1 Востаннє редагувалося Ярослав (25.12.2014 09:12:45)

Тема: Робота із UART мікроконтролера 8051

Привіт, форумчани!

В своєму ВНЗ ми проходили UART. Тому я хотів би поділитись кодом, в якому наведений приклад роботи із ним.

Про UART можна прочитати в Вікіпедії.
Як із ним працювати прекрасно розписано в статті 8051 Tutorial: Serial Communication на сайті www.8052.com.

Для того, щоб працювати із UART, його треба налаштувати. За роботу цього пристрою відповідає регістр спеціального призначення (SFR) SCON. В цьому коді UART налаштований в 8-бітовий режим із прийманням вводу. Частота розраховується по формулі, наведеній в статті.

ADI - Apps написали функції, що спрощують роботу із UART. Ця програма представляє приклад застосування функцій ADI - Apps

;********************************************************************
;
; Автори    : ADI - Apps      www.analog.com/MicroConverter
; Дата     : 12 Жовтня 1999
;
; Файл     : UARTIO.hex
; Вимоги до апаратури   : будь який  мікроконтролер чи мікроконвертор сумісний з 8051
;
;Стандартна UART I/O підпрограма. Загальний розмір
;         цього коду після трансляції 155 байт
;Включає такі процедури
;         SENDSTRING – передача рядка символів
;         SENDCHAR  - передача одиночного символу
;         SENDVAL  - передача байту як 2 ASCII символи
;         HEX2ASCII - перетворення з HEX у ASCII
;         ASCII2HEX - перетворення з ASCII у HEX
;         GETCHAR  - прийом одиночного символу
;         GETVAL   - прийом байту як 2 ASCII символи
;
;********************************************************************

NL     EQU   10
CR     EQU   13
ENDL    EQU   00

CSEG    AT   0C000h
      ORG   0C000h
      
      JMP   MAIN
      
STRING:   DB   'This string is in CODE memory', NL, CR, ENDL

MAIN:    MOV   SCON, #50h  ;8-bit UART, accept recieve
      ORL   TMOD, #20h  ;8-bit TIMER with reloading
      ORL   PCON, #80h  ;setting up SMOD bit to double baud rate
      MOV   TH1, #0F4h  ;setting up TIMER frequency to 4800 bode
      SETB  TR1

      MOV   A, #'H'
      CALL  SENDCHAR
      MOV   A, #'e'
      CALL  SENDCHAR
      MOV   A, #'l'
      CALL  SENDCHAR
      MOV   A, #'l'
      CALL  SENDCHAR
      MOV   A, #'o'
      CALL  SENDCHAR
      MOV   A, #'!'
      CALL  SENDCHAR
      MOV   A, #NL
      CALL  SENDCHAR
      MOV   A, #CR
      CALL  SENDCHAR
      
      MOV   DPTR, #STRING
      CALL  SENDSTRING
      
      MOV   A, #'A'
      CALL  SENDCHAR
      MOV   A, #' '
      CALL  SENDCHAR
      MOV   A, #'-'
      CALL  SENDCHAR
      MOV   A, #' '
      CALL  SENDCHAR      
      MOV   A, #'A'
      CALL  SENDVAL
      MOV   A, #NL
      CALL  SENDCHAR
      MOV   A, #CR
      CALL  SENDCHAR
      
      MOV   A, #'A'
      CALL  SENDCHAR
      MOV   A, #' '
      CALL  SENDCHAR
      MOV   A, #'-'
      CALL  SENDCHAR
      MOV   A, #' '
      CALL  SENDCHAR
      MOV   A, #'A'
      CALL  HEX2ASCII
      CALL  SENDVAL
      MOV   A, #NL
      CALL  SENDCHAR
      MOV   A, #CR
      CALL  SENDCHAR
      
      MOV   A, #'C'
      CALL  SENDCHAR
      MOV   A, #' '
      CALL  SENDCHAR
      MOV   A, #'X'
      CALL  SENDCHAR
      MOV   A, #' '
      CALL  SENDCHAR
      MOV   A, #'-'
      CALL  SENDCHAR
      MOV   A, #' '
      CALL  SENDCHAR
      MOV   A, #'C'
      CALL  ASCII2HEX
      CALL  SENDVAL
      MOV   A, #' '
      CALL  SENDCHAR
      MOV   A, #'X'
      CALL  ASCII2HEX
      CALL  SENDVAL
      MOV   A, #NL
      CALL  SENDCHAR
      MOV   A, #CR
      CALL  SENDCHAR
      
      CALL  GETCHAR
      CALL  SENDCHAR
      PUSH  ACC
      MOV   A, #' '
      CALL  SENDCHAR
      MOV   A, #'-'
      CALL  SENDCHAR
      MOV   A, #' '
      CALL  SENDCHAR
      POP   ACC
      CALL  SENDVAL
      MOV   A, #NL
      CALL  SENDCHAR
      MOV   A, #CR
      CALL  SENDCHAR
         
      CALL  GETVAL
      PUSH  ACC
      MOV   A, #' '
      CALL  SENDCHAR
      MOV   A, #'-'
      CALL  SENDCHAR
      MOV   A, #' '
      CALL  SENDCHAR
      POP   ACC
      CALL  SENDCHAR
      MOV   A, #NL
      CALL  SENDCHAR
      MOV   A, #CR
      CALL  SENDCHAR
      
      JMP   $
        
;____________________________________________________________________
                             ; SENDSTRING
                             
SENDSTRING:   ; пересилання ASCII рядка до UART починаючи з значення
        ; DPTR та закінчуючи нульовим (0) значенням

    PUSH  ACC
    PUSH  B
    CLR   A
    MOV   B,A
IO0010: MOV   A,B
    INC   B
    MOVC  A,@A+DPTR
    JZ   IO0020
    CALL  SENDCHAR
    JMP   IO0010
IO0020: POP   B
    POP   ACC

    RET
                              ; SENDCHAR

SENDCHAR:    ; пересилка ASCII значення з A до UART

    JNB   TI,$      ; чекати поки символ надійде
    CLR   TI       ; обнулити ТI
    MOV   SBUF,A

    RET

;____________________________________________________________________
                              ; SENDVAL

SENDVAL:    ; переводить шістнадцяткове значення в A у два ASCII символи,
    ; і надсилає їх до UART.
        ; не змінює значення A.

    PUSH  ACC
    SWAP  A
    CALL  HEX2ASCII
    CALL  SENDCHAR    ; передача старшого півбайта
    POP   ACC
    PUSH  ACC
    CALL  HEX2ASCII
    CALL  SENDCHAR    ; передача молодшого півбайта
    POP   ACC

    RET


;____________________________________________________________________
                             ; HEX2ASCII

HEX2ASCII:   ; перетворює А в ASCII код

    ANL   A,#00Fh
    CJNE  A,#00Ah,$+3
    JC   IO0030
    ADD   A,#007h
IO0030: ADD   A,#'0'

    RET
;____________________________________________________________________
                             ; ASCII2HEX

ASCII2HEX:   ; перетворює вміст A із ASCII цифри ('0'-'9' чи 'A'-'F')
        ; у відповідне число (0-15). Повертає C=1
        ; коли введено відмінне від цифри ASCII ,
        ; при невірному вводі приймає значення 255.

    CLR   C
    SUBB  A,#'0'
    CJNE  A,#10,$+3
    JC   IO0050     ; якщо '0'<=char<='9', повертає OK
    CJNE  A,#17,$+3
    JC   IO0040     ; якщо '9'<char<'A', повертає FAIL
    SUBB  A,#7
    CJNE  A,#10h,$+3
    JC   IO0050     ; iякщо'A'<=char<='F', повертає OK
    CJNE  A,#42,$+3
    JC   IO0040     ; якщо 'F'<char<'a', повертає FAIL
    SUBB  A,#20h
    CJNE  A,#10h,$+3
    JC   IO0050     ; якщо 'a'<=char<='f', повертає OK..

IO0040: CLR   C        ; інакше повертає FAIL
    MOV   A,#0FFh

IO0050: CPL   C
    RET

;____________________________________________________________________
                              ; GETCHAR

GETCHAR:    ; чекає поки одиночний ASCII символ буде надіслано 
        ; за допомогою UART. Записує цей символ до регістру A.

    JNB   RI,$
    MOV   A,SBUF
    CLR   RI

    RET

;____________________________________________________________________
                               ; GETVAL

GETVAL:     ; чекає поки дві ASCII цифри буде прийнято за допомогою
        ; UART. повертає шістнадцяткове значення до A.

    PUSH  B
    PUSH  0
IO0060: CLR   RI
    CALL  GETCHAR     ; перший півбайт
    MOV   0,A       ; запам’ятовуємо символ що надійшов
    CALL  ASCII2HEX
    JC   IO0060     ; якщо не від '0' до 'F', не приймається
    SWAP  A        ; переставляє півбайти
    MOV   B,A       ; запам’ятовує пів байт у регістрі В
    MOV   A,0       ;
    CALL  SENDCHAR
IO0070: CLR   RI
    CALL  GETCHAR     ; другий півбайт
    MOV   0,A       ; запам’ятовуємо символ що надійшов
    CALL  ASCII2HEX
    JC   IO0070     ; якщо не від '0' до 'F', не приймається
    ORL   A,B       ; об’єднуємо півбайти
    MOV   B,A       ; запам’ятовує результат у регістрі В
    MOV   A,0       
    CALL  SENDCHAR
    MOV   A,B       ; кінцевий результат
    POP   0
    POP   B

    RET

END

Вивід програми:
http://i.imgur.com/zUz6VQ8.png

Пояснення:
Для того, щоб вивести який-небудь текст на UART, необхідно застосовувати таблицю символів ASCII.
Наприклад, щоб вивести рядок "Hello!", необхідно в буфер UART послідовно надсилати ASCII код кожного символу:

72 - 'H'
101 - 'e'
108 - 'l'
108 - 'l'
111 - 'o'
33 - '!'

Це робиться із допомогою цього шматку коду:

 MOV A, #'H'
CALL SENDCHAR
MOV A, #'e'
CALL SENDCHAR
MOV A, #'l'
CALL SENDCHAR
MOV A, #'l'
CALL SENDCHAR
MOV A, #'o'
CALL SENDCHAR
MOV A, #'!'
CALL SENDCHAR
MOV A, #NL
CALL SENDCHAR
MOV A, #CR
CALL SENDCHAR

Та функції SENDCHAR:

SENDCHAR: ; пересилка ASCII значення з A до UART
 
 JNB  TI,$  ; чекати поки символ надійде
 CLR  TI  ; обнулити ТI
 MOV  SBUF,A
 
 RET

Також ми надіслали на вивід символи 10 та 13, що відповідають символу нового рядку та переведення каретки. Для зручності вони зазначені у вигляді констант на початку файлу:

NL     EQU   10
CR     EQU   13
ENDL    EQU   00

Простіше заздалегідь записати рядок в пам’ять кодів, а потім скористатись функцією SENDSTRING:

STRING:   DB   'This string is in CODE memory', NL, CR, ENDL
...
      MOV   DPTR, #STRING
      CALL  SENDSTRING
...
;____________________________________________________________________
                             ; SENDSTRING
                             
SENDSTRING:   ; пересилання ASCII рядка до UART починаючи з значення
        ; DPTR та закінчуючи нульовим (0) значенням

    PUSH  ACC
    PUSH  B
    CLR   A
    MOV   B,A
IO0010: MOV   A,B
    INC   B
    MOVC  A,@A+DPTR
    JZ   IO0020
    CALL  SENDCHAR
    JMP   IO0010
IO0020: POP   B
    POP   ACC

    RET

В коді також наведені приклади використання корисних функцій, які можуть знадобитись при роботі з UART.
На скріншоті рядок A - 41 виведений за допомогою функцій SENDCHAR та SENDVAL. За допомогою функції SENDVAL можна вивести реальне шістнадцяткове число без його перетворення на символ. Ця функція розбиває байт на два числа і надсилає на вивід ASCII-код символу, що відповідає кожному із цих чисел.

В наступному рядку A - 31, показаний приклад роботи функції HEX2ASCII. Функція аналізує другу цифру ASCII-коду символу та повертає ASCII-код для цієї цифри. ASCII-код літери A - це 41h, HEX2ASCII візьме 01h та поверне код 31h, що відповідає символу '1'.

В рядку C X - 0C FF показаний приклад роботи функції ASCII2HEX. Функція ASCII2HEX проаналізувала ASCII-код символу C (43h) і повернула відповідну шістнадцяткову цифру 0Ch. Оскільки символу X немає в шістнадцятковій системі, функція повернула FF, що свідчить про помилку.

Наступний рядок 4 - 34 показує роботу GETCHAR. Ця функція повертає 1 символ із вводу. В цьому випадку ми ввели 4. Спочатку ми вивели просто символ '4', а потім іще вивели ASCII-код цього символу.

Останній рядок 34 - 4 демонструє роботу функції GETVAL. Яка має зворотню дію. Ми вводимо ASCII-код символу, а вона повертає цей символ.

Дякую Вам за увагу!