1

Тема: Консольна база даних(сортування масиву структур)

Я програміст-початківець. Як посортувати масив структур наприклад за "goals"?

#include <conio.h> 
#include <iostream> 
#include <fstream> 
#include <cstring> 
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
using namespace std; 
struct base //ñòðóêòóðà
{ 
  string name; 
  int years; 
  string pos; 
  string club;
  int goals;
  int assists;
  int matches;
  float sallary; 
}club; 
void setData(int MAX);
void clearData();
void pokazData();
int main() 
{
  int z;
  do//ìåíþ âèêîíóºòüñÿ
  {
    cout<<"----------------------------------------------------------------\n";
    cout<<"[1]Add player\n[2]Check players\n[3]Delete info\n[4]Exit\n";
    cout<<"----------------------------------------------------------------\n";  
    cin >> z;
    if(z==1)
    {
      int MAX;
      cout<<"How many players do you want to add?";
      cin>>MAX;
      setData(MAX);//---------------------çâåðåíåííÿ äî ôóíêö³¿ äëÿ ââîäó ³ çáåðåæåííÿ äàíèõ
    }
    else if(z==2)//âèâåñòè ãðàâö³â ó ôîðì³ òàáëèö³ ç ôàéëó
    { 
      pokazData();  
    }
    else if(z==3)
    {
      clearData();
    }
    else if(z==4)//âèõ³ä ç ïðîãðàìè
    {
      exit(1);
    }
  }
  while(z!=4);
  _getch(); 
  return 0; 
}
    //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
void setData(int MAX)//ôóíêöÿ äëÿ ââîäó ³ çáåðåæåííÿ äàíèõ
    {
    int a=0,i;
    do//âèêîíóâàòè ïîêè íàæèìàòè '1'
    {
    cout<<"----------------------------------------------------------------\n";     
    base *b; // îáÿâëåííÿ âêàç³âíèêà íà ñòðóêòóðó
    b=&club;  
    int i=0;
    for (i=0;i<MAX;++i) 
    {
    cout << "Enter name :"<< endl; 
    cin >>b->name; 
    cout << "Enter years :" << endl; 
    cin >>b->years; 
    cout << "Enter pos :" << endl; 
    cin >> b->pos; 
    cout << "Enter previous club :" << endl; 
    cin >> b->club; 
    cout << "Enter goals :" << endl; 
    cin >> b->goals; 
    cout << "Enter assists :" << endl; 
    cin >> b->assists;
    cout << "Enter matches :" << endl; 
    cin >> b->matches;
    cout << "Enter sallary(millions) :" << endl; 
    cin >> b->sallary;  
    cout<<"----------------------------------------------------------------\n";  
    ofstream team ("RealMadrid.txt",ios::ate|ios::app);//çàïèñ ñòðóêòóðè â ôàéë
    team<<b->name <<"\t"<< b->years << "\t" << b->pos <<"\t"<<b->club<< "\t" << b->goals << "\t"<< b->assists << "\t"<<b->matches << "\t"<< b->sallary << "\t"<< endl; 
    }
    cout << "Do you want to add one more player ? Yes - press '1'; No - press'0'\n" << endl;
    cin >> a; 
    }
    while(a==1);
    system("cls");
  }
  //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
void clearData()
{  
  fstream clear_file("RealMadrid.txt", ios::out);
  clear_file.close();
}
  //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
void pokazData()
{
  cout<<"----------------------------------------------------------------\n";  
    cout<<"name\t"<<"years\t"<<"pos\t"<<"club\t"<<"goals\t"<<"assists\t"<<"matches\t"<<"sallary(millions)\n";
    cout<<"----------------------------------------------------------------\n";  
    ifstream team("RealMadrid.txt"); 
    while(team)
    { 
      string str; 
      getline(team, str); 
      cout << str << endl; 
    };
}

2

Re: Консольна база даних(сортування масиву структур)

Раз початківець - сортуйте бульбашкою.

3

Re: Консольна база даних(сортування масиву структур)

Ви навіть полінувались позабирати кракозябри з чужого коду перед тим як показувати тут
Посортуйте спочатку масив чисел

4 Востаннє редагувалося LoganRoss (11.03.2017 19:52:49)

Re: Консольна база даних(сортування масиву структур)

Для початку не завадило б включити біблотеку <string>.
Для сортування спочатку потрібно записати дані у файл, а потім відсортувати. Можна зробити так:

ifstream team("RealMadrid.txt");
  if (!team) 
    cout << endl << " No data! " << endl;
  else
  {
    int size = sizeof(club.goals);
    base *sgoals = new base[size];

    for (int i = 0; i<size - 1; i++)
    {
      for (int j = i; j<size; ++j)
        if (sgoals[j].goals > sgoals[i].goals)
          swap(sgoals[i], sgoals[j]);
    }
  }

Код не перевіряв, але повинно працювати.

Подякували: harevuch0231