми з пам'яттю.
Щоб порадити щось конкретне, треба бачити код.

4

Re: Access Violation та зависання

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, Buttons, StdCtrls, ComCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Label2: TLabel;
  Label3: TLabel;
  Label4: TLabel;
  Edit2: TEdit;
  Edit3: TEdit;
  Edit4: TEdit;
  Button1: TButton;
  Button2: TButton;
  BitBtn1: TBitBtn;
  SpeedButton1: TSpeedButton;
  Label5: TLabel;
  Edit5: TEdit;
  Label6: TLabel;
  SpeedButton2: TSpeedButton;
  RE: TRichEdit;
  Button3: TButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject);
  procedure SpeedButton2Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
  procedure BitBtn1Click(Sender: TObject);
  procedure Button3Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

uses Unit2, Unit1_o;

{$R *.dfm}


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var s:string;
begin
RE.Lines.Add('ПІБ учня '+Edit2.Text);
RE.Lines.Add('Дата народження '+Edit3.Text);
RE.Lines.Add('Обов"язки '+Edit4.Text);
RE.Lines.Add('Номер телефону '+Edit5.Text);
Edit2.Clear;
Edit3.Clear;
Edit4.Clear;
Edit5.Clear;

end;

procedure TForm1.SpeedButton1Click(Sender: TObject);
begin
RE.Lines.SaveToFile('Information.rtf');
end;

procedure TForm1.SpeedButton2Click(Sender: TObject);
begin
RE.Lines.LoadFromFile('Information.rtf');
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
RE.Enabled:=true;
RE.SetFocus;
end;

procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);
begin
RE.Clear;
end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
Form1_o.ShowModal;
end;

end.

5 Востаннє редагувалося vanekulykov (28.10.2014 16:20:32)

Re: Access Violation та зависання

unit Unit1_o;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, ComCtrls, Buttons, ExtDlgs;

type
 TForm1_o = class(TForm)
  Image1: TImage;
  RadioGroup1: TRadioGroup;
  Button1: TButton;
  Button2: TButton;
  ColorDialog1: TColorDialog;
  ColorDialog2: TColorDialog;
  Button3: TButton;
  Button4: TButton;
  Button5: TButton;
  Edit1: TEdit;
  UpDown1: TUpDown;
  Edit2: TEdit;
  Image2: TImage;
  RadioGroup2_style_brash: TRadioGroup;
  RadioGroup2_Style_line: TRadioGroup;
  Label1: TLabel;
  SpeedButton1: TSpeedButton;
  BitBtn1: TBitBtn;
  BitBtn2: TBitBtn;
  Panel1: TPanel;
  Panel2: TPanel;
  OpenPictureDialog1: TOpenPictureDialog;
  SavePictureDialog1: TSavePictureDialog;
  Button6: TButton;
  procedure Image1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
   Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
  procedure RadioGroup1Click(Sender: TObject);
  procedure Image1MouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
   Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
  procedure Button5Click(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure Image1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
   Y: Integer);
  procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject);
  procedure Button3Click(Sender: TObject);
  procedure Button4Click(Sender: TObject);

  

  


 private
  { Private declarations }
  isEraser, UseEraser: Boolean;
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1_o: TForm1_o;

implementation
uses Unit1;

{$R *.dfm}


var x1,y1,x2,y2:integer;
procedure ris(xs, ys, X, Y: Integer; cv: TCanvas);
var
  a, b: Integer;
  pts : array of TPoint;
begin
   a := (x - xs) div 2;
   b := a div 2;
 
   SetLength(pts, 18);
with cv do
     begin
        pts[ 0] := Point(X - a - b, Y - b);
        pts[ 1] := Point(X - b, Y - b);
        pts[ 2] := Point(X - b, Y - a - b);
        pts[ 3] := Point(X - a, Y - a - b);
        pts[ 4] := Point(X, Y - 2 * a - b);
        pts[ 5] := Point(X + a, Y - a - b);
        pts[ 6] := Point(X + b, Y - a - b);
        pts[ 7] := Point(X + b, Y - b);
        pts[ 8] := Point(X + a + b, Y - b);
        pts[ 9] := Point(X + a + b, Y - a);
        pts[10] := Point(X + 2 * a + b, Y);
        pts[11] := Point(X + a + b, Y + a);
        pts[12] := Point(X + a + b, Y + b);
        pts[13] := Point(X - a - b, Y + b);
        pts[14] := Point(X - a - b, Y + a);
        pts[15] := Point(X - 2 * a - b, Y);
        pts[16] := Point(X - a - b, Y - a);
        pts[17] := pts[0];
  Polygon(pts);
     end;
  SetLength(pts, 0);
end;
procedure linia(x,y:integer;cv:TCanvas);
var dx,dy:integer;
begin
with cv do
     begin
        moveto(x1,y1);
        lineto(x,y);
     end;
end;

procedure p_liniya(X, Y: Integer; cv: TCanvas);
var
  x1, y1, x2, y2 : Integer;
function CreatePen(wid: Integer; Color: TColor) : THandle;
var
  User_Style: array [0 .. 3] of Integer;
var
  Log_Brush: TLogBrush;
begin
   User_Style[0] := wid div 2;
   User_Style[1] := wid * 2;
   User_Style[2] := wid * 4;
   User_Style[3] := wid * 2;
 
   Log_Brush.lbColor := Color;
   Log_Brush.lbStyle := BS_SOLID;
   Log_Brush.lbHatch := 0;
   Result := ExtCreatePen(PS_GEOMETRIC or PS_USERSTYLE, wid, Log_Brush,
   4, @User_Style);
end;
begin
   x1 := X ;
   y1 := Y ;
   x2 := X ;
   y2 := Y ;
with cv do
     begin
        cv.Pen.Handle:= CreatePen(StrToInt(Form1_o.Edit2.Text), Form1_o.ColorDialog1.Color);
     try
        MoveTo(x1, y1);
        LineTo(x2, y2);
     finally
        DeleteObject(cv.Pen.Handle);
     end;
end;
end;

procedure TForm1_o.Image1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
   if isEraser
   then
     begin
       Image1.Canvas.Brush.Color:=clWhite;
       Image1.Canvas.Brush.Style:=bsSolid;
       UseEraser:=True;
     end
   else
     begin
       x1:=x;
       y1:=y;
with Image1, Image2, Canvas do
               begin
                  rectangle(0,0, width,height)
               end;
     end;
end;
procedure TForm1_o.RadioGroup1Click(Sender: TObject);
begin
   if  RadioGroup1.ItemIndex=4
   then Edit1.Enabled:=true
   else Edit1.Enabled:=false;
end;

procedure TForm1_o.Image1MouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
 
const bs : array[0 .. 3] of TBrushStyle = (bsSolid, bsBDiagonal, bsVertical, bsHorizontal);
 
function CreatePen(wid: Integer; Color: TColor): THandle;
var User_Style: array [0 .. 3] of Integer;
   Log_Brush: TLogBrush;
begin
   User_Style[0] := wid div 2;
   User_Style[1] := wid * 2;
   User_Style[2] := wid * 4;
   User_Style[3] := wid * 2;
 
   Log_Brush.lbColor := Color;
   Log_Brush.lbStyle := BS_SOLID;
   Log_Brush.lbHatch := 0;
   Result := ExtCreatePen(PS_GEOMETRIC or PS_USERSTYLE, wid, Log_Brush, 4,
   @User_Style);
end;

begin
   if UseEraser then
   begin
     UseEraser := false;
     Exit;
   end;
with (Sender as TImage).Canvas do
   begin
     Pen.width := StrToInt(Edit2.Text);
     
     if RadioGroup2_Style_line.ItemIndex = 0
     then Pen.Style := psSolid
     else Pen.Handle := CreatePen(StrToInt(Edit2.Text), ColorDialog1.Color);
 
  // Стиль заливки
  Brush.Style := bs[RadioGroup2_style_brash.ItemIndex];

  case RadioGroup1.ItemIndex of
   0: linia(X, Y, Image1.Canvas);
   1: rectangle(x1, y1, X, Y);
   2: Ellipse(x1, y1, X, Y);
   3: ris(x1, y1, x, y, Image1.Canvas);
   4: Begin
      Font.Size := StrToInt(Edit2.Text);
      TextOut(X, Y, '' + Edit1.Text);
     end;
  end;
 
  
  if RadioGroup2_Style_line.ItemIndex = 1 then
   DeleteObject(Pen.Handle);
 end;
end;

procedure TForm1_o.Button1Click(Sender: TObject);
begin
   if ColorDialog1.Execute then
   begin
     
     Image1.Canvas.Font.Color:=ColorDialog1.Color;
     Panel1.Color:=ColorDialog1.Color;
     Image1.Canvas.Pen.Color:=ColorDialog1.Color;
     Panel1.Color:=ColorDialog1.Color;
   end;
end;


procedure TForm1_o.Button2Click(Sender: TObject);
begin
   if ColorDialog2.Execute then
   begin
     image1.Canvas.Brush.Color:=ColorDialog2.Color;
     panel2.Color:=ColorDialog2.Color;
   end;
end;


procedure TForm1_o.Button5Click(Sender: TObject);
var  Bitmap: TBitmap;
begin
    Bitmap:=nil;
try
    Bitmap:=Tbitmap.Create;
    Bitmap.Width:=833;
    Bitmap.Height:=609;
    Image1.Picture.Graphic:=Bitmap;
finally
    Bitmap.Free;
    end;
end;


procedure TForm1_o.FormCreate(Sender: TObject);
begin
   Screen.Cursors[5] := LoadCursorFromFile('Eraser.cur');
end;

procedure TForm1_o.SpeedButton1Click(Sender: TObject);
begin
   if  isEraser
   then Image1.Cursor := 1
   else Image1.Cursor := 5;
     isEraser := not isEraser
end;

procedure TForm1_o.Image1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
 Y: Integer);
var wid: Integer;
begin
   if UseEraser
   then 
   begin
     wid:=StrToInt(Edit2.Text) div 2;
    
     Image1.Canvas.FillRect(Rect(X-wid, Y-wid, X+wid, Y+wid));
   end;
end;


procedure TForm1_o.Button3Click(Sender: TObject);
begin
  if OpenPictureDialog1.Execute then
  Image1.Picture.LoadFromFile(OpenPictureDialog1.FileName);
end;

procedure TForm1_o.Button4Click(Sender: TObject);
begin
  if SavePictureDialog1.Execute then
 begin
  Image1.Picture.SaveToFile(SavePictureDialog1.FileName+'.bmp');
 end
end;
end.

6

Re: Access Violation та зависання

Начебто має працювати, якщо обидві форми є у властивостях проекту у списку Auto Create Forms. Доберуся до Делфі, гляну іще.

7

Re: Access Violation та зависання

Добре.

8 Востаннє редагувалося vanekulykov (28.10.2014 18:37:54)

Re: Access Violation та зависання

І ще одне питання. Чому в цей проект не можу додати About Box? Він наче додається в проект, але при прописуванні процедури для кнопки, яка його буде відкривати, його не бачить. Пишу так:

AboutBox.Show

або так:

AboutBox.ShowModal

і ось ці Show, ShowModal просто не вилазять після написання крапки.

9

Re: Access Violation та зависання

Додайте ваш файл з AboutBox в uses.

10

Re: Access Violation та зависання

koala написав:

Додайте ваш файл з AboutBox в uses.

WARNING. Duplicate resource(s)

11

Re: Access Violation та зависання

Моя телепатія на цьому скінчилася.

12

Re: Access Violation та зависання

Прикріпити проект?

13 Востаннє редагувалося vanekulykov (28.10.2014 19:14:18)

Re: Access Violation та зависання

Не по темі: Я б оце годинник на форумі перевів на зимовий час, якби мав можливість

14

Re: Access Violation та зависання

https://cloud.mail.ru/public/6ced006b93 … ect5-6.rar

15

Re: Access Violation та зависання

В жодному з файлів Unit1.pas, Unit1_o.pas немає жодної згадки про AboutBox.
Подальші питання - до телепатів.

16 Востаннє редагувалося Torbins (28.10.2014 23:59:30)

Re: Access Violation та зависання

vanekulykov
У тій версії, яку ви виклали в архіві, ви вилазите за межі масиву pts. Причому ви могли це легко виявити самі, якби правильно налаштували проект: Налаштування проектів в Delphi з точки зору пошуку помилок.
І повністю погоджуюсь з koala, перш ніж звертатися до коду у сусідньому модулі, треба цей модуль занести в uses.

P.S. І раджу туди ж додати модуль XPMan, щоб кнопки красивіше виглядали.

Подякували: 0xDADA11C7, vanekulykov2

17

Re: Access Violation та зависання

Torbins написав:

vanekulykov
P.S. І раджу туди ж додати модуль XPMan, щоб кнопки красивіше виглядали.

За стиль дякую. Працює.

18

Re: Access Violation та зависання

Щодо налаштування кнопок, я додав в код

{$R WindowsXP.res}

і в мене на панелях перестало виводити вибраний колір. Як попередити це?