1 Востаннє редагувалося Torbins (01.07.2015 12:51:33)

Тема: Сортування в TStringGrid

Допоможіть відсортувати за "Дисципліною"!..

unit Unit4;

interface

uses
 Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,
 Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.Grids;

type
 TForm4 = class(TForm)
  StringGrid1: TStringGrid;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure FormActivate(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form4: TForm4;

implementation

{$R *.dfm}

uses Unit1;procedure TForm4.FormActivate(Sender: TObject);
var
  i,j:integer;
  rec:sesiya;
begin
Form4.StringGrid1.RowCount := Filesize(f)+1;
for i:=1 to Filesize(f) do
begin
seek(f,i-1);
read(f,rec);
Form4.StringGrid1.Cells[0,i]:=rec.group;
Form4.StringGrid1.Cells[1,i]:=rec.subject;
Form4.StringGrid1.Cells[2,i]:=rec.teacher;
Form4.StringGrid1.Cells[3,i]:=DateToStr(rec.data);
end;
end;

procedure TForm4.FormCreate(Sender: TObject);
begin
StringGrid1.Cells[0,0]:='Група';
StringGrid1.Cells[1,0]:='Дисципліна';
StringGrid1.Cells[2,0]:='Викладач';
StringGrid1.Cells[3,0]:='Дата';
end;

end.

2

Re: Сортування в TStringGrid

Пересування рядка в стрінггріді:

type
 TMoveSG = class(TCustomGrid);
//...
 TMoveSG(StringGrid1).MoveRow(1, 3);

Якісь алгоритми сортування я сподіваюся ви знаєте.