1

Тема: Допоможіть з типом даних (C++ Windows Forms)

Я написав програму, яка обчислює дані за Теоремою Піфагора. Мені потрібно щоб у пермінну a i b можна було б вводити не тільки числа, а й символьні значення. Наприклад, присвоїти перемінній a значення sqrt(25) чи pow(5,2). Але тип даних double цього не підтримує. Допоможіть трохи змінити код. Ось вихідний код.

#include <cmath>
#pragma once

namespace ТеоремаПіфагора {

  using namespace System;
  using namespace System::ComponentModel;
  using namespace System::Collections;
  using namespace System::Windows::Forms;
  using namespace System::Data;
  using namespace System::Drawing;

  /// <summary>
  /// Сводка для Form1
  /// </summary>
  public ref class Form1 : public System::Windows::Forms::Form
  {
  public:
    
    Form1(void)
    {
      InitializeComponent();
      //
      //TODO: добавьте код конструктора
      //
    }

  protected:
    /// <summary>
    /// Освободить все используемые ресурсы.
    /// </summary>
    ~Form1()
    {
      if (components)
      {
        delete components;
      }
    }
  private: System::Windows::Forms::RadioButton^ radioButton1;
  protected: 
  private: System::Windows::Forms::RadioButton^ radioButton2;
  private: System::Windows::Forms::GroupBox^ groupBox1;
  private: System::Windows::Forms::GroupBox^ groupBox2;
  private: System::Windows::Forms::Button^ button1;
  private: System::Windows::Forms::Label^ label3;
  private: System::Windows::Forms::TextBox^ textBox2;
  private: System::Windows::Forms::Label^ label2;
  private: System::Windows::Forms::TextBox^ textBox1;
  private: System::Windows::Forms::Label^ label1;

  private:
    /// <summary>
    /// Требуется переменная конструктора.
    /// </summary>
    System::ComponentModel::Container ^components;

#pragma region Windows Form Designer generated code
    /// <summary>
    /// Обязательный метод для поддержки конструктора - не изменяйте
    /// содержимое данного метода при помощи редактора кода.
    /// </summary>
    void InitializeComponent(void)
    {
      System::ComponentModel::ComponentResourceManager^ resources = (gcnew System::ComponentModel::ComponentResourceManager(Form1::typeid));
      this->radioButton1 = (gcnew System::Windows::Forms::RadioButton());
      this->radioButton2 = (gcnew System::Windows::Forms::RadioButton());
      this->groupBox1 = (gcnew System::Windows::Forms::GroupBox());
      this->groupBox2 = (gcnew System::Windows::Forms::GroupBox());
      this->button1 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
      this->label3 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
      this->textBox2 = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
      this->label2 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
      this->textBox1 = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
      this->label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
      this->groupBox1->SuspendLayout();
      this->groupBox2->SuspendLayout();
      this->SuspendLayout();
      // 
      // radioButton1
      // 
      this->radioButton1->AutoSize = true;
      this->radioButton1->Location = System::Drawing::Point(6, 19);
      this->radioButton1->Name = L"radioButton1";
      this->radioButton1->Size = System::Drawing::Size(258, 17);
      this->radioButton1->TabIndex = 0;
      this->radioButton1->Text = L"Відомі два катети. Потрібно знайти гіпотенузу";
      this->radioButton1->UseVisualStyleBackColor = true;
      this->radioButton1->CheckedChanged += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::radioButton1_CheckedChanged);
      // 
      // radioButton2
      // 
      this->radioButton2->AutoSize = true;
      this->radioButton2->Location = System::Drawing::Point(6, 42);
      this->radioButton2->Name = L"radioButton2";
      this->radioButton2->Size = System::Drawing::Size(350, 17);
      this->radioButton2->TabIndex = 1;
      this->radioButton2->Text = L"Відомі один катет і гіпотенуза. Потрібно знайти невідомий катет";
      this->radioButton2->UseVisualStyleBackColor = true;
      this->radioButton2->CheckedChanged += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::radioButton2_CheckedChanged);
      // 
      // groupBox1
      // 
      this->groupBox1->Controls->Add(this->radioButton1);
      this->groupBox1->Controls->Add(this->radioButton2);
      this->groupBox1->Location = System::Drawing::Point(12, 12);
      this->groupBox1->Name = L"groupBox1";
      this->groupBox1->Size = System::Drawing::Size(365, 69);
      this->groupBox1->TabIndex = 2;
      this->groupBox1->TabStop = false;
      this->groupBox1->Text = L"Оберіть потрібний випадок";
      // 
      // groupBox2
      // 
      this->groupBox2->Controls->Add(this->button1);
      this->groupBox2->Controls->Add(this->label3);
      this->groupBox2->Controls->Add(this->textBox2);
      this->groupBox2->Controls->Add(this->label2);
      this->groupBox2->Controls->Add(this->textBox1);
      this->groupBox2->Controls->Add(this->label1);
      this->groupBox2->Location = System::Drawing::Point(12, 98);
      this->groupBox2->Name = L"groupBox2";
      this->groupBox2->Size = System::Drawing::Size(365, 127);
      this->groupBox2->TabIndex = 3;
      this->groupBox2->TabStop = false;
      this->groupBox2->Text = L"Розв\'язання";
      // 
      // button1
      // 
      this->button1->Location = System::Drawing::Point(268, 25);
      this->button1->Name = L"button1";
      this->button1->Size = System::Drawing::Size(91, 43);
      this->button1->TabIndex = 5;
      this->button1->Text = L"Обчислити";
      this->button1->UseVisualStyleBackColor = true;
      this->button1->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::button1_Click);
      // 
      // label3
      // 
      this->label3->AutoSize = true;
      this->label3->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 8.25F, System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point, 
        static_cast<System::Byte>(204)));
      this->label3->Location = System::Drawing::Point(6, 74);
      this->label3->Name = L"label3";
      this->label3->Size = System::Drawing::Size(35, 13);
      this->label3->TabIndex = 4;
      this->label3->Text = L"label3";
      this->label3->Visible = false;
      // 
      // textBox2
      // 
      this->textBox2->Location = System::Drawing::Point(129, 48);
      this->textBox2->Name = L"textBox2";
      this->textBox2->Size = System::Drawing::Size(133, 20);
      this->textBox2->TabIndex = 3;
      // 
      // label2
      // 
      this->label2->AutoSize = true;
      this->label2->Location = System::Drawing::Point(6, 51);
      this->label2->Name = L"label2";
      this->label2->Size = System::Drawing::Size(113, 13);
      this->label2->TabIndex = 2;
      this->label2->Text = L"Введіть другий катет";
      // 
      // textBox1
      // 
      this->textBox1->Location = System::Drawing::Point(129, 25);
      this->textBox1->Name = L"textBox1";
      this->textBox1->Size = System::Drawing::Size(133, 20);
      this->textBox1->TabIndex = 1;
      // 
      // label1
      // 
      this->label1->AutoSize = true;
      this->label1->Location = System::Drawing::Point(6, 28);
      this->label1->Name = L"label1";
      this->label1->Size = System::Drawing::Size(117, 13);
      this->label1->TabIndex = 0;
      this->label1->Text = L"Введіть перший катет";
      // 
      // Form1
      // 
      this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
      this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
      this->AutoSizeMode = System::Windows::Forms::AutoSizeMode::GrowAndShrink;
      this->ClientSize = System::Drawing::Size(392, 237);
      this->Controls->Add(this->groupBox2);
      this->Controls->Add(this->groupBox1);
      this->Icon = (cli::safe_cast<System::Drawing::Icon^ >(resources->GetObject(L"$this.Icon")));
      this->MaximizeBox = false;
      this->Name = L"Form1";
      this->StartPosition = System::Windows::Forms::FormStartPosition::CenterScreen;
      this->Text = L"Теорема Піфагора";
      this->Load += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::Form1_Load);
      this->groupBox1->ResumeLayout(false);
      this->groupBox1->PerformLayout();
      this->groupBox2->ResumeLayout(false);
      this->groupBox2->PerformLayout();
      this->ResumeLayout(false);

    }
#pragma endregion
  private: System::Void button1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {

  double a = Convert::ToDouble(textBox1->Text);
  double b = Convert::ToDouble(textBox2->Text);
  double c;
  if (radioButton1 -> Checked == true) {
  c = sqrt( pow(a,2) + pow(b,2));
  label3->Text = String::Format("Гіпотенуза дорівнює " + c);
  label3->Visible = true;
  
}
if (radioButton2->Checked == true) {
  c = sqrt( pow(b,2) - pow(a,2));
  label3->Text = String::Format("Невідомий катет дорівнює " + c);
  label3->Visible = true;
  
  
}

       }
private: System::Void radioButton1_CheckedChanged(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
       label1->Text = "Введіть перший катет";
  label2->Text = "Введіть другий катет";
  label3->Visible = false;
     }
private: System::Void radioButton2_CheckedChanged(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
       label1->Text = "Введіть відомий катет";
  label2->Text = "Введіть гіпотенузу";
  textBox1->Text = "";
  textBox2->Text = "";
  label3->Visible = false;
     }
private: System::Void Form1_Load(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
       radioButton1->Checked = true;
     }};
}

Ось скріни програми:

http://storage2.static.itmages.ru/i/15/0815/h_1439664653_8877299_b1bbf4e22b.jpg http://storage1.static.itmages.ru/i/15/0815/h_1439664650_7165182_420f1345da.jpg
http://storage1.static.itmages.ru/i/15/0815/h_1439664650_5184495_8e21ace96f.jpg

2 Востаннє редагувалося YurkoFlisk (15.08.2015 23:21:41)

Re: Допоможіть з типом даних (C++ Windows Forms)

Сам чисельний тип змінювати не потрібно.

double a = Convert::ToDouble(textBox1->Text);
double b = Convert::ToDouble(textBox2->Text);

Ви отримуєте текст з ваших textBox'ів і перетворюєте його на тип double за допомогою стандартної функції(Convert::ToDouble). А оскільки ви хочете розпізнавати математичні вирази, то вам треба написати власну функцію для їх розбору і використовувати її замість Convert::ToDouble при зчитуванні значень(інакше кажучи, зробити вбудований калькулятор). Тут(http://www.technical-recipes.com/2011/a … a-and-cpp/) ніби досить детально описано створення такого калькулятора(базового, з підтримкою +-*/ і дужок), і наведена реалізація на Java і C++(але чистому, не CLI).
P.S. Зазвичай для іменування всіх ідентифікаторів використовують тільки англійську мову.

Подякували: koala1