1

Тема: beep для вікна

я тільки вчусь, і це для мене нова мова, зробив програму яка рахує формулу, вона працює і все добре
Але потрібно вставити звук тоді коли значення z<=0 в чекбокс і випливає вікно з помилкою.
Все зробив але звук ніяк не вставлю, мучав нормально, вродь елементарно все але щось не виходить
Підскажіть

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, jpeg, Menus;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Label3: TLabel;
  Memo1: TMemo;
  Button2: TButton;
  Label7: TLabel;
  MainMenu1: TMainMenu;
  N1: TMenuItem;
  N2: TMenuItem;
  Panel1: TPanel;
  Label4: TLabel;
  Label5: TLabel;
  Label6: TLabel;
  Image1: TImage;
  Edit1: TEdit;
  Edit2: TEdit;
  Edit3: TEdit;
  CheckBox1: TCheckBox;
  procedure Edit1Change(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Edit2Change(Sender: TObject);
  procedure Edit3Change(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
  procedure N1Click(Sender: TObject);
  procedure N2Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
  s,q,w:string;
  x,y,z,t:real;
implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Edit1Change(Sender: TObject);
begin
s:=Form1.Edit1.Text;
end;
procedure TForm1.Edit2Change(Sender: TObject);
begin
q:=form1.Edit2.Text;
end;
procedure TForm1.Edit3Change(Sender: TObject);
begin
w:=Form1.Edit3.Text;
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
t:=0;
 x:=StrToFloat(s);
 y:=StrToFloat(q);
 z:=StrToFloat(w);
 if  (z<0)or (z=0) then
 begin
 Showmessage('Âêàæ³òü äîäàòíº çíà÷åííÿ z');
end
else
begin
t:=(sqr(x)+sin(y))/(sqrt(z));
 Memo1.Lines.Clear;
 Memo1.Lines.Add(''+FloatToStr(t));
  end;
end;procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
close;
end;

procedure TForm1.N1Click(Sender: TObject);
begin
 t:=0;
 x:=StrToFloat(s);
 y:=StrToFloat(q);
 z:=StrToFloat(w);
 if  (z<0)or (z=0) then
 begin

 Showmessage('Âêàæ³òü äîäàòíº çíà÷åííÿ z');

end
else
begin


t:=(sqr(x)+sin(y))/(sqrt(z));
 Memo1.Lines.Clear;
 Memo1.Lines.Add(''+FloatToStr(t));
  end;
end;

procedure TForm1.N2Click(Sender: TObject);
begin
close;
end;

end.
Post's attachments

555.jpg 32.44 kb, 162 downloads since 2017-02-09 

Подякували: 0xDADA11C71

2

Re: beep для вікна

коли чекбокс активний тоді при відкритті вікна повинно подаватись звуковий сигнал beep;

3

Re: beep для вікна

В 96-й рядок,
між 70-м і 71-м.

 if імяЧекБоксу.Checked Then beep;

В чекбокса є властивість Checked, яку можна перевіряти, коли вона true то значить галка є, коли false значить нема.
п.C. ось явний варіант коду:

 if імяЧекБоксу.Checked=true Then beep;

п.C. Ім'я чекбоксу це саме параметр name (не плутати з caption чи іншими, що текст виставляють).

Подякували: Torbins, varkon2