1

Тема: незрозуміла помилка

вискакує помилка 7 Found 'private' but expected ';', я просто не розумію чого, вроді все правильно написав

Unit Figura;

interface

type
 tLocation = object
 private
  x, y: Integer;
 public
  constructor Init(InitX, InitY: Integer);
  procedure SetX(NewX: Integer);
  procedure SetY(NewY: Integer);
  function GetX: Integer;
  function GetY: Integer;
  procedure Draw; virtual;
  procedure Hide; virtual;
  procedure Move(NewX, NewY: Integer);
 end;

 tPoint = object(tLocation)
 private
  color: Word;
 public
  constructor Init(InitX, InitY: Integer; InitColor: Word);
  procedure Draw; virtual;
  procedure Hide; virtual;
 end;

 tLine = object(tPoint)
 private
  dx, dy: Integer;
 public
  constructor Init(InitX, InitY, InitX2, InitY2: Integer; InitColor: Word);
  procedure SetX2(NewX2: Integer);
  procedure SetY2(NewY2: Integer);
  function GetX2: Integer;
  function GetY2: Integer;
  procedure Draw; virtual;
  procedure Hide; virtual;
 end;

 tCircle = object(tPoint)
 private
  r: Word;
  fillColor: Word;
 public
  constructor Init(InitX, InitY: Integer; InitR, InitColor, 
   InitFillColor: Word);
  procedure SetR(NewR: Word);
  function GetR: Word;
  procedure Draw; virtual;
  procedure Hide; virtual;
 end;

 tPlane = object
 private
  cir: tCircle;
  lines: array[1..9] of tLine;
 public
  constructor Init(InitX, InitY: Integer); 
  procedure Draw;
  procedure Move(dx, dy: Integer);
 end;

implementation

Uses Crt, Graph;

constructor tLocation.Init(InitX, InitY: Integer);
begin
 x := InitX;
 y := InitY;
end;

procedure tLocation.SetX(NewX: Integer);
begin
 x := NewX;
end;

procedure tLocation.SetY(NewY: Integer);
begin
 y := NewY;
end;

function tLocation.GetX;
begin
 GetX := x;
end;

function tLocation.GetY;
begin
 GetY := y;
end;

procedure tLocation.Draw;
begin
end;

procedure tLocation.Hide;
begin
end;

procedure tLocation.Move(NewX, NewY: Integer);
begin
 Hide;
 x := NewX;
 y := NewY;
 Draw;
end;

constructor tPoint.Init(InitX, InitY: Integer; InitColor: Word);
begin
 tLocation.Init(InitX, InitY);
 color := InitColor;
end;

procedure tPoint.Draw;
begin
 PutPixel(x, y, color);
end;

procedure tPoint.Hide;
begin
 PutPixel(x, y, GetBkColor);
end;

constructor tLine.Init(InitX, InitY, InitX2, InitY2: Integer; 
 InitColor: Word);
begin
 tPoint.Init(InitX, InitY, InitColor);
 dx := InitX2 - x;
 dy := InitY2 - y;
end;

procedure tLine.SetX2(NewX2: Integer);
begin
 dx := NewX2 - x;
end;

procedure tLine.SetY2(NewY2: Integer);
begin
 dy := NewY2 - y;
end;

function tLine.GetX2: Integer;
begin
 GetX2 := x + dx;
end;

function tLine.GetY2: Integer;
begin
 GetY2 := y + dy;
end;

procedure tLine.Draw;
begin
 SetColor(color);
 Line(x, y, x + dx, y + dy);
end;

procedure tLine.Hide;
begin
 SetColor(GetBkColor);
 Line(x, y, x + dx, y + dy);
end;

constructor tCircle.Init(InitX, InitY: Integer; InitR, InitColor, 
 InitFillColor: Word);
begin
 tPoint.Init(InitX, InitY, InitColor);
 r := InitR;
 fillColor := InitFillColor;
end;

procedure tCircle.SetR(NewR: Word);
begin
 r := NewR;
end;

function tCircle.GetR: Word;
begin
 GetR := r;
end;

procedure tCircle.Draw;
begin
 SetColor(color);
 Circle(x, y, r);
 SetFillStyle(SolidFill, fillColor);
 FloodFill(x, y, color);
end;

procedure tCircle.Hide;
begin
 SetFillStyle(SolidFill, GetBkColor);
 FloodFill(x, y, color);
 SetColor(GetBkColor);
 Circle(x, y, r);
end;

constructor tPlane.Init(InitX, InitY: Integer);
begin
 cir.Init(InitX + 38, InitY + 7, 3, 9, 1);
 lines[1].Init(InitX, InitY, InitX + 45, InitY, 1);
 lines[2].Init(InitX + 45, InitY, InitX + 60, InitY + 7, 4);
 lines[3].Init(InitX + 60, InitY + 7, InitX + 45, InitY + 14, 4);
 lines[4].Init(InitX + 45, InitY + 14, InitX, InitY + 14, 1);
 lines[5].Init(InitX, InitY + 14, InitX, InitY, 1);
 lines[6].Init(InitX, InitY, InitX - 7, InitY - 14, 1);
 lines[7].Init(InitX - 7, InitY - 14, InitX + 20, InitY, 1);
 lines[8].Init(InitX, InitY + 14, InitX - 7, InitY + 28, 1);
 lines[9].Init(InitX - 7, InitY + 28, InitX + 20, InitY + 14, 1);
end;

procedure tPlane.Draw;
var
 i: Integer;
begin
 cir.Draw;
 for i := 1 to 9 do
  lines[i].Draw;
end;

procedure tPlane.Move(dx, dy: Integer);
var
 x: Integer;
 y: Integer;
 i: Integer;
begin
 x := lines[1].GetX;
 y := lines[1].GetY;
 Inc(x, dx);
 if x < 10 then
  x := GetMaxX - 70
 else if x > GetMaxX - 70 then
  x := 10;
 Inc(y, dy);
 if y < 20 then
  y := GetMaxY - 30
 else if y > GetMaxY - 30 then
  y := 20;
 dx := x - lines[1].GetX;
 dy := y - lines[1].GetY;
 cir.Move(cir.GetX + dx, cir.GetY + dy);
 for i := 1 to 9 do
  lines[i].Move(lines[i].GetX + dx, lines[i].GetY + dy);
end;

end.

2

Re: незрозуміла помилка

...
tLocation = class
...
Подякували: varkon1

3

Re: незрозуміла помилка

shtyegor
Це у вас Паскаль чи Делфі, і яка версія?

4

Re: незрозуміла помилка

я так зрозумів цей чувак (чи учень чи студент) пробував використовувати ключове слово з Borland Object Pascal'ю в делфі. koala вже правильно підказав - просто треба використовувати ключове слово "class" з Делфі.

5

Re: незрозуміла помилка

Object працює по різному в різних версіях Делфі.