1

Тема: WinApi Робота з вікном

Добрий день. Одним із завдань є змусити вікно рухатися по периметру екрана проти годинникової стрілки після натискання Ентер, за годинниковою при натисканні пробілу і зупитини при Ескейп.
Все це діло реалізовано через таймери: коли потрібно створюється або убивається відповідний таймер,
Ескейп працює безвідмовно. З пробілом ніби все теж нормально, а от при натисканні Ентеру відбувається якесь дикунство: 1. екран може просто зупинитися в кутку, почати розширюватися, втікати за межі екрану, почати рухатися в два рази швидше, продовжити рух ЗА годинниковою стрілкою.
Ось код:

#include <iostream>
#include <windows.h>

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

int xWindowSize = GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN);    // ширина екрану у пікселях
int yWindowSize = GetSystemMetrics(SM_CYSCREEN);    // висота екрану у пікселях
RECT rcWindow;

int cxWindowClient;    // розмір клієнтської зони вікна у повноекранному режимі у пікселях
int cyWindowClient;    // розмір клієнтської зони вікна у повноекранному режимі у пікселях
int cyWindowTitle;      // висота заголовка
int cyWindowBorder;      // ширина рамки вікна
int cxWindowBorder;      // ширина рамки вікна

enum Direction
{
  left, right, up, down
};

int move = 0;
static int dir = Direction::down;

void changeDirectionToOposite(int &dir)
{
  if (dir == Direction::down)
  {
    dir = Direction::up;
  }
  if (dir == Direction::up)
  {
    dir = Direction::down;
  }
  if (dir == Direction::left)
  {
    dir = Direction::right;
  }
  if (dir == Direction::right)
  {
    dir = Direction::left;
  }
}

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, PSTR szCmdLine, int iCmdShow)
{
  static wchar_t szAppName[] = L"DemoFig";

  WNDCLASSEX wc;
  wc.cbSize = sizeof(wc);
  wc.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
  wc.lpfnWndProc = WndProc;
  wc.cbClsExtra = 0;
  wc.cbWndExtra = 0;
  wc.hInstance = hInstance;
  wc.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
  wc.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
  wc.hbrBackground = (HBRUSH)GetStockObject(WHITE_BRUSH);
  wc.lpszMenuName = NULL;
  wc.lpszClassName = szAppName;
  wc.hIconSm = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
  RegisterClassEx(&wc);

  HWND hwnd;
  hwnd = CreateWindow(szAppName, L"Демонстрація таймерів", WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT, 0, CW_USEDEFAULT, 0, NULL, NULL, hInstance, NULL);
  ShowWindow(hwnd, iCmdShow);
  //UpdateWindow(hwnd); 

  MSG msg;
  while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
  {
    TranslateMessage(&msg);
    DispatchMessage(&msg);
  }

  return msg.wParam;

}//  int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, PSTR szCmdLine, int iCmdShow) 


LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT iMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  const UINT IDTIMER = 23454;
  const UINT IDTIMERSHOW = 21123454;
  const UINT IDTIMER_Reverse = 222;
  const UINT IDTIMER_Clockwise = 111;

  HDC hdc;
  PAINTSTRUCT ps;
  switch (iMsg)
  {

  case WM_CREATE:
    SetTimer(hwnd, IDTIMER, 100, NULL);
    break;

  case WM_PAINT:
    hdc = BeginPaint(hwnd, &ps);
    EndPaint(hwnd, &ps);
    return 0;


  case WM_DESTROY:
    PostQuitMessage(0);
    return 0;


  case WM_TIMER:
  {
    switch (wParam)
    {
    case IDTIMER:
      wchar_t buf[444];
      SYSTEMTIME st;
      //GetSystemTime( &st );
      GetLocalTime(&st);
      wsprintf(buf, L" Сьогодні %02i.%02i.%i.  Зараз %02i:%02i:%02i ", st.wDay, st.wMonth, st.wYear, st.wHour, st.wMinute, st.wSecond);
      SetWindowText(hwnd, buf);
      break;

    case IDTIMER_Reverse: //проти часової стрілки
    {
      GetWindowRect(hwnd, &rcWindow);  // отримує положення і розміри вікна

      cxWindowClient = GetSystemMetrics(SM_CXFULLSCREEN);    // розмір клієнтської зони вікна у повноекранному режимі у пікселях
      cyWindowClient = GetSystemMetrics(SM_CYFULLSCREEN);    // розмір клієнтської зони вікна у повноекранному режимі у пікселях
      cyWindowTitle = GetSystemMetrics(SM_CYCAPTION);      // висота заголовка
      cyWindowBorder = GetSystemMetrics(SM_CYBORDER);      // ширина рамки вікна
      cxWindowBorder = GetSystemMetrics(SM_CXBORDER);      // ширина рамки вікна

      if (dir == Direction::down) //вниз && rcWindow.bottom != yWindowSize
      {
        MoveWindow(hwnd, rcWindow.left, rcWindow.top + 10, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
        if (rcWindow.bottom >= yWindowSize)
        {
          rcWindow.top = yWindowSize - (rcWindow.bottom - rcWindow.top);
          MoveWindow(hwnd, rcWindow.left, rcWindow.top, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
          dir = Direction::right;
        }
      }
      else if (dir == Direction::right) //вправо && rcWindow.right != xWindowSize
      {
        MoveWindow(hwnd, rcWindow.left + 10, rcWindow.top, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
        if (rcWindow.right >= xWindowSize)
        {
          rcWindow.left = xWindowSize - (rcWindow.right - rcWindow.left);
          MoveWindow(hwnd, rcWindow.left, rcWindow.top, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
          dir = Direction::up;
        }
      }
      else if (dir == Direction::up) //вверх && rcWindow.top != 0
      {
        MoveWindow(hwnd, rcWindow.left, rcWindow.top - 10, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
        if (rcWindow.top <= 0)
        {
          MoveWindow(hwnd, rcWindow.left, 0, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
          dir = Direction::left;
        }
      }
      else if (dir == Direction::left) //вліво && rcWindow.left != 0
      {
        MoveWindow(hwnd, rcWindow.left - 10, rcWindow.top, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
        if (rcWindow.left <= 0)
        {
          MoveWindow(hwnd, 0, rcWindow.top, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
          dir = Direction::down;
        }
      }
    }

    case IDTIMER_Clockwise: // за годинниковою стрілкою
    {
      GetWindowRect(hwnd, &rcWindow);  // отримує положення і розміри вікна

      cxWindowClient = GetSystemMetrics(SM_CXFULLSCREEN);    // розмір клієнтської зони вікна у повноекранному режимі у пікселях
      cyWindowClient = GetSystemMetrics(SM_CYFULLSCREEN);    // розмір клієнтської зони вікна у повноекранному режимі у пікселях
      cyWindowTitle = GetSystemMetrics(SM_CYCAPTION);      // висота заголовка
      cyWindowBorder = GetSystemMetrics(SM_CYBORDER);      // ширина рамки вікна
      cxWindowBorder = GetSystemMetrics(SM_CXBORDER);      // ширина рамки вікна

      if (dir == Direction::down) //вниз && rcWindow.bottom != yWindowSize
      {
        MoveWindow(hwnd, rcWindow.left, rcWindow.top + 10, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
        if (rcWindow.bottom >= yWindowSize)
        {
          rcWindow.top = yWindowSize - (rcWindow.bottom - rcWindow.top);
          MoveWindow(hwnd, rcWindow.left, rcWindow.top, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
          dir = Direction::left;
        }
      }
      else if (dir == Direction::right) //вправо && rcWindow.right != xWindowSize
      {
        MoveWindow(hwnd, rcWindow.left + 10, rcWindow.top, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
        if (rcWindow.right >= xWindowSize)
        {
          rcWindow.left = xWindowSize - (rcWindow.right - rcWindow.left);
          MoveWindow(hwnd, rcWindow.left, rcWindow.top, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
          dir = Direction::down;
        }
      }
      else if (dir == Direction::up) //вверх && rcWindow.top != 0
      {
        MoveWindow(hwnd, rcWindow.left, rcWindow.top - 10, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
        if (rcWindow.top <= 0)
        {
          MoveWindow(hwnd, rcWindow.left, 0, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
          dir = Direction::right;
        }
      }
      else if (dir == Direction::left) //вліво && rcWindow.left != 0
      {
        MoveWindow(hwnd, rcWindow.left - 10, rcWindow.top, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
        if (rcWindow.left <= 0)
        {
          MoveWindow(hwnd, 0, rcWindow.top, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
          dir = Direction::up;
        }
      }

    }

    case IDTIMERSHOW:  // показуємо приховане вікно
      SetWindowPos(hwnd, NULL, 0, 0, 0, 0, SWP_NOMOVE | SWP_NOSIZE | SWP_SHOWWINDOW);
      KillTimer(hwnd, IDTIMERSHOW);
      break;
    }
  }

  break;

#pragma region MOVE
  case WM_KEYDOWN:
  {
    switch (wParam)
    {
    case L'Q':    // ставить вікно у лівий верхній кут
      SetWindowPos(hwnd, NULL, 0, 0, 0, 0, SWP_NOSIZE);
      break;

    case L'Z':    // ставить вікно у правий нижній кут
    {
      GetWindowRect(hwnd, &rcWindow);  // отримує положення і розміри вікна

      cxWindowClient = GetSystemMetrics(SM_CXFULLSCREEN);    // розмір клієнтської зони вікна у повноекранному режимі у пікселях
      cyWindowClient = GetSystemMetrics(SM_CYFULLSCREEN);    // розмір клієнтської зони вікна у повноекранному режимі у пікселях
      cyWindowTitle = GetSystemMetrics(SM_CYCAPTION);      // висота заголовка
      cyWindowBorder = GetSystemMetrics(SM_CYBORDER);      // ширина рамки вікна
      cxWindowBorder = GetSystemMetrics(SM_CXBORDER);      // ширина рамки вікна

      int dx = cxWindowClient + cxWindowBorder - rcWindow.right;            // на скільки змістити праворуч
      int dy = cyWindowClient + cyWindowBorder + cyWindowTitle - rcWindow.bottom;    // на скільки зсунути донизу

      OffsetRect(&rcWindow, dx, dy);

      //SetWindowPos( hwnd, NULL, rcWindow.left, rcWindow.top, 0, 0, SWP_NOSIZE | SWP_SHOWWINDOW );
      MoveWindow(hwnd, rcWindow.left, rcWindow.top, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
    }
    break;

    case L'H':    // Згортає вікно 
      SetWindowPos(hwnd, NULL, 0, 0, 0, 0, SWP_NOSIZE | SWP_NOMOVE | SWP_HIDEWINDOW);
      SetTimer(hwnd, IDTIMERSHOW, 3000, NULL);
      break;

    case L'R':    // Розгортає вікно 
    {
      cxWindowClient = GetSystemMetrics(SM_CXFULLSCREEN);    // розмір клієнтської зони вікна у повноекранному режимі у пікселях
      cyWindowClient = GetSystemMetrics(SM_CYFULLSCREEN);    // розмір клієнтської зони вікна у повноекранному режимі у пікселях
      cyWindowTitle = GetSystemMetrics(SM_CYCAPTION);      // висота заголовка
      cyWindowBorder = GetSystemMetrics(SM_CYBORDER);      // ширина рамки вікна
      cxWindowBorder = GetSystemMetrics(SM_CXBORDER);      // ширина рамки вікна
      SetWindowPos(hwnd, NULL, 0, 0, cxWindowClient + cxWindowBorder * 2, cyWindowClient + cyWindowBorder + cyWindowTitle, SWP_SHOWWINDOW);
    }

    case VK_LEFT:
    {
      GetWindowRect(hwnd, &rcWindow);  // отримує положення і розміри вікна

      cxWindowClient = GetSystemMetrics(SM_CXFULLSCREEN);    // розмір клієнтської зони вікна у повноекранному режимі у пікселях
      cyWindowClient = GetSystemMetrics(SM_CYFULLSCREEN);    // розмір клієнтської зони вікна у повноекранному режимі у пікселях
      cyWindowTitle = GetSystemMetrics(SM_CYCAPTION);      // висота заголовка
      cyWindowBorder = GetSystemMetrics(SM_CYBORDER);      // ширина рамки вікна
      cxWindowBorder = GetSystemMetrics(SM_CXBORDER);      // ширина рамки вікна

      if (rcWindow.left != 0)
      {
        if (GetAsyncKeyState(VK_SHIFT))
        {
          MoveWindow(hwnd, rcWindow.left - 10, rcWindow.top, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
        }
        else if (GetAsyncKeyState(VK_CONTROL))
        {
          MoveWindow(hwnd, rcWindow.left - 20, rcWindow.top, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
        }
        else
        {
          MoveWindow(hwnd, rcWindow.left - 1, rcWindow.top, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
        }
      }
      break;
    }

    case VK_RIGHT:
    {
      GetWindowRect(hwnd, &rcWindow);  // отримує положення і розміри вікна

      cxWindowClient = GetSystemMetrics(SM_CXFULLSCREEN);    // розмір клієнтської зони вікна у повноекранному режимі у пікселях
      cyWindowClient = GetSystemMetrics(SM_CYFULLSCREEN);    // розмір клієнтської зони вікна у повноекранному режимі у пікселях
      cyWindowTitle = GetSystemMetrics(SM_CYCAPTION);      // висота заголовка
      cyWindowBorder = GetSystemMetrics(SM_CYBORDER);      // ширина рамки вікна
      cxWindowBorder = GetSystemMetrics(SM_CXBORDER);      // ширина рамки вікна


      if (rcWindow.right != xWindowSize)
      {
        if (GetAsyncKeyState(VK_SHIFT))
        {
          MoveWindow(hwnd, rcWindow.left + 10, rcWindow.top, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
        }
        else if (GetAsyncKeyState(VK_CONTROL))
        {
          MoveWindow(hwnd, rcWindow.left + 20, rcWindow.top, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
        }
        else
        {
          MoveWindow(hwnd, rcWindow.left + 1, rcWindow.top, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
        }
      }
      break;
    }

    case VK_UP:
    {
      GetWindowRect(hwnd, &rcWindow);  // отримує положення і розміри вікна

      cxWindowClient = GetSystemMetrics(SM_CXFULLSCREEN);    // розмір клієнтської зони вікна у повноекранному режимі у пікселях
      cyWindowClient = GetSystemMetrics(SM_CYFULLSCREEN);    // розмір клієнтської зони вікна у повноекранному режимі у пікселях
      cyWindowTitle = GetSystemMetrics(SM_CYCAPTION);      // висота заголовка
      cyWindowBorder = GetSystemMetrics(SM_CYBORDER);      // ширина рамки вікна
      cxWindowBorder = GetSystemMetrics(SM_CXBORDER);      // ширина рамки вікна

      //int dx = cxWindowClient + cxWindowBorder - rcWindow.right;            // на скільки змістити праворуч
      //int dy = 0;    // на скільки зсунути донизу

      //OffsetRect(&rcWindow, dx, dy);

      //SetWindowPos( hwnd, NULL, rcWindow.left, rcWindow.top, 0, 0, SWP_NOSIZE | SWP_SHOWWINDOW );
      if (rcWindow.top != 0)
      {
        if (GetAsyncKeyState(VK_SHIFT))
        {
          MoveWindow(hwnd, rcWindow.left, rcWindow.top - 10, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
        }
        else if (GetAsyncKeyState(VK_CONTROL))
        {
          MoveWindow(hwnd, rcWindow.left, rcWindow.top - 20, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
        }
        else
        {
          MoveWindow(hwnd, rcWindow.left, rcWindow.top - 1, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
        }
      }
      break;
    }

    case VK_DOWN:
    {
      GetWindowRect(hwnd, &rcWindow);  // отримує положення і розміри вікна

      cxWindowClient = GetSystemMetrics(SM_CXFULLSCREEN);    // розмір клієнтської зони вікна у повноекранному режимі у пікселях
      cyWindowClient = GetSystemMetrics(SM_CYFULLSCREEN);    // розмір клієнтської зони вікна у повноекранному режимі у пікселях
      cyWindowTitle = GetSystemMetrics(SM_CYCAPTION);      // висота заголовка
      cyWindowBorder = GetSystemMetrics(SM_CYBORDER);      // ширина рамки вікна
      cxWindowBorder = GetSystemMetrics(SM_CXBORDER);      // ширина рамки вікна

      //int dx = cxWindowClient + cxWindowBorder - rcWindow.right;            // на скільки змістити праворуч
      //int dy = 0;    // на скільки зсунути донизу

      //OffsetRect(&rcWindow, dx, dy);

      //SetWindowPos( hwnd, NULL, rcWindow.left, rcWindow.top, 0, 0, SWP_NOSIZE | SWP_SHOWWINDOW );
      if (rcWindow.bottom != yWindowSize)
      {
        if (GetAsyncKeyState(VK_SHIFT))
        {
          MoveWindow(hwnd, rcWindow.left, rcWindow.top + 10, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
        }
        else if (GetAsyncKeyState(VK_CONTROL))
        {
          MoveWindow(hwnd, rcWindow.left, rcWindow.top + 20, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
        }
        else
        {
          MoveWindow(hwnd, rcWindow.left, rcWindow.top + 1, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
        }
      }
      break;
    }

#pragma endregion

    case VK_RETURN: // при натисканні Ентер
    {
      KillTimer(hwnd, IDTIMER_Clockwise); // вбиваємо таймер за годинниковою
      changeDirectionToOposite(dir); // змінюємо напрямок на протилежний
      SetTimer(hwnd, IDTIMER_Reverse, 100, NULL); // запускаємо таймер проти годинникової стрілки по клавіші ENTER
      break;
    }

    case VK_SPACE: // при натисканні пробілу Space bar
    {
      KillTimer(hwnd, IDTIMER_Reverse);
      changeDirectionToOposite(dir);
      SetTimer(hwnd, IDTIMER_Clockwise, 100, NULL);// запускаємо таймер за годинниковою стрілкою
      break;
    }

    case VK_ESCAPE: // при натисканні Escape
    {
      KillTimer(hwnd, IDTIMER_Reverse);
      KillTimer(hwnd, IDTIMER_Clockwise);
      dir = Direction::down;
      break;
    }
    break;

    }

  }
  break;

  }
  return DefWindowProc(hwnd, iMsg, wParam, lParam);
} // LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT iMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam) 

звернути увагу, думаю, треба на case VK_RETURN:, case IDTIMER_Reverse:

2

Re: WinApi Робота з вікном

Перевірте case-и, кожен має закінчуватися break-ом.

Подякували: boshik1983, ostap34PHP2

3

Re: WinApi Робота з вікном

Точно. Саме очевидне випустив.
Виникло, по ходу справи, ще одне питання:
якщо запущено цикл по годинниковій і при цьому натиснути Ентер (вмикає реверс), то вікно не відразу змінює напрямок, а спочатку доходить до краю екрана, а вже тоді починає рух в протилежному напрямку. З чим це пов*язано?

Подякували: ostap34PHP1

4

Re: WinApi Робота з вікном

Що ви встигли змінити у коді? Викладіть свіжу версію.

5

Re: WinApi Робота з вікном

Поставив 2 брейка після  case IDTIMER_Reverse: та case IDTIMER_Clockwise:

#include <iostream>
#include <windows.h>

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

int xWindowSize = GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN);    // ширина екрану у пікселях
int yWindowSize = GetSystemMetrics(SM_CYSCREEN);    // висота екрану у пікселях
RECT rcWindow;

int cxWindowClient;    // розмір клієнтської зони вікна у повноекранному режимі у пікселях
int cyWindowClient;    // розмір клієнтської зони вікна у повноекранному режимі у пікселях
int cyWindowTitle;      // висота заголовка
int cyWindowBorder;      // ширина рамки вікна
int cxWindowBorder;      // ширина рамки вікна

enum Direction
{
  left, right, up, down
};

int move = 0;
static int dir = Direction::down;

void changeDirectionToOposite(int &dir)
{
  if (dir == Direction::down)
  {
    dir = Direction::up;
  }
  if (dir == Direction::up)
  {
    dir = Direction::down;
  }
  if (dir == Direction::left)
  {
    dir = Direction::right;
  }
  if (dir == Direction::right)
  {
    dir = Direction::left;
  }
}

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, PSTR szCmdLine, int iCmdShow)
{
  static wchar_t szAppName[] = L"DemoFig";

  WNDCLASSEX wc;
  wc.cbSize = sizeof(wc);
  wc.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
  wc.lpfnWndProc = WndProc;
  wc.cbClsExtra = 0;
  wc.cbWndExtra = 0;
  wc.hInstance = hInstance;
  wc.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
  wc.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
  wc.hbrBackground = (HBRUSH)GetStockObject(WHITE_BRUSH);
  wc.lpszMenuName = NULL;
  wc.lpszClassName = szAppName;
  wc.hIconSm = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
  RegisterClassEx(&wc);

  HWND hwnd;
  hwnd = CreateWindow(szAppName, L"Демонстрація таймерів", WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT, 0, CW_USEDEFAULT, 0, NULL, NULL, hInstance, NULL);
  ShowWindow(hwnd, iCmdShow);
  //UpdateWindow(hwnd); 

  MSG msg;
  while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
  {
    TranslateMessage(&msg);
    DispatchMessage(&msg);
  }

  return msg.wParam;

}//  int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, PSTR szCmdLine, int iCmdShow) 


LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT iMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  const UINT IDTIMER = 23454;
  const UINT IDTIMERSHOW = 21123454;
  const UINT IDTIMER_Reverse = 222;
  const UINT IDTIMER_Clockwise = 111;

  HDC hdc;
  PAINTSTRUCT ps;
  switch (iMsg)
  {

  case WM_CREATE:
    SetTimer(hwnd, IDTIMER, 100, NULL);
    break;

  case WM_PAINT:
    hdc = BeginPaint(hwnd, &ps);
    EndPaint(hwnd, &ps);
    return 0;


  case WM_DESTROY:
    PostQuitMessage(0);
    return 0;


  case WM_TIMER:
  {
    switch (wParam)
    {
    case IDTIMER:
      wchar_t buf[444];
      SYSTEMTIME st;
      //GetSystemTime( &st );
      GetLocalTime(&st);
      wsprintf(buf, L" Сьогодні %02i.%02i.%i.  Зараз %02i:%02i:%02i ", st.wDay, st.wMonth, st.wYear, st.wHour, st.wMinute, st.wSecond);
      SetWindowText(hwnd, buf);
      break;

    case IDTIMER_Reverse: //проти часової стрілки
    {
      GetWindowRect(hwnd, &rcWindow);  // отримує положення і розміри вікна

      cxWindowClient = GetSystemMetrics(SM_CXFULLSCREEN);    // розмір клієнтської зони вікна у повноекранному режимі у пікселях
      cyWindowClient = GetSystemMetrics(SM_CYFULLSCREEN);    // розмір клієнтської зони вікна у повноекранному режимі у пікселях
      cyWindowTitle = GetSystemMetrics(SM_CYCAPTION);      // висота заголовка
      cyWindowBorder = GetSystemMetrics(SM_CYBORDER);      // ширина рамки вікна
      cxWindowBorder = GetSystemMetrics(SM_CXBORDER);      // ширина рамки вікна

      if (dir == Direction::down) //вниз && rcWindow.bottom != yWindowSize
      {
        MoveWindow(hwnd, rcWindow.left, rcWindow.top + 10, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
        if (rcWindow.bottom >= yWindowSize)
        {
          rcWindow.top = yWindowSize - (rcWindow.bottom - rcWindow.top);
          MoveWindow(hwnd, rcWindow.left, rcWindow.top, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
          dir = Direction::right;
        }
      }
      else if (dir == Direction::right) //вправо && rcWindow.right != xWindowSize
      {
        MoveWindow(hwnd, rcWindow.left + 10, rcWindow.top, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
        if (rcWindow.right >= xWindowSize)
        {
          rcWindow.left = xWindowSize - (rcWindow.right - rcWindow.left);
          MoveWindow(hwnd, rcWindow.left, rcWindow.top, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
          dir = Direction::up;
        }
      }
      else if (dir == Direction::up) //вверх && rcWindow.top != 0
      {
        MoveWindow(hwnd, rcWindow.left, rcWindow.top - 10, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
        if (rcWindow.top <= 0)
        {
          MoveWindow(hwnd, rcWindow.left, 0, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
          dir = Direction::left;
        }
      }
      else if (dir == Direction::left) //вліво && rcWindow.left != 0
      {
        MoveWindow(hwnd, rcWindow.left - 10, rcWindow.top, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
        if (rcWindow.left <= 0)
        {
          MoveWindow(hwnd, 0, rcWindow.top, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
          dir = Direction::down;
        }
      }
      break;
    }

    case IDTIMER_Clockwise: // за годинниковою стрілкою
    {
      GetWindowRect(hwnd, &rcWindow);  // отримує положення і розміри вікна

      cxWindowClient = GetSystemMetrics(SM_CXFULLSCREEN);    // розмір клієнтської зони вікна у повноекранному режимі у пікселях
      cyWindowClient = GetSystemMetrics(SM_CYFULLSCREEN);    // розмір клієнтської зони вікна у повноекранному режимі у пікселях
      cyWindowTitle = GetSystemMetrics(SM_CYCAPTION);      // висота заголовка
      cyWindowBorder = GetSystemMetrics(SM_CYBORDER);      // ширина рамки вікна
      cxWindowBorder = GetSystemMetrics(SM_CXBORDER);      // ширина рамки вікна

      if (dir == Direction::down) //вниз && rcWindow.bottom != yWindowSize
      {
        MoveWindow(hwnd, rcWindow.left, rcWindow.top + 10, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
        if (rcWindow.bottom >= yWindowSize)
        {
          rcWindow.top = yWindowSize - (rcWindow.bottom - rcWindow.top);
          MoveWindow(hwnd, rcWindow.left, rcWindow.top, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
          dir = Direction::left;
        }
      }
      else if (dir == Direction::right) //вправо && rcWindow.right != xWindowSize
      {
        MoveWindow(hwnd, rcWindow.left + 10, rcWindow.top, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
        if (rcWindow.right >= xWindowSize)
        {
          rcWindow.left = xWindowSize - (rcWindow.right - rcWindow.left);
          MoveWindow(hwnd, rcWindow.left, rcWindow.top, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
          dir = Direction::down;
        }
      }
      else if (dir == Direction::up) //вверх && rcWindow.top != 0
      {
        MoveWindow(hwnd, rcWindow.left, rcWindow.top - 10, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
        if (rcWindow.top <= 0)
        {
          MoveWindow(hwnd, rcWindow.left, 0, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
          dir = Direction::right;
        }
      }
      else if (dir == Direction::left) //вліво && rcWindow.left != 0
      {
        MoveWindow(hwnd, rcWindow.left - 10, rcWindow.top, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
        if (rcWindow.left <= 0)
        {
          MoveWindow(hwnd, 0, rcWindow.top, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
          dir = Direction::up;
        }
      }
      break;
    }

    case IDTIMERSHOW:  // показуємо приховане вікно
      SetWindowPos(hwnd, NULL, 0, 0, 0, 0, SWP_NOMOVE | SWP_NOSIZE | SWP_SHOWWINDOW);
      KillTimer(hwnd, IDTIMERSHOW);
      break;
    }
  }

  break;

#pragma region MOVE
  case WM_KEYDOWN:
  {
    switch (wParam)
    {
    case L'Q':    // ставить вікно у лівий верхній кут
      SetWindowPos(hwnd, NULL, 0, 0, 0, 0, SWP_NOSIZE);
      break;

    case L'Z':    // ставить вікно у правий нижній кут
    {
      GetWindowRect(hwnd, &rcWindow);  // отримує положення і розміри вікна

      cxWindowClient = GetSystemMetrics(SM_CXFULLSCREEN);    // розмір клієнтської зони вікна у повноекранному режимі у пікселях
      cyWindowClient = GetSystemMetrics(SM_CYFULLSCREEN);    // розмір клієнтської зони вікна у повноекранному режимі у пікселях
      cyWindowTitle = GetSystemMetrics(SM_CYCAPTION);      // висота заголовка
      cyWindowBorder = GetSystemMetrics(SM_CYBORDER);      // ширина рамки вікна
      cxWindowBorder = GetSystemMetrics(SM_CXBORDER);      // ширина рамки вікна

      int dx = cxWindowClient + cxWindowBorder - rcWindow.right;            // на скільки змістити праворуч
      int dy = cyWindowClient + cyWindowBorder + cyWindowTitle - rcWindow.bottom;    // на скільки зсунути донизу

      OffsetRect(&rcWindow, dx, dy);

      //SetWindowPos( hwnd, NULL, rcWindow.left, rcWindow.top, 0, 0, SWP_NOSIZE | SWP_SHOWWINDOW );
      MoveWindow(hwnd, rcWindow.left, rcWindow.top, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
    }
    break;

    case L'H':    // Згортає вікно 
      SetWindowPos(hwnd, NULL, 0, 0, 0, 0, SWP_NOSIZE | SWP_NOMOVE | SWP_HIDEWINDOW);
      SetTimer(hwnd, IDTIMERSHOW, 3000, NULL);
      break;

    case L'R':    // Розгортає вікно 
    {
      cxWindowClient = GetSystemMetrics(SM_CXFULLSCREEN);    // розмір клієнтської зони вікна у повноекранному режимі у пікселях
      cyWindowClient = GetSystemMetrics(SM_CYFULLSCREEN);    // розмір клієнтської зони вікна у повноекранному режимі у пікселях
      cyWindowTitle = GetSystemMetrics(SM_CYCAPTION);      // висота заголовка
      cyWindowBorder = GetSystemMetrics(SM_CYBORDER);      // ширина рамки вікна
      cxWindowBorder = GetSystemMetrics(SM_CXBORDER);      // ширина рамки вікна
      SetWindowPos(hwnd, NULL, 0, 0, cxWindowClient + cxWindowBorder * 2, cyWindowClient + cyWindowBorder + cyWindowTitle, SWP_SHOWWINDOW);
    }

    case VK_LEFT:
    {
      GetWindowRect(hwnd, &rcWindow);  // отримує положення і розміри вікна

      cxWindowClient = GetSystemMetrics(SM_CXFULLSCREEN);    // розмір клієнтської зони вікна у повноекранному режимі у пікселях
      cyWindowClient = GetSystemMetrics(SM_CYFULLSCREEN);    // розмір клієнтської зони вікна у повноекранному режимі у пікселях
      cyWindowTitle = GetSystemMetrics(SM_CYCAPTION);      // висота заголовка
      cyWindowBorder = GetSystemMetrics(SM_CYBORDER);      // ширина рамки вікна
      cxWindowBorder = GetSystemMetrics(SM_CXBORDER);      // ширина рамки вікна

      if (rcWindow.left != 0)
      {
        if (GetAsyncKeyState(VK_SHIFT))
        {
          MoveWindow(hwnd, rcWindow.left - 10, rcWindow.top, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
        }
        else if (GetAsyncKeyState(VK_CONTROL))
        {
          MoveWindow(hwnd, rcWindow.left - 20, rcWindow.top, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
        }
        else
        {
          MoveWindow(hwnd, rcWindow.left - 1, rcWindow.top, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
        }
      }
      break;
    }

    case VK_RIGHT:
    {
      GetWindowRect(hwnd, &rcWindow);  // отримує положення і розміри вікна

      cxWindowClient = GetSystemMetrics(SM_CXFULLSCREEN);    // розмір клієнтської зони вікна у повноекранному режимі у пікселях
      cyWindowClient = GetSystemMetrics(SM_CYFULLSCREEN);    // розмір клієнтської зони вікна у повноекранному режимі у пікселях
      cyWindowTitle = GetSystemMetrics(SM_CYCAPTION);      // висота заголовка
      cyWindowBorder = GetSystemMetrics(SM_CYBORDER);      // ширина рамки вікна
      cxWindowBorder = GetSystemMetrics(SM_CXBORDER);      // ширина рамки вікна


      if (rcWindow.right != xWindowSize)
      {
        if (GetAsyncKeyState(VK_SHIFT))
        {
          MoveWindow(hwnd, rcWindow.left + 10, rcWindow.top, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
        }
        else if (GetAsyncKeyState(VK_CONTROL))
        {
          MoveWindow(hwnd, rcWindow.left + 20, rcWindow.top, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
        }
        else
        {
          MoveWindow(hwnd, rcWindow.left + 1, rcWindow.top, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
        }
      }
      break;
    }

    case VK_UP:
    {
      GetWindowRect(hwnd, &rcWindow);  // отримує положення і розміри вікна

      cxWindowClient = GetSystemMetrics(SM_CXFULLSCREEN);    // розмір клієнтської зони вікна у повноекранному режимі у пікселях
      cyWindowClient = GetSystemMetrics(SM_CYFULLSCREEN);    // розмір клієнтської зони вікна у повноекранному режимі у пікселях
      cyWindowTitle = GetSystemMetrics(SM_CYCAPTION);      // висота заголовка
      cyWindowBorder = GetSystemMetrics(SM_CYBORDER);      // ширина рамки вікна
      cxWindowBorder = GetSystemMetrics(SM_CXBORDER);      // ширина рамки вікна

      //int dx = cxWindowClient + cxWindowBorder - rcWindow.right;            // на скільки змістити праворуч
      //int dy = 0;    // на скільки зсунути донизу

      //OffsetRect(&rcWindow, dx, dy);

      //SetWindowPos( hwnd, NULL, rcWindow.left, rcWindow.top, 0, 0, SWP_NOSIZE | SWP_SHOWWINDOW );
      if (rcWindow.top != 0)
      {
        if (GetAsyncKeyState(VK_SHIFT))
        {
          MoveWindow(hwnd, rcWindow.left, rcWindow.top - 10, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
        }
        else if (GetAsyncKeyState(VK_CONTROL))
        {
          MoveWindow(hwnd, rcWindow.left, rcWindow.top - 20, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
        }
        else
        {
          MoveWindow(hwnd, rcWindow.left, rcWindow.top - 1, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
        }
      }
      break;
    }

    case VK_DOWN:
    {
      GetWindowRect(hwnd, &rcWindow);  // отримує положення і розміри вікна

      cxWindowClient = GetSystemMetrics(SM_CXFULLSCREEN);    // розмір клієнтської зони вікна у повноекранному режимі у пікселях
      cyWindowClient = GetSystemMetrics(SM_CYFULLSCREEN);    // розмір клієнтської зони вікна у повноекранному режимі у пікселях
      cyWindowTitle = GetSystemMetrics(SM_CYCAPTION);      // висота заголовка
      cyWindowBorder = GetSystemMetrics(SM_CYBORDER);      // ширина рамки вікна
      cxWindowBorder = GetSystemMetrics(SM_CXBORDER);      // ширина рамки вікна

      //int dx = cxWindowClient + cxWindowBorder - rcWindow.right;            // на скільки змістити праворуч
      //int dy = 0;    // на скільки зсунути донизу

      //OffsetRect(&rcWindow, dx, dy);

      //SetWindowPos( hwnd, NULL, rcWindow.left, rcWindow.top, 0, 0, SWP_NOSIZE | SWP_SHOWWINDOW );
      if (rcWindow.bottom != yWindowSize)
      {
        if (GetAsyncKeyState(VK_SHIFT))
        {
          MoveWindow(hwnd, rcWindow.left, rcWindow.top + 10, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
        }
        else if (GetAsyncKeyState(VK_CONTROL))
        {
          MoveWindow(hwnd, rcWindow.left, rcWindow.top + 20, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
        }
        else
        {
          MoveWindow(hwnd, rcWindow.left, rcWindow.top + 1, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, TRUE);
        }
      }
      break;
    }

#pragma endregion

    case VK_RETURN: // при натисканні Ентер
    {
      KillTimer(hwnd, IDTIMER_Clockwise); // вбиваємо таймер за годинниковою
      changeDirectionToOposite(dir); // змінюємо напрямок на протилежний
      SetTimer(hwnd, IDTIMER_Reverse, 100, NULL); // запускаємо таймер проти годинникової стрілки по клавіші ENTER
      break;
    }

    case VK_SPACE: // при натисканні пробілу Space bar
    {
      KillTimer(hwnd, IDTIMER_Reverse);
      changeDirectionToOposite(dir);
      SetTimer(hwnd, IDTIMER_Clockwise, 100, NULL);// запускаємо таймер за годинниковою стрілкою
      break;
    }

    case VK_ESCAPE: // при натисканні Escape
    {
      KillTimer(hwnd, IDTIMER_Reverse);
      KillTimer(hwnd, IDTIMER_Clockwise);
      dir = Direction::down;
      break;
    }
    break;

    }

  }
  break;

  }
  return DefWindowProc(hwnd, iMsg, wParam, lParam);
} // LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT iMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)