1

Тема: Виведення результату в textBox c++

Ще раз доброго вечора. Є код вирішення задачі комівояджера мурашиним алгоритмом. Підключивши його до засобів Windows Forms я зіткнувся з тим - що виводить не вірне рішення.
Порівнявши виведення в консолі і у формі - відразу зрозуміло що саме не так.
Можливо я десь не вірно оголошую передачу введених даних?

#pragma once
#include"inf.h"
#include <stdlib.h>
#include <iostream>
#include <malloc.h>
namespace AntColonyAlgorythm {    
  using namespace System;
  using namespace System::ComponentModel;
  using namespace System::Collections;
  using namespace System::Windows::Forms;
  using namespace System::Data;
  using namespace System::Drawing;

#define ALPHA  1
#define BETTA  3
#define T_MAX  100
#define M    20
#define Q    100
#define RHO    0.5

  /// <summary>
  /// </summary>
    struct WAY_TYPE {
  int itabu;
  double length;
  int *tabu;
};

  public ref class data : public System::Windows::Forms::Form
  {
    inf ^ F2;
  public:
    data(void)
    {
      InitializeComponent();
    }
  protected:
    /// <summary>
    /// </summary>
    ~data()
    {
      if (components)
      {
        delete components;
      }
    }
  protected: 
  private: System::Windows::Forms::Label^ label5;
  private: System::Windows::Forms::Button^ button4;
  private: System::Windows::Forms::Button^ button3;
  private: System::Windows::Forms::TextBox^ textBox6;
  private: System::Windows::Forms::Label^ label6;
  private: System::Windows::Forms::TextBox^ textBox5;
  private: System::Windows::Forms::Label^ label2;
  private: System::Windows::Forms::TextBox^ b;
  private: System::Windows::Forms::TextBox^ array;
  private: System::Windows::Forms::Label^ label4;
  private: System::Windows::Forms::Label^ label3;
  private: System::Windows::Forms::TextBox^ a;
  private: System::Windows::Forms::TextBox^ n;
  private: System::Windows::Forms::Button^ button2;
  private: System::Windows::Forms::Label^ label1;
  private:
    /// <summary>
    /// </summary>
    System::ComponentModel::Container ^components;

#pragma region Windows Form Designer generated code
    /// <summary>
    /// </summary>
    void InitializeComponent(void)
    {
      System::ComponentModel::ComponentResourceManager^ resources = (gcnew System::ComponentModel::ComponentResourceManager(data::typeid));
      this->button4 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
      this->button3 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
      this->textBox6 = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
      this->label6 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
      this->textBox5 = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
      this->label5 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
      this->label2 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
      this->b = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
      this->array = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
      this->label4 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
      this->label3 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
      this->a = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
      this->n = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
      this->button2 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
      this->label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
      this->SuspendLayout();
      // 
      // button4
      // 
      this->button4->Location = System::Drawing::Point(12, 396);
      this->button4->Name = L"button4";
      this->button4->Size = System::Drawing::Size(827, 40);
      this->button4->TabIndex = 5;
      this->button4->Text = L"Вихід";
      this->button4->UseVisualStyleBackColor = true;
      this->button4->Click += gcnew System::EventHandler(this, &data::button4_Click);
      // 
      // button3
      // 
      this->button3->Location = System::Drawing::Point(418, 350);
      this->button3->Name = L"button3";
      this->button3->Size = System::Drawing::Size(421, 40);
      this->button3->TabIndex = 4;
      this->button3->Text = L"Про програму";
      this->button3->UseVisualStyleBackColor = true;
      this->button3->Click += gcnew System::EventHandler(this, &data::button3_Click);
      // 
      // textBox6
      // 
      this->textBox6->Location = System::Drawing::Point(584, 52);
      this->textBox6->Multiline = true;
      this->textBox6->Name = L"textBox6";
      this->textBox6->Size = System::Drawing::Size(255, 193);
      this->textBox6->TabIndex = 3;
      // 
      // label6
      // 
      this->label6->AutoSize = true;
      this->label6->Location = System::Drawing::Point(469, 59);
      this->label6->Name = L"label6";
      this->label6->Size = System::Drawing::Size(90, 13);
      this->label6->TabIndex = 2;
      this->label6->Text = L"Довжина шляху:";
      // 
      // textBox5
      // 
      this->textBox5->Location = System::Drawing::Point(584, 12);
      this->textBox5->Name = L"textBox5";
      this->textBox5->Size = System::Drawing::Size(255, 20);
      this->textBox5->TabIndex = 1;
      // 
      // label5
      // 
      this->label5->AutoSize = true;
      this->label5->Location = System::Drawing::Point(469, 15);
      this->label5->Name = L"label5";
      this->label5->Size = System::Drawing::Size(36, 13);
      this->label5->TabIndex = 0;
      this->label5->Text = L"Шлях:";
      // 
      // label2
      // 
      this->label2->AutoSize = true;
      this->label2->Location = System::Drawing::Point(9, 228);
      this->label2->Name = L"label2";
      this->label2->Size = System::Drawing::Size(177, 13);
      this->label2->TabIndex = 10;
      this->label2->Text = L"Введіть початкову вершину від 1 :";
      this->label2->TextAlign = System::Drawing::ContentAlignment::TopCenter;
      // 
      // b
      // 
      this->b->Location = System::Drawing::Point(232, 225);
      this->b->Name = L"b";
      this->b->Size = System::Drawing::Size(166, 20);
      this->b->TabIndex = 11;
      // 
      // array
      // 
      this->array->Location = System::Drawing::Point(15, 75);
      this->array->Multiline = true;
      this->array->Name = L"array";
      this->array->Size = System::Drawing::Size(383, 134);
      this->array->TabIndex = 9;
      // 
      // label4
      // 
      this->label4->AutoSize = true;
      this->label4->Location = System::Drawing::Point(109, 59);
      this->label4->Name = L"label4";
      this->label4->Size = System::Drawing::Size(145, 13);
      this->label4->TabIndex = 8;
      this->label4->Text = L"Введіть матрицю відстаней";
      this->label4->TextAlign = System::Drawing::ContentAlignment::TopCenter;
      // 
      // label3
      // 
      this->label3->AutoSize = true;
      this->label3->Location = System::Drawing::Point(9, 254);
      this->label3->Name = L"label3";
      this->label3->Size = System::Drawing::Size(137, 13);
      this->label3->TabIndex = 12;
      this->label3->Text = L"Введіть кінцеву вершину :";
      // 
      // a
      // 
      this->a->Location = System::Drawing::Point(232, 251);
      this->a->Name = L"a";
      this->a->Size = System::Drawing::Size(166, 20);
      this->a->TabIndex = 13;
      // 
      // n
      // 
      this->n->Location = System::Drawing::Point(235, 12);
      this->n->Name = L"n";
      this->n->Size = System::Drawing::Size(166, 20);
      this->n->TabIndex = 3;
      // 
      // button2
      // 
      this->button2->Location = System::Drawing::Point(12, 350);
      this->button2->Name = L"button2";
      this->button2->Size = System::Drawing::Size(391, 40);
      this->button2->TabIndex = 1;
      this->button2->Text = L"Підтвердити";
      this->button2->UseVisualStyleBackColor = true;
      this->button2->Click += gcnew System::EventHandler(this, &data::button2_Click);
      // 
      // label1
      // 
      this->label1->AutoSize = true;
      this->label1->Location = System::Drawing::Point(12, 15);
      this->label1->Name = L"label1";
      this->label1->Size = System::Drawing::Size(217, 13);
      this->label1->TabIndex = 2;
      this->label1->Text = L"Введіть кількість вершин від [ 3 ] до [ 30 ]:";
      this->label1->TextAlign = System::Drawing::ContentAlignment::TopCenter;
      // 
      // data
      // 
      this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
      this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
      this->AutoScroll = true;
      this->AutoSize = true;
      this->BackColor = System::Drawing::SystemColors::ButtonFace;
      this->ClientSize = System::Drawing::Size(851, 448);
      this->Controls->Add(this->button2);
      this->Controls->Add(this->button4);
      this->Controls->Add(this->a);
      this->Controls->Add(this->label1);
      this->Controls->Add(this->label3);
      this->Controls->Add(this->textBox6);
      this->Controls->Add(this->n);
      this->Controls->Add(this->button3);
      this->Controls->Add(this->textBox5);
      this->Controls->Add(this->label6);
      this->Controls->Add(this->label4);
      this->Controls->Add(this->label5);
      this->Controls->Add(this->array);
      this->Controls->Add(this->b);
      this->Controls->Add(this->label2);
      this->Icon = (cli::safe_cast<System::Drawing::Icon^ >(resources->GetObject(L"$this.Icon")));
      this->MaximizeBox = false;
      this->Name = L"data";
      this->Text = L"data";
      this->Load += gcnew System::EventHandler(this, &data::data_Load);
      this->ResumeLayout(false);
      this->PerformLayout();

    }
#pragma endregion
  private: void typing(int N, double **D) {
         for (int i = 0; i < N; i++) {
           for (int j = 0; j < N; j++){
             double k = System::Convert::ToDouble(array->Text);
             D[i][j] = k;}
         }
       }

private: double probability (int to, WAY_TYPE ant, double **pheromone, double **distance, int vertex) {
  for (int i=0; i<ant.itabu; ++i) if (to == ant.tabu[i]) return 0;

  double sum = 0.0;
  int from = ant.tabu[ant.itabu-1];
  for (int j=0; j<vertex; ++j) {
    int flag = 1;
    for (int i=0; i<ant.itabu; ++i) if (j == ant.tabu[i]) flag = 0;
    if (flag) sum += pow (pheromone[from][j], ALPHA) * pow (distance[from][j], BETTA);
  }
  return pow (pheromone[from][to], ALPHA) * pow (distance[from][to], BETTA) / sum;
}

private: WAY_TYPE AntColonyOptimization (int vertex, double **distance0, int start, int finish) {
  WAY_TYPE way;
  way.itabu = 0;
  way.length = -1;
  way.tabu = (int *) malloc (sizeof (int) * vertex);
  double **distance = NULL, **pheromone = NULL;
  distance = (double **) malloc (sizeof (double *) * vertex);
  pheromone = (double **) malloc (sizeof (double *) * vertex);
  for (int i=0; i<vertex; ++i) {
    distance[i] = (double *) malloc (sizeof (double) * vertex);
    pheromone[i] = (double *) malloc (sizeof (double) * vertex);
    for (int j=0; j<vertex; ++j) {
      pheromone[i][j] = 1.0 / vertex;
      if (i != j) distance[i][j] = 1.0 / distance0[i][j];
    }
  }
  WAY_TYPE ants[M];
  for (int k=0; k<M; ++k) {
    ants[k].itabu = 0;
    ants[k].length = 0.0;
    ants[k].tabu = (int *) malloc (sizeof (int) * vertex);
    ants[k].tabu[ants[k].itabu++] = start;
  }

  for (int t=0; t<T_MAX; ++t) {
    for (int k=0; k<M; ++k) {
      do {
        int j_max = -1;
        double p_max = 0.0;
        for (int j=0; j<vertex; ++j) {
          if (ants[k].tabu[ants[k].itabu-1] != j) {
            double p = probability (j, ants[k], pheromone, distance, vertex);
            if (p && p >= p_max) {
              p_max = p;
              j_max = j;
            }
          }
        }
        ants[k].length += distance0[ants[k].tabu[ants[k].itabu-1]][j_max];
        ants[k].tabu[ants[k].itabu++] = j_max;
      } while (ants[k].tabu[ants[k].itabu-1] != finish);
      for (int i=0; i<ants[k].itabu-1; ++i) {
        int from = ants[k].tabu[i % ants[k].itabu];
        int to = ants[k].tabu[(i+1) % ants[k].itabu];
        pheromone[from][to] += Q / ants[k].length;
        pheromone[to][from] = pheromone[from][to];
      }
      if (ants[k].length < way.length || way.length < 0) {
        way.itabu = ants[k].itabu;
        way.length = ants[k].length;
        for (int i = 0; i < way.itabu; ++i) way.tabu[i] = ants[k].tabu[i];
      }
      ants[k].itabu = 1;
      ants[k].length = 0.0;
    }
    for (int i=0; i<vertex; ++i)
      for (int j=0; j<vertex; ++j)
        if (i != j) pheromone[i][j] *= (1 - RHO);
  }
  return way;
}

private: System::Void data_Load(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
     }
private: System::Void button2_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
        int N = System::Convert::ToInt32(n->Text);
        double **D = new double *[N];
        for (int i = 0; i < N; i++) {
          D[i] = new double[N];
        }
        int A = System::Convert::ToInt32(a->Text);
        int B = System::Convert::ToInt32(b->Text);
        WAY_TYPE way = AntColonyOptimization (N, D, --A, --B);
        textBox5->Text = System::Convert::ToString(way.length);
     }
private: System::Void button3_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
          F2 = gcnew inf();
        F2->Show();
     }
private: System::Void button4_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
        Application::Exit();        
     }
};
}
Post's attachments

1.PNG 32.66 kb, 151 downloads since 2016-11-26 

2

Re: Виведення результату в textBox c++

Дуже багато коду, я в тому тексбокс1 лейбл 2 не можу розібратись. Я можу вам порадити якомога більше відділити бізнес логіку (ваш алгоритм) від юаю, точніше навіть від 2вох (від консольного і від вінформс) Тобто щоб у вас був клас по типу.

AntColonyAlgorythm.GetResult(int input1, double input2, array input3)

А уже в юаях збираєте всі необхідні дані і передаєте в той метод. Так вам буде простіше знайти помилку я думаю.

3

Re: Виведення результату в textBox c++

truesupport написав:

Дуже багато коду, я в тому тексбокс1 лейбл 2 не можу розібратись. Я можу вам порадити якомога більше відділити бізнес логіку (ваш алгоритм) від юаю, точніше навіть від 2вох (від консольного і від вінформс) Тобто щоб у вас був клас по типу.

AntColonyAlgorythm.GetResult(int input1, double input2, array input3)

А уже в юаях збираєте всі необхідні дані і передаєте в той метод. Так вам буде простіше знайти помилку я думаю.

тобто винести в окремий .h файл?

4

Re: Виведення результату в textBox c++

Ідея в тому щоб витягнути кусок логіки яка відповідає за розрахунок результату в консольній програмі в якусь окрему сутність метод клас або ще щось такого роду наприклад

namespace Algorythm
{
  struct WAY_TYPE {
    int itabu;
    double length;
    int *tabu;
  };

  public class AntColonyAlgorythm
  {
  public:
    static WAY_TYPE CalculateResult(int vertex, double **distance0, int start, int finish)
    {
      // do something here
      WAY_TYPE type;
      return type;
    }
  };
}

і перевірити чи той кусок коду правильно працює, якщо працює ви з легкістю цей клас зможете перенети і в вашу вінформс аплікацію. Ви вже будете точно знати що у вас алгоритм працює бо ви перевірили його на консольній програмі і вже будете шукати свою помилку в обробленні користувацьких даних.

Тобто у вас в аплікаціях (консольній і формс) буде така логіка.
1. Отримати дані від користувача
2. Передати дані у метод Algorythm::AntColonyAlgorythm::CalculateResult
3 Отримати результат і показати його користувачу

5

Re: Виведення результату в textBox c++

truesupport написав:

Ідея в тому щоб витягнути кусок логіки яка відповідає за розрахунок результату в консольній програмі в якусь окрему сутність метод клас або ще щось такого роду наприклад

namespace Algorythm
{
  struct WAY_TYPE {
    int itabu;
    double length;
    int *tabu;
  };

  public class AntColonyAlgorythm
  {
  public:
    static WAY_TYPE CalculateResult(int vertex, double **distance0, int start, int finish)
    {
      // do something here
      WAY_TYPE type;
      return type;
    }
  };
}

і перевірити чи той кусок коду правильно працює, якщо працює ви з легкістю цей клас зможете перенети і в вашу вінформс аплікацію. Ви вже будете точно знати що у вас алгоритм працює бо ви перевірили його на консольній програмі і вже будете шукати свою помилку в обробленні користувацьких даних.

Тобто у вас в аплікаціях (консольній і формс) буде така логіка.
1. Отримати дані від користувача
2. Передати дані у метод Algorythm::AntColonyAlgorythm::CalculateResult
3 Отримати результат і показати його користувачу

Але ж я це вже робив, без форм - виведення працює як слід. Створивши форму, я перевірив правильність ініціалізації введених даних. Я по черзі виводив дані без виконання обчислень. Все ініціалізується і передається між textBoх - ами нормально. Значить - я не правильно передаю введені значення в алгоритм обчислення - тобто отут:

  WAY_TYPE way = AntColonyOptimization (D, N, --A, --B);

я не вірно передаю введені значення.