1

Тема: [FASM] Реверс ApLib 1.1.0 та "example\appack.c" на ассемблері

Приклад "урізаної" бібліотеки пакування виконавчих файлів ApLib v1.1.0, за рахунок видалення копірайтів та таблиці ініціалізації у crc32.

aplib.asm

;  INFO: aP_pack, func_1..._9 - реверс

  SIGN = 'SIGN'

;  =========================================================
;    size_t aP_pack( const void *source,
;            void *destination,
;            size_t length,
;            void *workmem,
;            int (*callback)(size_t, size_t, size_t, void *),
;            void *cbparam );
;  =========================================================
proc aP_pack
  var_42C     = -42Ch
  source     = 4
  destination   = 8
  length     = 0Ch
  workmem     = 10h
  callback    = 14h
  cbparam     = 18h


  mov eax, [esp + length]
  sub esp, 42Ch
  test eax, eax
  jnz short @f
  add esp, 42Ch
  retn 18h

@@: mov ecx, [esp + 42Ch + cbparam]
  mov edx, [esp + 42Ch + callback]
  push ecx
  mov ecx, [esp + 430h + source]
  push edx
  push eax
  mov eax, [esp + 438h + destination]
  push eax
  mov eax, [esp + 43Ch + workmem]
  push ecx
  lea ecx, [esp + 440h + var_42C]
  call func_1
  add esp, 42Ch

  retn 18h
endp


proc func_1
  var_40     = -40h
  var_3C     = -3Ch
  var_38     = -38h
  var_34     = -34h
  var_30     = -30h
  var_2C     = -2Ch
  var_28     = -28h
  var_24     = -24h
  var_20     = -20h
  var_1C     = -1Ch
  var_18     = -18h
  var_14     = -14h
  var_10     = -10h
  var_C      = -0Ch
  var_8      = -8
  var_4      = -4
  source     = 8
  destination   = 0Ch
  length     = 10h
  callback    = 14h
  cbparam     = 18h

  push ebp
  mov ebp, esp
  and esp, 0FFFFFFF8h
  sub esp, 44h
  cmp dword[ebp + length], 0
  push ebx
  push esi
  push edi
  mov esi, ecx
  jnz short @f
  xor eax, eax
  pop edi
  pop esi
  pop ebx
  mov esp, ebp
  pop ebp
  retn 14h

@@: mov ecx, [ebp + source]
  test ecx, ecx
  jnz short loc_10001982

loc_10001976:
  or eax, -1
  pop edi
  pop esi
  pop ebx
  mov esp, ebp
  pop ebp
  retn 14h

loc_10001982:
  mov edx, [ebp + destination]
  test edx, edx
  jz short loc_10001976
  test eax, eax
  jz short loc_10001976
  mov [esi], ecx
  dec ecx
  lea ebx, [eax + 5A018h]
  mov [esi + 420h], ecx
  mov [esi + 10h], eax
  xor eax, eax
  mov ecx, 10000h
  mov edi, ebx
  mov [esi + 4], edx
  rep stosd
  lea edx, [esi + 14h]
  mov eax, 100h

loc_100019B5:
  mov [edx], ebx
  add edx, 4
  add ebx, 400h
  dec eax
  jnz short loc_100019B5
  mov eax, [esi]
  mov edx, [esi + 10h]
  mov edi, [esi + 4]
  xor ebx, ebx
  mov [esi + 418h], eax
  mov [edx], ebx
  mov dl, [eax]
  inc eax
  mov [esi], eax
  mov eax, [ebp + length]
  mov ecx, 1
  dec eax
  mov [edi], dl
  inc edi
  mov [esp + 50h + var_38], ebx
  mov [esp + 50h + var_3C], ebx
  mov dword [esi + 424h], -1
  mov [esp + 50h + var_30], ebx
  mov [esi + 414h], ecx
  mov [esi + 41Ch], ebx
  mov [esi + 428h], ebx
  mov [esi + 4], edi
  mov dword[esp + 50h + var_2C], -1
  mov [esi + 0Ch], ecx
  mov [esp + 50h + var_40], ecx
  mov [esp + 50h + var_24], eax
  cmp eax, ecx
  jbe loc_10001FFC
  lea esp, [esp + 0]

loc_10001A30:
  cmp dword[ebp + callback], 0
  jz short loc_10001A66
  mov eax, [esp + 50h + var_30]
  inc eax
  mov [esp + 50h + var_30], eax
  test eax, 0FFFh
  jnz short loc_10001A66
  mov ecx, [esi + 4]
  mov eax, [ebp + cbparam]
  sub ecx, [ebp + destination]
  mov edx, [esi]
  sub edx, [ebp + source]
  push eax
  mov eax, [ebp + length]
  push ecx
  push edx
  push eax
  call dword[ebp + callback]
  test eax, eax
  jz loc_10001976

loc_10001A66:
  mov ecx, [esp + 50h + var_2C]
  cmp [esp + 50h + var_40], ecx
  jnz short loc_10001A82
  mov edx, [esp + 50h + var_8]
  mov eax, [esp + 50h + var_4]
  mov [esp + 50h + var_20], edx
  mov [esp + 50h + var_1C], eax
  jmp short loc_10001A9A

loc_10001A82:
  mov eax, [esp + 50h + var_40]
  mov ecx, [ebp + length]
  mov edx, [esi]
  sub ecx, eax
  push ecx
  push eax
  push edx
  lea eax, [esp + 5Ch + var_20]
  push eax
  call func_2

loc_10001A9A:
  cmp dword[esp + 50h + var_20], 2
  jl loc_10001E35
  mov eax, [esi + 424h]
  cmp [esp + 50h + var_1C], eax
  jnz short loc_10001B15
  cmp ebx, 1
  jbe loc_10001C18
  mov edi, [esp + 50h + var_14]
  cmp edi, eax
  jz loc_10001C18
  mov ecx, [esp + 50h + var_40]
  mov eax, [esp + 50h + var_3C]
  sub ecx, ebx
  push ebx
  push ecx
  call func_5
  mov [esp + 58h + var_28], eax
  add esp, 8
  mov ecx, ebx
  mov eax, edi
  mov edx, esi
  call func_4
  cmp eax, [esp + 50h + var_28]
  jge loc_10001C18
  mov eax, edi
  cmp eax, 500h
  jl short loc_10001B05
  cmp ebx, 2
  jz loc_10001C18

loc_10001B05:
  cmp eax, 7D00h
  jl short loc_10001B15
  cmp ebx, 3
  jz loc_10001C18

loc_10001B15:
  mov eax, [esp + 50h + var_40]
  mov edi, [ebp + length]
  sub edi, eax
  inc eax
  lea edx, [edi-1]
  push edx
  push eax
  mov eax, [esi]
  inc eax
  push eax
  lea ecx, [esp + 5Ch + var_8]
  push ecx
  mov [esp + 60h + var_28], edi
  call func_2
  mov eax, [esp + 50h + var_40]
  inc eax
  push ebx
  mov [esp + 54h + var_2C], eax
  push esi
  lea ecx, [esp + 58h + var_8]
  lea eax, [esp + 58h + var_20]
  call func_3
  mov [esp + 50h + var_34], eax
  test ebx, ebx
  jnz short loc_10001B99
  mov ecx, [esp + 50h + var_8]
  cmp ecx, [esp + 50h + var_20]
  jge short loc_10001B99
  mov eax, [esp + 50h + var_4]
  mov edx, esi
  call func_4
  mov edx, [esp + 50h + var_40]
  mov edi, eax
  mov eax, [esi]
  push 1
  push edx
  call func_5
  mov ecx, [esp + 58h + var_20]
  lea edi, [edi + eax + 1]
  mov eax, [esp + 58h + var_1C]
  add esp, 8
  mov edx, esi
  call func_4
  cmp edi, eax
  mov edi, [esp + 50h + var_28]
  jg short loc_10001BA4

loc_10001B99:
  cmp dword[esp + 50h + var_34], 0
  jnz loc_10001E14

loc_10001BA4:
  cmp dword[esp + 50h + var_20], 2
  jle short loc_10001C18
  mov ecx, [esp + 50h + var_40]
  mov edx, [esi]
  lea eax, [edi-2]
  push eax
  add ecx, 2
  push ecx
  add edx, 2
  push edx
  lea eax, [esp + 5Ch + var_10]
  push eax
  call func_2
  push ebx
  push esi
  lea ecx, [esp + 58h + var_10]
  lea eax, [esp + 58h + var_20]
  call func_6
  test eax, eax
  jnz loc_10001E14
  cmp dword[esp + 50h + var_20], 3
  jle short loc_10001C18
  mov ecx, [esp + 50h + var_40]
  mov edx, [esi]
  add edi, 0FFFFFFFDh
  push edi
  add ecx, 3
  push ecx
  add edx, 3
  push edx
  lea eax, [esp + 5Ch + var_10]
  push eax
  call func_2
  push ebx
  push esi
  lea ecx, [esp + 58h + var_10]
  lea eax, [esp + 58h + var_20]
  call func_6
  test eax, eax
  jnz loc_10001E14

loc_10001C18:
  test ebx, ebx
  jz loc_10001D5E
  cmp ebx, 1
  jbe loc_10001D41
  mov edi, [esp + 50h + var_40]
  mov eax, ebx
  sub eax, edi
  add eax, [ebp + length]
  cmp eax, ebx
  jbe short loc_10001C3A
  mov eax, ebx

loc_10001C3A:
  push eax
  mov eax, [esp + 54h + var_3C]
  sub edi, ebx
  push edi
  push eax
  lea ecx, [esp + 5Ch + var_10]
  push ecx
  mov [esp + 60h + var_38], edi
  call func_2
  cmp [esp + 50h + var_10], ebx
  jb short loc_10001C8B
  mov eax, [esp + 50h + var_C]
  mov ecx, ebx
  mov edx, esi
  call func_4
  mov edi, eax
  mov eax, [esp + 50h + var_14]
  mov ecx, ebx
  mov edx, esi
  call func_4
  cmp eax, edi
  mov edi, [esp + 50h + var_38]
  jle short loc_10001C8B
  mov edx, [esp + 50h + var_C]
  mov eax, [esp + 50h + var_10]
  mov [esp + 50h + var_14], edx
  mov [esp + 50h + var_18], eax

loc_10001C8B:
  mov eax, [esp + 50h + var_3C]
  push ebx
  push edi
  call func_5
  mov [esp + 58h + var_28], eax
  mov eax, [esp + 58h + var_14]
  add esp, 8
  mov ecx, ebx
  mov edx, esi
  call func_4
  mov edi, eax
  cmp edi, [esp + 50h + var_28]
  jge short loc_10001D22
  mov ecx, [esp + 50h + var_1C]
  cmp ecx, [esi + 424h]
  jnz short loc_10001CEB
  mov eax, ecx
  mov ecx, [esp + 50h + var_20]
  inc eax
  mov edx, esi
  call func_4
  mov ecx, [esp + 50h + var_20]
  add eax, edi
  mov [esp + 50h + var_34], eax
  mov eax, [esp + 50h + var_1C]
  mov edx, esi
  call func_4
  add eax, [esp + 50h + var_28]
  cmp eax, [esp + 50h + var_34]
  jle short loc_10001D22

loc_10001CEB:
  mov eax, [esp + 50h + var_14]
  cmp eax, [esi + 424h]
  jnz short loc_10001D00
  cmp dword [esi + 428h], 0
  jz short loc_10001D18

loc_10001D00:
  cmp eax, 500h
  jl short loc_10001D0C
  cmp ebx, 2
  jz short loc_10001D22

loc_10001D0C:
  cmp eax, 7D00h
  jl short loc_10001D18
  cmp ebx, 3
  jz short loc_10001D22

loc_10001D18:
  push ebx
  mov ebx, eax
  call func_8
  jmp short loc_10001D52

loc_10001D22:
  mov edx, [esp + 50h + var_40]
  mov edi, [esp + 50h + var_3C]
  sub edx, ebx
  push edx
  mov eax, esi
  call func_7
  inc dword[esp + 50h + var_3C]
  dec ebx
  jnz short loc_10001D22
  mov [esp + 50h + var_38], ebx
  jmp short loc_10001D5E

loc_10001D41:
  mov eax, [esp + 50h + var_40]
  mov edi, [esp + 50h + var_3C]
  dec eax
  push eax
  mov eax, esi
  call func_7

loc_10001D52:
  mov dword[esp + 50h + var_38], 0
  mov ebx, [esp + 50h + var_38]

loc_10001D5E:
  mov eax, [esp + 50h + var_20]
  cmp eax, 3
  jg loc_10001DEE
  mov ecx, [esp + 50h + var_40]
  push eax
  mov eax, [esi]
  push ecx
  call func_5
  mov ecx, [esp + 58h + var_20]
  mov edi, eax
  mov eax, [esp + 58h + var_1C]
  add esp, 8
  mov edx, esi
  call func_4
  cmp eax, edi
  jg short loc_10001DBA
  mov eax, [esp + 50h + var_1C]
  cmp eax, [esi + 424h]
  jnz short loc_10001DA5
  cmp dword [esi + 428h], 0
  jz short loc_10001DEE

loc_10001DA5:
  cmp eax, 500h
  jl short loc_10001DB3
  cmp dword[esp + 50h + var_20], 2
  jz short loc_10001DBA

loc_10001DB3:
  cmp eax, 7D00h
  jl short loc_10001DEE

loc_10001DBA:
  mov eax, [esp + 50h + var_20]
  mov [esp + 50h + var_34], eax
  test eax, eax
  jz short loc_10001DDC

loc_10001DC6:
  mov edx, [esp + 50h + var_40]
  mov edi, [esi]
  push edx
  mov eax, esi
  call func_7
  inc dword [esi]
  dec dword[esp + 50h + var_34]
  jnz short loc_10001DC6

loc_10001DDC:
  mov eax, [esp + 50h + var_40]
  mov ecx, [esp + 50h + var_20]
  lea edx, [eax + ecx-1]
  mov [esp + 50h + var_40], edx
  jmp short loc_10001E50

loc_10001DEE:
  mov eax, [esp + 50h + var_20]
  mov ebx, [esp + 50h + var_1C]
  push eax
  call func_8
  mov eax, [esp + 50h + var_20]
  mov ecx, [esp + 50h + var_40]
  add [esi], eax
  mov ebx, [esp + 50h + var_38]
  lea edx, [ecx + eax-1]
  mov [esp + 50h + var_40], edx
  jmp short loc_10001E50

loc_10001E14:
  test ebx, ebx
  jnz short loc_10001E2E
  mov eax, [esp + 50h + var_20]
  mov ecx, [esp + 50h + var_1C]
  mov edx, [esi]
  mov [esp + 50h + var_18], eax
  mov [esp + 50h + var_14], ecx
  mov [esp + 50h + var_3C], edx

loc_10001E2E:
  inc ebx
  mov [esp + 50h + var_38], ebx
  jmp short loc_10001E4E

loc_10001E35:
  test ebx, ebx
  jz short loc_10001E40
  inc ebx
  mov [esp + 50h + var_38], ebx
  jmp short loc_10001E4E

loc_10001E40:
  mov eax, [esp + 50h + var_40]
  mov edi, [esi]
  push eax
  mov eax, esi
  call func_7

loc_10001E4E:
  inc dword [esi]

loc_10001E50:
  test ebx, ebx
  jz loc_10001F4D
  cmp ebx, [esp + 50h + var_18]
  jnz loc_10001F4D
  mov edi, [esp + 50h + var_40]
  mov eax, ebx
  sub eax, edi
  add eax, [ebp + length]
  cmp eax, ebx
  jbe short loc_10001E73
  mov eax, ebx

loc_10001E73:
  push eax
  mov eax, [esp + 54h + var_3C]
  sub edi, ebx
  push edi
  push eax
  lea ecx, [esp + 5Ch + var_10]
  push ecx
  mov [esp + 60h + var_38], edi
  call func_2
  cmp [esp + 50h + var_10], ebx
  jb short loc_10001EC4
  mov eax, [esp + 50h + var_C]
  mov ecx, ebx
  mov edx, esi
  call func_4
  mov edi, eax
  mov eax, [esp + 50h + var_14]
  mov ecx, ebx
  mov edx, esi
  call func_4
  cmp eax, edi
  mov edi, [esp + 50h + var_38]
  jle short loc_10001EC4
  mov edx, [esp + 50h + var_C]
  mov eax, [esp + 50h + var_10]
  mov [esp + 50h + var_14], edx
  mov [esp + 50h + var_18], eax

loc_10001EC4:
  mov eax, [esp + 50h + var_3C]
  push ebx
  push edi
  call func_5
  mov edi, eax
  mov eax, [esp + 58h + var_14]
  add esp, 8
  mov ecx, ebx
  mov edx, esi
  call func_4
  cmp eax, edi
  jge short loc_10001F30
  mov eax, [esp + 50h + var_14]
  cmp eax, [esi + 424h]
  jnz short loc_10001EFA
  cmp dword [esi + 428h], 0
  jz short loc_10001F12

loc_10001EFA:
  cmp eax, 500h
  jl short loc_10001F06
  cmp ebx, 2
  jz short loc_10001F30

loc_10001F06:
  cmp eax, 7D00h
  jl short loc_10001F12
  cmp ebx, 3
  jz short loc_10001F30

loc_10001F12:
  push ebx
  mov ebx, eax
  call func_8
  mov dword[esp + 50h + var_38], 0
  mov ebx, [esp + 50h + var_38]
  jmp short loc_10001F4D
  jmp short loc_10001F30
  align 10h

loc_10001F30:
  mov ecx, [esp + 50h + var_40]
  mov edi, [esp + 50h + var_3C]
  sub ecx, ebx
  push ecx
  mov eax, esi
  call func_7
  inc dword[esp + 50h + var_3C]
  dec ebx
  jnz short loc_10001F30
  mov [esp + 50h + var_38], ebx

loc_10001F4D:
  mov eax, [esp + 50h + var_40]
  inc eax
  mov [esp + 50h + var_40], eax
  cmp eax, [esp + 50h + var_24]
  jb loc_10001A30
  test ebx, ebx
  jz loc_10001FFC
  cmp ebx, 1
  jbe short loc_10001FEB
  mov edx, eax
  mov eax, [esp + 50h + var_3C]
  sub edx, ebx
  push ebx
  push edx
  call func_5
  mov edi, eax
  mov eax, [esp + 58h + var_14]
  add esp, 8
  mov ecx, ebx
  mov edx, esi
  call func_4
  cmp eax, edi
  jg short loc_10001FD0
  mov eax, [esp + 50h + var_14]
  cmp eax, [esi + 424h]
  jnz short loc_10001FA7
  cmp dword [esi + 428h], 0
  jz short loc_10001FBF

loc_10001FA7:
  cmp eax, 500h
  jl short loc_10001FB3
  cmp ebx, 2
  jz short loc_10001FD0

loc_10001FB3:
  cmp eax, 7D00h
  jl short loc_10001FBF
  cmp ebx, 3
  jz short loc_10001FD0

loc_10001FBF:
  push ebx
  mov ebx, eax
  call func_8
  jmp short loc_10001FFC
  align 10h

loc_10001FD0:
  mov eax, [esp + 50h + var_40]
  mov edi, [esp + 50h + var_3C]
  sub eax, ebx
  push eax
  mov eax, esi
  call func_7
  inc dword[esp + 50h + var_3C]
  dec ebx
  jnz short loc_10001FD0
  jmp short loc_10001FFC

loc_10001FEB:
  mov ecx, [esp + 50h + var_40]
  mov edi, [esp + 50h + var_3C]
  dec ecx
  push ecx
  mov eax, esi
  call func_7

loc_10001FFC:
  mov edx, [ebp + length]
  cmp [esp + 50h + var_40], edx
  jnb short loc_10002022
  mov ebx, [esp + 50h + var_40]
  lea esp, [esp + 0]

loc_10002010:
  mov edi, [esi]
  push ebx
  mov eax, esi
  call func_7
  inc dword [esi]
  inc ebx
  cmp ebx, [ebp + length]
  jb loc_10002010

loc_10002022:
  or edi, -1
  add [esi + 0Ch], edi
  lea ecx, [edi + 9]
  jnz short loc_1000203A
  mov eax, [esi + 4]
  mov [esi + 8], eax
  inc eax
  mov [esi + 0Ch], ecx
  mov [esi + 4], eax

loc_1000203A:
  mov eax, [esi + 8]
  mov dl, [eax]
  add dl, dl
  inc dl
  add [esi + 0Ch], edi
  mov [eax], dl
  jnz short loc_10002057
  mov eax, [esi + 4]
  mov [esi + 8], eax
  inc eax
  mov [esi + 0Ch], ecx
  mov [esi + 4], eax

loc_10002057:
  mov eax, [esi + 8]
  mov dl, [eax]
  add dl, dl
  inc dl
  add [esi + 0Ch], edi
  mov [eax], dl
  jnz short loc_10002074
  mov eax, [esi + 4]
  mov [esi + 8], eax
  inc eax
  mov [esi + 0Ch], ecx
  mov [esi + 4], eax

loc_10002074:
  mov eax, [esi + 8]
  mov ecx, [esi + 4]
  shl byte [eax], 1
  mov byte [ecx], 0
  lea edx, [ecx + 1]
  mov ecx, [esi + 0Ch]
  dec ecx
  shl byte [eax], cl
  mov eax, [ebp + callback]
  mov [esi + 4], edx
  test eax, eax
  jz short loc_100020B5
  sub edx, [ebp + destination]
  mov ecx, [ebp + cbparam]
  push ecx
  mov ecx, [ebp + length]
  push edx
  mov edx, [esi]
  sub edx, [ebp + source]
  push edx
  push ecx
  call eax
  test eax, eax
  jnz short loc_100020B5
  mov eax, edi
  pop edi
  pop esi
  pop ebx
  mov esp, ebp
  pop ebp
  retn 14h

loc_100020B5:
  mov eax, [esi + 4]
  sub eax, [ebp + destination]
  pop edi
  pop esi
  pop ebx
  mov esp, ebp
  pop ebp
  retn 14h
  endp


proc func_2
  var_14 = -14h
  var_10 = -10h
  var_C = -0Ch
  var_8 = -8
  var_4 = -4
  arg_0 = 4
  arg_4 = 8
  arg_8 = 0Ch
  arg_C = 10h

  sub esp, 14h
  xor eax, eax
  push ebx
  mov [esp + 18h + var_14], eax
  mov [esp + 18h + var_10], eax
  mov eax, [esi + 418h]
  push ebp
  push edi
  cmp eax, [esp + 20h + arg_4]
  jnb short loc_10001759
  mov ecx, [esi + 414h]
  mov edi, [esi + 41Ch]
  lea edx, [ecx + 16800h]
  mov [esp + 20h + var_C], edx

loc_100016F2:
  cmp [esp + 20h + var_C], ecx
  jbe short loc_10001708
  mov edx, ecx
  sub edx, edi
  cmp ecx, edi
  ja short loc_1000170A
  add edx, 16800h
  jmp short loc_1000170A

loc_10001708:
  xor edx, edx

loc_1000170A:
  movzx ebx, byte [eax]
  movzx ebp, byte [eax + 1]
  mov ebx, [esi + ebx*4 + 14h]
  mov ebp, [ebx + ebp*4]
  mov ebx, [esi + 10h]
  inc dword[esp + 20h + var_C]
  mov [ebx + edx*4], ebp
  movzx edx, byte [eax]
  mov edx, [esi + edx*4 + 14h]
  movzx ebx, byte [eax + 1]
  mov [edx + ebx*4], ecx
  inc ecx
  mov edx, ecx
  inc eax
  sub edx, edi
  mov [esi + 414h], ecx
  mov [esi + 418h], eax
  cmp edx, 16800h
  jbe short loc_10001753
  lea edi, [ecx-1]
  mov [esi + 41Ch], edi

loc_10001753:
  cmp eax, [esp + 20h + arg_4]
  jb short loc_100016F2

loc_10001759:
  mov eax, [esp + 20h + arg_C]
  mov ebx, 16700h
  cmp eax, ebx
  jbe short loc_1000176C
  mov [esp + 20h + arg_C], ebx
  jmp short loc_10001775

loc_1000176C:
  cmp eax, 1
  jbe loc_10001936

loc_10001775:
  mov ebp, [esp + 20h + arg_4]
  movzx eax, byte [ebp + 0]
  movzx ecx, byte [ebp + 1]
  mov edx, [esi + eax*4 + 14h]
  mov edi, [edx + ecx*4]
  test edi, edi
  jz loc_10001936
  mov edx, [esi + 420h]
  lea ecx, [edx + edi]
  mov dword[esp + 20h + var_8], 800h
  cmp ecx, ebp
  jb short loc_100017DE

loc_100017A5:
  test edi, edi
  jz short loc_100017DE
  lea eax, [edi + 16800h]
  cmp eax, [esi + 414h]
  jbe short loc_100017CF
  mov eax, [esi + 41Ch]
  cmp edi, eax
  jbe short loc_100017C5
  sub edi, eax
  jmp short loc_100017D1

loc_100017C5:
  sub edi, eax
  add edi, 16800h
  jmp short loc_100017D1

loc_100017CF:
  xor edi, edi

loc_100017D1:
  mov ecx, [esi + 10h]
  mov edi, [ecx + edi*4]
  lea ecx, [edx + edi]
  cmp ecx, ebp
  jnb short loc_100017A5

loc_100017DE:
  cmp [esp + 20h + arg_8], ebx
  jbe short loc_100017E8
  mov [esp + 20h + arg_8], ebx

loc_100017E8:
  test edi, edi
  jz loc_10001936
  jmp short loc_100017F6

loc_100017F2:
  mov ebp, [esp + 20h + arg_4]

loc_100017F6:
  mov eax, ebp
  sub eax, ecx
  mov [esp + 20h + var_C], eax
  cmp eax, [esp + 20h + arg_8]
  ja loc_10001936
  mov eax, [esp + 20h + var_14]
  mov dl, [ecx + eax]
  cmp dl, [eax + ebp]
  mov edx, [esp + 20h + var_C]
  mov ebx, 2
  jz short loc_10001829
  cmp edx, [esi + 424h]
  jnz loc_100018E8

loc_10001829:
  mov eax, [esp + 20h + arg_C]
  cmp eax, 2
  jbe short loc_10001851
  lea edx, [ebp + 2]
  mov ebp, ecx
  sub ebp, [esp + 20h + arg_4]
  jmp short loc_10001840
  align 10h

loc_10001840:
  mov cl, [edx + ebp]
  cmp cl, [edx]
  jnz short loc_1000184D
  inc ebx
  inc edx
  cmp ebx, eax
  jb short loc_10001840

loc_1000184D:
  mov edx, [esp + 20h + var_C]

loc_10001851:
  cmp ebx, eax
  jz loc_1000192E
  mov ebp, [esp + 20h + var_14]
  cmp ebx, ebp
  jbe short loc_1000189C
  mov eax, edx
  mov ecx, ebx
  mov edx, esi
  call func_4
  mov ecx, [esp + 20h + var_14]
  mov ebp, eax
  mov eax, [esp + 20h + var_10]
  mov edx, esi
  call func_4
  sub ebp, eax
  add ebp, ebp
  mov eax, 4EC4EC4Fh
  imul ebp
  sar edx, 2
  mov eax, edx
  shr eax, 1Fh
  add eax, edx
  add eax, [esp + 20h + var_14]
  cmp ebx, eax
  jbe short loc_100018E8
  jmp short loc_100018DC

loc_1000189C:
  cmp edx, [esi + 424h]
  jnz short loc_100018E8
  mov eax, edx
  mov ecx, ebx
  mov edx, esi
  call func_4
  mov [esp + 20h + var_4], eax
  mov eax, [esp + 20h + var_10]
  mov ecx, ebp
  mov edx, esi
  call func_4
  mov ecx, eax
  sub ecx, [esp + 20h + var_4]
  mov eax, 2AAAAAABh
  imul ecx
  mov eax, edx
  shr eax, 1Fh
  add eax, edx
  add eax, ebx
  cmp eax, [esp + 20h + var_14]
  jb short loc_100018E8

loc_100018DC:
  mov ecx, [esp + 20h + var_C]
  mov [esp + 20h + var_14], ebx
  mov [esp + 20h + var_10], ecx

loc_100018E8:
  lea edx, [edi + 16800h]
  cmp edx, [esi + 414h]
  jbe short loc_1000190E
  mov eax, [esi + 41Ch]
  cmp edi, eax
  jbe short loc_10001904
  sub edi, eax
  jmp short loc_10001910

loc_10001904:
  sub edi, eax
  add edi, 16800h
  jmp short loc_10001910

loc_1000190E:
  xor edi, edi

loc_10001910:
  mov eax, [esi + 10h]
  mov edi, [eax + edi*4]
  mov ecx, [esi + 420h]
  add ecx, edi
  dec dword[esp + 20h + var_8]
  jz short loc_10001936
  test edi, edi
  jnz loc_100017F2
  jmp short loc_10001936

loc_1000192E:
  mov [esp + 20h + var_10], edx
  mov [esp + 20h + var_14], ebx

loc_10001936:
  mov eax, [esp + 20h + arg_0]
  mov ecx, [esp + 20h + var_14]
  mov edx, [esp + 20h + var_10]
  pop edi
  pop ebp
  mov [eax], ecx
  mov [eax + 4], edx
  pop ebx
  add esp, 14h
  retn 10h
endp


proc func_3
  var_4 = -4
  arg_0 = 4
  arg_4 = 8

  push ecx
  mov edx, [esp + 4 + arg_0]
  push ebx
  mov ebx, [eax]
  push ebp
  push esi
  mov esi, [eax + 4]
  push edi
  mov edi, ecx
  mov ecx, ebx
  mov eax, esi
  call func_4
  mov ebp, [edi]
  mov edi, [edi + 4]
  mov edx, [esp + 14h + arg_0]
  mov [esp + 14h + var_4], eax
  mov ecx, ebp
  mov eax, edi
  call func_4
  mov ecx, eax
  mov dword[esp + 14h + arg_0], 0
  cmp edi, esi
  jl short loc_100021B2
  mov edx, [esp + 14h + var_4]
  sub edx, ecx
  add edx, edx
  mov eax, 38E38E39h
  imul edx
  sar edx, 1
  mov eax, edx
  shr eax, 1Fh
  add eax, edx
  add eax, ebp
  cmp ebx, eax
  jge short loc_100021CF
  mov eax, 1
  jmp short loc_100021D3

loc_100021B2:
  mov eax, [esp + 14h + var_4]
  sub eax, ecx
  cdq
  and edx, 3
  add eax, edx
  sar eax, 2
  add eax, ebp
  cmp ebx, eax
  jge short loc_100021CF
  mov dword[esp + 14h + arg_0], 1

loc_100021CF:
  mov eax, [esp + 14h + arg_0]

loc_100021D3:
  cmp dword[esp + 14h + arg_4], 0
  jbe short loc_100021E9
  cmp ebp, ebx
  jl short loc_100021E9
  cmp ecx, [esp + 14h + var_4]
  jge short loc_100021E9
  mov eax, 1

loc_100021E9:
  pop edi
  pop esi
  pop ebp
  pop ebx
  pop ecx
  retn 8
endp


proc func_4
  cmp eax, 80h
  jnb short loc_1000137F
  cmp ecx, 4
  jnb short loc_1000137F
  cmp eax, [edx + 424h]
  jz short loc_100013EC
  neg eax
  sbb eax, eax
  and eax, 6
  add eax, 5
  retn

loc_1000137F:
  cmp eax, [edx + 424h]
  jz short loc_100013EC
  cmp eax, 80h
  jnb short loc_10001393
  sub ecx, 2
  jmp short loc_100013A3

loc_10001393:
  cmp eax, 500h
  jb short loc_100013A3
  dec ecx
  cmp eax, 7D00h
  jb short loc_100013A3
  dec ecx

loc_100013A3:
  shr eax, 8
  add eax, 3
  cmp eax, 2
  jge short loc_100013B5
  mov edx, 64h
  jmp short loc_100013C7

loc_100013B5:
  xor edx, edx
  shr eax, 1
  jz short loc_100013C7
  jmp short loc_100013C0
  align 10h

loc_100013C0:
  add edx, 2
  shr eax, 1
  jnz short loc_100013C0

loc_100013C7:
  cmp ecx, 2
  jge short loc_100013D6
  mov eax, 64h
  lea eax, [eax + edx + 0Ah]
  retn

loc_100013D6:
  xor eax, eax
  shr ecx, 1
  jz short loc_100013E7
  lea esp, [esp + 0]

loc_100013E0:
  add eax, 2
  shr ecx, 1
  jnz short loc_100013E0

loc_100013E7:
  lea eax, [eax + edx + 0Ah]
  retn

loc_100013EC:
  cmp ecx, 2
  jge short loc_100013FA
  mov eax, 64h
  add eax, 4
  retn

loc_100013FA:
  xor eax, eax
  shr ecx, 1
  jz short loc_10001407

loc_10001400:
  add eax, 2
  shr ecx, 1
  jnz short loc_10001400

loc_10001407:
  add eax, 4
  retn
endp


proc func_5
  arg_0 = 4
  arg_4 = 8

  push ebx
  push ebp
  mov ebp, [esp + 8 + arg_0]
  push esi
  push edi
  mov edi, eax
  xor eax, eax
  cmp ebp, 0Fh
  jbe short loc_100010D6
  mov ebp, 0Fh

loc_100010D6:
  mov esi, edi
  sub esi, ebp
  lea ebx, [ebx + 0]

loc_100010E0:
  mov bl, [edi]
  test bl, bl
  jz short loc_10001105
  mov ecx, ebp
  mov edx, esi
  lea ebx, [ebx + 0]

loc_100010F0:
  cmp [edx], bl
  jz short loc_100010F8
  inc edx
  dec ecx
  jnz short loc_100010F0

loc_100010F8:
  xor edx, edx
  test ecx, ecx
  setz dl
  lea eax, [eax + edx*2 + 7]
  jmp short loc_10001108

loc_10001105:
  add eax, 7

loc_10001108:
  inc edi
  inc esi
  dec dword[esp + 10h + arg_4]
  jnz short loc_100010E0
  pop edi
  pop esi
  pop ebp
  pop ebx
  retn
endp


proc func_6
  var_4 = -4
  arg_0 = 4
  arg_4 = 8

  push ecx
  mov edx, [esp + 4 + arg_0]
  push ebx
  mov ebx, [eax]
  push ebp
  push esi
  mov esi, [eax + 4]
  push edi
  mov edi, ecx
  mov ecx, ebx
  mov eax, esi
  call func_4
  mov ebp, [edi]
  mov edi, [edi + 4]
  mov edx, [esp + 14h + arg_0]
  mov [esp + 14h + var_4], eax
  mov ecx, ebp
  mov eax, edi
  call func_4
  mov ecx, eax
  mov dword[esp + 14h + arg_0], 0
  cmp edi, esi
  jl short loc_10002259
  mov eax, [esp + 14h + var_4]
  sub eax, ecx
  cdq
  and edx, 3
  add eax, edx
  sar eax, 2
  add eax, ebp
  cmp ebx, eax
  jge short loc_1000227F
  mov eax, 1
  jmp short loc_10002283

loc_10002259:
  mov edx, [esp + 14h + var_4]
  sub edx, ecx
  add edx, edx
  mov eax, 2E8BA2E9h
  imul edx
  sar edx, 1
  mov eax, edx
  shr eax, 1Fh
  add eax, edx
  add eax, ebp
  cmp ebx, eax
  jge short loc_1000227F
  mov dword[esp + 14h + arg_0], 1

loc_1000227F:
  mov eax, [esp + 14h + arg_0]

loc_10002283:
  cmp dword[esp + 14h + arg_4], 0
  jbe short loc_10002299
  cmp ebp, ebx
  jl short loc_10002299
  cmp ecx, [esp + 14h + var_4]
  jge short loc_10002299
  mov eax, 1

loc_10002299:
  pop edi
  pop esi
  pop ebp
  pop ebx
  pop ecx
  retn 8
endp


proc func_7
  arg_0 = 4

  mov dl, [edi]
  push ebx
  push esi
  mov esi, [esp + 8 + arg_0]
  mov dword [eax + 428h], 0
  test dl, dl
  jz loc_10001295
  cmp esi, 0Fh
  jbe short loc_10001148
  mov esi, 0Fh
  mov [esp + 8 + arg_0], esi

loc_10001148:
  mov ecx, edi
  sub ecx, esi
  lea esp, [esp + 0]

loc_10001150:
  cmp [ecx], dl
  jz short loc_1000118D
  mov esi, [esp + 8 + arg_0]
  dec esi
  inc ecx
  mov [esp + 8 + arg_0], esi
  test esi, esi
  jnz short loc_10001150

loc_10001162:
  dec dword [eax + 0Ch]
  jnz short loc_10001178
  mov ecx, [eax + 4]
  mov [eax + 8], ecx
  inc ecx
  mov dword [eax + 0Ch], 8
  mov [eax + 4], ecx

loc_10001178:
  mov ecx, [eax + 8]
  shl byte [ecx], 1
  mov ecx, [eax + 4]
  mov dl, [edi]
  mov [ecx], dl
  inc ecx
  pop esi
  mov [eax + 4], ecx
  pop ebx
  retn 4

loc_1000118D:
  cmp dword[esp + 8 + arg_0], 0
  jz short loc_10001162
  or esi, -1
  add [eax + 0Ch], esi
  lea edx, [esi + 9]
  jnz short loc_100011AC
  mov ecx, [eax + 4]
  mov [eax + 8], ecx
  inc ecx
  mov [eax + 0Ch], edx
  mov [eax + 4], ecx

loc_100011AC:
  mov ecx, [eax + 8]
  mov bl, [ecx]
  add bl, bl
  inc bl
  add [eax + 0Ch], esi
  mov [ecx], bl
  jnz short loc_100011C9
  mov ecx, [eax + 4]
  mov [eax + 8], ecx
  inc ecx
  mov [eax + 0Ch], edx
  mov [eax + 4], ecx

loc_100011C9:
  mov ecx, [eax + 8]
  mov bl, [ecx]
  add bl, bl
  inc bl
  add [eax + 0Ch], esi
  mov [ecx], bl
  jnz short loc_100011E6
  mov ecx, [eax + 4]
  mov [eax + 8], ecx
  inc ecx
  mov [eax + 0Ch], edx
  mov [eax + 4], ecx

loc_100011E6:
  mov ecx, [eax + 8]
  mov bl, [ecx]
  add bl, bl
  inc bl
  add [eax + 0Ch], esi
  mov [ecx], bl
  jnz short loc_10001203
  mov ecx, [eax + 4]
  mov [eax + 8], ecx
  inc ecx
  mov [eax + 0Ch], edx
  mov [eax + 4], ecx

loc_10001203:
  mov ecx, [eax + 8]
  test byte [esp + 8 + arg_0], dl
  jz short loc_10001216
  mov bl, [ecx]
  add bl, bl
  inc bl
  mov [ecx], bl
  jmp short loc_10001218

loc_10001216:
  shl byte [ecx], 1

loc_10001218:
  add [eax + 0Ch], esi
  jnz short loc_1000122A
  mov ecx, [eax + 4]
  mov [eax + 8], ecx
  inc ecx
  mov [eax + 0Ch], edx
  mov [eax + 4], ecx

loc_1000122A:
  test byte [esp + 8 + arg_0], 4
  mov ecx, [eax + 8]
  jz short loc_1000123E
  mov bl, [ecx]
  add bl, bl
  inc bl
  mov [ecx], bl
  jmp short loc_10001240

loc_1000123E:
  shl byte [ecx], 1

loc_10001240:
  add [eax + 0Ch], esi
  jnz short loc_10001252
  mov ecx, [eax + 4]
  mov [eax + 8], ecx
  inc ecx
  mov [eax + 0Ch], edx
  mov [eax + 4], ecx

loc_10001252:
  test byte [esp + 8 + arg_0], 2
  mov ecx, [eax + 8]
  jz short loc_10001266
  mov bl, [ecx]
  add bl, bl
  inc bl
  mov [ecx], bl
  jmp short loc_10001268

loc_10001266:
  shl byte [ecx], 1

loc_10001268:
  add [eax + 0Ch], esi
  jnz short loc_1000127A
  mov ecx, [eax + 4]
  mov [eax + 8], ecx
  inc ecx
  mov [eax + 0Ch], edx
  mov [eax + 4], ecx

loc_1000127A:
  test byte [esp + 8 + arg_0], 1
  mov eax, [eax + 8]
  jz loc_1000134C
  mov cl, [eax]
  add cl, cl
  inc cl
  pop esi
  mov [eax], cl
  pop ebx
  retn 4

loc_10001295:
  or esi, -1
  add [eax + 0Ch], esi
  lea edx, [esi + 9]
  jnz short loc_100012AD
  mov ecx, [eax + 4]
  mov [eax + 8], ecx
  inc ecx
  mov [eax + 0Ch], edx
  mov [eax + 4], ecx

loc_100012AD:
  mov ecx, [eax + 8]
  mov bl, [ecx]
  add bl, bl
  inc bl
  add [eax + 0Ch], esi
  mov [ecx], bl
  jnz short loc_100012CA
  mov ecx, [eax + 4]
  mov [eax + 8], ecx
  inc ecx
  mov [eax + 0Ch], edx
  mov [eax + 4], ecx

loc_100012CA:
  mov ecx, [eax + 8]
  mov bl, [ecx]
  add bl, bl
  inc bl
  add [eax + 0Ch], esi
  mov [ecx], bl
  jnz short loc_100012E7
  mov ecx, [eax + 4]
  mov [eax + 8], ecx
  inc ecx
  mov [eax + 0Ch], edx
  mov [eax + 4], ecx

loc_100012E7:
  mov ecx, [eax + 8]
  mov bl, [ecx]
  add bl, bl
  inc bl
  add [eax + 0Ch], esi
  mov [ecx], bl
  jnz short loc_10001304
  mov ecx, [eax + 4]
  mov [eax + 8], ecx
  inc ecx
  mov [eax + 0Ch], edx
  mov [eax + 4], ecx

loc_10001304:
  mov ecx, [eax + 8]
  shl byte [ecx], 1
  add [eax + 0Ch], esi
  jnz short loc_1000131B
  mov ecx, [eax + 4]
  mov [eax + 8], ecx
  inc ecx
  mov [eax + 0Ch], edx
  mov [eax + 4], ecx

loc_1000131B:
  mov ecx, [eax + 8]
  shl byte [ecx], 1
  add [eax + 0Ch], esi
  jnz short loc_10001332
  mov ecx, [eax + 4]
  mov [eax + 8], ecx
  inc ecx
  mov [eax + 0Ch], edx
  mov [eax + 4], ecx

loc_10001332:
  mov ecx, [eax + 8]
  shl byte [ecx], 1
  add [eax + 0Ch], esi
  jnz short loc_10001349
  mov ecx, [eax + 4]
  mov [eax + 8], ecx
  inc ecx
  mov [eax + 0Ch], edx
  mov [eax + 4], ecx

loc_10001349:
  mov eax, [eax + 8]

loc_1000134C:
  shl byte [eax], 1
  pop esi
  pop ebx
  retn 4
endp


proc func_8
  arg_0 = 4

  cmp dword [esi + 428h], 0
  push ebp
  push edi
  jz loc_1000153D
  cmp ebx, 80h
  jnb short loc_100014A4
  mov ecx, [esp + 8 + arg_0]
  cmp ecx, 4
  jnb short loc_100014A4
  or ebp, -1
  add [esi + 0Ch], ebp
  lea edx, [ebp + 9]
  jnz short loc_10001448
  mov eax, [esi + 4]
  mov [esi + 8], eax
  inc eax
  mov [esi + 0Ch], edx
  mov [esi + 4], eax

loc_10001448:
  mov edi, [esi + 8]
  mov al, [edi]
  add al, al
  inc al
  add [esi + 0Ch], ebp
  mov [edi], al
  jnz short loc_10001465
  mov eax, [esi + 4]
  mov [esi + 8], eax
  inc eax
  mov [esi + 0Ch], edx
  mov [esi + 4], eax

loc_10001465:
  mov edi, [esi + 8]
  mov al, [edi]
  add al, al
  inc al
  add [esi + 0Ch], ebp
  mov [edi], al
  jnz short loc_10001482
  mov eax, [esi + 4]
  mov [esi + 8], eax
  inc eax
  mov [esi + 0Ch], edx
  mov [esi + 4], eax

loc_10001482:
  mov edi, [esi + 4]
  mov eax, [esi + 8]
  shl byte [eax], 1
  mov dl, bl
  and cl, 1
  add dl, dl
  or cl, dl
  mov [edi], cl
  inc edi
  mov [esi + 4], edi
  pop edi
  mov [esi + 424h], ebx
  pop ebp
  retn 4

loc_100014A4:
  or ebp, -1
  add [esi + 0Ch], ebp
  lea edx, [ebp + 9]
  jnz short loc_100014BC
  mov eax, [esi + 4]
  mov [esi + 8], eax
  inc eax
  mov [esi + 0Ch], edx
  mov [esi + 4], eax

loc_100014BC:
  mov eax, [esi + 8]
  mov cl, [eax]
  add cl, cl
  inc cl
  add [esi + 0Ch], ebp
  mov [eax], cl
  jnz short loc_100014D9
  mov eax, [esi + 4]
  mov [esi + 8], eax
  inc eax
  mov [esi + 0Ch], edx
  mov [esi + 4], eax

loc_100014D9:
  mov eax, [esi + 8]
  shl byte [eax], 1
  mov ecx, ebx
  shr ecx, 8
  add ecx, 2
  mov eax, esi
  call func_9
  mov eax, [esi + 4]
  mov [eax], bl
  inc eax
  mov [esi + 4], eax
  mov [esi + 424h], ebx
  cmp ebx, 80h
  jb loc_10001642
  cmp ebx, 500h
  jb loc_100016AD
  mov eax, 1
  sub [esp + 8 + arg_0], eax
  cmp ebx, 7D00h
  jb loc_100016AD
  sub [esp + 8 + arg_0], eax
  mov ecx, [esp + 8 + arg_0]
  mov eax, esi
  call func_9
  pop edi
  pop ebp
  retn 4

loc_1000153D:
  mov edi, 1
  mov [esi + 428h], edi
  cmp ebx, 80h
  jnb loc_100015DA
  cmp dword[esp + 8 + arg_0], 4
  jnb short loc_100015DA
  cmp ebx, [esi + 424h]
  jz short loc_100015DA
  or ebp, -1
  add [esi + 0Ch], ebp
  lea edx, [edi + 7]
  jnz short loc_1000157B
  mov eax, [esi + 4]
  mov [esi + 8], eax
  inc eax
  mov [esi + 0Ch], edx
  mov [esi + 4], eax

loc_1000157B:
  mov eax, [esi + 8]
  mov cl, [eax]
  add cl, cl
  inc cl
  add [esi + 0Ch], ebp
  mov [eax], cl
  jnz short loc_10001598
  mov eax, [esi + 4]
  mov [esi + 8], eax
  inc eax
  mov [esi + 0Ch], edx
  mov [esi + 4], eax

loc_10001598:
  mov eax, [esi + 8]
  mov cl, [eax]
  add cl, cl
  inc cl
  add [esi + 0Ch], ebp
  mov [eax], cl
  jnz short loc_100015B5
  mov eax, [esi + 4]
  mov [esi + 8], eax
  inc eax
  mov [esi + 0Ch], edx
  mov [esi + 4], eax

loc_100015B5:
  mov eax, [esi + 8]
  shl byte [eax], 1
  mov al, byte [esp + 8 + arg_0]
  mov edi, [esi + 4]
  mov dl, bl
  and al, 1
  add dl, dl
  or al, dl
  mov [edi], al
  inc edi
  mov [esi + 4], edi
  pop edi
  mov [esi + 424h], ebx
  pop ebp
  retn 4

loc_100015DA:
  or ebp, -1
  add [esi + 0Ch], ebp
  lea edx, [ebp + 9]
  jnz short loc_100015F2
  mov eax, [esi + 4]
  mov [esi + 8], eax
  inc eax
  mov [esi + 0Ch], edx
  mov [esi + 4], eax

loc_100015F2:
  mov eax, [esi + 8]
  mov cl, [eax]
  add cl, cl
  inc cl
  add [esi + 0Ch], ebp
  mov [eax], cl
  jnz short loc_1000160F
  mov eax, [esi + 4]
  mov [esi + 8], eax
  inc eax
  mov [esi + 0Ch], edx
  mov [esi + 4], eax

loc_1000160F:
  mov eax, [esi + 8]
  shl byte [eax], 1
  cmp ebx, [esi + 424h]
  jz short loc_1000167F
  mov ecx, ebx
  shr ecx, 8
  add ecx, 3
  mov eax, esi
  call func_9
  mov eax, [esi + 4]
  mov [eax], bl
  inc eax
  mov [esi + 4], eax
  mov [esi + 424h], ebx
  cmp ebx, 80h
  jnb short loc_10001657

loc_10001642:
  sub dword[esp + 8 + arg_0], 2
  mov ecx, [esp + 8 + arg_0]
  mov eax, esi
  call func_9
  pop edi
  pop ebp
  retn 4

loc_10001657:
  cmp ebx, 500h
  jb short loc_100016AD
  sub [esp + 8 + arg_0], edi
  cmp ebx, 7D00h
  jb short loc_100016AD
  sub [esp + 8 + arg_0], edi
  mov ecx, [esp + 8 + arg_0]
  mov eax, esi
  call func_9
  pop edi
  pop ebp
  retn 4

loc_1000167F:
  add [esi + 0Ch], ebp
  jnz short loc_10001691
  mov eax, [esi + 4]
  mov [esi + 8], eax
  inc eax
  mov [esi + 0Ch], edx
  mov [esi + 4], eax

loc_10001691:
  mov eax, [esi + 8]
  shl byte [eax], 1
  add [esi + 0Ch], ebp
  jnz short loc_100016A8
  mov eax, [esi + 4]
  mov [esi + 8], eax
  inc eax
  mov [esi + 0Ch], edx
  mov [esi + 4], eax

loc_100016A8:
  mov eax, [esi + 8]
  shl byte [eax], 1

loc_100016AD:
  mov ecx, [esp + 8 + arg_0]
  mov eax, esi
  call func_9
  pop edi
  pop ebp
  retn 4
endp


proc func_9
  var_4 = -4

  push ecx
  mov edx, [esp + 4 + var_4]
  push esi
  push edi
  xor edi, edi

loc_10001008:
  mov esi, ecx
  and esi, 1
  shr ecx, 1
  inc edi
  lea edx, [esi + edx*2]
  cmp ecx, 1
  ja short loc_10001008
  dec edi
  jz short loc_10001069
  mov esi, [eax + 0Ch]
  mov ecx, [eax + 8]
  push ebx

loc_10001022:
  dec esi
  jnz short loc_10001033
  mov ecx, [eax + 4]
  lea ebx, [ecx + 1]
  mov esi, 8
  mov [eax + 4], ebx

loc_10001033:
  test dl, 1
  jz short loc_10001042
  mov bl, [ecx]
  add bl, bl
  inc bl
  mov [ecx], bl
  jmp short loc_10001044

loc_10001042:
  shl byte [ecx], 1

loc_10001044:
  dec esi
  jnz short loc_10001055
  mov ecx, [eax + 4]
  lea ebx, [ecx + 1]
  mov esi, 8
  mov [eax + 4], ebx

loc_10001055:
  mov bl, [ecx]
  add bl, bl
  inc bl
  shr edx, 1
  dec edi
  mov [ecx], bl
  jnz short loc_10001022
  mov [eax + 0Ch], esi
  mov [eax + 8], ecx
  pop ebx

loc_10001069:
  or esi, -1
  add [eax + 0Ch], esi
  jnz short loc_10001082
  mov ecx, [eax + 4]
  mov [eax + 8], ecx
  inc ecx
  mov dword [eax + 0Ch], 8
  mov [eax + 4], ecx

loc_10001082:
  mov ecx, [eax + 8]
  test dl, 1
  jz short loc_10001094
  mov dl, [ecx]
  add dl, dl
  inc dl
  mov [ecx], dl
  jmp short loc_10001096

loc_10001094:
  shl byte [ecx], 1

loc_10001096:
  add [eax + 0Ch], esi
  pop edi
  pop esi
  jnz short loc_100010AE
  mov ecx, [eax + 4]
  mov [eax + 8], ecx
  inc ecx
  mov dword [eax + 0Ch], 8
  mov [eax + 4], ecx

loc_100010AE:
  mov eax, [eax + 8]
  shl byte [eax], 1
  pop ecx
  retn
endp


;  =========================================================
;    size_t aP_max_packed_size( size_t input_size );
;  =========================================================
proc aP_max_packed_size, input_size
  mov eax, [input_size]
  mov ecx, eax
  shr ecx, 3
  lea eax, [ecx + eax + 0x40]
  ret
endp

;  =========================================================
;    unsigned int aP_crc32( const void *source,
;               size_t length );
;  =========================================================
proc aP_crc32 uses ebx ecx edx esi, source, length
  mov edx, -1
  mov esi, [source]
  mov ecx, [length]
 
  xor eax, eax
calc_crc32:
  lodsb
  mov ebx, edx
  and ebx, 0xFF
  xor bl, al
 
  shr edx, 8
  and edx, 0xFFFFFF

  push ecx
 
  mov ecx, 8
do_polynom:
  shr ebx, 1
  jnc @f
  xor ebx, 0xEDB88320
@@: loop do_polynom
 
  pop ecx
 
  xor edx, ebx
  loop calc_crc32
 
  mov eax, edx

  xor eax, -1
  ret
endp 


;  =========================================================
;    size_t aPsafe_pack( const void *source,
;              void *destination,
;              size_t length,
;              void *workmem,
;              int (*callback)(size_t, size_t, size_t, void *),
;              void *cbparam );
;  =========================================================
proc aPsafe_pack, source, destination, length, workmem, callback, cbparam
  mov esi, [source]
  mov edi, [destination]
  mov ecx, [length]

  or eax, -1
  test esi, esi
  jz .return_eax

  test edi, edi
  jz .return_eax

  test ecx, ecx
  jz .return_eax

  mov ebx, SIGN
  mov [edi], ebx
  mov ebx, 24
  mov [edi + 4], ebx
  add ebx, edi
  mov [edi + 16], ecx

  stdcall aP_crc32, esi, ecx
  ;invoke RtlComputeCrc32, 0, esi, ecx

  mov [edi + 20], eax

  stdcall aP_pack, esi, ebx, ecx, [workmem], [callback], [cbparam]

  cmp eax, -1
  je .return_eax
  
  mov [edi + 8], eax
  mov edx, eax

  stdcall aP_crc32, ebx, eax
  ;push edx
  ;invoke RtlComputeCrc32, 0, ebx, eax
  ;pop edx

  mov [edi + 12], eax
  lea eax, [edx + 24]
.return_eax:

  ret
endp


;  =========================================================
;    size_t aPsafe_get_orig_size( const void *source );
;  =========================================================
proc aPsafe_get_orig_size, source
  mov esi, [source]

  mov ebx, [esi]

  or eax, -1

  cmp ebx, SIGN
  jne .return_eax

  mov ebx, [esi + 4]
  cmp ebx, 24
  jb .return_eax
  mov eax, [esi + 16]

.return_eax:
  ret
endp


;  =========================================================
;    size_t aPsafe_depack( const void *source,
;               size_t srclen,
;               void *destination,
;               size_t dstlen );
;  =========================================================
proc aPsafe_depack, source, srclen, destination, dstlen
  mov esi, [source]
  mov ecx, [srclen]
  mov edi, [destination]

  test esi, esi
  jz .return_error

  test edi, edi
  jz .return_error

  cmp ecx, 24
  jb .return_error

  mov ebx, [esi]

  cmp ebx, SIGN
  jne .return_error

  mov ebx, [esi + 4]
  cmp ebx, 24
  jb .return_error

  sub ecx, ebx
  jc .return_error

  cmp [esi + 8], ecx
  ja .return_error

  add ebx, esi

  stdcall aP_crc32, ebx, dword[esi + 8]
  ;invoke RtlComputeCrc32, 0, ebx, dword[esi + 8]

  cmp eax, [esi + 12]
  jne .return_error

  mov ecx, [dstlen]
  cmp [esi + 16], ecx
  ja .return_error

  stdcall aP_depack_asm_safe, ebx, dword[esi + 8], edi, ecx

  cmp eax, [esi + 16]
  jne .return_error

  mov ebx, eax

  stdcall aP_crc32, edi, eax
  ;invoke RtlComputeCrc32, 0, edi, eax

  cmp eax, [esi + 20]

  mov eax, ebx

  je .return_eax

.return_error:
  or eax, -1

.return_eax:

  ret
endp


;  =========================================================
;    size_t aP_depack_asm_safe( const void *source,
;                 size_t srclen,
;                 void *destination,
;                 size_t dstlen );
;  =========================================================

macro getbitM {
  local .stillbitsleft
  add dl, dl
  jnz .stillbitsleft

  sub dword [esp + 4], 1
  jc return_error    ;

  mov dl, [esi]
  inc esi

  add dl, dl
  inc dl
 .stillbitsleft:
}

macro domatchM reg {
  push ecx
  mov ecx, [esp + 12 + _dlen$]
  sub ecx, [esp + 4]
  cmp reg, ecx
  pop ecx
  ja return_error

  sub [esp], ecx
  jc return_error

  push esi
  mov esi, edi
  sub esi, reg
  rep movsb
  pop esi
}

macro getgammaM reg {
  local .getmore
  mov reg, 1
 .getmore:
  getbitM
  adc reg, reg
  jc return_error
  getbitM
  jc .getmore
}

aP_depack_asm_safe:
  _ret$ equ 7*4
  _src$ equ 8*4 + 4
  _slen$ equ 8*4 + 8
  _dst$ equ 8*4 + 12
  _dlen$ equ 8*4 + 16

  pushad

  mov esi, [esp + _src$]
  mov eax, [esp + _slen$]
  mov edi, [esp + _dst$]
  mov ecx, [esp + _dlen$]

  push eax
  push ecx

  test esi, esi
  jz return_error

  test edi, edi
  jz return_error

  or ebp, -1

  cld
  xor edx, edx

literal:
  sub dword [esp + 4], 1
  jc return_error

  mov al, [esi]
  add esi, 1

  sub dword [esp], 1
  jc return_error

  mov [edi], al
  add edi, 1

  mov ebx, 2

nexttag:
  getbitM
  jnc literal

  getbitM
  jnc codepair

  xor eax, eax

  getbitM
  jnc shortmatch

  getbitM
  adc eax, eax
  getbitM
  adc eax, eax
  getbitM
  adc eax, eax
  getbitM
  adc eax, eax
  jz .thewrite

  mov ebx, [esp + 8 + _dlen$]
  sub ebx, [esp]
  cmp eax, ebx
  ja return_error

  mov ebx, edi
  sub ebx, eax
  mov al, [ebx]

 .thewrite:
  sub dword [esp], 1
  jc return_error

  mov [edi], al
  inc edi

  mov ebx, 2

  jmp nexttag

codepair:
  getgammaM eax

  sub eax, ebx

  mov ebx, 1

  jnz normalcodepair

  getgammaM ecx

  domatchM ebp

  jmp nexttag

normalcodepair:
  dec eax

  test eax, 0xff000000
  jnz return_error

  shl eax, 8

  sub dword [esp + 4], 1
  jc return_error

  mov al, [esi]
  inc esi

  mov ebp, eax

  getgammaM ecx
  jmp @f
  x dd 32000
@@: cmp eax, [x]
  sbb ecx, -1

  cmp eax, 1280
  sbb ecx, -1

  cmp eax, 128
  adc ecx, 0

  cmp eax, 128
  adc ecx, 0

  domatchM eax
  jmp nexttag

shortmatch:
  sub dword [esp + 4], 1
  jc return_error

  mov al, [esi]
  inc esi

  xor ecx, ecx
  db 0c0h, 0e8h, 001h
  jz donedepacking

  adc ecx, 2

  mov ebp, eax

  domatchM eax

  mov ebx, 1

  jmp nexttag

return_error:
  add esp, 8

  popad

  or eax, -1

  ret

donedepacking:
  add esp, 8

  sub edi, [esp + _dst$]
  mov [esp + _ret$], edi

  popad

  ret

appack.asm

;  - aP_pack         (-)
;  - aP_workmem_size     (-)
;  - aP_max_packed_size    (-)
;  - aP_depack_asm      (+) - depack.asm
;  - aP_depack_asm_fast    (+) - depackf.asm
;  - aP_depack_asm_safe    (+) - depacks.asm
;  - aP_crc32         (+) - crc32.asm
;  - aPsafe_pack       (+) - spack.asm
;  - aPsafe_check       (+) - scheck.asm
;  - aPsafe_get_orig_size   (+) - sgetsize.asm
;  - aPsafe_depack      (+) - sdepack.asm


  format PE console 5.0

;  =====================
  include 'win32ax.inc'
;  =====================

;  =========================================================
  section '.code' import code writeable executable readable
;  =========================================================

;  =========================================================
  library msvcrt, 'msvcrt.dll',\
      ntdll, 'ntdll.dll'

  import msvcrt,\
      fopen, 'fopen',\
      printf, 'printf',\
      fseek, 'fseek',\
      ftell, 'ftell',\
      malloc, 'malloc',\
      fread, 'fread',\
      getchar, 'getchar',\
      fwrite, 'fwrite',\
      fclose, 'fclose',\
      free, 'free'

  import ntdll,\
      RtlComputeCrc32, 'RtlComputeCrc32'
;  =========================================================


  SEEK_SET    = 0
  SEEK_END    = 2
  APLIB_ERROR   = -1

;  ======================
  include 'aplib.asm'
;  ======================


;  =========================================================
;    Сжать файл.
;  =========================================================
proc compress_file, oldname, packedname
  locals
    frmt        db "packed: %u -> %u", 0
    r          db "rb", 0
    w          db "wb", 0
    xoldfile      rd 1
    xpackedfile     rd 1
    xinsize       rd 1
    xoutsize      rd 1
    xdata        rd 1
    xpacked       rd 1
    xworkmem      rd 1
  endl

  cinvoke fopen, [oldname], addr r
  mov [xoldfile], eax

  cmp [xoldfile], 0
  je _cerr

  cinvoke fseek, [xoldfile], 0, SEEK_END
  cinvoke ftell, [xoldfile]
  mov [xinsize], eax
  cinvoke fseek, [xoldfile], 0, SEEK_SET

  cinvoke malloc, [xinsize]
  mov [xdata], eax

  stdcall aP_max_packed_size, [xinsize]
  cinvoke malloc, eax
  mov [xpacked], eax

  mov eax, 0xA0000      ; aP_workmem_size
  cinvoke malloc, eax
  mov [xworkmem], eax

  cmp [xdata], 0
  je _cerr
  cmp [xpacked], 0
  je _cerr
  cmp [xworkmem], 0
  je _cerr

  cinvoke fread, [xdata], 1, [xinsize], [xoldfile]

  cmp eax, [xinsize]
  jne _cerr

  stdcall aPsafe_pack, [xdata], [xpacked], [xinsize], [xworkmem], NULL, NULL
  mov [xoutsize], eax

  cmp [xoutsize], APLIB_ERROR
  je _cerr

  cinvoke fopen, [packedname], addr w
  mov [xpackedfile], eax

  cmp [xpackedfile], 0
  je _cerr

  cinvoke fwrite, [xpacked], 1, [xoutsize], [xpackedfile]

  cinvoke printf, addr frmt, [xinsize], [xoutsize]

  cinvoke fclose, [xpackedfile]
  cinvoke fclose, [xoldfile]

  cinvoke free, [xworkmem]
  cinvoke free, [xpacked]
  cinvoke free, [xdata]

  xor eax, eax
  ret

_cerr:
  xor eax, eax
  dec eax
  ret
endp

;  =========================================================
;    Распаковать файл.
;  =========================================================
proc decompress_file, packedname, newname
  locals
    frmt        db "unpacked: %u -> %u", 0
    r          db "rb", 0
    w          db "wb", 0
    xnewfile      rd 1
    xpackedfile     rd 1
    xinsize       rd 1
    xoutsize      rd 1
    xdata        rd 1
    xpacked       rd 1
    xdepackedsize    rd 1
  endl

  cinvoke fopen, [packedname], addr r
  mov [xpackedfile], eax

  cmp [xpackedfile], 0
  je _derr

  cinvoke fseek, [xpackedfile], 0, SEEK_END
  cinvoke ftell, [xpackedfile]
  mov [xinsize], eax
  cinvoke fseek, [xpackedfile], 0, SEEK_SET

  cinvoke malloc, [xinsize]
  mov [xpacked], eax

  cmp [xpacked], 0
  je _derr

  cinvoke fread, [xpacked], 1, [xinsize], [xpackedfile]
  cmp eax, [xinsize]
  jne _derr

  stdcall aPsafe_get_orig_size, [xpacked]
  mov [xdepackedsize], eax

  cmp [xdepackedsize], APLIB_ERROR
  je _derr

  cinvoke malloc, [xdepackedsize]
  mov [xdata], eax

  cmp [xdata], 0
  je _derr

  stdcall aPsafe_depack, [xpacked], [xinsize], [xdata], [xdepackedsize]
  mov [xoutsize], eax

  cmp eax, [xdepackedsize]
  jne _derr

  cinvoke fopen, [newname], addr w
  mov [xnewfile], eax

  cmp [xnewfile], 0
  je _derr

  cinvoke fwrite, [xdata], 1, [xoutsize], [xnewfile]

  cinvoke printf, addr frmt, [xinsize], [xoutsize]

  cinvoke fclose, [xpackedfile]
  cinvoke fclose, [xnewfile]

  cinvoke free, [xpacked]
  cinvoke free, [xdata]

  xor eax, eax
  ret

_derr:
  xor eax, eax
  dec eax
  ret  
endp


;  =========================================================
;    Точка входа
;  =========================================================
entry $
  
  stdcall compress_file, f, p

  cinvoke printf, next_line

  stdcall decompress_file, p, n

  cinvoke getchar
  xor eax, eax
  ret


  f        db "file.exe", 0
  p        db "file_packed.exe", 0
  n        db "file_unpacked.exe", 0
  next_line    db 10
Подякували: 0xDADA11C7, sheva7402

2

Re: [FASM] Реверс ApLib 1.1.0 та "example\appack.c" на ассемблері

update:
трохи причесаний код для v1.1.1

  use32

  SIGN = 'PACK'

aPsafe_depack:
  pushad
  mov esi, dword[esp + 24h]
  mov ecx, dword[esp + 28h]
  mov edi, dword[esp + 2Ch]
  test esi, esi
  je @002
  test edi, edi
  je @002
  cmp ecx, 18h
  jb @002
  mov ebx, dword[esi]
  cmp ebx, SIGN
  jne @002
  mov ebx, dword[esi + 4h]
  cmp ebx, 18h
  jb @002
  sub ecx, ebx
  jb @002
  cmp dword[esi + 8h], ecx
  ja @002
  add ebx, esi
  push dword[esi + 8h]
  push ebx
  call aP_crc32
  add esp, 8h
  cmp eax, dword[esi + 0Ch]
  jne @002
  mov ecx, dword[esp + 30h]
  cmp dword[esi + 10h], ecx
  ja @002
  push ecx
  push edi
  push dword[esi + 8h]
  push ebx
  call aP_depack_asm_safe
  add esp, 10h
  cmp eax, dword[esi + 10h]
  jne @002
  mov ebx, eax
  push eax
  push edi
  call aP_crc32
  add esp, 8h
  cmp eax, dword[esi + 14h]
  mov eax, ebx
  je @003

@002:
  or eax, 0FFFFFFFFh

@003:
  mov dword[esp + 1Ch], eax
  popad
  ret
  dec dword[ecx + 0Ch]
  jne @004
  mov eax, dword[ecx + 4h]
  mov dword[ecx + 8h], eax
  inc eax
  mov dword[ecx + 0Ch], 8h
  mov dword[ecx + 4h], eax

@004:
  cmp dword[esp + 4h], 0h
  mov ecx, dword[ecx + 8h]
  je @005
  mov al, byte[ecx]
  add al, al
  inc al
  mov byte[ecx], al
  ret 4h

@005:
  shl byte[ecx], 1h
  ret 4h
  dec dword[ecx + 0Ch]
  jne @006
  mov eax, dword[ecx + 4h]
  mov dword[ecx + 8h], eax
  inc eax
  mov dword[ecx + 0Ch], 8h
  mov dword[ecx + 4h], eax

@006:
  mov ecx, dword[ecx + 8h]
  shl byte[ecx], 1h
  ret

@007:
  dec dword[ecx + 0Ch]
  jne @008
  mov eax, dword[ecx + 4h]
  mov dword[ecx + 8h], eax
  inc eax
  mov dword[ecx + 0Ch], 8h
  mov dword[ecx + 4h], eax

@008:
  mov ecx, dword[ecx + 8h]
  mov al, byte[ecx]
  add al, al
  inc al
  mov byte[ecx], al
  ret
  mov ecx, dword[esp + 4h]
  cmp ecx, 2h
  jge @009
  mov eax, 64h
  ret

@009:
  xor eax, eax
  shr ecx, 1h
  je @011

@010:
  add eax, 2h
  shr ecx, 1h
  jne @010

@011:
  ret

@012:
  mov eax, dword[esp + 4h]
  mov edx, dword[esp + 4h]
  push ebp
  push esi
  push edi
  xor esi, esi
  lea ecx, [ecx]

@013:
  mov edi, eax
  and edi, 00000001h
  shr eax, 1h
  inc esi
  lea edx, [edx * 2h + edi]
  cmp eax, 1h
  ja @013
  dec esi
  mov ebp, -1h
  lea edi, [ebp + 9h]
  je @019
  push ebx
  lea esp, [esp]

@014:
  add dword[ecx + 0Ch], ebp
  jne @015
  mov eax, dword[ecx + 4h]
  mov dword[ecx + 8h], eax
  inc eax
  mov dword[ecx + 0Ch], edi
  mov dword[ecx + 4h], eax

@015:
  mov eax, dword[ecx + 8h]
  test dl, 01h
  je @016
  mov bl, byte[eax]
  add bl, bl
  inc bl
  mov byte[eax], bl
  jmp @017

@016:
  shl byte[eax], 1h

@017:
  add dword[ecx + 0Ch], ebp
  jne @018
  mov eax, dword[ecx + 4h]
  mov dword[ecx + 8h], eax
  inc eax
  mov dword[ecx + 0Ch], edi
  mov dword[ecx + 4h], eax

@018:
  mov eax, dword[ecx + 8h]
  mov bl, byte[eax]
  add bl, bl
  inc bl
  shr edx, 1h
  dec esi
  mov byte[eax], bl
  jne @014
  pop ebx

@019:
  add dword[ecx + 0Ch], ebp
  jne @020
  mov eax, dword[ecx + 4h]
  mov dword[ecx + 8h], eax
  inc eax
  mov dword[ecx + 0Ch], edi
  mov dword[ecx + 4h], eax

@020:
  mov eax, dword[ecx + 8h]
  test dl, 01h
  je @021
  mov dl, byte[eax]
  add dl, dl
  inc dl
  mov byte[eax], dl
  jmp @022

@021:
  shl byte[eax], 1h

@022:
  add dword[ecx + 0Ch], ebp
  jne @023
  mov eax, dword[ecx + 4h]
  mov dword[ecx + 8h], eax
  inc eax
  mov dword[ecx + 0Ch], edi
  mov dword[ecx + 4h], eax

@023:
  mov ecx, dword[ecx + 8h]
  shl byte[ecx], 1h
  pop edi
  pop esi
  pop ebp
  ret 4h

@024:
  push ebx
  push ebp
  mov ebp, dword[esp + 10h]
  push esi
  xor eax, eax
  push edi
  cmp ebp, 0Fh
  jbe @025
  mov ebp, 0Fh

@025:
  mov edi, dword[esp + 14h]
  mov esi, edi
  sub esi, ebp
  lea esp, [esp]

@026:
  mov bl, byte[edi]
  test bl, bl
  je @029
  mov ecx, ebp
  mov edx, esi
  lea ebx, [ebx]

@027:
  cmp byte[edx], bl
  je @028
  inc edx
  dec ecx
  jne @027

@028:
  xor edx, edx
  test ecx, ecx
  sete dl
  lea eax, [edx * 2h + eax + 7h]
  jmp @030

@029:
  add eax, 7h

@030:
  inc edi
  inc esi
  dec dword[esp + 1Ch]
  jne @026
  pop edi
  pop esi
  pop ebp
  pop ebx
  ret

@031:
  push ebx
  push esi
  push edi
  mov edi, dword[esp + 10h]
  mov dword[ecx + 428h], 0h
  mov dl, byte[edi]
  test dl, dl
  je @050
  mov esi, dword[esp + 14h]
  cmp esi, 0Fh
  jbe @032
  mov esi, 0Fh
  mov dword[esp + 14h], esi

@032:
  mov eax, edi
  sub eax, esi

@033:
  cmp byte[eax], dl
  je @036
  mov esi, dword[esp + 14h]
  dec esi
  inc eax
  mov dword[esp + 14h], esi
  test esi, esi
  jne @033

@034:
  dec dword[ecx + 0Ch]
  jne @035
  mov eax, dword[ecx + 4h]
  mov dword[ecx + 8h], eax
  inc eax
  mov dword[ecx + 0Ch], 8h
  mov dword[ecx + 4h], eax

@035:
  mov eax, dword[ecx + 8h]
  shl byte[eax], 1h
  mov al, byte[edi]
  mov edx, dword[ecx + 4h]
  pop edi
  pop esi
  mov byte[edx], al
  inc dword[ecx + 4h]
  pop ebx
  ret 8h

@036:
  cmp dword[esp + 14h], 0h
  je @034
  or esi, 0FFFFFFFFh
  add dword[ecx + 0Ch], esi
  lea edx, [esi + 9h]
  jne @037
  mov eax, dword[ecx + 4h]
  mov dword[ecx + 8h], eax
  inc eax
  mov dword[ecx + 0Ch], edx
  mov dword[ecx + 4h], eax

@037:
  mov eax, dword[ecx + 8h]
  mov bl, byte[eax]
  add bl, bl
  inc bl
  mov byte[eax], bl
  add dword[ecx + 0Ch], esi
  jne @038
  mov eax, dword[ecx + 4h]
  mov dword[ecx + 8h], eax
  inc eax
  mov dword[ecx + 0Ch], edx
  mov dword[ecx + 4h], eax

@038:
  mov eax, dword[ecx + 8h]
  mov bl, byte[eax]
  add bl, bl
  inc bl
  mov byte[eax], bl
  add dword[ecx + 0Ch], esi
  jne @039
  mov eax, dword[ecx + 4h]
  mov dword[ecx + 8h], eax
  inc eax
  mov dword[ecx + 0Ch], edx
  mov dword[ecx + 4h], eax

@039:
  mov eax, dword[ecx + 8h]
  mov bl, byte[eax]
  add bl, bl
  inc bl
  mov byte[eax], bl
  add dword[ecx + 0Ch], esi
  jne @040
  mov eax, dword[ecx + 4h]
  mov dword[ecx + 8h], eax
  inc eax
  mov dword[ecx + 0Ch], edx
  mov dword[ecx + 4h], eax

@040:
  mov eax, dword[ecx + 8h]
  test byte[esp + 14h], dl
  je @041
  mov bl, byte[eax]
  add bl, bl
  inc bl
  mov byte[eax], bl
  jmp @042

@041:
  shl byte[eax], 1h

@042:
  add dword[ecx + 0Ch], esi
  jne @043
  mov eax, dword[ecx + 4h]
  mov dword[ecx + 8h], eax
  inc eax
  mov dword[ecx + 0Ch], edx
  mov dword[ecx + 4h], eax

@043:
  test byte[esp + 14h], 04h
  mov eax, dword[ecx + 8h]
  je @044
  mov bl, byte[eax]
  add bl, bl
  inc bl
  mov byte[eax], bl
  jmp @045

@044:
  shl byte[eax], 1h

@045:
  add dword[ecx + 0Ch], esi
  jne @046
  mov eax, dword[ecx + 4h]
  mov dword[ecx + 8h], eax
  inc eax
  mov dword[ecx + 0Ch], edx
  mov dword[ecx + 4h], eax

@046:
  test byte[esp + 14h], 02h
  mov eax, dword[ecx + 8h]
  je @047
  mov bl, byte[eax]
  add bl, bl
  inc bl
  mov byte[eax], bl
  jmp @048

@047:
  shl byte[eax], 1h

@048:
  add dword[ecx + 0Ch], esi
  jne @049
  mov eax, dword[ecx + 4h]
  mov dword[ecx + 8h], eax
  inc eax
  mov dword[ecx + 0Ch], edx
  mov dword[ecx + 4h], eax

@049:
  test byte[esp + 14h], 01h
  mov ecx, dword[ecx + 8h]
  je @058
  mov al, byte[ecx]
  pop edi
  add al, al
  inc al
  pop esi
  mov byte[ecx], al
  pop ebx
  ret 8h

@050:
  or esi, 0FFFFFFFFh
  add dword[ecx + 0Ch], esi
  lea edx, [esi + 9h]
  jne @051
  mov eax, dword[ecx + 4h]
  mov dword[ecx + 8h], eax
  inc eax
  mov dword[ecx + 0Ch], edx
  mov dword[ecx + 4h], eax

@051:
  mov eax, dword[ecx + 8h]
  mov bl, byte[eax]
  add bl, bl
  inc bl
  mov byte[eax], bl
  add dword[ecx + 0Ch], esi
  jne @052
  mov eax, dword[ecx + 4h]
  mov dword[ecx + 8h], eax
  inc eax
  mov dword[ecx + 0Ch], edx
  mov dword[ecx + 4h], eax

@052:
  mov eax, dword[ecx + 8h]
  mov bl, byte[eax]
  add bl, bl
  inc bl
  mov byte[eax], bl
  add dword[ecx + 0Ch], esi
  jne @053
  mov eax, dword[ecx + 4h]
  mov dword[ecx + 8h], eax
  inc eax
  mov dword[ecx + 0Ch], edx
  mov dword[ecx + 4h], eax

@053:
  mov eax, dword[ecx + 8h]
  mov bl, byte[eax]
  add bl, bl
  inc bl
  mov byte[eax], bl
  add dword[ecx + 0Ch], esi
  jne @054
  mov eax, dword[ecx + 4h]
  mov dword[ecx + 8h], eax
  inc eax
  mov dword[ecx + 0Ch], edx
  mov dword[ecx + 4h], eax

@054:
  mov eax, dword[ecx + 8h]
  shl byte[eax], 1h
  add dword[ecx + 0Ch], esi
  jne @055
  mov eax, dword[ecx + 4h]
  mov dword[ecx + 8h], eax
  inc eax
  mov dword[ecx + 0Ch], edx
  mov dword[ecx + 4h], eax

@055:
  mov eax, dword[ecx + 8h]
  shl byte[eax], 1h
  add dword[ecx + 0Ch], esi
  jne @056
  mov eax, dword[ecx + 4h]
  mov dword[ecx + 8h], eax
  inc eax
  mov dword[ecx + 0Ch], edx
  mov dword[ecx + 4h], eax

@056:
  mov eax, dword[ecx + 8h]
  shl byte[eax], 1h
  add dword[ecx + 0Ch], esi
  jne @057
  mov eax, dword[ecx + 4h]
  mov dword[ecx + 8h], eax
  inc eax
  mov dword[ecx + 0Ch], edx
  mov dword[ecx + 4h], eax

@057:
  mov ecx, dword[ecx + 8h]

@058:
  shl byte[ecx], 1h
  pop edi
  pop esi
  pop ebx
  ret 8h

@059:
  mov eax, dword[esp + 4h]
  mov edx, dword[esp + 8h]
  cmp eax, 80h
  jae @060
  cmp edx, 4h
  jae @060
  cmp eax, dword[ecx + 424h]
  je @069
  neg eax
  sbb eax, eax
  and eax, 00000006h
  add eax, 5h
  ret 8h

@060:
  cmp eax, dword[ecx + 424h]
  je @069
  cmp eax, 80h
  jae @061
  sub edx, 2h
  jmp @062

@061:
  cmp eax, 500h
  jb @062
  dec edx
  cmp eax, 7D00h
  jb @062
  dec edx

@062:
  shr eax, 8h
  add eax, 3h
  cmp eax, 2h
  jge @063
  mov ecx, 64h
  jmp @065

@063:
  xor ecx, ecx
  shr eax, 1h
  je @065

@064:
  add ecx, 2h
  shr eax, 1h
  jne @064

@065:
  cmp edx, 2h
  jge @066
  mov eax, 64h
  lea eax, [eax + ecx + 0Ah]
  ret 8h

@066:
  xor eax, eax
  shr edx, 1h
  je @068

@067:
  add eax, 2h
  shr edx, 1h
  jne @067

@068:
  lea eax, [eax + ecx + 0Ah]
  ret 8h

@069:
  cmp edx, 2h
  jge @070
  mov eax, 64h
  add eax, 4h
  ret 8h

@070:
  xor eax, eax
  shr edx, 1h
  je @072

@071:
  add eax, 2h
  shr edx, 1h
  jne @071

@072:
  add eax, 4h
  ret 8h

@073:
  push ebx
  mov ebx, dword[esp + 8h]
  push ebp
  push esi
  mov esi, ecx
  cmp dword[esi + 428h], 0h
  push edi
  je @082
  cmp ebx, 80h
  jae @077
  mov ecx, dword[esp + 18h]
  cmp ecx, 4h
  jae @077
  or edi, 0FFFFFFFFh
  add dword[esi + 0Ch], edi
  lea ebp, [edi + 9h]
  jne @074
  mov eax, dword[esi + 4h]
  mov dword[esi + 8h], eax
  inc eax
  mov dword[esi + 0Ch], ebp
  mov dword[esi + 4h], eax

@074:
  mov eax, dword[esi + 8h]
  mov dl, byte[eax]
  add dl, dl
  inc dl
  mov byte[eax], dl
  add dword[esi + 0Ch], edi
  jne @075
  mov eax, dword[esi + 4h]
  mov dword[esi + 8h], eax
  inc eax
  mov dword[esi + 0Ch], ebp
  mov dword[esi + 4h], eax

@075:
  mov eax, dword[esi + 8h]
  mov dl, byte[eax]
  add dl, dl
  inc dl
  mov byte[eax], dl
  add dword[esi + 0Ch], edi
  jne @076
  mov eax, dword[esi + 4h]
  mov dword[esi + 8h], eax
  inc eax
  mov dword[esi + 0Ch], ebp
  mov dword[esi + 4h], eax

@076:
  mov eax, dword[esi + 8h]
  shl byte[eax], 1h
  mov edx, dword[esi + 4h]
  mov al, bl
  and cl, 01h
  add al, al
  or cl, al
  pop edi
  mov byte[edx], cl
  inc dword[esi + 4h]
  mov dword[esi + 424h], ebx
  pop esi
  pop ebp
  pop ebx
  ret 8h

@077:
  or edi, 0FFFFFFFFh
  add dword[esi + 0Ch], edi
  lea ebp, [edi + 9h]
  jne @078
  mov eax, dword[esi + 4h]
  mov dword[esi + 8h], eax
  inc eax
  mov dword[esi + 0Ch], ebp
  mov dword[esi + 4h], eax

@078:
  mov eax, dword[esi + 8h]
  mov cl, byte[eax]
  add cl, cl
  inc cl
  mov byte[eax], cl
  add dword[esi + 0Ch], edi
  jne @079
  mov eax, dword[esi + 4h]
  mov dword[esi + 8h], eax
  inc eax
  mov dword[esi + 0Ch], ebp
  mov dword[esi + 4h], eax

@079:
  mov eax, dword[esi + 8h]
  shl byte[eax], 1h
  mov edx, ebx
  shr edx, 8h
  add edx, 2h
  push edx
  mov ecx, esi
  call @012
  mov eax, dword[esi + 4h]
  mov byte[eax], bl
  mov eax, 1h
  add dword[esi + 4h], eax
  mov dword[esi + 424h], ebx
  cmp ebx, 80h
  jae @080
  sub dword[esp + 18h], 2h
  mov ecx, dword[esp + 18h]
  push ecx
  mov ecx, esi
  call @012
  pop edi
  pop esi
  pop ebp
  pop ebx
  ret 8h

@080:
  cmp ebx, 500h
  jb @081
  sub dword[esp + 18h], eax
  cmp ebx, 7D00h
  jb @081
  sub dword[esp + 18h], eax

@081:
  mov ecx, dword[esp + 18h]
  push ecx
  mov ecx, esi
  call @012
  pop edi
  pop esi
  pop ebp
  pop ebx
  ret 8h

@082:
  mov dword[esi + 428h], 1h
  cmp ebx, 80h
  jae @084
  cmp dword[esp + 18h], 4h
  jae @084
  cmp ebx, dword[esi + 424h]
  je @084
  call @007
  mov ecx, esi
  call @007
  dec dword[esi + 0Ch]
  jne @083
  mov eax, dword[esi + 4h]
  mov dword[esi + 8h], eax
  inc eax
  mov dword[esi + 0Ch], 8h
  mov dword[esi + 4h], eax

@083:
  mov eax, dword[esi + 8h]
  shl byte[eax], 1h
  mov al, byte[esp + 18h]
  mov ecx, dword[esi + 4h]
  mov dl, bl
  and al, 01h
  add dl, dl
  or al, dl
  pop edi
  mov byte[ecx], al
  inc dword[esi + 4h]
  mov dword[esi + 424h], ebx
  pop esi
  pop ebp
  pop ebx
  ret 8h

@084:
  or edi, 0FFFFFFFFh
  add dword[esi + 0Ch], edi
  lea ebp, [edi + 9h]
  jne @085
  mov eax, dword[esi + 4h]
  mov dword[esi + 8h], eax
  inc eax
  mov dword[esi + 0Ch], ebp
  mov dword[esi + 4h], eax

@085:
  mov eax, dword[esi + 8h]
  mov dl, byte[eax]
  add dl, dl
  inc dl
  mov byte[eax], dl
  add dword[esi + 0Ch], edi
  jne @086
  mov eax, dword[esi + 4h]
  mov dword[esi + 8h], eax
  inc eax
  mov dword[esi + 0Ch], ebp
  mov dword[esi + 4h], eax

@086:
  mov eax, dword[esi + 8h]
  shl byte[eax], 1h
  cmp ebx, dword[esi + 424h]
  je @088
  mov eax, ebx
  shr eax, 8h
  add eax, 3h
  push eax
  call @012
  mov ecx, dword[esi + 4h]
  mov byte[ecx], bl
  mov eax, 1h
  add dword[esi + 4h], eax
  mov dword[esi + 424h], ebx
  cmp ebx, 80h
  jae @087
  sub dword[esp + 18h], 2h
  mov edx, dword[esp + 18h]
  push edx
  mov ecx, esi
  call @012
  pop edi
  pop esi
  pop ebp
  pop ebx
  ret 8h

@087:
  cmp ebx, 500h
  jb @091
  sub dword[esp + 18h], eax
  cmp ebx, 7D00h
  jb @091
  sub dword[esp + 18h], eax
  mov edx, dword[esp + 18h]
  push edx
  mov ecx, esi
  call @012
  pop edi
  pop esi
  pop ebp
  pop ebx
  ret 8h

@088:
  add dword[esi + 0Ch], edi
  jne @089
  mov eax, dword[esi + 4h]
  mov dword[esi + 8h], eax
  inc eax
  mov dword[esi + 0Ch], ebp
  mov dword[esi + 4h], eax

@089:
  mov eax, dword[esi + 8h]
  shl byte[eax], 1h
  add dword[esi + 0Ch], edi
  jne @090
  mov eax, dword[esi + 4h]
  mov dword[esi + 8h], eax
  inc eax
  mov dword[esi + 0Ch], ebp
  mov dword[esi + 4h], eax

@090:
  mov eax, dword[esi + 8h]
  shl byte[eax], 1h

@091:
  mov edx, dword[esp + 18h]
  push edx
  mov ecx, esi
  call @012
  pop edi
  pop esi
  pop ebp
  pop ebx
  ret 8h
  mov eax, dword[esp + 4h]
  lea edx, [eax + 16800h]
  cmp edx, dword[ecx + 414h]
  jbe @093
  mov ecx, dword[ecx + 41Ch]
  cmp eax, ecx
  jbe @092
  sub eax, ecx
  ret 4h

@092:
  sub eax, ecx
  add eax, 16800h
  ret 4h

@093:
  xor eax, eax
  ret 4h

@094:
  sub esp, 10h
  push ebx
  push ebp
  mov ebp, dword[esp + 20h]
  push esi
  xor ebx, ebx
  mov esi, ecx
  push edi
  mov dword[esp + 10h], ebx
  mov dword[esp + 14h], ebx
  cmp dword[esi + 418h], ebp
  jae @100
  jmp @095
  lea esp, [esp]
  lea esp, [esp]

@095:
  mov eax, dword[esi + 414h]
  lea ecx, [eax + 16800h]
  cmp ecx, eax
  jbe @097
  mov ecx, dword[esi + 41Ch]
  cmp eax, ecx
  jbe @096
  sub eax, ecx
  jmp @098

@096:
  sub eax, ecx
  add eax, 16800h
  jmp @098

@097:
  xor eax, eax

@098:
  mov ecx, dword[esi + 418h]
  movzx edx, byte[ecx]
  movzx ecx, byte[ecx + 1h]
  mov edx, dword[edx * 4h + esi + 14h]
  mov ecx, dword[ecx * 4h + edx]
  mov edi, dword[esi + 10h]
  mov dword[eax * 4h + edi], ecx
  mov eax, dword[esi + 418h]
  movzx edx, byte[eax]
  movzx eax, byte[eax + 1h]
  mov ecx, dword[edx * 4h + esi + 14h]
  mov edx, dword[esi + 414h]
  mov dword[eax * 4h + ecx], edx
  mov ecx, 1h
  add dword[esi + 414h], ecx
  add dword[esi + 418h], ecx
  mov eax, dword[esi + 414h]
  mov ecx, eax
  sub ecx, dword[esi + 41Ch]
  cmp ecx, 16800h
  jbe @099
  dec eax
  mov dword[esi + 41Ch], eax

@099:
  cmp dword[esi + 418h], ebp
  jb @095

@100:
  mov eax, dword[esp + 30h]
  mov edx, 16700h
  cmp eax, edx
  jbe @101
  mov dword[esp + 30h], edx
  jmp @102

@101:
  cmp eax, 1h
  jbe @121

@102:
  movzx eax, byte[ebp]
  movzx ecx, byte[ebp + 1h]
  mov eax, dword[eax * 4h + esi + 14h]
  mov edi, dword[ecx * 4h + eax]
  cmp edi, ebx
  je @121
  mov ecx, dword[esi + 420h]
  lea eax, [ecx + edi]
  mov dword[esp + 1Ch], 800h
  cmp eax, ebp
  jb @107
  nop

@103:
  cmp edi, ebx
  je @107
  lea eax, [edi + 16800h]
  cmp eax, dword[esi + 414h]
  jbe @105
  mov eax, dword[esi + 41Ch]
  cmp edi, eax
  jbe @104
  sub edi, eax
  jmp @106

@104:
  sub edi, eax
  add edi, 16800h
  jmp @106

@105:
  xor edi, edi

@106:
  mov eax, dword[esi + 10h]
  mov edi, dword[edi * 4h + eax]
  lea eax, [ecx + edi]
  cmp eax, ebp
  jae @103

@107:
  cmp dword[esp + 2Ch], edx
  jbe @108
  mov dword[esp + 2Ch], edx

@108:
  cmp edi, ebx
  je @121
  add eax, 0h

@109:
  mov ecx, ebp
  sub ecx, eax
  mov dword[esp + 18h], ecx
  cmp ecx, dword[esp + 2Ch]
  ja @121
  mov ecx, dword[esp + 10h]
  mov dl, byte[eax + ecx]
  cmp dl, byte[ecx + ebp]
  mov ecx, dword[esp + 18h]
  mov ebx, 2h
  je @110
  cmp ecx, dword[esi + 424h]
  jne @116

@110:
  mov edx, dword[esp + 30h]
  cmp ebx, edx
  jae @113
  lea ecx, [ebp + 2h]
  mov ebp, eax
  sub ebp, dword[esp + 28h]

@111:
  mov al, byte[ecx + ebp]
  cmp al, byte[ecx]
  jne @112
  inc ebx
  inc ecx
  cmp ebx, edx
  jb @111

@112:
  mov ecx, dword[esp + 18h]
  mov ebp, dword[esp + 28h]
  cmp ebx, edx

@113:
  je @120
  cmp ebx, dword[esp + 10h]
  jbe @114
  push ebx
  push ecx
  mov ecx, esi
  call @059
  mov ecx, dword[esp + 10h]
  mov edx, dword[esp + 14h]
  push ecx
  push edx
  mov ecx, esi
  mov ebp, eax
  call @059
  sub ebp, eax
  add ebp, ebp
  mov eax, 4EC4EC4Fh
  imul ebp
  mov ebp, dword[esp + 28h]
  sar edx, 2h
  mov eax, edx
  shr eax, 1Fh
  add eax, edx
  add eax, dword[esp + 10h]
  cmp ebx, eax
  jbe @116
  mov ecx, dword[esp + 18h]
  mov dword[esp + 14h], ecx
  jmp @115

@114:
  cmp ecx, dword[esi + 424h]
  jne @116
  push ebx
  push ecx
  mov ecx, esi
  call @059
  mov edx, dword[esp + 10h]
  mov ebp, eax
  mov eax, dword[esp + 14h]
  push edx
  push eax
  mov ecx, esi
  call @059
  mov ecx, eax
  sub ecx, ebp
  mov ebp, dword[esp + 28h]
  mov eax, 2AAAAAABh
  imul ecx
  mov ecx, edx
  shr ecx, 1Fh
  add ecx, edx
  add ecx, ebx
  cmp ecx, dword[esp + 10h]
  jb @116
  mov edx, dword[esp + 18h]
  mov dword[esp + 14h], edx

@115:
  mov dword[esp + 10h], ebx

@116:
  lea eax, [edi + 16800h]
  cmp eax, dword[esi + 414h]
  jbe @118
  mov eax, dword[esi + 41Ch]
  cmp edi, eax
  jbe @117
  sub edi, eax
  jmp @119

@117:
  sub edi, eax
  add edi, 16800h
  jmp @119

@118:
  xor edi, edi

@119:
  mov ecx, dword[esi + 10h]
  mov edi, dword[edi * 4h + ecx]
  mov eax, dword[esi + 420h]
  add eax, edi
  dec dword[esp + 1Ch]
  je @121
  test edi, edi
  jne @109
  jmp @121

@120:
  mov dword[esp + 14h], ecx
  mov dword[esp + 10h], ebx

@121:
  mov eax, dword[esp + 24h]
  mov edx, dword[esp + 10h]
  mov ecx, dword[esp + 14h]
  pop edi
  pop esi
  pop ebp
  mov dword[eax], edx
  mov dword[eax + 4h], ecx
  pop ebx
  add esp, 10h
  ret 10h

aP_workmem_size:
  mov eax, 0A0000h
  ret

aP_max_packed_size:
  mov eax, dword[esp + 4h]
  mov ecx, eax
  shr ecx, 3h
  lea eax, [ecx + eax + 40h]
  ret

@124:
  push ecx
  mov eax, dword[esp + 8h]
  push ebx
  push ebp
  mov ebp, dword[eax]
  push esi
  push edi
  mov edi, dword[eax + 4h]
  push ebp
  push edi
  mov esi, ecx
  call @059
  mov dword[esp + 10h], eax
  mov eax, dword[esp + 1Ch]
  mov ecx, dword[eax]
  mov ebx, dword[eax + 4h]
  push ecx
  mov dword[esp + 20h], ecx
  push ebx
  mov ecx, esi
  call @059
  mov esi, eax
  mov dword[esp + 18h], 0h
  cmp ebx, edi
  jl @125
  mov ecx, dword[esp + 10h]
  sub ecx, esi
  add ecx, ecx
  mov eax, 38E38E39h
  imul ecx
  sar edx, 1h
  mov eax, edx
  shr eax, 1Fh
  add eax, edx
  jmp @126

@125:
  mov eax, dword[esp + 10h]
  sub eax, esi
  cdq
  and edx, 00000003h
  add eax, edx
  sar eax, 2h

@126:
  add eax, dword[esp + 1Ch]
  cmp ebp, eax
  jge @127
  mov dword[esp + 18h], 1h

@127:
  cmp dword[esp + 20h], 0h
  jbe @128
  cmp dword[esp + 1Ch], ebp
  jl @128
  mov eax, 1h
  cmp esi, dword[esp + 10h]
  jl @129

@128:
  mov eax, dword[esp + 18h]

@129:
  pop edi
  pop esi
  pop ebp
  pop ebx
  pop ecx
  ret 0Ch

@130:
  push ecx
  mov eax, dword[esp + 8h]
  push ebx
  push ebp
  mov ebp, dword[eax]
  push esi
  push edi
  mov edi, dword[eax + 4h]
  push ebp
  push edi
  mov esi, ecx
  call @059
  mov dword[esp + 10h], eax
  mov eax, dword[esp + 1Ch]
  mov ecx, dword[eax]
  mov ebx, dword[eax + 4h]
  push ecx
  mov dword[esp + 20h], ecx
  push ebx
  mov ecx, esi
  call @059
  mov esi, eax
  mov dword[esp + 18h], 0h
  cmp ebx, edi
  jl @131
  mov eax, dword[esp + 10h]
  sub eax, esi
  cdq
  and edx, 00000003h
  add eax, edx
  sar eax, 2h
  jmp @132

@131:
  mov ecx, dword[esp + 10h]
  sub ecx, esi
  add ecx, ecx
  mov eax, 2E8BA2E9h
  imul ecx
  sar edx, 1h
  mov eax, edx
  shr eax, 1Fh
  add eax, edx

@132:
  add eax, dword[esp + 1Ch]
  cmp ebp, eax
  jge @133
  mov dword[esp + 18h], 1h

@133:
  cmp dword[esp + 20h], 0h
  jbe @134
  cmp dword[esp + 1Ch], ebp
  jl @134
  mov eax, 1h
  cmp esi, dword[esp + 10h]
  jl @135

@134:
  mov eax, dword[esp + 18h]

@135:
  pop edi
  pop esi
  pop ebp
  pop ebx
  pop ecx
  ret 0Ch

@136:
  sub esp, 30h
  cmp dword[esp + 3Ch], 0h
  push esi
  mov esi, ecx
  jne @137
  xor eax, eax
  pop esi
  add esp, 30h
  ret 18h

@137:
  mov ecx, dword[esp + 38h]
  test ecx, ecx
  jne @139

@138:
  or eax, 0FFFFFFFFh
  pop esi
  add esp, 30h
  ret 18h

@139:
  mov edx, dword[esp + 3Ch]
  test edx, edx
  je @138
  mov eax, dword[esp + 44h]
  test eax, eax
  je @138
  push ebp
  mov dword[esi], ecx
  dec ecx
  push edi
  mov dword[esi + 420h], ecx
  mov dword[esi + 4h], edx
  mov dword[esi + 10h], eax
  lea ecx, [esi + 14h]
  lea edx, [eax + 5A018h]
  mov edi, 100h
  mov ebp, 1h
  push ebx
  lea ecx, [ecx]

@140:
  mov dword[ecx], edx
  xor eax, eax

@141:
  mov ebx, dword[ecx]
  mov dword[eax + ebx], 0h
  add eax, 4h
  cmp eax, 400h
  jb @141
  add ecx, 4h
  add edx, 400h
  sub edi, ebp
  jne @140
  mov ecx, dword[esi]
  mov edx, dword[esi + 10h]
  or eax, 0FFFFFFFFh
  mov dword[esi + 424h], eax
  mov dword[esi + 418h], ecx
  mov dword[esi + 414h], ebp
  mov dword[esi + 41Ch], edi
  mov dword[edx], edi
  mov ecx, dword[esi]
  mov edx, dword[esi + 4h]
  mov dword[esi + 428h], edi
  mov cl, byte[ecx]
  mov dword[esp + 18h], eax
  mov eax, dword[esp + 4Ch]
  mov byte[edx], cl
  add dword[esi + 4h], ebp
  add dword[esi], ebp
  dec eax
  mov dword[esp + 50h], edi
  mov dword[esp + 14h], edi
  mov dword[esi + 0Ch], ebp
  cmp eax, ebp
  jbe @192

@142:
  mov ecx, dword[esp + 54h]
  test ecx, ecx
  je @143
  mov eax, dword[esp + 14h]
  inc eax
  mov dword[esp + 14h], eax
  test eax, 00000FFFh
  jne @143
  mov edx, dword[esp + 58h]
  mov eax, dword[esi + 4h]
  sub eax, dword[esp + 48h]
  push edx
  mov edx, dword[esi]
  sub edx, dword[esp + 48h]
  push eax
  mov eax, dword[esp + 54h]
  push edx
  push eax
  call ecx
  add esp, 10h
  test eax, eax
  je @188

@143:
  cmp ebp, dword[esp + 18h]
  jne @144
  mov ecx, dword[esp + 38h]
  mov edx, dword[esp + 3Ch]
  mov dword[esp + 20h], ecx
  mov dword[esp + 24h], edx
  jmp @145

@144:
  mov eax, dword[esp + 4Ch]
  mov ecx, dword[esi]
  sub eax, ebp
  push eax
  push ebp
  push ecx
  lea edx, [esp + 2Ch]
  push edx
  mov ecx, esi
  call @094

@145:
  cmp dword[esp + 20h], 2h
  jl @173
  mov eax, dword[esi + 424h]
  cmp dword[esp + 24h], eax
  jne @147
  cmp edi, 1h
  jbe @150
  mov ebx, dword[esp + 2Ch]
  cmp ebx, eax
  je @150
  mov ecx, dword[esp + 50h]
  mov eax, ebp
  push edi
  sub eax, edi
  push eax
  push ecx
  call @024
  add esp, 0Ch
  push edi
  push ebx
  mov ecx, esi
  mov dword[esp + 24h], eax
  call @059
  cmp eax, dword[esp + 1Ch]
  jge @150
  mov eax, ebx
  cmp eax, 500h
  jl @146
  cmp edi, 2h
  je @150

@146:
  cmp eax, 7D00h
  jl @147
  cmp edi, 3h
  je @150

@147:
  mov ebx, dword[esp + 4Ch]
  sub ebx, ebp
  lea edx, [ebx - 1h]
  push edx
  lea eax, [ebp + 1h]
  push eax
  mov eax, dword[esi]
  inc eax
  push eax
  lea ecx, [esp + 44h]
  push ecx
  mov ecx, esi
  mov dword[esp + 2Ch], ebx
  call @094
  lea eax, [ebp + 1h]
  push edi
  lea edx, [esp + 3Ch]
  mov dword[esp + 1Ch], eax
  push edx
  lea eax, [esp + 28h]
  push eax
  mov ecx, esi
  call @124
  mov dword[esp + 10h], eax
  test edi, edi
  jne @148
  mov ecx, dword[esp + 20h]
  cmp dword[esp + 38h], ecx
  jge @148
  mov edx, dword[esp + 38h]
  mov eax, dword[esp + 3Ch]
  push edx
  push eax
  mov ecx, esi
  call @059
  mov ecx, dword[esi]
  push 1h
  push ebp
  push ecx
  mov ebx, eax
  call @024
  mov edx, dword[esp + 2Ch]
  add esp, 0Ch
  lea ebx, [ebx + eax + 1h]
  mov eax, dword[esp + 24h]
  push edx
  push eax
  mov ecx, esi
  call @059
  cmp ebx, eax
  mov ebx, dword[esp + 1Ch]
  jg @149

@148:
  cmp dword[esp + 10h], 0h
  jne @171

@149:
  cmp dword[esp + 20h], 2h
  jle @150
  mov eax, dword[esi]
  lea ecx, [ebx - 2h]
  push ecx
  lea edx, [ebp + 2h]
  push edx
  add eax, 2h
  push eax
  lea ecx, [esp + 3Ch]
  push ecx
  mov ecx, esi
  call @094
  push edi
  lea edx, [esp + 34h]
  push edx
  lea eax, [esp + 28h]
  push eax
  mov ecx, esi
  call @130
  test eax, eax
  jne @171
  cmp dword[esp + 20h], 3h
  jle @150
  mov edx, dword[esi]
  add ebx, -3h
  push ebx
  lea ecx, [ebp + 3h]
  push ecx
  add edx, 3h
  push edx
  lea eax, [esp + 3Ch]
  push eax
  mov ecx, esi
  call @094
  push edi
  lea ecx, [esp + 34h]
  push ecx
  lea edx, [esp + 28h]
  push edx
  mov ecx, esi
  call @130
  test eax, eax
  jne @171

@150:
  test edi, edi
  je @161
  cmp edi, 1h
  jbe @159
  mov eax, edi
  sub eax, ebp
  add eax, dword[esp + 4Ch]
  cmp eax, edi
  jbe @151
  mov eax, edi

@151:
  mov edx, dword[esp + 50h]
  push eax
  mov ebx, ebp
  sub ebx, edi
  push ebx
  push edx
  lea eax, [esp + 3Ch]
  push eax
  mov ecx, esi
  mov dword[esp + 20h], ebx
  call @094
  cmp dword[esp + 30h], edi
  jb @152
  mov ecx, dword[esp + 34h]
  push edi
  push ecx
  mov ecx, esi
  call @059
  mov edx, dword[esp + 2Ch]
  push edi
  push edx
  mov ecx, esi
  mov ebx, eax
  call @059
  cmp eax, ebx
  mov ebx, dword[esp + 10h]
  jle @152
  mov eax, dword[esp + 34h]
  mov ecx, dword[esp + 30h]
  mov dword[esp + 2Ch], eax
  mov dword[esp + 28h], ecx

@152:
  mov edx, dword[esp + 50h]
  push edi
  push ebx
  push edx
  call @024
  add esp, 0Ch
  mov dword[esp + 1Ch], eax
  mov eax, dword[esp + 2Ch]
  push edi
  push eax
  mov ecx, esi
  call @059
  mov ebx, eax
  cmp ebx, dword[esp + 1Ch]
  jge @157
  mov ecx, dword[esp + 24h]
  cmp ecx, dword[esi + 424h]
  jne @153
  mov edx, dword[esp + 20h]
  mov eax, ecx
  push edx
  inc eax
  push eax
  mov ecx, esi
  call @059
  mov ecx, dword[esp + 20h]
  mov edx, dword[esp + 24h]
  push ecx
  add eax, ebx
  push edx
  mov ecx, esi
  mov dword[esp + 18h], eax
  call @059
  add eax, dword[esp + 1Ch]
  cmp eax, dword[esp + 10h]
  jle @157

@153:
  mov eax, dword[esp + 2Ch]
  cmp eax, dword[esi + 424h]
  jne @154
  cmp dword[esi + 428h], 0h
  je @156

@154:
  cmp eax, 500h
  jl @155
  cmp edi, 2h
  je @157

@155:
  cmp eax, 7D00h
  jl @156
  cmp edi, 3h
  je @157

@156:
  push edi
  push eax
  mov ecx, esi
  call @073
  jmp @160

@157:
  mov ebx, dword[esp + 50h]
  lea esp, [esp]

@158:
  mov eax, ebp
  sub eax, edi
  push eax
  push ebx
  mov ecx, esi
  call @031
  inc ebx
  dec edi
  jne @158
  mov dword[esp + 50h], ebx
  jmp @161

@159:
  mov edx, dword[esp + 50h]
  lea ecx, [ebp - 1h]
  push ecx
  push edx
  mov ecx, esi
  call @031

@160:
  xor edi, edi

@161:
  mov ebx, dword[esp + 20h]
  cmp ebx, 3h
  jg @169
  mov eax, dword[esi]
  push ebx
  push ebp
  push eax
  call @024
  mov ecx, dword[esp + 30h]
  add esp, 0Ch
  push ebx
  push ecx
  mov ecx, esi
  mov dword[esp + 24h], eax
  call @059
  cmp eax, dword[esp + 1Ch]
  jg @164
  mov eax, dword[esp + 24h]
  cmp eax, dword[esi + 424h]
  jne @162
  cmp dword[esi + 428h], 0h
  je @168

@162:
  mov ebx, dword[esp + 20h]
  cmp eax, 500h
  jl @163
  cmp ebx, 2h
  je @165

@163:
  cmp eax, 7D00h
  jl @170
  jmp @165

@164:
  mov ebx, dword[esp + 20h]

@165:
  mov dword[esp + 10h], ebx
  test ebx, ebx
  je @167

@166:
  mov edx, dword[esi]
  push ebp
  push edx
  mov ecx, esi
  call @031
  inc dword[esi]
  dec dword[esp + 10h]
  jne @166

@167:
  lea ebp, [ebx + ebp - 1h]
  jmp @176

@168:
  mov ebx, dword[esp + 20h]
  push ebx
  push eax
  mov ecx, esi
  call @073
  add dword[esi], ebx
  lea ebp, [ebx + ebp - 1h]
  jmp @176

@169:
  mov eax, dword[esp + 24h]

@170:
  push ebx
  push eax
  mov ecx, esi
  call @073
  add dword[esi], ebx
  lea ebp, [ebx + ebp - 1h]
  jmp @176

@171:
  test edi, edi
  jne @172
  mov eax, dword[esp + 20h]
  mov ecx, dword[esp + 24h]
  mov edx, dword[esi]
  mov dword[esp + 28h], eax
  mov dword[esp + 2Ch], ecx
  mov dword[esp + 50h], edx

@172:
  inc edi
  jmp @175

@173:
  test edi, edi
  je @174
  inc edi
  jmp @175

@174:
  mov eax, dword[esi]
  push ebp
  push eax
  mov ecx, esi
  call @031

@175:
  inc dword[esi]

@176:
  test edi, edi
  je @184
  cmp edi, dword[esp + 28h]
  jne @184
  mov eax, edi
  sub eax, ebp
  add eax, dword[esp + 4Ch]
  cmp eax, edi
  jbe @177
  mov eax, edi

@177:
  push eax
  mov eax, dword[esp + 54h]
  mov ebx, ebp
  sub ebx, edi
  push ebx
  push eax
  lea ecx, [esp + 3Ch]
  push ecx
  mov ecx, esi
  mov dword[esp + 20h], ebx
  call @094
  cmp dword[esp + 30h], edi
  jb @178
  mov edx, dword[esp + 34h]
  push edi
  push edx
  mov ecx, esi
  call @059
  mov ebx, eax
  mov eax, dword[esp + 2Ch]
  push edi
  push eax
  mov ecx, esi
  call @059
  cmp eax, ebx
  mov ebx, dword[esp + 10h]
  jle @178
  mov ecx, dword[esp + 34h]
  mov edx, dword[esp + 30h]
  mov dword[esp + 2Ch], ecx
  mov dword[esp + 28h], edx

@178:
  mov eax, dword[esp + 50h]
  push edi
  push ebx
  push eax
  call @024
  mov ecx, dword[esp + 38h]
  add esp, 0Ch
  push edi
  push ecx
  mov ecx, esi
  mov ebx, eax
  call @059
  cmp eax, ebx
  jge @182
  mov eax, dword[esp + 2Ch]
  cmp eax, dword[esi + 424h]
  jne @179
  cmp dword[esi + 428h], 0h
  je @181

@179:
  cmp eax, 500h
  jl @180
  cmp edi, 2h
  je @182

@180:
  cmp eax, 7D00h
  jl @181
  cmp edi, 3h
  je @182

@181:
  push edi
  push eax
  mov ecx, esi
  call @073
  xor edi, edi
  jmp @184

@182:
  mov ebx, dword[esp + 50h]
  lea ecx, [ecx]

@183:
  mov edx, ebp
  sub edx, edi
  push edx
  push ebx
  mov ecx, esi
  call @031
  inc ebx
  dec edi
  jne @183
  mov dword[esp + 50h], ebx

@184:
  mov eax, dword[esp + 4Ch]
  inc ebp
  dec eax
  cmp ebp, eax
  jb @142
  test edi, edi
  je @192
  cmp edi, 1h
  jbe @191
  mov ecx, dword[esp + 50h]
  mov eax, ebp
  push edi
  sub eax, edi
  push eax
  push ecx
  call @024
  mov edx, dword[esp + 38h]
  add esp, 0Ch
  push edi
  push edx
  mov ecx, esi
  mov ebx, eax
  call @059
  cmp eax, ebx
  jg @189
  mov eax, dword[esp + 2Ch]
  cmp eax, dword[esi + 424h]
  jne @185
  cmp dword[esi + 428h], 0h
  je @187

@185:
  cmp eax, 500h
  jl @186
  cmp edi, 2h
  je @189

@186:
  cmp eax, 7D00h
  jl @187
  cmp edi, 3h
  je @189

@187:
  push edi
  push eax
  mov ecx, esi
  call @073
  jmp @192

@188:
  pop ebx
  pop edi
  pop ebp
  or eax, 0FFFFFFFFh
  pop esi
  add esp, 30h
  ret 18h

@189:
  mov ebx, dword[esp + 50h]

@190:
  mov eax, ebp
  sub eax, edi
  push eax
  push ebx
  mov ecx, esi
  call @031
  inc ebx
  dec edi
  jne @190
  jmp @192

@191:
  mov edx, dword[esp + 50h]
  lea ecx, [ebp - 1h]
  push ecx
  push edx
  mov ecx, esi
  call @031

@192:
  mov edi, dword[esp + 4Ch]
  cmp ebp, edi
  jae @194
  mov edi, edi

@193:
  mov eax, dword[esi]
  push ebp
  push eax
  mov ecx, esi
  call @031
  inc dword[esi]
  inc ebp
  cmp ebp, edi
  jb @193

@194:
  or ebp, 0FFFFFFFFh
  add dword[esi + 0Ch], ebp
  lea ecx, [ebp + 9h]
  jne @195
  mov eax, dword[esi + 4h]
  mov dword[esi + 8h], eax
  inc eax
  mov dword[esi + 0Ch], ecx
  mov dword[esi + 4h], eax

@195:
  mov eax, dword[esi + 8h]
  mov dl, byte[eax]
  add dl, dl
  inc dl
  mov byte[eax], dl
  add dword[esi + 0Ch], ebp
  jne @196
  mov eax, dword[esi + 4h]
  mov dword[esi + 8h], eax
  inc eax
  mov dword[esi + 0Ch], ecx
  mov dword[esi + 4h], eax

@196:
  mov eax, dword[esi + 8h]
  mov dl, byte[eax]
  add dl, dl
  inc dl
  mov byte[eax], dl
  add dword[esi + 0Ch], ebp
  jne @197
  mov eax, dword[esi + 4h]
  mov dword[esi + 8h], eax
  inc eax
  mov dword[esi + 0Ch], ecx
  mov dword[esi + 4h], eax

@197:
  mov eax, dword[esi + 8h]
  shl byte[eax], 1h
  mov eax, dword[esi + 4h]
  mov byte[eax], 0h
  mov ecx, dword[esi + 0Ch]
  mov eax, dword[esi + 8h]
  inc dword[esi + 4h]
  dec ecx
  shl byte[eax], cl
  mov eax, dword[esp + 54h]
  test eax, eax
  je @198
  mov ecx, dword[esp + 58h]
  mov edx, dword[esi + 4h]
  sub edx, dword[esp + 48h]
  push ecx
  mov ecx, dword[esi]
  sub ecx, dword[esp + 48h]
  push edx
  push ecx
  push edi
  call eax
  add esp, 10h
  test eax, eax
  jne @198
  pop ebx
  pop edi
  mov eax, ebp
  pop ebp
  pop esi
  add esp, 30h
  ret 18h

@198:
  mov eax, dword[esi + 4h]
  sub eax, dword[esp + 48h]
  pop ebx
  pop edi
  pop ebp
  pop esi
  add esp, 30h
  ret 18h

aP_pack:
  mov eax, dword[esp + 0Ch]
  sub esp, 42Ch
  test eax, eax
  jne @200
  add esp, 42Ch
  ret

@200:
  mov ecx, dword[esp + 444h]
  mov edx, dword[esp + 440h]
  push ecx
  mov ecx, dword[esp + 440h]
  push edx
  mov edx, dword[esp + 43Ch]
  push ecx
  push eax
  mov eax, dword[esp + 440h]
  push edx
  push eax
  lea ecx, [esp + 18h]
  call @136
  add esp, 42Ch
  ret

aP_depack_asm:
  pushad
  mov esi, dword[esp + 24h]
  mov edi, dword[esp + 28h]
  cld
  mov dl, 80h
  xor ebx, ebx

@202:
  movsb
  mov bl, 2h

@203:
  call @213
  jae @202
  xor ecx, ecx
  call @213
  jae @205
  xor eax, eax
  call @213
  jae @206
  mov bl, 2h
  inc ecx
  mov al, 10h

@204:
  call @213
  adc al, al
  jae @204
  jne @212
  stosb
  jmp @203

@205:
  call @216
  sub ecx, ebx
  jne @207
  call @215
  jmp @211

@206:
  lodsb
  shr eax, 1h
  je @218
  adc ecx, ecx
  jmp @208

@207:
  xchg eax, ecx
  dec eax
  shl eax, 8h
  lodsb
  call @215
  cmp eax, 7D00h
  jae @208
  cmp ah, 5h
  jae @209
  cmp eax, 7Fh
  ja @210

@208:
  inc ecx

@209:
  inc ecx

@210:
  xchg eax, ebp

@211:
  mov eax, ebp
  mov bl, 1h

@212:
  push esi
  mov esi, edi
  sub esi, eax
  rep movsb
  pop esi
  jmp @203

@213:
  add dl, dl
  jne @214
  mov dl, byte[esi]
  inc esi
  adc dl, dl

@214:
  ret

@215:
  xor ecx, ecx

@216:
  inc ecx

@217:
  call @213
  adc ecx, ecx
  call @213
  jb @217
  ret

@218:
  sub edi, dword[esp + 28h]
  mov dword[esp + 1Ch], edi
  popad
  ret

aP_depack_asm_fast:
  pushad
  mov esi, dword[esp + 24h]
  mov edi, dword[esp + 28h]
  cld
  mov dl, 80h

@220:
  mov al, byte[esi]
  add esi, 1h
  mov byte[edi], al
  add edi, 1h
  mov ebx, 2h

@221:
  add dl, dl
  jne @222
  mov dl, byte[esi]
  inc esi
  adc dl, dl

@222:
  jae @220
  add dl, dl
  jne @223
  mov dl, byte[esi]
  inc esi
  adc dl, dl

@223:
  jae @230
  xor eax, eax
  add dl, dl
  jne @224
  mov dl, byte[esi]
  inc esi
  adc dl, dl

@224:
  jae @241
  add dl, dl
  jne @225
  mov dl, byte[esi]
  inc esi
  adc dl, dl

@225:
  adc eax, eax
  add dl, dl
  jne @226
  mov dl, byte[esi]
  inc esi
  adc dl, dl

@226:
  adc eax, eax
  add dl, dl
  jne @227
  mov dl, byte[esi]
  inc esi
  adc dl, dl

@227:
  adc eax, eax
  add dl, dl
  jne @228
  mov dl, byte[esi]
  inc esi
  adc dl, dl

@228:
  adc eax, eax
  je @229
  mov ebx, edi
  sub ebx, eax
  mov al, byte[ebx]

@229:
  mov byte[edi], al
  inc edi
  mov ebx, 2h
  jmp @221

@230:
  mov eax, 1h

@231:
  add dl, dl
  jne @232
  mov dl, byte[esi]
  inc esi
  adc dl, dl

@232:
  adc eax, eax
  add dl, dl
  jne @233
  mov dl, byte[esi]
  inc esi
  adc dl, dl

@233:
  jb @231
  sub eax, ebx
  mov ebx, 1h
  jne @237
  mov ecx, 1h

@234:
  add dl, dl
  jne @235
  mov dl, byte[esi]
  inc esi
  adc dl, dl

@235:
  adc ecx, ecx
  add dl, dl
  jne @236
  mov dl, byte[esi]
  inc esi
  adc dl, dl

@236:
  jb @234
  push esi
  mov esi, edi
  sub esi, ebp
  rep movsb
  pop esi
  jmp @221

@237:
  dec eax
  shl eax, 8h
  mov al, byte[esi]
  inc esi
  mov ebp, eax
  mov ecx, 1h

@238:
  add dl, dl
  jne @239
  mov dl, byte[esi]
  inc esi
  adc dl, dl

@239:
  adc ecx, ecx
  add dl, dl
  jne @240
  mov dl, byte[esi]
  inc esi
  adc dl, dl

@240:
  jb @238
  cmp eax, 7D00h
  sbb ecx, -1h
  cmp eax, 500h
  sbb ecx, -1h
  cmp eax, 80h
  adc ecx, 0h
  cmp eax, 80h
  adc ecx, 0h
  push esi
  mov esi, edi
  sub esi, eax
  rep movsb
  pop esi
  jmp @221

@241:
  mov al, byte[esi]
  inc esi
  xor ecx, ecx
  shr al, 1h
  je @242
  adc ecx, 2h
  mov ebp, eax
  push esi
  mov esi, edi
  sub esi, eax
  rep movsb
  pop esi
  mov ebx, 1h
  jmp @221

@242:
  sub edi, dword[esp + 28h]
  mov dword[esp + 1Ch], edi
  popad
  ret

aPsafe_check:
  pushad
  mov esi, dword[esp + 24h]
  test esi, esi
  je @244
  mov ebx, dword[esi]
  cmp ebx, SIGN
  jne @244
  mov ebx, dword[esi + 4h]
  cmp ebx, 18h
  jb @244
  add ebx, esi
  push dword[esi + 8h]
  push ebx
  call aP_crc32
  add esp, 8h
  cmp eax, dword[esi + 0Ch]
  mov eax, dword[esi + 10h]
  je @245

@244:
  or eax, 0FFFFFFFFh

@245:
  mov dword[esp + 1Ch], eax
  popad
  ret

aP_depack_asm_safe:
  pushad
  mov esi, dword[esp + 24h]
  mov eax, dword[esp + 28h]
  mov edi, dword[esp + 2Ch]
  mov ecx, dword[esp + 30h]
  push eax
  push ecx
  test esi, esi
  je @269
  test edi, edi
  je @269
  or ebp, 0FFFFFFFFh
  cld
  xor edx, edx

@247:
  sub dword[esp + 4h], 1h
  jb @269
  mov al, byte[esi]
  add esi, 1h
  sub dword[esp], 1h
  jb @269
  mov byte[edi], al
  add edi, 1h
  mov ebx, 2h

@248:
  add dl, dl
  jne @249
  sub dword[esp + 4h], 1h
  jb @269
  mov dl, byte[esi]
  inc esi
  add dl, dl
  inc dl

@249:
  jae @247
  add dl, dl
  jne @250
  sub dword[esp + 4h], 1h
  jb @269
  mov dl, byte[esi]
  inc esi
  add dl, dl
  inc dl

@250:
  jae @257
  xor eax, eax
  add dl, dl
  jne @251
  sub dword[esp + 4h], 1h
  jb @269
  mov dl, byte[esi]
  inc esi
  add dl, dl
  inc dl

@251:
  jae @268
  add dl, dl
  jne @252
  sub dword[esp + 4h], 1h
  jb @269
  mov dl, byte[esi]
  inc esi
  add dl, dl
  inc dl

@252:
  adc eax, eax
  add dl, dl
  jne @253
  sub dword[esp + 4h], 1h
  jb @269
  mov dl, byte[esi]
  inc esi
  add dl, dl
  inc dl

@253:
  adc eax, eax
  add dl, dl
  jne @254
  sub dword[esp + 4h], 1h
  jb @269
  mov dl, byte[esi]
  inc esi
  add dl, dl
  inc dl

@254:
  adc eax, eax
  add dl, dl
  jne @255
  sub dword[esp + 4h], 1h
  jb @269
  mov dl, byte[esi]
  inc esi
  add dl, dl
  inc dl

@255:
  adc eax, eax
  je @256
  mov ebx, dword[esp + 38h]
  sub ebx, dword[esp]
  cmp eax, ebx
  ja @269
  mov ebx, edi
  sub ebx, eax
  mov al, byte[ebx]

@256:
  sub dword[esp], 1h
  jb @269
  mov byte[edi], al
  inc edi
  mov ebx, 2h
  jmp @248

@257:
  mov eax, 1h

@258:
  add dl, dl
  jne @259
  sub dword[esp + 4h], 1h
  jb @269
  mov dl, byte[esi]
  inc esi
  add dl, dl
  inc dl

@259:
  adc eax, eax
  jb @269
  add dl, dl
  jne @260
  sub dword[esp + 4h], 1h
  jb @269
  mov dl, byte[esi]
  inc esi
  add dl, dl
  inc dl

@260:
  jb @258
  sub eax, ebx
  mov ebx, 1h
  jne @264
  mov ecx, 1h

@261:
  add dl, dl
  jne @262
  sub dword[esp + 4h], 1h
  jb @269
  mov dl, byte[esi]
  inc esi
  add dl, dl
  inc dl

@262:
  adc ecx, ecx
  jb @269
  add dl, dl
  jne @263
  sub dword[esp + 4h], 1h
  jb @269
  mov dl, byte[esi]
  inc esi
  add dl, dl
  inc dl

@263:
  jb @261
  push ecx
  mov ecx, dword[esp + 3Ch]
  sub ecx, dword[esp + 4h]
  cmp ebp, ecx
  pop ecx
  ja @269
  sub dword[esp], ecx
  jb @269
  push esi
  mov esi, edi
  sub esi, ebp
  rep movsb
  pop esi
  jmp @248

@264:
  dec eax
  test eax, 0FF000000h
  jne @269
  shl eax, 8h
  sub dword[esp + 4h], 1h
  jb @269
  mov al, byte[esi]
  inc esi
  mov ebp, eax
  mov ecx, 1h

@265:
  add dl, dl
  jne @266
  sub dword[esp + 4h], 1h
  jb @269
  mov dl, byte[esi]
  inc esi
  add dl, dl
  inc dl

@266:
  adc ecx, ecx
  jb @269
  add dl, dl
  jne @267
  sub dword[esp + 4h], 1h
  jb @269
  mov dl, byte[esi]
  inc esi
  add dl, dl
  inc dl

@267:
  jb @265
  cmp eax, 7D00h
  sbb ecx, -1h
  cmp eax, 500h
  sbb ecx, -1h
  cmp eax, 80h
  adc ecx, 0h
  cmp eax, 80h
  adc ecx, 0h
  push ecx
  mov ecx, dword[esp + 3Ch]
  sub ecx, dword[esp + 4h]
  cmp eax, ecx
  pop ecx
  ja @269
  sub dword[esp], ecx
  jb @269
  push esi
  mov esi, edi
  sub esi, eax
  rep movsb
  pop esi
  jmp @248

@268:
  sub dword[esp + 4h], 1h
  jb @269
  mov al, byte[esi]
  inc esi
  xor ecx, ecx
  shr al, 1h
  je @270
  adc ecx, 2h
  mov ebp, eax
  push ecx
  mov ecx, dword[esp + 3Ch]
  sub ecx, dword[esp + 4h]
  cmp eax, ecx
  pop ecx
  ja @269
  sub dword[esp], ecx
  jb @269
  push esi
  mov esi, edi
  sub esi, eax
  rep movsb
  pop esi
  mov ebx, 1h
  jmp @248

@269:
  add esp, 8h
  popad
  or eax, 0FFFFFFFFh
  ret

@270:
  add esp, 8h
  sub edi, dword[esp + 2Ch]
  mov dword[esp + 1Ch], edi
  popad
  ret

aPsafe_pack:
  pushad
  mov ebp, esp
  mov esi, dword[ebp + 24h]
  mov edi, dword[ebp + 28h]
  mov ecx, dword[ebp + 2Ch]
  or eax, 0FFFFFFFFh
  test esi, esi
  je @272
  test edi, edi
  je @272
  test ecx, ecx
  je @272
  mov ebx, SIGN
  mov dword[edi], ebx
  mov ebx, 18h
  mov dword[edi + 4h], ebx
  add ebx, edi
  mov dword[edi + 10h], ecx
  push ecx
  push esi
  call aP_crc32
  add esp, 8h
  mov dword[edi + 14h], eax
  push dword[ebp + 38h]
  push dword[ebp + 34h]
  push dword[ebp + 30h]
  push ecx
  push ebx
  push esi
  call aP_pack
  add esp, 18h
  cmp eax, -1h
  je @272
  mov dword[edi + 8h], eax
  mov edx, eax
  push eax
  push ebx
  call aP_crc32
  add esp, 8h
  mov dword[edi + 0Ch], eax
  lea eax, [edx + 18h]

@272:
  mov dword[esp + 1Ch], eax
  popad
  ret

aPsafe_get_orig_size:
  pushad
  mov esi, dword[esp + 24h]
  mov ebx, dword[esi]
  or eax, 0FFFFFFFFh
  cmp ebx, SIGN
  jne @274
  mov ebx, dword[esi + 4h]
  cmp ebx, 18h
  jb @274
  mov eax, dword[esi + 10h]

@274:
  mov dword[esp + 1Ch], eax
  popad
  ret

aP_crc32:
  pushad
  mov edx, dword[esp + 24h]
  mov ecx, dword[esp + 28h]
  xor eax, eax
  test ecx, ecx
  je @275
  not eax

@276:
  xor al, byte[edx]
  inc edx
  mov bl, 8h

@277:
  shr eax, 1h
  jae @278
  xor eax, 0EDB88320h

@278:
  dec bl
  jne @277
  dec ecx
  jne @276
  not eax

@275:
  mov dword[esp + 1Ch], eax
  popad
  ret
Подякували: reverse2500, HetmanNet, 0xDADA11C73

3

Re: [FASM] Реверс ApLib 1.1.0 та "example\appack.c" на ассемблері

Шкода що його юзають лиш на вінді, а то би пригодився :)