1

Тема: Listview підвантаження системних іконок

Добрий день, допоможіть вирішити проблему я написав ось такий код. Код для завантаження іконок знайшов в інтернеті і переробив його під свій провідник.

using System.Runtime.InteropServices;

public partial class Form1 : Form
{
  IntPtr hImgLarge;
  System.Drawing.Icon largeIcon;
  SHFILEINFO shinfo = new SHFILEINFO();
  public struct SHFILEINFO
  {
    public IntPtr hIcon;
    public int iIcon;
    public uint dwAttributes;
    [MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = 256)]
    public string szDisplayName;
    [MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = 80)]
    public string szTypeName;
  };
  [DllImport("Shell32.dll")]
  private static extern IntPtr SHGetFileInfo(string pszPath,
    uint dwFileAttributes, ref SHFILEINFO psfi, int cbFileInfo, uint uFlags);

  public Form1()
  {
    InitializeComponent();
    GetDriveNodes();
  }
  private void GetDriveNodes()
  {
    try
    {
      foreach (string path in Environment.GetLogicalDrives())
        if (new DirectoryInfo(path).Exists)
        {
          TreeNode driveNode = new TreeNode { Text = path };
          FillTreeNode(driveNode, path);
          treeView1.Nodes.Add(driveNode);
        }
    }
    catch (Exception) { }
  }

  void treeView1_GetFolders(object sender, TreeViewCancelEventArgs e)
  {
    try
    {
      foreach (var dir in Directory.GetDirectories(e.Node.FullPath))
      {
        TreeNode dirNode = new TreeNode(new DirectoryInfo(dir).Name);
        FillTreeNode(dirNode, dir);
        e.Node.Nodes.Add(dirNode);
      }
    }
    catch (Exception) { }
  }

  void treeView1_GetFiles(object sender, TreeViewCancelEventArgs e)
  {
    try
    {
      foreach (var dir in Directory.GetFiles(e.Node.FullPath))
      {
        TreeNode dirNode = new TreeNode(new DirectoryInfo(dir).Name);
        FillTreeNode(dirNode, dir);
        e.Node.Nodes.Add(dirNode);
      }
    }
    catch (Exception) { }
  }

  void treeView1_BeforeExpand(object sender, TreeViewCancelEventArgs e)
  {
    e.Node.Nodes.Clear();
    treeView1_GetFolders(sender, e);
    treeView1_GetFiles(sender, e);
    GetItems(e.Node.FullPath);
  }

  private void FillTreeNode(TreeNode driveNode, string path)
  {
    try
    {
      foreach (string dir in Directory.GetFileSystemEntries(path))
      {
        TreeNode dirNode = new TreeNode();
        driveNode.Nodes.Add(dirNode);
      }
    }
    catch (Exception) { }
  }

  private void listView1_GetFolders(string[] folders, ImageList largeImageList)
  {
    try
    {
      foreach (string f in folders)
      {
        hImgLarge = SHGetFileInfo(f, 0, ref shinfo, Marshal.SizeOf(shinfo), 0x100 | 0x0);
        largeIcon = System.Drawing.Icon.FromHandle(shinfo.hIcon);

        string[] ss = f.Split(new char[] { '\\' });
        largeImageList.Images.Add(ss[ss.Length - 1], largeIcon);
        listView1.Items.Add(ss[ss.Length - 1], ss[ss.Length - 1]);
      }
    }
    catch (Exception) { }
  }

  private void listView1_GetFiles(string[] files, ImageList largeImageList)
  {
    try
    {
      foreach (string f in files)
      {
        hImgLarge = SHGetFileInfo(f, 0, ref shinfo, Marshal.SizeOf(shinfo), 0x100 | 0x0);
        largeIcon = System.Drawing.Icon.FromHandle(shinfo.hIcon);

        string[] ss = f.Split(new char[] { '\\' });
        largeImageList.Images.Add(ss[ss.Length - 1], largeIcon);
        listView1.Items.Add(ss[ss.Length - 1], ss[ss.Length - 1]);
      }
    }
    catch (Exception) { }
  }

  private void GetItems(string path)
  {
    try
    {
      if (Directory.Exists(path))
      {
        ImageList largeImageList = new ImageList();
        largeImageList.ColorDepth = ColorDepth.Depth32Bit;
        largeImageList.ImageSize = new System.Drawing.Size(32, 32);

        listView1.LargeImageList = largeImageList;
        listView1.Items.Clear();

        listView1_GetFolders(Directory.GetDirectories(path), largeImageList);
        listView1_GetFiles(Directory.GetFiles(path), largeImageList);
      }
    }
    catch (Exception) { }
  }
}

У мене виникла проблема, коли з самого початку я вибираю якийсь диск, підвантажує все нормально, але потім, я так зрозумів, бере останню іконку і підставляє під всі папки та файли, не знаю як виправити. Заздалегідь дякую за допомогу.