Тема: error: undefined reference to `vtable for ...

Зробив DLL за допомогою QT + MinGW

pro file

#-------------------------------------------------
#
# Project created by QtCreator 2018-04-01T04:51:46
#
#-------------------------------------------------

QT    -= gui

TARGET = kuins_method
TEMPLATE = lib

DEFINES += KUAINRULE_EXPORTS

# The following define makes your compiler emit warnings if you use
# any feature of Qt which has been marked as deprecated (the exact warnings
# depend on your compiler). Please consult the documentation of the
# deprecated API in order to know how to port your code away from it.
DEFINES += QT_DEPRECATED_WARNINGS

# You can also make your code fail to compile if you use deprecated APIs.
# In order to do so, uncomment the following line.
# You can also select to disable deprecated APIs only up to a certain version of Qt.
#DEFINES += QT_DISABLE_DEPRECATED_BEFORE=0x060000  # disables all the APIs deprecated before Qt 6.0.0

SOURCES += \
  ../kuins_method_file/abstractnormalform.cpp \
  ../kuins_method_file/abstractobject.cpp \
  ../kuins_method_file/constituent.cpp \
  ../kuins_method_file/expression.cpp \
  ../kuins_method_file/initkuainrule.cpp \
  ../kuins_method_file/kuainrule.cpp \
  ../kuins_method_file/normalform.cpp \
  ../kuins_method_file/perfectnormalform.cpp \
  ../kuins_method_file/shortnormalform.cpp

HEADERS += \
  ../kuins_method_file/abstractnormalform.h \
  ../kuins_method_file/abstractobject.h \
  ../kuins_method_file/constituent.h \
  ../kuins_method_file/defines.h \
  ../kuins_method_file/expression.h \
  ../kuins_method_file/global.h \
  ../kuins_method_file/initkuainrule.h \
  ../kuins_method_file/kuainrule.h \
  ../kuins_method_file/normalform.h \
  ../kuins_method_file/perfectnormalform.h \
  ../kuins_method_file/shortnormalform.h

unix {
  target.path = /usr/lib
  INSTALLS += target
}

global file

#ifndef GLOBAL_H
#define GLOBAL_H

#ifdef _MSC_VER

  #ifdef KUAINRULE_EXPORTS 
  #define KUAINRULE_API __declspec(dllexport)  
  #else 
  #define KUAINRULE_API __declspec(dllimport)  
  #endif

#elif __MINGW32__

  #include <QtCore/qglobal.h>

  #ifdef KUAINRULE_EXPORTS
  # define KUAINRULE_API Q_DECL_EXPORT
  #else
  # define KUAINRULE_API Q_DECL_IMPORT
  #endif

#else

  #error MSVC or Qt + MinGW compiler required.

#endif

#endif // GLOBAL_H

Біля кожної імпортованої функції добавив макрос
Ось приклад:

namespace nsKuainRule {

  class NormalForm : public AbstractNormalForm, public AbstractObject
  {
    std::vector <Expression> _expressionNFs;
  public:
    /**** CONSTRUCTOR & DESTRUCTOR ****/
    KUAINRULE_API NormalForm();
    KUAINRULE_API ~NormalForm();

    /**** OVERRIDE FUNCTIONS ****/
    /*!
     * \brief Get all expressions from the NF class
     * \return Vector of \a Expression objects
     */
    KUAINRULE_API std::vector<Expression> &getAllExpr() override;
    KUAINRULE_API std::string print() const override;
  };

}

скомпілював як дебаг так і резі, без помилок

Підключаю

pro file

TEMPLATE = app
CONFIG += console c++14
CONFIG -= app_bundle
CONFIG += qt

TARGET = kuins_method

TEMPLATE = lib

DEFINES += KUAINRULE_EXPORTS

DEFINES += QT_DEPRECATED_WARNINGS

QT += core
QT -= gui

SOURCES += main.cpp

HEADERS += \
  abstractnormalform.h \
  abstractobject.h \
  constituent.h \
  defines.h \
  expression.h \
  global.h \
  initkuainrule.h \
  kuainrule.h \
  normalform.h \
  perfectnormalform.h \
  shortnormalform.hwin32:CONFIG(release, debug|release): LIBS += -L$$PWD/./ -lkuins_metho
else:win32:CONFIG(debug, debug|release): LIBS += -L$$PWD/./ -lkuins_method

INCLUDEPATH += $$PWD/.
DEPENDPATH += $$PWD/.

при компіляції помилка error: undefined reference to `vtable for ...

*.а, *.dll, *.h - скопіював до кореневої директорії

Що зробити для того щоб позбутися помилки ?

2 Востаннє редагувалося koala (01.04.2018 08:00:53)

Re: error: undefined reference to `vtable for ...

Доведеться вам все ж код викладати повністю.
Хоча б для того, що там за крапками ховається.
Ну, хоча я вже бачу, що віртуального деструктора у класі нема, а це п...ц.

3 Востаннє редагувалося Betterthanyou (01.04.2018 17:40:00)

Re: error: undefined reference to `vtable for ...

Я добавив віртуальні конструктори

Код на гітхабі
https://github.com/OleksandrMyronchuk/m … -functions

kuins_method - всі файли
Build - бібліотеки які були скомпільовані з kuins_method, MSVC - працює, Qt - ні...


Файл для тестування

#include "initkuainrule.h"
#include "normalform.h"
#include <iostream>
#include <fstream>
int main(int argc, char *argv[])
{
  std::cout<<"Start\n\n\n";    
  //
/*
  std::filebuf* fout = new std::filebuf;
  std::streambuf* backup = std::cout.rdbuf();
    if(! fout->open("A:\\qtProject\\text.txt", std::ios::out | std::ios::trunc))
      throw std::runtime_error("File A:\\qtProject\\text.txt cannot be opened");
  std::cout.rdbuf(fout);
*/
  //    
  nsKuainRule::InitKuainRule k({true, true, false, false, true, false, true, true, true, true, false, false, false, false, true, true});
  nsKuainRule::NormalForm *result = k.run();
  std::cout << k.print();
  //
/*
  fout->close();
  delete fout;
  std::cout.rdbuf(backup);
  std::cout<<"OK";
*/
  //
  std::cout<<"\n\n\nEnd";
  system("pause");
  return 0;
}

Якщо потрібно, можу скинути проект де я підключав ці бібліотеки.

4 Востаннє редагувалося varkon (01.04.2018 20:21:00)

Re: error: undefined reference to `vtable for ...

Проблема не у віртуальному деструкторі. Або у ньому. Або хз.
Запамятайте раз та на завжди  - undefined reference це значить що функцію ви обявили - але не релізували. Скоріше за все  - не підкючена якась бібліотека.
Якщо ви сподіваєтеся що тут багато кому нема що робити, то ж всі кинуться компілювати проет, щоб вгадати що ж хотів запитати той мудак який створив цю тему ТС - ну це ваше право. Чому ні.

5

Re: error: undefined reference to `vtable for ...

Що б вас не називали мудаком ТС пишіть код помилки цілком.

Подякували: koala, ReAl2

6

Re: error: undefined reference to `vtable for ...

varkon написав:

undefined reference це значить що функцію ви обявили - але не релізували.

Там не функція, там VMT від якогось класу, назва якого сховалася за .
Але все одно з віршиком згоден.

Подякували: koala, leofun012