1 Востаннє редагувалося Torbins (24.03.2015 11:33:03)

Тема: Робота з типізованим файлом

unit Unit1;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
 Classes, SysUtils, FileUtil, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, StdCtrls;

type

 { TForm1 }

 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Button10: TButton;
  Button2: TButton;
  Button3: TButton;
  Button4: TButton;
  Button5: TButton;
  Button6: TButton;
  Button7: TButton;
  Button8: TButton;
  Button9: TButton;
  Edit1: TEdit;
  Edit2: TEdit;
  Edit3: TEdit;
  Edit4: TEdit;
  Edit5: TEdit;
  Edit6: TEdit;
  Edit7: TEdit;
  Edit8: TEdit;
  Edit9: TEdit;
  Label1: TLabel;
  Label10: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Label3: TLabel;
  Label4: TLabel;
  Label5: TLabel;
  Label6: TLabel;
  Label7: TLabel;
  Label8: TLabel;
  Label9: TLabel;
  Memo1: TMemo;
  procedure Button10Click(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
  procedure Button3Click(Sender: TObject);
  procedure Button4Click(Sender: TObject);
  procedure Button5Click(Sender: TObject);
  procedure Button6Click(Sender: TObject);
  procedure Button7Click(Sender: TObject);
  procedure Button8Click(Sender: TObject);
  procedure Button9Click(Sender: TObject);
  procedure Edit7Change(Sender: TObject);
  Procedure RSt;
  Procedure WSt;
 private
  { private declarations }
 public
  { public declarations }
 end;
 type
  TSt = record
   Ng: Word;
   Pib:String[40];
   Oc1, Oc2, Oc3:Byte;
   step:Real;
  end;

var
 Form1: TForm1;
 ST:Tst;
 f:file of Tst;
 Fname:string;

implementation

{$R *.lfm}
{Процедура читання записів}
Procedure TForm1.RSt;
 begin
  with St do
   begin
    Ng:= StrToInt(Edit1.Text);
    Pib:= Edit2.Text;
    Oc1:=StrToInt(Edit3.Text);
    Oc2:=StrToInt(Edit4.Text);
    Oc3:=StrToInt(Edit5.Text);
    Step:=StrToFloat(Edit8.Text);
    end;
  end;
{Процедура запису записів}
Procedure TForm1.WSt;
 begin
  with St do
   begin
    Edit1.Text:=IntToStr(Ng);
    Edit2.Text:=Pib;
    Edit3.Text:=IntToStr(Oc1);
    Edit4.Text:=IntToStr(Oc2);
    Edit5.Text:=IntToStr(Oc3);
    Edit8.Text:=FloatToStr(Step);
   end;
 end;

{ TForm1 }

procedure TForm1.Edit7Change(Sender: TObject);
begin

end;

procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
begin
 Seek(F,FileSize(F)); //Тута якась помилка фіг знає шо за
RSt;
write(f,St);
Edit1.TExt:='';
Edit2.Text:='';
Edit3.Text:='';
Edit4.Text:='';
Edit5.Text:='';
Edit8.Text:='';
end;

procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject);
begin
 RSt;
Seek(F,FilePos(F)-1);
write(F,St);
end;

procedure TForm1.Button7Click(Sender: TObject);
var
Ls1:TstringList;
n,i,gr:integer;
f1:boolean;
z:real;
begin
Ls1:=TstringList.Create;
Ls1.Sorted:=true;
if Edit6.Text='' then
ShowMessage('Введіть номер групи')
else
 begin
gr:=StrToInt(Edit6.Text);
n:=FileSize(F);
f1:=true; z:=0;
Seek(F,0);
for i:=1 to n do
begin
read(F,St);
if gr=St.Ng then
 begin
  f1:=false;
  z:=z+St.Step;
  Ls1.Add(St.Pib);
 end;
end;
end;
Memo1.Lines.Clear;
Edit9.Text:='';
if f1 then Memo1.Lines.Add('Такої групи немає')
else
 begin
  Memo1.Lines.Add('Список студентів' + inttostr(gr) + ' групи');
  Memo1.Lines.AddStrings(Ls1);
  Edit9.Text:=floattostr(z);
 end;
end;

procedure TForm1.Button8Click(Sender: TObject);
begin
CloseFile(F);
close;
end;

procedure TForm1.Button9Click(Sender: TObject);
begin
 if Edit7.Text='' then
Showmessage('Введіть ім*я файлу')
else
begin
Fname:=Edit7.Text;
if NOT FileExists(Fname) then
Showmessage('Такого файлу не існує')
else
begin
AssignFile(F,Fname);
Reset(F);
end;
end;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 Seek(F,0);
Read(F,St);
WSt;
end;

procedure TForm1.Button10Click(Sender: TObject);
begin
 if Edit7.Text='' then
Showmessage('Введіть ім*я файлу')
else
begin
Fname:=Edit7.Text;
if NOT FileExists(Fname) then
Showmessage('Такого файлу не існує')
else
begin
AssignFile(F,Fname);
Reset(F);
end;
end;
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
 Seek(F,FileSize(F)-1);
Read(F,St);
WSt;
end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
 if FilePos(F)<FileSize(F) then
begin
Read(F,St);
WSt;
end;
end;

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
begin
 n:=FilePos(F)-2;
  if n>=0 then
   begin
    Seek(F,n);
    Read(F,St);
    WSt;
   end;
end;

end.

2

Re: Робота з типізованим файлом

Що саме Вас не влаштовує?
Що цей код має робити?
Ви би самі собі із таким підходом допомагали?

3

Re: Робота з типізованим файлом

Seek(F,FileSize(F)); //Тута якась помилка
Чи я щось не ясно написав ?

Chemist-i написав:

Що саме Вас не влаштовує?
Що цей код має робити?
Ви би самі собі із таким підходом допомагали?

4

Re: Робота з типізованим файлом

Так вам тут ніхто не допоможе. Не "якась", а напишіть, яка саме.

Подякували: Torbins, koala2

5

Re: Робота з типізованим файлом

ex.jedii написав:

Seek(F,FileSize(F)); //Тута якась помилка
Чи я щось не ясно написав ?

1. Яка помилка, що каже компілятор, чи вже під час виконання?
2. Що код має робити? Яка умова задачи?

6

Re: Робота з типізованим файлом

Задана інформація про студентів такої структури: номер
групи; прізвище та ініціали студента; оцінки: математичний аналіз, алгебра,
програмування; стипендія.
Розробити програму, яка дозволяє: а) створити або відкрити існуючий
типізований файл із записів з інформацією про студентів, б) додавати записипро нових студентів у кінець файлу, в) вносити зміни у записи про студентів,
г) переглядати файли студентів, е) вивести за алфавітним порядком список
студентів, заданої групи, і фонд стипендії.


Chemist-i написав:
ex.jedii написав:

Seek(F,FileSize(F)); //Тута якась помилка
Чи я щось не ясно написав ?

1. Яка помилка, що каже компілятор, чи вже під час виконання?
2. Що код має робити? Яка умова задачи?

7

Re: Робота з типізованим файлом

ex.jedii
Ок, а текст помилки? Чи хоча б яка послідовність дій призводить до цієї помилки?

8

Re: Робота з типізованим файлом

коли тиснеш кнопку добавити

http://firepic.org/images/2015-03/23/204f3dsb0icm.png


Torbins написав:

ex.jedii
Ок, а текст помилки? Чи хоча б яка послідовність дій призводить до цієї помилки?

Post's attachments

Screenshot from 2015-03-23 19:37:59.png 32.5 kb, 257 downloads since 2015-03-23 

9

Re: Робота з типізованим файлом

А файл створений, перед тим як в нього щось записувати?

10

Re: Робота з типізованим файлом

Ні, файл повинен створюватися прогою

dm3s написав:

А файл створений, перед тим як в нього щось записувати?

11

Re: Робота з типізованим файлом

На скільки я знаю то файл створюеться и відкриваеться процедурою Rewrite, а такої процедури я не знайшов в програмі.

12 Востаннє редагувалося Chemist-i (23.03.2015 20:53:09)

Re: Робота з типізованим файлом

dm3s написав:

На скільки я знаю то файл створюеться и відкриваеться процедурою Rewrite, а такої процедури я не знайшов в програмі.

Все вірно кажете,
спочатку

AssingFile(F, шлях); //зв'язати F (файлову змінну) із шляхом

потім

Rewrite(F), або Reset(F); //(відповідно створити, чи відкрити той файл)

ще можна

FileMode(режим); //чи читати, чи писати чи ще щось

А потім вже можна робити всякі seek і тому подібні операції.
А в кінці не забути

CloseFile(F); //закрити файл
Подякували: leofun01, ex.jedii2