Тема: Resource-Definition Statements. PUSHBUTTON control

Я створив такий діалог (в .rc)

About DIALOG 65, 0, 100, 50
STYLE WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
CAPTION "Про програму"
{
  CTEXT "Демонстрація зв'язку процесів", -1, 12, 4, 72, 25
  PUSHBUTTON "Закрити", IDOK, 10, 24, 80, 12
}

В документації написано: "The control sends a message to its parent whenever the user chooses the control" - я з цього нічого не зрозумів, тобто повідомлення надсилається до "DIALOG" ?
Як мені обробити кнопку по ідентифікатору "IDOK", наприклад, коли натиснути на кнопку "Закрити" то закрити діалог (DIALOG) з ідентифікатором "About" ?

2

Re: Resource-Definition Statements. PUSHBUTTON control

Betterthanyou
У вас є в ресурсах опис вікна. Щоб воно з'явилося на екрані, вам треба його створити, викликавши спеціальну системну функцію. Одним з параметрів цієї функції буде так звана віконна процедура. Саме її викликатиме система кожного разу, коли вікно отримуватиме повідомлення WM_COMMAND від кнопки. А що робити у відповідь на це повідомлення, вирішувати вам. Можете своєму вікну WM_CLOSE послати.

Подякували: Betterthanyou1

3

Re: Resource-Definition Statements. PUSHBUTTON control

Torbins дякую за допомогу !

Куму буде потрібно то ось

wchar_t szClassName[] = L"WinRcv";//Ім'я класу вікна-приймача
wchar_t szTitle[] = L"Перший додаток";//Заголовок вікна-приймача
/*Головна функція WinMain*/
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hlnst, HINSTANCE, LPSTR, int) 
{
  MSG Msg;
  WNDCLASS wc;
  ZeroMemory(&wc, sizeof(WNDCLASS));//обнулити структуру
  wc.lpfnWndProc = WndProc;//зворотня функція головного вікна
  wc.hInstance = hlnst; //дескриптор додатку
  wc.hIcon = LoadIcon(nullptr, IDI_APPLICATION);//іконка
  wc.hCursor = LoadCursor(nullptr, IDC_ARROW);//курсор
  wc.hbrBackground = CreateSolidBrush(RGB(255, 255, 255));//фонова заливка
  wc.lpszMenuName = L"Main";//назва меню
  wc.lpszClassName = szClassName;//назва класу вікна
  RegisterClass(&wc);//реєструє клас вікна для подальшого використання у викликах функції CreateWindow
  HWND hwnd = CreateWindow(//Створимо вікно
    szClassName, // ім'я класу
    szTitle, //назва вінка
    WS_OVERLAPPEDWINDOW,//стиль
    210, 10, 200, 100,//x, y, width, height
    HWND_DESKTOP,//батько вікна
    nullptr,//дескриптор меню (не знайшов як взяти дескриптор .rc файлу !)
    hlnst, //дескриптор додатку
    nullptr//lpParam
  );
  ShowWindow(hwnd, SW_NORMAL); //Покажемо вікно
  while (GetMessage(&Msg, nullptr, 0, 0)) //цикл обробки повідомлень
      DispatchMessage(&Msg);//відправляє повідомлення в процедуру вікна
  return 0;
}

/*віконна функція головного вікна*/
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam) 
{  
  switch (msg) 
  {
    case WM_PAINT: OnPaint(hwnd); break;//вивести текст
    case WM_COMMAND: OnCommand(hwnd, wParam); break;//обробити команду від пунктів меню
    case WM_DESTROY: OnDestroy(hwnd); break;//закрити
    default://стандартна обробка повідомлень
    return(DefWindowProc(hwnd, msg, wParam, lParam));
  }
}

/*тут WM_PAINT, WM_DESTROY та інші функції що не пов'язані з темою*/

void OnCommand(HWND hwnd, int id)
{
  switch (id)
  {//Ідентифікатор пункту меню
    case MI_ABOUT: //Відкрити діалог
      DialogBoxW(hlnstance, L"About", hwnd, DlgProc);
      break;
    case MI_EXIT: //Завершення процесу
      DestroyWindow(hwnd);
  }
}

BOOL CALLBACK DlgProc(HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  switch (msg) 
  {
    case WM_INITDIALOG: DlgOnInitDialog(); break;
    case WM_COMMAND: DlgOnCommand(hwnd, wParam); break;
    default:
    return FALSE;
  }
}

void DlgOnCommand(HWND hwnd, int id) 
{
  switch (id)
  {//Код елемента керування(кнопки)
    case IDOK://Натиснута кнопка "Закрити"
    case IDCANCEL://Дана команда закрити діалог через його системне меню
    EndDialog(hwnd, 0);//Закриття діалогового вікна
  }
}

В книзі "Win32 Основьі программирования, Финогенов" знайшов такий макрос HANDLE_MSG він знаходиться в windowsx, але я не знайшов до нього документації (MSDN). На форумах знайшов інформацію що ця бібліотека є небезпечною, тому її не став використовувати

але все таки такий варіант теж працює

#include <windowsx.h>
...
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  switch (msg)
  {
  HANDLE_MSG(hwnd, WM_PAINT, OnPaint);
  HANDLE_MSG(hwnd, WM_COMMAND, OnCommand);
  HANDLE_MSG(hwnd, WM_DESTROY, OnDestroy);
  default:
  return(DefWindowProc(hwnd, msg, wParam, lParam));
  }
}

4

Re: Resource-Definition Statements. PUSHBUTTON control

2Betterthanyou
Щойно працював з чимось схожим, не знаю як робляться ресурси в Resource-Definition Statements, але як контроли взаємодіть між собою трохи розібрався.

Для обробки повідомлень з інших контролів пишеться окрема процедура, схожа на WndProc. Зверніть увагу сигнатура в нєї трохи інша. Для того щоб оброблювати нею повідомлення від кнопки її треба зареєструвати але, не на кнопку, а на батьківський контрол кнопки(!), бо хоч повідомлення відправляє і кнопка та відправляє вона їх на батьківський контрол. Ниже приклад з поясненням.


Отже в нас є дочірнє вікно - панель (ряд. 85) і кнопка на цій панелі (ряд 102), для якої ця панель є батьківським контролом (ряд. 111). Також у кнопки є свій ідентифікатор (ряд.112) по якому потім можна буде її знайти.
Панель "реєструється" з кастомним WndProc - MyBeautifullWndProc (ряд. 8 ) за допомогою функції SetWindowSubclass (ряд. 99).
Коли якийсь контрол, для якого панель є батьківським контролом, відправляє повідомлення то воно приходить в наш MyBeautifullWndProc. А в MyBeautifullWndProc ми вже знаємо тип повідомлення (ряд. 10), і знаємо хто його відправив (ряд. 15) - відповідно реагуємо.


#include "stdafx.h"
#include <windows.h>
#include <CommCtrl.h>

static const long ID_CHILD_PANEL = 1;
static const long ID_BUTTON_PRESS_ME = 2;

LRESULT CALLBACK MyBeautifullWndProc(HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam, UINT_PTR uIdSubclass, DWORD_PTR dwRefData)
{
  switch (msg)
  {
  case WM_COMMAND:
    switch (LOWORD(wParam))
    {
    case ID_BUTTON_PRESS_ME:
      MessageBox(NULL, L"You've pressed the \"Press me\" button??!", L"Wtf...?!", MB_ICONINFORMATION | MB_OK);
      break;
    }
    break;

  case WM_CLOSE:
    DestroyWindow(hwnd);
    break;
  case WM_DESTROY:
    PostQuitMessage(0);
    break;
  default:
    break;
  }
  return DefSubclassProc(hwnd, msg, wParam, lParam);
}

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  switch (msg)
  {
  case WM_CLOSE:
    DestroyWindow(hwnd);
    break;
  case WM_DESTROY:
    PostQuitMessage(0);
    break;
  default:
    return DefWindowProc(hwnd, msg, wParam, lParam);
  }
  return 0;
}


int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)
{
  // Register wsndow class
  WNDCLASSEX wc;
  wc.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);
  wc.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
  wc.lpfnWndProc = WndProc;
  wc.cbClsExtra = 0;
  wc.cbWndExtra = 0;
  wc.hInstance = hInstance;
  wc.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
  wc.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
  wc.hbrBackground = (HBRUSH)(COLOR_WINDOW + 1);
  wc.lpszMenuName = NULL;
  wc.lpszClassName = L"SOME_CLASS_NAME";
  wc.hIconSm = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);

  RegisterClassEx(&wc);

  
  // Create the main windows
  HWND vMainWindow = CreateWindowEx(
    WS_EX_CLIENTEDGE | WS_EX_CONTROLPARENT,
    L"SOME_CLASS_NAME",
    L"Test app",
    WS_OVERLAPPED | WS_SYSMENU,
    700, 500,
    840, 360,
    NULL,
    NULL,
    hInstance,
    (PVOID)NULL);


  // Create the control panel
  HWND vChildControl = CreateWindowEx(
    WS_EX_WINDOWEDGE | WS_EX_DLGMODALFRAME,
    L"STATIC",
    (PCTSTR)NULL,
    WS_CHILD | WS_VISIBLE,
    0,
    260,
    840,
    50,
    vMainWindow,
    (HMENU)ID_CHILD_PANEL,
    hInstance,
    (LPVOID)NULL);

  SetWindowSubclass(vChildControl, MyBeautifullWndProc, 0, 0);

  // Create the button "Press me!"
  HWND vButtomAtChildWindow = CreateWindowEx(
    0,
    L"BUTTON",
    L"Press me!",
    WS_VISIBLE | WS_CHILD | BS_FLAT,
    705,
    5,
    100,
    30,
    vChildControl,
    (HMENU)ID_BUTTON_PRESS_ME,
    hInstance,
    NULL);

  ShowWindow(vMainWindow, SW_SHOW);


  MSG Msg;
  BOOL ret;
  while ((ret = GetMessage(&Msg, NULL, 0, 0)) != 0)
  {
    if (ret == -1)
    {
      // handle the error and possibly exit
    }
    else
    {
      TranslateMessage(&Msg);
      DispatchMessage(&Msg);
    }
  }
  return (int)Msg.wParam;

}

Надіюсь це буде корисним. Код робочий, тільки треба буде підключити в проект бібліотеку Comctl32.lib

Подякували: Betterthanyou1