1

Тема: Запис даних з файла в масив структур

В коді я вводжу дані і вони записуються в файл, допоможіть будь-ласка записати дані з файла в масив структур

#include <conio.h> 
#include <string>
#include <iostream> 
#include <fstream> 
#include <cstring> 
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
using namespace std; 
struct base //ñòðóêòóðà
{ 
  string name; 
  int years; 
  string pos; 
  string club;
  int goals;
  int assists;
  int matches;
  float sallary; 
}club; 
void addData();
void clearData();
void saveData();
void showData();
int main() 
{
  int z;
  do//ìåíþ âèêîíóºòüñÿ
  {
    cout<<"-----------------------------------------------------------------------------------\n";
    cout<<"[1]Add player\n[2]Check players\n[3]Delete info\n[4]Exit\n";
    cout<<"-----------------------------------------------------------------------------------\n";  
    cin >> z;
    if(z==1)
    {  
      int a;
      do
      {
        addData();//---------------------çâåðåíåííÿ äî ôóíêö³¿ äëÿ ââîäó äàíèõ
        saveData();// äëÿ çáåðåæííÿ äàíèõ
        cout << "Do you want to add one more player ? Yes - press '1'; No - press'0'\n" << endl;
        cin >> a; 
      }
      while(a==1);
      system("cls");
    }
    else if(z==2)//âèâåñòè ãðàâö³â ó ôîðì³ òàáëèö³ ç ôàéëó
    { 
      showData();
    }
    else if(z==3)
    {
      clearData();
    }
     if(z==4)//âèõ³ä ç ïðîãðàìè
    {
      exit(1);
    }
  }
  while(z!=4);
  _getch(); 
  return 0; 
}
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
void addData()//ôóíêöÿ äëÿ ââîäó ³ çáåðåæåííÿ äàíèõ
{
  int a;
  cout<<"-----------------------------------------------------------------------------------\n";     
  base *b; // îáÿâëåííÿ âêàç³âíèêà íà ñòðóêòóðó
  b=&club;  
  cout << "Enter name :"<< endl; 
  cin >>b->name; 
  cout << "Enter years :" << endl; 
  cin >>b->years; 
  cout << "Enter pos :" << endl; 
  cin >> b->pos; 
  cout << "Enter previous club :" << endl; 
  cin >> b->club; 
  cout << "Enter goals :" << endl; 
  cin >> b->goals; 
  cout << "Enter assists :" << endl; 
  cin >> b->assists;
  cout << "Enter matches :" << endl; 
  cin >> b->matches;
  cout << "Enter sallary(millions) :" << endl; 
  cin >> b->sallary;  
  cout<<"-----------------------------------------------------------------------------------\n";  
}
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
void saveData()
{
  base *b; // îáÿâëåííÿ âêàç³âíèêà íà ñòðóêòóðó
  b=&club;
  ofstream team ("RealMadrid.txt",ios::ate|ios::app);//çàïèñ ñòðóêòóðè â ôàéë
  team<<b->name <<"\t"<< b->years << "\t" << b->pos <<"\t"<<b->club<< "\t" << b->goals << "\t"<< b->assists << "\t"<<b->matches << "\t"<< b->sallary << "\t"<< endl; 
}
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
void clearData()
{  
  fstream clear_file("RealMadrid.txt", ios::out);
  clear_file.close();
  system("cls");
}
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
void showData()
{
  system("cls");
  cout<<"-----------------------------------------------------------------------------------\n";  
    cout<<"name\t"<<"years\t"<<"pos\t"<<"club\t"<<"goals\t"<<"assists\t"<<"matches\t"<<"sallary(millions)\n";
    cout<<"-----------------------------------------------------------------------------------\n";  
    ifstream team("RealMadrid.txt"); 
    while(team)
    { 
      string str; 
      getline(team, str); 
      cout << str << endl; 
    };
}

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 Востаннє редагувалося Yola (16.03.2017 09:59:35)

Re: Запис даних з файла в масив структур

Використайте третій параметр

istream& getline (istream& is, string& str, char delim);

Якщо в у вас роздільник це '\t', то якось так

    const char delim = '\t';
    ifstream team("RealMadrid.txt"); 
    vector<base> bases;
    while(team)
    { 
      bases.push_back();
      getline(team, bases.back().name, delim); 
      string tmp;
      getline(team, tmp, delim);
      bases.back().years = stoi(tmp);
      ....
    };

там можуть виникнути артефакти через endl в іменах починаючи з другого, але це має бути не складно побороти.