1

Тема: C# & MS SQL. Як передати дані DateTimePicker в збережену процедуру?

Здорів, значить є така процедурка,

USE [library]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[SP_GiveBookToUser]  Script Date: 22.09.2013 14:23:28 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
-- =============================================
-- Author:    <Author,,Name>
-- Create date: <Create Date,,>
-- Description:  <Description,,>
-- =============================================
ALTER PROCEDURE [dbo].[SP_GiveBookToUser]
  
  @BookId numeric(18),
  @UserId numeric(18),
  @DateOff date

AS
BEGIN
  -- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from
  -- interfering with SELECT statements.
  SET NOCOUNT ON;

  
    if (select number from book where id = @BookId)>0
    begin
    insert into BookAndUser (book_id,user_id,dateOn,dateOff) 
    values
    (@BookId,@UserId,GETDATE(),@DateOff)
    update Book SET number=number-1 where id=@BookId
    end

END

І такий от кід, тобто код

 private void GiveBook()
    {
      SqlCommand comm = new SqlCommand("exec SP_GiveBookToUser "+tbBookId.Text+","+tbUserId.Text+",'"+
      dtp1.Value.Day+"-"+dtp1.Value.Month+"-"+dtp1.Value.Year+"'",cnn);
      try
      {
        cnn.Open();
        comm.ExecuteScalar();
        cnn.Close();
        MessageBox.Show("Вітаємо! Книгу видано!");
      }
      catch (Exception e)
      {
        MessageBox.Show(e.Message);
      }
    }

Ну ото якщо виконувати процедуру в SQL Server management'і, то date передається як "01-01-2000", я так само передавав дані з програмки, але мені постійно показує помилку
http://не-дійсний-домен/4xmHf.jpg
що порадите, панове?

2

Re: C# & MS SQL. Як передати дані DateTimePicker в збережену процедуру?

1.

if (select number from book where id = @BookId)>0

ЛК, що запахне, коли запит верне NULL. Натомість зробіть

if exists (select number from book where id = @BookId)

або

select number from book where id = @BookId
IF @@ROWCOUNT > 0

2. Почитайте мсдн на тему датачасу в мілкосервері: формат дати має бути 'YYYY-MM-DD'

3. Проблема стосується SQL, тому тему переношу до свого розділу.

3 Востаннє редагувалося smiler (01.10.2013 10:43:39)

Re: C# & MS SQL. Як передати дані DateTimePicker в збережену процедуру?

Вибаште, я висловлю своє фе

на багато симпатичніше виглядає якщо передавати параметри в процедуру наступним чином:

 SqlCommand comm = new SqlCommand("SP_GiveBookToUser",cnn);
 comm.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
 comm.Parameters.AddWithValue("BookId", Convert.ToInt32(tbBookId.Text));//перед конвертом можна провести валідацію
 comm.Parameters.AddWithValue("UserId", Convert.ToInt32(tbUserId.Text));
 comm.Parameters.AddWithValue("DateOff", dtp1.Value);
 try
 {
  cnn.Open();
  comm.ExecuteNonQuery();
  cnn.Close();
  MessageBox.Show("Вітаємо! Книгу видано!");
  }
  catch (Exception e)
  {
   MessageBox.Show(e.Message);
  }